Browse Source

As debian-tasks.desc is now sorted, line numbers in PO files

have changed.
tags/version_1.43
Denis Barbier 17 years ago
parent
commit
328ea5dee9
14 changed files with 4712 additions and 4541 deletions
 1. +345
  -345
    tasks/po/ca.po
 2. +321
  -321
    tasks/po/cs.po
 3. +340
  -340
    tasks/po/da.po
 4. +356
  -356
    tasks/po/de.po
 5. +344
  -344
    tasks/po/el.po
 6. +347
  -347
    tasks/po/es.po
 7. +338
  -338
    tasks/po/fi.po
 8. +349
  -349
    tasks/po/fr.po
 9. +338
  -338
    tasks/po/hu.po
 10. +336
  -336
    tasks/po/ja.po
 11. +409
  -238
    tasks/po/nl.po
 12. +225
  -225
    tasks/po/no.po
 13. +351
  -351
    tasks/po/pt_BR.po
 14. +313
  -313
    tasks/po/zh_CN.po

+ 345
- 345
tasks/po/ca.po View File

@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-26 11:58-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-28 00:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-10 17:36+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
@@ -16,420 +16,444 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Entorn en xinès tradicional"
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid "X window system"
msgstr "Sistema de finestres X"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
"This task provides the essential components for a standalone workstation "
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la programes, fitxes de dades, tipus de lletres i "
"documentació que fan més fàcil l'ús de Debian als usuaris de parla xinesa, "
"utilitzant la codificació xinesa tradicional."
"Aquesta tasca proveeix amb els components essencials per a que una estació "
"de treball execute el sistema de finestres X. Proveeix les biblioteques X, "
"un servidor d'X, un joc de tipus de lletres i un grup bàsic de clients i "
"utilitats per a X."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
msgid "Korean environment"
msgstr "Entorn en coreà"
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid "Broadband internet connection"
msgstr "Connexió a Internet de banda ampla"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
"This task selects packages that address special needs of computers that "
"connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la programes, fitxers de dades, tipus de lletres i "
"documentació que fan l'ús de Debian més fàcil als usuaris de parla coreana."
"Aquesta tasca selecciona paquets que adrecen les necessitats especials dels "
"ordinadors que es connecten a Internet mitjançant DSL, Cable o pareguts."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr "Compilació de nuclis personalitzats"
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "C and C++"
msgstr "C i C++"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"This task includes everything you should need to build your own custom "
"kernel."
"A complete environment for development of programs in the C and C++ "
"programming languages."
msgstr ""
"Aquesta tasca inclou tot el que necessiteu per a compilar el vostre nucli "
"personalitzat."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid "Usenet news server"
msgstr "Servidor de notícies Usenet"
"Un entorn complet per al desenvolupament de programes en els llenguatges de "
"programació C i C++."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid ""
"This task selects the preferred version of the INN news server software for "
"new Debian installations."
msgstr ""
"Aquesta tasca selecciona la versió preferida del servidor de notícies INN "
"per a les noves instal·lacions de Debian."
#: ../po/debian-tasks.desc:33
msgid "Catalan environment"
msgstr "Entorn en català"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
#: ../po/debian-tasks.desc:33
msgid ""
"You do not need this package if you merely wish to read news from an "
"existing server, just select the news reader program you desire and it will "
"pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
"server."
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"No necessiteu aquest paquet si només voleu llegir les notícies des d'un "
"servidor ja existent, només seleccioneu el client de notícies que desitgeu i "
"aquest instal·larà els components necessaris. Només utilitzeu aquesta tasca "
"si teniu intenció d'administrar un servidor."
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en català, per ajudar als "
"usuaris de parla catalana a utilitzar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "Thai environment"
msgstr "Entorn en tailandès"
#: ../po/debian-tasks.desc:41
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Entorn en xinès simplificat"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
#: ../po/debian-tasks.desc:41
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets que fan l'ús de Debian més fàcil als usuaris "
"tailandessos."
