Browse Source

QA work by Clytie and tasks translation completed

tags/2.26
Christian Perrier 16 years ago
parent
commit
31c7ec63b6
3 changed files with 135 additions and 165 deletions
 1. +2
  -0
    debian/changelog
 2. +14
  -19
    po/vi.po
 3. +119
  -146
    tasks/po/vi.po

+ 2
- 0
debian/changelog View File

@@ -33,6 +33,7 @@ tasksel (2.26) UNRELEASED; urgency=low
- Updated Danish translation (Claus Hindsgaul)
- Updated Romanian translation (Eddy Petrisor)
- Updated Galician translation (Jacobo Tarrio)
- Updated Vietnamese translation (Phan Vinh Thinh). Closes: #316687
* Program translations
- Updated French translation (Christian Perrier)
- Updated Japanese translation (Kenshi Muto)
@@ -40,6 +41,7 @@ tasksel (2.26) UNRELEASED; urgency=low
- Updated Danish translation (Claus Hindsgaul)
- Updated Romannian translation (Eddy Petrisor)
- Updated Galician translation (Jacobo Tarrio)
- Updated Vietnamese translation (Phan Vinh Thinh). Closes: #316686

-- Jacobo Tarrio <jtarrio@allenta.com> Fri, 1 Jul 2005 18:29:50 +0200+ 14
- 19
po/vi.po View File

@@ -2,13 +2,13 @@
# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Project-Id-Version: tasksel_po_vi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-11 07:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-27 00:51+0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-01 21:11+0400\n"
"Last-Translator: Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,8 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#: ../tasksel.pl:305
#, fuzzy
#:../tasksel.pl:305
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@@ -30,19 +29,15 @@ msgid ""
"\t --task-desc returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Sử dụng:\n"
"tasksel install <task>\n"
"tasksel remove <task>\n"
"tasksel [tùychọn]; trong đó tùychọn là bất kỳ sự kết hợp nào của:\n"
"\t-t, --test chế độ thử nghiệm; không thực sự làm gì\n"
"\t-r, --required cài đặt mọi gói có quyền ưu tiên đã yêu cầu\n"
"\t-i, --important cài đặt mọi gói có quyền ưu tiên quan trọng\n"
"\t-s, --standard cài đặt mọi gói có quyền ưu tiên cơ bản\n"
"\t-n, --no-ui không hiển thị đồ họa; thường dùng với -r hoặc -i\n"
"\t --new-install tự động cài một số nhóm chương trình\n"
"\t --list-tasks liệt kê những nhóm chương trình sẽ hiển thị và thoát\n"
"\t --task-packages liệt kê những gói có trong một nhóm\n"
"\t --task-desc đưa ra mô tả của một nhóm\n"
"tasksel install <task> _cài đặt_ công việc ấy\n"
"tasksel remove <task> _loại bỏ_ công việc ấy\n"
"tasksel [tùy_chọn]; trong đó tùy_chọn là một sự kết hợp của các tùy chọn sau:\n"
"\t-t, --test chế độ thử nghiệm; không thực sự làm gì\n"
"\t --new-install tự động _cài_ một số cộng việc (_mới_)\n"
"\t --list-tasks _liệt kê_ những công việc sẽ hiển thị và thoát\n"
"\t --task-packages liệt kê những _gói_ có trong một công việc nào đó\n"
"\t --task-desc đưa ra _mô tả_ của một nhóm\n"

#: ../tasksel.pl:483 ../tasksel.pl:499 ../tasksel.pl:516
#:../tasksel.pl:483 ../tasksel.pl:499 ../tasksel.pl:516
msgid "aptitude failed"
msgstr "aptitude không thành công"
msgstr "Trình aptitude không thành công"

