Browse Source

Updated Catalan translations.

tags/2.10
Jordi Mallach 17 years ago
parent
commit
28287e33be
4 changed files with 171 additions and 111 deletions
 1. +8
  -0
    debian/changelog
 2. +58
  -0
    debian/po/ca.po
 3. +50
  -36
    po/ca.po
 4. +55
  -75
    tasks/po/ca.po

+ 8
- 0
debian/changelog View File

@@ -1,3 +1,11 @@
tasksel (2.10) unstable; urgency=low

* Translations:
- Jordi Mallach:
- Update Catalan translation of tasks, program and debconf templates.

-- Jordi Mallach <jordi@irati> UNRELEASED

tasksel (2.09) unstable; urgency=critical

* Forgot to make this arch all when it was rewritten in perl.


+ 58
- 0
debian/po/ca.po View File

@@ -0,0 +1,58 @@
# Catalan translation of tasksel debconf templates.
# Copyright © 2004 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same licence as the tasksel package.
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-06 19:41-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-22 19:09+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:3
msgid "${CHOICES}, manual package selection"
msgstr "${CHOICES}, selecció manual de paquets"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the "
"installation to your needs, you can choose to install one or more of the "
"following predefined collections of software. Experienced users may prefer "
"to select packages manually."
msgstr ""
"Ara mateix, només s'ha instal·lat la base de Debian. Per a adequar la "
"instal·lació a les vostres necessitats, podeu seleccionar instal·lar una o "
"més de les següents col·leccions de programari. És possible que els usuaris "
"amb més experiència prefereixen seleccionar els paquets manualment."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:13
msgid "Choose software to install:"
msgstr "Seleccioneu el programari a instal·lar:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:13
msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr ""
"Podeu seleccionar instal·lar una o més de les següents col·leccions de "
"programari."

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:19
msgid "Debian software selection"
msgstr "Selecció del programari de Debian"

+ 50
- 36
po/ca.po View File

@@ -1,18 +1,18 @@
# Catalan messages for Debian's tasksel.
# Copyright © 2001, 2003, 2004 Software in the Public Interest, Inc.
# Copyright © 2001, 2003, 2004 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2001, 2003, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.34\n"
"Project-Id-Version: tasksel 2.09\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-20 22:44-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-30 13:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-05 15:07+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../tasksel.pl:241
@@ -31,30 +31,44 @@ msgid ""
"\t --task-packages list available packages in a task\n"
"\t --task-desc returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Forma d'ús:\n"
"tasksel install <tasca>\n"
"tasksel remove <tasca>\n"
"tasksel [opcions]; on opcions és qualsevol combinació de:\n"
"t-t, --test mode de prova; no faces res\n"
"t-r, --required instal·la tots els paquets de prioritat «requerit»\n"
"t-i, --important instal·la tots els paquets de prioritat «important»\n"
"t-s, --standard instal·la tots els paquets de prioritat «estàndard»\n"
"t-n --no-ui no mostres la interfície d'usuari; per a utilitzar\n"
" amb -r o -i, normalment\n"
"t --new-install instal·la automàticament algunes tasques\n"
"t --list-tasks llista les tasques que es mostrarien i surt\n"
"t --task-packages llista els paquets disponibles en una tasca\n"
"t --task-desc torna la descripció d'una tasca\n"

#: ../tasksel.pl:392 ../tasksel.pl:403
msgid "aptitude failed"
msgstr ""
msgstr "aptitude ha fallat"

#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "No es pot reservar memòria per al buffer d'enumeració"
#~ msgstr "No es pot reservar memòria per al buffer d'enumeració"

#~ msgid ""
#~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error fatal en %s:%d\n"
#~ "S'ha produït un error fatal en %s:%d\n"
#~ "\t"

#~ msgid ""
#~ "I/O error at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error d'E/S en %s:%d\n"
#~ "S'ha produït un error d'E/S en %s:%d\n"
#~ "\t"

#~ msgid "(no description)"
#~ msgstr "(cap descripció)"
#~ msgstr "(cap descripció)"

#~ msgid "End-user"
#~ msgstr "Usuari final"
@@ -69,10 +83,10 @@ msgstr ""
#~ msgstr "Desenvolupament"

#~ msgid "Localization"
#~ msgstr "Localització"
#~ msgstr "Localització"

#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Miscel·lània"
#~ msgstr "Miscel·lània"

#~ msgid "Unable to initialize the terminal"
#~ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el terminal"
@@ -81,28 +95,28 @@ msgstr ""
#~ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar la sortida per pantalla"

#~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
#~ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar la interfície del teclat"
#~ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar la interfície del teclat"

#~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
#~ msgstr "Instal·lador de tasques de Debian v%s - © 1999-2004 SPI i altres"
#~ msgstr "Instal·lador de tasques de Debian v%s - © 1999-2004 SPI i altres"

#~ msgid "^Finish"
#~ msgstr "^Finalitza"

