Browse Source

Marathi (Sampada Nakhare)

tags/3.10
Christian PERRIER 9 years ago
parent
commit
321ac30d06
2 changed files with 8 additions and 116 deletions
  1. +3
    -0
      debian/changelog
  2. +5
    -116
      tasks/po/mr.po

+ 3
- 0
debian/changelog View File

@@ -1,5 +1,8 @@
tasksel (3.10) UNRELEASED; urgency=low

[ Translations of tasks ]
* Marathi (Sampada Nakhare)

[ Christian Perrier ]
* Add uyghur-desktop task+ 5
- 116
tasks/po/mr.po View File

@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-27 22:39-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-07 08:18+0530\n"
"Last-Translator: Sampada <sampadanakhare@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-28 14:19+0530\n"
"Last-Translator: sampada <sampadanakhare@gmail.com>\n"
"Language-Team: Marathi, janabhaaratii, C-DAC, Mumbai <janabhaaratii [at] "
"cdacmumbai [dot] in>\n"
"Language: \n"
@@ -29,10 +29,8 @@ msgstr "ऍप्टीट्यूड मध्ये संस्थापि

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
#, fuzzy
#| msgid "Standard system"
msgid "Standard system utilities"
msgstr "प्रमाणित प्रणाली"
msgstr "प्रमाण प्रणाली साधने"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
@@ -40,6 +38,8 @@ msgid ""
"This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
"selection of services and tools usable on the command line."
msgstr ""
"हे कार्य एक मूलभूत वापरकर्ता आसमंत निर्धारित करते, ज्यात आदेश ओळीवर वापरता येतात अशा "
"सेवा व टूल्स यांचा छोटा संग्रह पुरवलेला असतो."

#~ msgid "SQL database"
#~ msgstr "एस् क्यु एल् डेटाबेस"
@@ -57,114 +57,3 @@ msgstr ""
#~ "PostgreSQL हा SQL संबंधीत डेटाबेस आहे, यामध्ये वाढीव SQL92 सहाय्यक व SQL3 ची काही "
#~ "वैशिष्ट्ये आहेत. बहू-उपयोजक डेटाबेस वापरासाठीहा सुयोग्य आहे, तसेच यात विनिमयाची आणि "
#~ "उच्च प्रतीच्यासुरक्षिततेची सोय आहे."

#, fuzzy
#~| msgid "Xfce desktop environment"
#~ msgid "Graphical desktop environment"
#~ msgstr "एक्सएफासीई डेस्कटॉप परिवेश"

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
#~ "GNOME and KDE desktop tasks."
#~ msgstr ""
#~ "हे कार्य मुलभुत डेस्क्टॉप आज्ञावली पुरविते आणि जिनोम व केडीई च्या डेस्कटॉप कार्यांसाठी "
#~ "पाया म्हणून काम करते."

#~ msgid "DNS server"
#~ msgstr "डी एन् एस् सर्वर "

#~ msgid ""
#~ "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility "
#~ "packages."
#~ msgstr "BIND DNS सर्व्हर, संबधित माहितीपत्रे व उपयुक्त पॅकेज निवडले जाते."

#~ msgid "File server"
#~ msgstr "फाइल सर्व्हर"

#~ msgid ""
#~ "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS "
#~ "and NFS."
#~ msgstr ""
#~ "या कार्यांतर्गत तुमचा संगणक फाइल सर्व्हर म्हणून स्थित केला जाइल , तो CIFS व NFS या "
#~ "दोघांना सहाय्यक असेल."

#~ msgid "GNOME desktop environment"
#~ msgstr "जिनोम डेस्कटॉप परिवेश"

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
#~ "environment."
#~ msgstr "हे कार्य जिनोम डेस्कटॉप परिवेश वापरून मुलभुत \"desktop\" आज्ञावली पुरविते."

#~ msgid "KDE desktop environment"
#~ msgstr "के डी इ डेस्कटॉप परिवेश"

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
#~ "Environment."
#~ msgstr "के डी इ डेस्कटॉप परिवेश वापरुन यातुन मुलभुत \"desktop\" आज्ञावली पुरवली जाइल."

#~ msgid "Laptop"
#~ msgstr "लॅपटॉप"

#~ msgid "This task installs software useful for a laptop."
#~ msgstr "या मध्ये लॅपटॉपला उपयुक्त आज्ञावली संथापित होत आहे."

#~ msgid "LXDE desktop environment"
#~ msgstr "एक्सएफासीई डेस्कटॉप परिवेश"

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
#~ "environment."
#~ msgstr "हे कार्य एक्सएफासीई डेस्कटॉप परिवेश वापरून मुलभुत \"desktop\" आज्ञावली पुरविते."

#~ msgid "Mail server"
#~ msgstr "संदेश नियामक परिसेवक"

#~ msgid ""
#~ "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
#~ "server system."
#~ msgstr ""
#~ "या कार्यांतर्गत सर्वसाधारण उद्देशी संदेश नियामक परिसेवकासाठी उपयुक्त असणाऱ्या "
#~ "वेगवेगळ्यापॅकेजेची निवड करण्यात येइल."

#~ msgid "Print server"
#~ msgstr "छपाई परिसेवक "

#~ msgid "This task sets up your system to be a print server."
#~ msgstr "या कार्यात तुमचा संगणक छपाई परिसेवक म्हणून स्थित केला जाईल."

#, fuzzy
#~| msgid "DNS server"
#~ msgid "SSH server"
#~ msgstr "डी एन् एस् सर्वर "

#, fuzzy
#~| msgid "This task sets up your system to be a print server."
#~ msgid ""
#~ "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
#~ "connections."
#~ msgstr "या कार्यात तुमचा संगणक छपाई परिसेवक म्हणून स्थित केला जाईल."

#~ msgid "Web server"
#~ msgstr "जाल परिसेवक"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
#~ msgstr ""
#~ "या कार्यात सामान्य उपयोगी जाल परिसेवक प्रणालीसाठी उपयुक्त असणारे पॅकेजेस निवडले "
#~ "जातील."

#~ msgid "Xfce desktop environment"
#~ msgstr "एक्सएफासीई डेस्कटॉप परिवेश"

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
#~ "environment."
#~ msgstr "हे कार्य एक्सएफासीई डेस्कटॉप परिवेश वापरून मुलभुत \"desktop\" आज्ञावली पुरविते."

#~ msgid "Desktop environment"
#~ msgstr "डेस्कटॉप परिवेश"

#~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
#~ msgstr "या द्वारे संयुक्तिकरित्या स्वल्पाक्षरे-विकल्प पद्धती संस्थापित करण्यात येइल."

Loading…
Cancel
Save