+ 119
- 146
tasks/po/vi.po View File

@@ -2,46 +2,44 @@
# Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
# Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
#
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
"Project-Id-Version: tasksel_tasks_po_vi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-26 08:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-27 00:51+0400\n"
"Last-Translator: Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-03 16:02+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.2.2\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Tây Ban Nha sử dụng "
"Debian dễ dàng hơn."
"Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
"liệu giúp người dùng nói tiếng Ả Rập sử dụng Debian dễ dàng hơn."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "Arabic environment"
msgstr "Môi trường Thái"
msgstr "Môi trường Ả Rập"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Arabic."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thái"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng A-rập."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Môi trường Brazil gốc Bồ Đào Nha"
msgstr "Môi trường Bồ Đào Nha cho người Bra-xin"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
@@ -49,51 +47,48 @@ msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Brazil gốc Bồ Đào Nha."
"Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp "
"người dùng Debian nói tiếng Bồ Đào Nha trong Bra-xin."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Màn hình Brazil gốc Bồ Đào Nha"
msgstr "Màn hình nền Bồ Đào Nha Bra-xin"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Brazil gốc Bồ Đào Nha."
msgstr ""
"Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Bồ Đào Nha của Bra-xin."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
#, fuzzy
msgid "Bulgarian environment"
msgstr "Môi trường tiếng Ý"
msgstr "Môi trường tiếng Bảo-gia-lơi"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
"speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Hàn sử dụng Debian dễ "
"dàng hơn."
"Công việc này cài đặt các chương trình và tập tin dữ liệu giúp người dùng "
"nói tiếng Bảo-gia-lơi sử dụng Debian dễ dàng hơn."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48
#, fuzzy
msgid "Bulgarian desktop"
msgstr "Màn hình tiếng Ý"
msgstr "Màn hình nền tiếng Bul-ga-ri"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Nga"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Bảo-gia-lơi."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "Catalan environment"
msgstr "Môi trường Catalan"
msgstr "Môi trường Ca-ta-lan"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
@@ -101,18 +96,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Catalan."
"Công việc này cài đặt những chương trình và tài liệu giúp người dùng Debian "
"nói tiếng Ca-tal-an."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65
msgid "Catalan desktop"
msgstr "Màn hình Catalan"
msgstr "Màn hình nền Catalan"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65
msgid "This task localises the desktop in Catalan."
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Catalan."
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Ca-ta-lan."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72
@@ -126,19 +121,19 @@ msgid ""
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Trung quốc, sử dụng bảng mã Tiếng Trung đơn giản."
"Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
"liệu giúp người dùng Debian nói tiếng Trung quốc, sử dụng bộ ký tự Tiếng "
"Trung đơn giản."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Màn hình Tiếng Trung đơn giản"
msgstr "Màn hình nền Tiếng Trung đơn giản"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Trung đơn giản"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Trung đơn giản."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
@@ -147,8 +142,9 @@ msgid ""
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Trung, sử dụng bảng mã Tiếng Trung truyền thống."
"Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
"liệu giúp người dùng Debian nói tiếng Trung, sử dụng bộ ký tự Tiếng Trung "
"truyền thống."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:103
@@ -157,14 +153,13 @@ msgstr "Môi trường Trung Quốc truyền thống"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:103
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Trung truyền thống"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Trung truyền thống."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:110
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Môi trường Cyrillic"
msgstr "Môi trường Ki-rin"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:110
@@ -173,52 +168,47 @@ msgid ""
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Nhóm này cung cấp phông chữ Cyrillic và những phần mềm cần thiết để sử dụng "
"Cyrillic. Nhóm hỗ trợ Bê-la-rút, Bul-ga-ri, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-"
"cra-in."
"Công việc này cung cấp phông chữ Ki-rin và những phần mềm cần thiết để sử "
"dụng chữ Ki-rin. Nó hỗ trợ Bê-la-rút, Bảo-gia-lơi, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-"
"bi và U-cợ-rainh."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Màn hình Cyrillic"
msgstr "Màn hình nền Ki-rin"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
#, fuzzy
msgid ""
"This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Nhóm này dịch giao diện sang các tiếng Cyrillic. Hỗ trợ tiếng Bê-la-rút, Bul-"
"ga-ri, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-kra-in."
"Công việc này địa phương hóa giao diện cho các ngôn ngữ Ki-rin. Hỗ trợ tiếng "
"Bê-la-rút, Bảo-gia-lơi, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-cợ-rainh"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:131
#, fuzzy
msgid "Czech environment"
msgstr "Môi trường tiếng Pháp"
msgstr "Môi trường tiếng Séc"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:131
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu giúp người dùng Debian nói "
"tiếng Pháp."
"Công việc này cài đặt những gói tin, và tài liệu giúp người dùng Debian nói "
"tiếng Séc."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
#, fuzzy
msgid "Czech desktop"
msgstr "Màn hình tiếng Pháp"
msgstr "Màn hình nền tiếng Séc"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Czech."
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Pháp"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Séc."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:146
