Browse Source

Add Vietnamese translations from Clytie Siddall

tags/2.25
Christian Perrier 16 years ago
parent
commit
2c931ccf64
4 changed files with 744 additions and 1 deletions
 1. +2
  -1
    debian/changelog
 2. +57
  -0
    debian/po/vi.po
 3. +52
  -0
    po/vi.po
 4. +633
  -0
    tasks/po/vi.po

+ 2
- 1
debian/changelog View File

@@ -20,8 +20,9 @@ tasksel (2.25) UNRELEASED; urgency=low
- All Bosnian translations completed by Safir Secerovic
- All Malagasy translations added by Jaonary Rabarisoa
- Fixes to Danish translations of language tasks by Claus Hindsgaul
- All Vietnamese translations added by Clytie Siddall

-- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Sun, 24 Apr 2005 10:12:41 +0200
-- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Wed, 27 Apr 2005 20:10:52 +0200

tasksel (2.24) unstable; urgency=low+ 57
- 0
debian/po/vi.po View File

@@ -0,0 +1,57 @@
# translation of tasksel_debian.po to Vietnamese
# Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_debian\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-25 18:37-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-27 00:51+0400\n"
"Last-Translator: Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the "
"installation to your needs, you can choose to install one or more of the "
"following predefined collections of software. Experienced users may prefer "
"to select packages manually."
msgstr ""
"Hiện thời chỉ có phần lõi của Debian là đã cài đặt. Để tiếp tục tiến trình "
"cài đặt cho phù hợp với yêu cầu của mình, người dùng có thể chọn cài "
"một hoặc một vài những nhóm chương trình sau. Người dùng có kinh "
"nghiệm có thể muốn tự chọn các gói *.deb riêng rẽ."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:12
msgid "${CHOICES}, manual package selection"
msgstr "${CHOICES}, lựa chọn gói thủ công"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:13
msgid "Choose software to install:"
msgstr "Chọn phần mềm để cài đặt:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:13
msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr "Có thể chọn cài đặt một hoặc một vài những nhóm chương trình xác định sẵn sau."

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:19
msgid "Debian software selection"
msgstr "Lựa chọn phần mềm Debian"


+ 52
- 0
po/vi.po View File

@@ -0,0 +1,52 @@
# translation of tasksel to Vietnamese
# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-15 13:19-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-27 00:51+0400\n"
"Last-Translator: Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#: ../tasksel.pl:293
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
"tasksel remove <task>\n"
"tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
"\t-t, --test test mode; don't really do anything\n"
"\t-r, --required install all required-priority packages\n"
"\t-i, --important install all important-priority packages\n"
"\t-s, --standard install all standard-priority packages\n"
"\t-n, --no-ui don't show UI; use with -r or -i usually\n"
"\t --new-install automatically install some tasks\n"
"\t --list-tasks list tasks that would be displayed and exit\n"
"\t --task-packages list available packages in a task\n"
"\t --task-desc returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Sử dụng:\n"
"tasksel install <task>\n"
"tasksel remove <task>\n"
"tasksel [tùychọn]; trong đó tùychọn là bất kỳ sự kết hợp nào của:\n"
"\t-t, --test chế độ thử nghiệm; không thực sự làm gì\n"
"\t-r, --required cài đặt mọi gói có quyền ưu tiên đã yêu cầu\n"
"\t-i, --important cài đặt mọi gói có quyền ưu tiên quan trọng\n"
"\t-s, --standard cài đặt mọi gói có quyền ưu tiên cơ bản\n"
"\t-n, --no-ui không hiển thị đồ họa; thường dùng với -r hoặc -i\n"
"\t --new-install tự động cài một số nhóm chương trình\n"
"\t --list-tasks liệt kê những nhóm chương trình sẽ hiển thị và thoát\n"
"\t --task-packages liệt kê những gói có trong một nhóm\n"
"\t --task-desc đưa ra mô tả của một nhóm\n"

#: ../tasksel.pl:481 ../tasksel.pl:497 ../tasksel.pl:514
msgid "aptitude failed"
msgstr "aptitude không thành công"


