Browse Source

updated

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Marcin Owsiany 20 years ago
parent
commit
229fd0e03f
  1. 148
      po/pl.po

148
po/pl.po

@ -6,14 +6,64 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"POT-Creation-Date: 2001-10-07 16:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-10-07 17:00+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2001-11-23 22:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-11-23 22:30+0100\n"
"Last-Translator: Marcin Owsiany <porridge@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <porridge@debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../data.c:277 ../data.c:291
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "Nie uda³o siê zaalokowaæ pamiêci na bufor wyliczania"
#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"Wyst±pi³ krytyczny b³±d: %s:%d\r\n"
"\t"
#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"B³±d wej¶cia/wyj¶cia: %s:%d\r\n"
"\t"
#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
msgid "(no description)"
msgstr "(brak opisu)"
#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr "U¿ytkownik"
#: ../slangui.c:76
msgid "Servers"
msgstr "Serwery"
#: ../slangui.c:77
msgid "Development"
msgstr "Programowanie"
#: ../slangui.c:78
msgid "Localization"
msgstr "Obs³uga jêzyków"
#: ../slangui.c:79
msgid "Hardware Support"
msgstr "Obs³uga sprzêtu"
#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Ró¿ne"
#: ../slangui.c:213
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Nie uda³o siê zainicjalizowaæ terminala"
@ -27,12 +77,9 @@ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Nie uda³o siê zainicjalizowaæ interfejsu klawiatury"
#: ../slangui.c:233
msgid "Debian Task Installer"
msgstr "Instalator zadañ Debiana"
#: ../slangui.c:234
msgid "(c) 1999-2001 SPI and others"
msgstr "(c) 1999-2001 SPI i inni"
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2001 SPI and others"
msgstr "Instalator zadañ Debiana v%s - (c) 1999-2001 SPI i inni"
#: ../slangui.c:387
msgid "^Finish"
@ -54,30 +101,46 @@ msgstr "Wybierz zadania do zainstalowania"
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: ../slangui.c:679 ../slangui.c:693 ../slangui.c:804
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Nieprawid³owy indeks: %d >= %d"
#: ../slangui.c:770
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
#. TRANS: don't wrap lines because of different screen sizes!
#: ../slangui.c:771
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\r\rThe main chooser list shows a list of tasks that you can "
"choose to install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the "
"SPACEBAR toggles the selection of the task at the cursor. You can also press "
"A to select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
"program and begin installation of your selected tasks.\r\rThank you for "
"using Debian.\r\rPress enter to return to the task selection screen"
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Zadania pozwalaj± szybko zainstalowaæ zbiór pakietów wykonuj±cych pewn± "
"funkcjê.\r\rG³ówna lista przedstawia zadania, które mo¿esz zainstalowaæ. "
"Klawisze strza³ek przesuwaj± kursor. Naci¶niêcie klawisza ENTER lub SPACJI "
"powoduje zmianê zaznaczenia pakietu, przy którym znajduje siê kursor. Mo¿na "
"tak¿e nacisn±æ A, aby wybraæ wszystkie pakiety, lub N, aby usun±æ "
"zaznaczenie z wszystkich pakietów. Naci¶niêcie Q spowoduje zakoñczenie "
"programu i rozpocznie instalacjê zaznaczonych zadañ.\r\rDziêkujemy za "
"wybranie Debiana.\r\rProszê nacisn±æ ENTER, aby powróciæ do ekranu wyboru."
#: ../slangui.c:808
"funkcjê.\n"
"\n"
"G³ówna lista przedstawia zadania, które mo¿na zainstalowaæ. Klawisze strza³ek "
"przesuwaj± kursor. Naci¶niêcie klawisza ENTER lub SPACJI powoduje odwrócenie "
"zaznaczenia zadania, przy którym znajduje siê kursor. Mo¿na tak¿e nacisn±æ A, "
"aby wybraæ wszystkie pakiety, lub N, aby usun±æ zaznaczenie z wszystkich "
"pakietów. Naci¶niêcie Q spowoduje zakoñczenie programu i rozpocznie "
"instalacjê zaznaczonych zadañ.\n"
"\n"
"Dziêkujemy za wybranie Debiana.\n"
"\n"
"Proszê nacisn±æ ENTER, aby powróciæ do ekranu wyboru zadañ."
#: ../slangui.c:812
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
@ -90,7 +153,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Zawarte pakiety:\n"
#: ../slangui.c:816
#: ../slangui.c:820
msgid "(no description available)"
msgstr "(brak opisu)"
@ -99,14 +162,18 @@ msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Nieznany sygna³"
#: ../tasksel.c:32
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "tasksel install <zadanie>\n"
#: ../tasksel.c:33
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [opcje]; gdzie opcje to kombinacja:\n"
#: ../tasksel.c:33
#: ../tasksel.c:34
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- tryb testowy; nie uruchamia apt-get przy wyj¶ciu"
#: ../tasksel.c:34
#: ../tasksel.c:35
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
@ -114,36 +181,51 @@ msgstr ""
"-q -- kolejkuj instalacje; nie instaluj pakietów przy pomocy\n"
"\t\tapt-get; jedynie kolejkuj je w dpkg"
#: ../tasksel.c:35
#: ../tasksel.c:36
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- zainstaluj wszystkie wymagane pakiety"
#: ../tasksel.c:36
#: ../tasksel.c:37
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- zainstaluj wszystkie wa¿ne pakiety"
#: ../tasksel.c:37
#: ../tasksel.c:38
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- zainstaluj wszystkie standardowe pakiety"
#: ../tasksel.c:38
#: ../tasksel.c:39
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr ""
"-n -- nie pokazuj interfejsu u¿ytkownika; zazwyczaj\n"
"\t\tu¿ywane z -r lub -i"
#: ../tasksel.c:39
#: ../tasksel.c:40
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- pokazuj wszystkie zadania, nawet niezawieraj±ce pakietów"
#: ../tasksel.c:80 ../tasksel.c:115
#: ../tasksel.c:81 ../tasksel.c:116
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Nie wybrano ¿adnych pakietów\n"
#: ../tasksel.c:167
#: ../tasksel.c:168
msgid ""
"No tasks found on this system.\n"
"Did you update your available file?\n"
msgstr ""
"Nie znaleziono zadañ w systemie.\n"
"Czy uaktualni³e¶(³a¶) plik dostêpnych pakietów?\n"
#: ../util.c:20
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "Nie uda³o siê zaalokowaæ pamiêci dla funkcji strdup"
#: ../util.c:38
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "Nie uda³o siê zaalokowaæ %d bajtów pamiêci"
#: ../util.c:47
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "Nie uda³o siê ponownie zaalokowaæ %d bajtów pamiêci"

Loading…
Cancel
Save