"Aquesta tasca instal·la programes, fitxes de dades, tipus de lletres i "
"documentació que fan més fàcil l'ús de Debian als usuaris de parla xinesa, "
"utilitzant la codificació xinesa simplificada."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59
msgid "Mail server"
msgstr "Servidor de correu"
#: ../po/debian-tasks.desc:56
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Entorn en xinès tradicional"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59
#: ../po/debian-tasks.desc:56
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Aquesta tasca selecciona una varietat de paquets útils per a un servidor de "
"correu normal."
"Aquesta tasca instal·la programes, fitxes de dades, tipus de lletres i "
"documentació que fan més fàcil l'ús de Debian als usuaris de parla xinesa, "
"utilitzant la codificació xinesa tradicional."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68
msgid "Conventional Unix server"
msgstr "Servidor UNIX convencional"
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Entorn ciríl·lic"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid ""
"This task selects packages that would typically be found on a conventional "
"multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
"number of daemons."
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Aquesta tasca selecciona paquets que es solen trobar en un servidor UNIX "
"multi-usuari convencional amb usuaris remots. Doneu-vos per avisats qeu açò "
"inclou un nombre de dimonis."
"Aquesta tasca proveeix amb tipus de lletres ciríl·liques i altre programari "
"que necessitareu per a utilitzar la codificació ciríl·lica. Suporta "
"belarús, búlgar, macedoni, rus, serbi i ucraïnès."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Entorn en noruec (Bokm¡l i Nynorsk)"
#: ../po/debian-tasks.desc:81
msgid "Danish environment"
msgstr "Entorn en danès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75
#: ../po/debian-tasks.desc:81
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en noruec, per a ajudar als "
"usuaris de parla noruega a utilitzar debian."
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en danès, per ajudar als "
"usuaris de parla danesa a utilitzar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
msgid "Games"
msgstr "Jocs"
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid "SQL database"
msgstr "Base de dades SQL"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid ""
"Selecting this task will install a broad selection of games, from "
"traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
"won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Si seleccioneu aquesta tasca, s'instal·laran una ampla selecció de jocs, des "
"dels jocs de text tradicionals de UNIX a jocs de cartes i ràpids jocs "
"«arcade». No instal·larà tots els jocs que hi ha en Debian, però és un bon "
"punt de partida."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid "Java"
msgstr "Java"
"Aquesta tasca selecciona paquets de client i servidor per a la base de dades "
"PostgreSQL."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid "A java development environment."
msgstr "Un entorn de desenvolupament en Java."
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL és una base de dades SQL relacional, que s'acomoda "
"progressivament a SQL92, i algunes funcionalitats SQL3. És apropiada per a "
"l'ús amb accés multiusuari a bases de dades, mitjançant les seues propietats "
"per a transaccions i bloqueig molt precís."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
msgid "C and C++"
msgstr "C i C++"
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid "Desktop environment"
msgstr "Entorn d'escriptori"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid ""
"A complete environment for development of programs in the C and C++ "
"programming languages."
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Un entorn complet per al desenvolupament de programes en els llenguatges de "
"programació C i C++."
"Aquesta tasca proveeix programari d'«escriptori» bàsic, que inclou una "
"varietat de gestors de sessió, gestors de fitxers i navegadors de web. "
"Incorpora els escriptoris GNOME i KDE, i proveeix amb un gestor de pantalla "
"que permet a l'usuari triar entre els dos."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111
msgid "Print server"
msgstr "Servidor d'impressió"
#: ../po/debian-tasks.desc:114
msgid "Dialup internet"
msgstr "Internet amb connexió telefònica"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111
msgid "This task sets up your system to be a print server."
#: ../po/debian-tasks.desc:114
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers using a "
"slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
msgstr ""
"Aquesta tasca configura el vostre sistema per a ser un servidor d'impressió."
"Aquesta tasca selecciona paquets que adrecen les necessitats especials dels "
"ordinadors que utilitzen una connexió temporal telefònica (per mòdem, XDSI o "
"similar)."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:120
msgid "Spanish environment"
msgstr "Entorn en castellà"
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid "DNS server"
msgstr "Servidor de DNS"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:120
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la programes, fitxers de dades i documentació que fan "
"més fàcil l'ús de Debian als usuaris de parla castellana."