@@ -237,13 +227,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:156
msgid "Danish desktop"
msgstr "Màn hình Đan Mạch"
msgstr "Màn hình nền Đan Mạch"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:156
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Danish."
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Đan Mạch"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Đan Mạch."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
@@ -254,7 +243,9 @@ msgstr "Cơ sơ dữ liệu SQL"
#: ../po/debian-tasks.desc:163
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Nhóm này chọn các gói client và máy chủ cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL."
msgstr ""
"Công việc này chọn các gói tin trình khách và trình phục vụ cho cơ sở dữ "
"liệu PostgreSQL."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
@@ -264,10 +255,9 @@ msgid ""
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu gốc, cung cấp sự tương thích nhiều hơn với "
"SQL92và một vài tính năng của SQL3. Có thể dùng CSDL này để cung cấp truy "
"cập chonhiều người dùng, vì tạo điều kiện cho giao dịch và việc khóa triệt "
"để."
"PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu cách liên quan, cung cấp sự tương thích "
"nhiều hơn với SQL92và một vài tính năng của SQL3. Có thể dùng nó để cung cấp "
"truy cập cho nhiều người dùng, thông qua khả năng giao dịch và khóa triệt để."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:177
@@ -282,26 +272,28 @@ msgid ""
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Nhóm này cung cấp những phần mềm cho môi trường làm việc cơ bản, gồm các "
"trình quản lý buổi làm việc khác nhau, trình quản lý tập tin và trình duyệt "
"web. Nhóm này kết hợp với cả môi trường KDE và GNOME, và cung cấp một trình "
"quản lý màn hình cho phép người dùng chọn một trong hai môi trường nói trên."
"Công việc này cung cấp những phần mềm cho môi trường làm việc cơ bản, gồm "
"các trình quản lý buổi làm việc khác nhau, trình quản lý tập tin và trình "
"duyệt Mạng. Công việc này kết hợp với cả môi trường KDE và GNOME, và cung "
"cấp một trình quản lý bộ trình bày cho phép người dùng chọn một trong hai "
"môi trường nói trên."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "DNS server"
msgstr "Máy chủ DNS"
msgstr "Trình phục vụ DNS"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Chọn các gói máy chủ BIND DNS, tài liệu, và công cụ tương ứng."
msgstr ""
"Chọn các gói tin trình phục vụ DNS loại BIND, tài liệu, và công cụ tương ứng."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "File server"
msgstr "Máy chủ tập tin"
msgstr "Trình phục vụ tập tin"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
@@ -309,7 +301,8 @@ msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt hệ thống thành máy chủ tập tin, hỗ trợ cả NetBIOS và NFS."
"Công việc này thiết lập hệ thống bạn có khả năng trình phục vụ tập tin, hỗ "
"trợ cả NetBIOS và NFS."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:215
@@ -328,13 +321,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:226
msgid "French desktop"
msgstr "Màn hình tiếng Pháp"
msgstr "Màn hình nền tiếng Pháp"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:226
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in French."
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Pháp"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Pháp."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:233
@@ -353,13 +345,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:244
msgid "German desktop"
msgstr "Màn hình Tiếng Đức"
msgstr "Màn hình nền Tiếng Đức"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:244
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in German."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Đức"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Đức."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:251
@@ -378,13 +369,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:261
msgid "Greek desktop"
msgstr "Màn hình Hy Lạp"
msgstr "Màn hình nền Hy Lạp"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:261
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Greek."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Hy Lạp"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Hy Lạp."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:268
@@ -403,13 +393,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid "Hebrew desktop"
msgstr "Màn hình Do Thái"
msgstr "Màn hình nền Do Thái"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Do Thái"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện tiếng Do Thái."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:283
@@ -428,13 +417,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:294
msgid "Italian desktop"
msgstr "Màn hình tiếng Ý"
msgstr "Màn hình nền tiếng Ý"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:294
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Italian."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Ý"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Ý."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:301
@@ -447,8 +435,8 @@ msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Nhật sử dụng Debian dễ "
"dàng hơn."
"Công việc này cài đặt các gói tin giúp người dùng nói tiếng Nhật sử dụng "
"Debian dễ dàng hơn."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:313
@@ -457,9 +445,8 @@ msgstr "Môi trường làm việc tiếng Nhật"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:313
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Japanese."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Nhật"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Nhật."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:320
@@ -472,19 +459,18 @@ msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Hàn sử dụng Debian dễ "
"dàng hơn."
"Công việc này cài đặt các gói tin giúp người dùng nói tiếng Hàn sử dụng "
"Debian dễ dàng hơn."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:332
msgid "Korean desktop"
msgstr "Màn hình tiếng Hàn"
msgstr "Màn hình nền tiếng Hàn"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:332
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Korean."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Korean"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Hàn Quốc."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:339