#~ msgid "Task ^Info"
#~ msgstr "^Informació sobre la tasca"
#~ msgstr "^Informació sobre la tasca"

#~ msgid "^Help"
#~ msgstr "^Ajuda"

#~ msgid "Select tasks to install"
#~ msgstr "Seleccioneu les tasques a instal·lar"
#~ msgstr "Seleccioneu les tasques a instal·lar"

#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "D'acord"

#~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
#~ msgstr "Índex fora dels límits: %d >= %d"
#~ msgstr "�ndex fora dels límits: %d >= %d"

#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Ajuda"
@@ -121,19 +135,19 @@ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Press enter to return to the task selection screen"
#~ msgstr ""
#~ "Les tasques vos permeten instal·lar una selecció de paquets que realitzen "
#~ "Les tasques vos permeten instal·lar una selecció de paquets que realitzen "
#~ "una tasca determinada.\n"
#~ "\n"
#~ "La llista de selecció principal mostra una llista de tasques que podeu "
#~ "instal·lar. Les tecles de cursor mouen la selecció. Polsar INTRO o la "
#~ "BARRA ESPACIADORA canvia la sel·lecció de la tasca en el cursor. També "
#~ "La llista de selecció principal mostra una llista de tasques que podeu "
#~ "instal·lar. Les tecles de cursor mouen la selecció. Polsar INTRO o la "
#~ "BARRA ESPACIADORA canvia la sel·lecció de la tasca en el cursor. També "
#~ "podeu polsar A per a seleccionar totes les tasques, o N per a "
#~ "deseleccionarles totes. Polsar Q sortirà d'aquest programa i començarà la "
#~ "instal·lació de les tasques seleccionades.\n"
#~ "deseleccionarles totes. Polsar Q sortirà d'aquest programa i començarà la "
#~ "instal·lació de les tasques seleccionades.\n"
#~ "\n"
#~ "Gràcies per fer servir Debian.\n"
#~ "Gràcies per fer servir Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Polseu intro per tornar a la finestra de selecció de tasques"
#~ "Polseu intro per tornar a la finestra de selecció de tasques"

#~ msgid ""
#~ "Description:\n"
@@ -141,13 +155,13 @@ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Included packages:\n"
#~ msgstr ""
#~ "Descripció:\n"
#~ "Descripció:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Paquets inclossos:\n"

#~ msgid "(no description available)"
#~ msgstr "(descripció no disponible)"
#~ msgstr "(descripció no disponible)"

#~ msgid "Unknown signal seen"
#~ msgstr "S'ha rebut un senyal desconegut"
@@ -156,7 +170,7 @@ msgstr ""
#~ msgstr "tasksel install <tasca>\n"

#~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
#~ msgstr "tasksel [opcions]; on opcions és qualsevol combinació de:\n"
#~ msgstr "tasksel [opcions]; on opcions és qualsevol combinació de:\n"

#~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
#~ msgstr "-t -- mode de prova; no executa apt-get en sortir"
@@ -165,24 +179,24 @@ msgstr ""
#~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
#~ "\t\tjust queue them in dpkg"
#~ msgstr ""
#~ "-q -- encua instal·lacions; no instal·la paquets amb apt-get;\n"
#~ "\t\tnomés encola-los en dpkg"
#~ "-q -- encua instal·lacions; no instal·la paquets amb apt-get;\n"
#~ "\t\tnomés encola-los en dpkg"

#~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
#~ msgstr "-r -- instal·la tots els paquets amb prioritat «requerit»"
#~ msgstr "-r -- instal·la tots els paquets amb prioritat «requerit»"

#~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
#~ msgstr "-i -- instal·la tots els paquets amb prioritat «important»"
#~ msgstr "-i -- instal·la tots els paquets amb prioritat «important»"

#~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
#~ msgstr "-s -- instal·la tots els paquets amb prioritat «estàndard»"
#~ msgstr "-s -- instal·la tots els paquets amb prioritat «estàndard»"

#~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
#~ msgstr "-n -- no mostra la IU; s'utilitza normalment amb -r o -i"

#~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
#~ msgstr ""
#~ "-a -- mostra totes les tasques, inclús aquelles que no tenen paquets"
#~ "-a -- mostra totes les tasques, inclús aquelles que no tenen paquets"

#~ msgid "No packages selected\n"
#~ msgstr "No hi ha paquets seleccionats\n"
@@ -191,10 +205,10 @@ msgstr ""
#~ msgstr "No s'han trobat tasques en aquest sistema.\n"

#~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
#~ msgstr "No es pot reservar memòria per a strdup"
#~ msgstr "No es pot reservar memòria per a strdup"

#~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "No es poden reservar %d byes de memòria"
#~ msgstr "No es poden reservar %d byes de memòria"

#~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "No es poden reassignar %d bytes de memòria"
#~ msgstr "No es poden reassignar %d bytes de memòria"