"Selecciona el servidor de DNS BIND, i els paquets de documentació i "
"utilitats relacionats."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid "Danish environment"
msgstr "Entorn en danès"
#: ../po/debian-tasks.desc:130
msgid "File server"
msgstr "Servidor de fitxers"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
#: ../po/debian-tasks.desc:130
msgid "This task sets up your system to be a file server."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en danès, per ajudar als "
"usuaris de parla danesa a utilitzar Debian."
"Aquesta tasca configura el vostre sistema per a que siga un servidor de "
"fitxers."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid "Desktop environment"
msgstr "Entorn d'escriptori"
msgid "French environment"
msgstr "Entorn en francès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca proveeix programari d'«escriptori» bàsic, que inclou una "
"varietat de gestors de sessió, gestors de fitxers i navegadors de web. "
"Incorpora els escriptoris GNOME i KDE, i proveeix amb un gestor de pantalla "
"que permet a l'usuari triar entre els dos."
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en francès per a ajudar als "
"usuaris de parla francesa a utilitzar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Entorn ciríl·lic"
#: ../po/debian-tasks.desc:147
msgid "Games"
msgstr "Jocs"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
#: ../po/debian-tasks.desc:147
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
"Selecting this task will install a broad selection of games, from "
"traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
"won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
msgstr ""
"Aquesta tasca proveeix amb tipus de lletres ciríl·liques i altre programari "
"que necessitareu per a utilitzar la codificació ciríl·lica. Suporta "
"belarús, búlgar, macedoni, rus, serbi i ucraïnès."
"Si seleccioneu aquesta tasca, s'instal·laran una ampla selecció de jocs, des "
"dels jocs de text tradicionals de UNIX a jocs de cartes i ràpids jocs "
"«arcade». No instal·larà tots els jocs que hi ha en Debian, però és un bon "
"punt de partida."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:160
msgid "Russian environment"
msgstr "Entorn en rus"
#: ../po/debian-tasks.desc:154
msgid "German environment"
msgstr "Entorn en alemany"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:160
#: ../po/debian-tasks.desc:154
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la programes i documentació en rus, per ajudar als "
"usuaris de parla rusa a utilitzar Debian."
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en alemany per a ajudar als "
"usuaris de parla alemana a utilitzar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:169
msgid "Linux Standard Base"
msgstr "Linux Standard Base"
#: ../po/debian-tasks.desc:163
#, fuzzy
msgid "Greek environment"
msgstr "Entorn en francès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:169
#: ../po/debian-tasks.desc:163
#, fuzzy
msgid ""
"This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing "
"you to install and use LSB packages."
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca fa que el sistema siga conformant amb el Linux Standard Base, "
"permetent-vos instal·lar i utilitzar paquets LSB."
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en francès per a ajudar als "
"usuaris de parla francesa a utilitzar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:178
msgid "X window system"
msgstr "Sistema de finestres X"
#: ../po/debian-tasks.desc:171
msgid "Japanese environment"
msgstr "Entorn en japonès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:178
#: ../po/debian-tasks.desc:171
msgid ""
"This task provides the essential components for a standalone workstation "
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca proveeix amb els components essencials per a que una estació "
"de treball execute el sistema de finestres X. Proveeix les biblioteques X, "
"un servidor d'X, un joc de tipus de lletres i un grup bàsic de clients i "
"utilitats per a X."
"Aquesta tasca instal·la paquets que fan més fàcil l'ús de Debian als usuaris "
"de parla japonesa."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
msgid "Web server"
msgstr "Servidor web"
#: ../po/debian-tasks.desc:184
msgid "Java"
msgstr "Java"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
#: ../po/debian-tasks.desc:184
msgid "A java development environment."
msgstr "Un entorn de desenvolupament en Java."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:192
msgid "Debian Jr."
msgstr "Debian Jr."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:192
msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
msgstr ""
"Aquesta tasca selecciona paquets útils per a un servidor de web normal."
"Debian Jr. és una col·lecció de paquets de Debian apropiats per a xiquets."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid "File server"
msgstr "Servidor de fitxers"
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr "Compilació de nuclis personalitzats"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid "This task sets up your system to be a file server."