+ 633
- 0
tasks/po/vi.po View File

@@ -0,0 +1,633 @@
# translation of tasksel_tasks to Vietnamese
# Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
# Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-21 15:27-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-27 00:51+0400\n"
"Last-Translator: Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Môi trường Brazil gốc Bồ Đào Nha"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Brazil gốc Bồ Đào Nha."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Màn hình Brazil gốc Bồ Đào Nha"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Brazil gốc Bồ Đào Nha."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "Catalan environment"
msgstr "Môi trường Catalan"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Catalan."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "Catalan desktop"
msgstr "Màn hình Catalan"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Catalan."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Môi trường Trung Quốc đơn giản"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Trung quốc, sử dụng bảng mã Tiếng Trung đơn giản."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:51
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Màn hình Tiếng Trung đơn giản"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:51
msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Trung đơn giản"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:58
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Trung, sử dụng bảng mã Tiếng Trung truyền thống."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Môi trường Trung Quốc truyền thống"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese"
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Trung truyền thống"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:78
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Môi trường Cyrillic"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:78
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Nhóm này cung cấp phông chữ Cyrillic và những phần mềm cần thiết để sử dụng "
"Cyrillic. Nhóm hỗ trợ Bê-la-rút, Bul-ga-ri, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-cra-in."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Màn hình Cyrillic"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid ""
"This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Nhóm này dịch giao diện sang các tiếng Cyrillic. Hỗ trợ tiếng Bê-la-rút, Bul-ga-ri, "
"Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-kra-in."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
msgid "Danish environment"
msgstr "Môi trường Đan Mạch"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình và tài liệu giúp người "
"dùng Đan Mạch sử dụng Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109
msgid "Danish desktop"
msgstr "Màn hình Đan Mạch"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109
msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Đan Mạch"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "SQL database"
msgstr "Cơ sơ dữ liệu SQL"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Nhóm này chọn các gói client và máy chủ cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu gốc, cung cấp sự tương thích nhiều hơn với SQL92"
"và một vài tính năng của SQL3. Có thể dùng CSDL này để cung cấp truy cập cho"
"nhiều người dùng, vì tạo điều kiện cho giao dịch và việc khóa triệt để."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
msgid "Desktop environment"
msgstr "Môi trường làm việc"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Nhóm này cung cấp những phần mềm cho môi trường làm việc cơ bản, gồm các trình "
"quản lý buổi làm việc khác nhau, trình quản lý tập tin và trình duyệt web. Nhóm này kết hợp với cả môi trường KDE và GNOME, và cung cấp một trình "
"quản lý màn hình cho phép người dùng chọn một trong hai môi trường nói trên."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
msgid "DNS server"
msgstr "Máy chủ DNS"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Chọn các gói máy chủ BIND DNS, tài liệu, và công cụ tương ứng."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:158
msgid "File server"
msgstr "Máy chủ tập tin"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:158
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr "Nhóm này cài đặt hệ thống thành máy chủ tập tin, hỗ trợ cả NetBIOS và NFS."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
msgid "French environment"
msgstr "Môi trường tiếng Pháp"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Pháp."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "French desktop"
msgstr "Màn hình tiếng Pháp"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "This task makes the desktop be localised in French"
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Pháp"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
msgid "German environment"
msgstr "Môi trường Đức"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Đức giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Đức."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "German desktop"
msgstr "Màn hình Tiếng Đức"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "This task makes the desktop be localised in German"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Đức"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
msgid "Greek environment"
msgstr "Môi trường Hy Lạp"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Hy Lạp giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Hy Lạp."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "Greek desktop"
msgstr "Màn hình Hy Lạp"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Hy Lạp"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Môi trường Do Thái"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Do Thái giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Do Thái."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "Hebrew desktop"
msgstr "Màn hình Do Thái"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Do Thái"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
msgid "Italian environment"
msgstr "Môi trường tiếng Ý"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ý giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Ý."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "Italian desktop"
msgstr "Màn hình tiếng Ý"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Ý"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
msgid "Japanese environment"
msgstr "Môi trường tiếng Nhật"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Nhật sử dụng Debian dễ dàng hơn."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Môi trường làm việc tiếng Nhật"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Nhật"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
msgid "Korean environment"
msgstr "Môi trường tiếng Hàn"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Hàn sử dụng Debian dễ dàng hơn."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "Korean desktop"
msgstr "Màn hình tiếng Hàn"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Korean"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:292
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Môi trường tiếng Li-tu-a-ni"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:292
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Lát-vi giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Lát-vi."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Màn hình tiếng Lát-vi"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Lát-vi"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
msgid "Mail server"
msgstr "Máy chủ thư"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr "Nhóm này chọn các gói khác nhau hỗ trợ cho hệ thống máy chủ thư nói chung."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Môi trường Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Na Uy giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Na Uy."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Màn hình Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Na Uy"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid "Polish environment"
msgstr "Môi trường Ba lan"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ba lan giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Ba Lan."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "Polish desktop"
msgstr "Màn hình Ba lan"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Ba Lan"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
msgid "Print server"
msgstr "Máy chủ in"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Nhóm này cài đặt hệ thống thành máy chủ in."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:365
msgid "Russian environment"
msgstr "Môi trường Nga"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:365
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Nga giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Nga."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "Russian desktop"
msgstr "Màn hình tiếng Nga"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Nga"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
msgid "Spanish environment"
msgstr "Môi trường Tây Ban Nha"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Tây Ban Nha sử "
"dụng Debian dễ dàng hơn."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "Spanish desktop"
msgstr "Màn hình Tây Ban Nha"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Tây Ban Nha"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
msgid "Swedish environment"
msgstr "Môi trường Thụy Điển"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Thụy Điển giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Thụy Điển."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:411
msgid "Swedish desktop"
msgstr "Màn hình Thụy Điển"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:411
msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thụy Điển"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:418
msgid "Thai environment"
msgstr "Môi trường Thái"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:418
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng Thái Lan sử dụng Debian dễ dàng hơn."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "Thai desktop"
msgstr "Màn hình tiếng Thái"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thái"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
msgid "Turkish environment"
msgstr "Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Thổ."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "Turkish desktop"
msgstr "Màn hình Thổ Nhĩ Kỳ"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Môi trường U-cra-in"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng U-cra-in giúp người "
"dùng Debian nói tiếng U-cra-in."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Màn hình U-cra-in"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng U-cra-in"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
msgid "Web server"
msgstr "Máy chủ Web"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
msgid "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống máy chủ web nói chung."


Loading…
Cancel
Save