+ 55
- 75
tasks/po/ca.po View File

@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-31 12:55-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-30 00:32+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-20 22:42-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-05 15:01+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -31,14 +31,13 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Entorn en portuguès brasiler"
msgstr "Escriptori en portuguès brasiler"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al portuguès brasiler."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
@@ -57,12 +56,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "Catalan desktop"
msgstr ""
msgstr "Escriptori en català"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al català."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
@@ -82,14 +81,13 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
#, fuzzy
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Entorn en xinès simplificat"
msgstr "Escriptori en xinès simplificat"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al xinès simplificat."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62
@@ -110,7 +108,7 @@ msgstr "Entorn en xinès tradicional"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79
msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese."
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al xinès tradicional."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86
@@ -130,20 +128,15 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
#, fuzzy
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Entorn ciríl·lic"
msgstr "Escriptori en ciríl·lic"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
#, fuzzy
msgid ""
"This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Aquesta tasca proveeix amb tipus de lletres ciríl·liques i altre programari "
"que necessitareu per a utilitzar la codificació ciríl·lica. Suporta "
"belarús, búlgar, macedoni, rus, serbi i ucraïnès."
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori a la codificació ciríl·lica. Suporta belarús, búlgar, macedoni, rus, serbi i ucraïnès."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106
@@ -162,12 +155,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "Danish desktop"
msgstr ""
msgstr "Escriptori en danès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al danès."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
@@ -257,12 +250,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "French desktop"
msgstr ""
msgstr "Escriptori en francès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "This task makes the desktop be localised in French"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al francès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
@@ -281,12 +274,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "German desktop"
msgstr ""
msgstr "Escriptori en alemany"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "This task makes the desktop be localised in German"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori a l'alemany."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
@@ -305,12 +298,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "Greek desktop"
msgstr ""
msgstr "Escriptori en grec"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al grec"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
@@ -329,12 +322,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "Hebrew desktop"
msgstr ""
msgstr "Escriptori en hebreu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori a l'hebreu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
@@ -353,12 +346,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "Italian desktop"
msgstr ""
msgstr "Escriptori en italià"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori a l'italià"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
@@ -375,40 +368,36 @@ msgstr ""
"de parla japonesa."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
#, fuzzy
#: ../po/debian-tasks.desc:267
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Entorn en japonès"
msgstr "Entorn d'escriptori en japonès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
#: ../po/debian-tasks.desc:267
msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al japonès."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
#: ../po/debian-tasks.desc:274
msgid "Korean environment"
msgstr "Entorn en coreà"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
#, fuzzy
#: ../po/debian-tasks.desc:274
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets que fan més fàcil l'ús de Debian als usuaris "
"de parla japonesa."
msgstr "Aquesta tasca instal·la paquets que fan més fàcil l'ús de Debian als usuaris de parla coreana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "Korean desktop"
msgstr ""
msgstr "Escriptori en coreà"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al coreà."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:292
@@ -426,14 +415,13 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
#, fuzzy
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Entorn en lituà"
msgstr "Escriptori en lituà"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al lituà."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
@@ -452,7 +440,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Entorn en noruec (Bokm¡l i Nynorsk)"
msgstr "Entorn en noruec (Bokmål i Nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
@@ -465,14 +453,13 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
#, fuzzy
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Entorn en noruec (Bokm¡l i Nynorsk)"
msgstr "Entorn en noruec (Bokmal i Nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al noruec"

# Polakos power! jm
#. Description
@@ -492,12 +479,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "Polish desktop"
msgstr ""
msgstr "Escriptori en polonès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al polonès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
@@ -527,62 +514,56 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "Russian desktop"
msgstr ""
msgstr "Escriptori en rus"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al rus"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
msgid "Spanish environment"
msgstr "Entorn en castellà"
msgstr "Entorn en espanyol"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la programes, fitxers de dades i documentació que fan "
"més fàcil l'ús de Debian als usuaris de parla castellana."
msgstr "Aquesta tasca instal·la programes, fitxers de dades i documentació que fan més fàcil l'ús de Debian als usuaris de parla espanyola."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "Spanish desktop"
msgstr ""
msgstr "Escriptori en espanyol"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori a l'espanyol"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
#, fuzzy
msgid "Swedish environment"
msgstr "Entorn en castellà"
msgstr "Entorn en suec"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en polonès, per ajudar als "
"usuaris de parla polonesa a utilitzar Debian."
msgstr "Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en suec, per ajudar als usuaris de parla sueca a utilitzar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:411
msgid "Swedish desktop"
msgstr ""
msgstr "Escriptori en suec"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:411
msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al suec."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:418
@@ -599,12 +580,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "Thai desktop"
msgstr ""
msgstr "Escriptori en tailandès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al tailandès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
@@ -623,12 +604,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "Turkish desktop"
msgstr ""
msgstr "Escriptori en turc"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al turc"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
@@ -646,14 +627,13 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
#, fuzzy
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Entorn en ucraïnès"
msgstr "Escriptori en ucraïnès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
msgstr ""
msgstr "Aquesta tasca localitza l'escriptori al ucraïnès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473


Loading…
Cancel
Save