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid ""
"This task includes everything you should need to build your own custom "
"kernel."
msgstr ""
"Aquesta tasca configura el vostre sistema per a que siga un servidor de "
"fitxers."
"Aquesta tasca inclou tot el que necessiteu per a compilar el vostre nucli "
"personalitzat."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:203
msgid "Japanese environment"
msgstr "Entorn en japonès"
#: ../po/debian-tasks.desc:206
msgid "Korean environment"
msgstr "Entorn en coreà"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:203
#: ../po/debian-tasks.desc:206
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets que fan més fàcil l'ús de Debian als usuaris "
"de parla japonesa."
"Aquesta tasca instal·la programes, fitxers de dades, tipus de lletres i "
"documentació que fan l'ús de Debian més fàcil als usuaris de parla coreana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:216
msgid "DNS server"
msgstr "Servidor de DNS"
msgid "Laptop"
msgstr "Portàtil"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:216
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities laptops including IBM Thinkpads, "
"Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr ""
"Selecciona el servidor de DNS BIND, i els paquets de documentació i "
"utilitats relacionats."
"Aquesta és una col·leció d'eines que els usuaris de portàtils esperen trobar "
"al sistema. Inclou algunes utilitats especials que necessiten alguns "
"portàtils, inclossos els Thinkpad d'IBM, els Vaio de Sony, els Toshiba i els "
"Inpiron de Dell."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:223
msgid "Python"
msgstr "Python"
#: ../po/debian-tasks.desc:226
msgid "Linux Standard Base"
msgstr "Linux Standard Base"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:223
#: ../po/debian-tasks.desc:226
msgid ""
"Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
"complex applications in Python."
"This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing "
"you to install and use LSB packages."
msgstr ""
"Moltes eines i extensions de Python, per a desenvolupar scripts i "
"aplicacions simples o complexes en Python."
"Aquesta tasca fa que el sistema siga conformant amb el Linux Standard Base, "
"permetent-vos instal·lar i utilitzar paquets LSB."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:232
msgid "Office environment"
msgstr "Entorn d'oficina"
#: ../po/debian-tasks.desc:234
msgid "Mail server"
msgstr "Servidor de correu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:232
#: ../po/debian-tasks.desc:234
msgid ""
"This task provides a suite of office productivity software, including a word "
"processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is a rather "
"large collection of software."
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Aquesta tasca proveeix un paquet de programari de productivitat d'oficina, "
"incloguent un processador de text, una fulla de càlcul, un programa de "
"presentacions, i més. Aquesta és una colecció de programari prou gran."
"Aquesta tasca selecciona una varietat de paquets útils per a un servidor de "
"correu normal."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid "SQL database"
msgstr "Base de dades SQL"
msgid "Usenet news server"
msgstr "Servidor de notícies Usenet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
"This task selects the preferred version of the INN news server software for "
"new Debian installations."
msgstr ""
"Aquesta tasca selecciona paquets de client i servidor per a la base de dades "
"PostgreSQL."
"Aquesta tasca selecciona la versió preferida del servidor de notícies INN "
"per a les noves instal·lacions de Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
"You do not need this package if you merely wish to read news from an "
"existing server, just select the news reader program you desire and it will "
"pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
"server."
msgstr ""
"PostgreSQL és una base de dades SQL relacional, que s'acomoda "
"progressivament a SQL92, i algunes funcionalitats SQL3. És apropiada per a "
"l'ús amb accés multiusuari a bases de dades, mitjançant les seues propietats "
"per a transaccions i bloqueig molt precís."
"No necessiteu aquest paquet si només voleu llegir les notícies des d'un "
"servidor ja existent, només seleccioneu el client de notícies que desitgeu i "
"aquest instal·larà els components necessaris. Només utilitzeu aquesta tasca "
"si teniu intenció d'administrar un servidor."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
msgid "Tcl/Tk"
msgstr "Tcl/Tk"
#: ../po/debian-tasks.desc:255
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Entorn en noruec (Bokm¡l i Nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
#: ../po/debian-tasks.desc:255
msgid ""
"Packages commonly used in developing applications using the Tcl language and "
"Tk Toolkit."