@@ -497,24 +483,23 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Lát-vi giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Lát-vi."
"Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Li-tu-a-ni giúp "
"người dùng Debian nói tiếng Li-tu-a-ni"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:349
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Màn hình tiếng Lát-vi"
msgstr "Màn hình tiếng Li-tu-a-ni"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:349
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Lát-vi"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Li-tu-an-i."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:356
msgid "Mail server"
msgstr "Máy chủ thư"
msgstr "Trình phục vụ thư"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:356
@@ -522,7 +507,8 @@ msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Nhóm này chọn các gói khác nhau hỗ trợ cho hệ thống máy chủ thư nói chung."
"Công việc này chọn các gói khác nhau hỗ trợ cho hệ thống trình phục vụ thư "
"thường dụng."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:365
@@ -541,13 +527,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Màn hình Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
msgstr "Màn hình nền Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Na Uy"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Na Uy."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
@@ -566,23 +551,22 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "Polish desktop"
msgstr "Màn hình Ba lan"
msgstr "Màn hình nền Ba lan"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Polish."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Ba Lan"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Ba Lan."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:402
msgid "Print server"
msgstr "Máy chủ in"
msgstr "Trình phục vụ in"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:402
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Nhóm này cài đặt hệ thống thành máy chủ in."
msgstr "Công việc này thiết lập hệ thống bạn có khả năng trình phục vụ in."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:412
@@ -601,13 +585,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:423
msgid "Russian desktop"
msgstr "Màn hình tiếng Nga"
msgstr "Màn hình nền tiếng Nga"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:423
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Russian."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Nga"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Nga."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:430
@@ -620,29 +603,28 @@ msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Tây Ban Nha sử dụng "
"Debian dễ dàng hơn."
"Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp "
"người dùng nói tiếng Tây Ban Nha sử dụng Debian dễ dàng hơn."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:441
msgid "Spanish desktop"
msgstr "Màn hình Tây Ban Nha"
msgstr "Màn hình nền Tây Ban Nha"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:441
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Spanish."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Tây Ban Nha"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Tây Ban Nha."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "Standard system"
msgstr ""
msgstr "Hệ thống chuẩn"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
msgstr ""
msgstr "Nhóm này cài đặt một hệ thống chế độ ký tự nhỏ thích hợp."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
@@ -661,13 +643,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
msgid "Swedish desktop"
msgstr "Màn hình Thụy Điển"
msgstr "Màn hình nền Thụy Điển"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Swedish."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thụy Điển"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Thụy Điển."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:472
@@ -685,13 +666,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:484
msgid "Thai desktop"
msgstr "Màn hình tiếng Thái"
msgstr "Màn hình nền tiếng Thái"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:484
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Thai."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thái"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Thái."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:491
@@ -710,18 +690,17 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:503
msgid "Turkish desktop"
msgstr "Màn hình Thổ Nhĩ Kỳ"
msgstr "Màn hình nền Thổ Nhĩ Kỳ"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:503
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Turkish."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ"
msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:510
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Môi trường U-cra-in"
msgstr "Môi trường U-cợ-rainh"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:510
@@ -729,8 +708,8 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng U-cra-in giúp người "
"dùng Debian nói tiếng U-cra-in."
"Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng U-cợ-rainh giúp "
"người dùng Debian nói tiếng U-cợ-rainh."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:520
@@ -739,29 +718,23 @@ msgstr "Màn hình U-cra-in"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:520
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng U-cra-in"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng U-cra-in."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:528
msgid "Web server"
msgstr "Máy chủ Web"
msgstr "Trình phục vụ Mạng"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:528
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống máy chủ web nói chung."
msgstr ""
"Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống phục vụ Mạng thường dụng."

#, fuzzy
#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Arabic."
#~ msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thái"
#~ msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Ả Rập."

#, fuzzy
#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
#~ msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Ý"

#, fuzzy
#~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
#~ msgstr "Nhóm này cài đặt hệ thống thành máy chủ in."
#~ msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Bul-ga-ri."

Loading…
Cancel
Save