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Paquets utilitzats habitualment per al desenvolupament d'aplicacions que "
"utilitzen el llenguatge Tcl i el toolkit Tk."
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en noruec, per a ajudar als "
"usuaris de parla noruega a utilitzar debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:265
msgid "Office environment"
msgstr "Entorn d'oficina"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:265
msgid ""
"This task provides a suite of office productivity software, including a word "
"processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is a rather "
"large collection of software."
msgstr ""
"Aquesta tasca proveeix un paquet de programari de productivitat d'oficina, "
"incloguent un processador de text, una fulla de càlcul, un programa de "
"presentacions, i més. Aquesta és una colecció de programari prou gran."

# Polakos power! jm
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:263
#: ../po/debian-tasks.desc:275
msgid "Polish environment"
msgstr "Entorn en polonès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:263
#: ../po/debian-tasks.desc:275
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
@@ -438,92 +462,51 @@ msgstr ""
"usuaris de parla polonesa a utilitzar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:272
msgid "Laptop"
msgstr "Portàtil"
#: ../po/debian-tasks.desc:284
msgid "Print server"
msgstr "Servidor d'impressió"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:272
msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities laptops including IBM Thinkpads, "
"Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
#: ../po/debian-tasks.desc:284
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr ""
"Aquesta és una col·leció d'eines que els usuaris de portàtils esperen trobar "
"al sistema. Inclou algunes utilitats especials que necessiten alguns "
"portàtils, inclossos els Thinkpad d'IBM, els Vaio de Sony, els Toshiba i els "
"Inpiron de Dell."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:282
msgid "TeX/LaTeX environment"
msgstr "Entorn de Tex/LaTeX"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:282
msgid "a TeX/LaTeX environment"
msgstr "Un entorn amb TeX/LaTeX"
"Aquesta tasca configura el vostre sistema per a ser un servidor d'impressió."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:291
msgid "Catalan environment"
msgstr "Entorn en català"
#: ../po/debian-tasks.desc:293
msgid "Python"
msgstr "Python"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:291
#: ../po/debian-tasks.desc:293
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
"Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
"complex applications in Python."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en català, per ajudar als "
"usuaris de parla catalana a utilitzar Debian."
"Moltes eines i extensions de Python, per a desenvolupar scripts i "
"aplicacions simples o complexes en Python."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:299
msgid "French environment"
msgstr "Entorn en francès"
#: ../po/debian-tasks.desc:301
msgid "Russian environment"
msgstr "Entorn en rus"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:299
#: ../po/debian-tasks.desc:301
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en francès per a ajudar als "
"usuaris de parla francesa a utilitzar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:308
msgid "Debian Jr."
msgstr "Debian Jr."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:308
msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
msgstr ""
"Debian Jr. és una col·lecció de paquets de Debian apropiats per a xiquets."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:313
msgid "Broadband internet connection"
msgstr "Connexió a Internet de banda ampla"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:313
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers that "
"connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr ""
"Aquesta tasca selecciona paquets que adrecen les necessitats especials dels "
"ordinadors que es connecten a Internet mitjançant DSL, Cable o pareguts."
"Aquesta tasca instal·la programes i documentació en rus, per ajudar als "
"usuaris de parla rusa a utilitzar Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:321
#: ../po/debian-tasks.desc:310
msgid "Scientific applications"
msgstr "Aplicacions científiques"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:321
#: ../po/debian-tasks.desc:310
msgid ""
"This task selects packages which are suitable for scientific work. Under a "
"fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis "
@@ -535,62 +518,79 @@ msgstr ""
"visualització."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:328
msgid "German environment"
msgstr "Entorn en alemany"
#: ../po/debian-tasks.desc:317
msgid "Spanish environment"
msgstr "Entorn en castellà"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:328
#: ../po/debian-tasks.desc:317
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en alemany per a ajudar als "
"usuaris de parla alemana a utilitzar Debian."
"Aquesta tasca instal·la programes, fitxers de dades i documentació que fan "
"més fàcil l'ús de Debian als usuaris de parla castellana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
msgid "Greek environment"
msgstr "Entorn en francès"
#: ../po/debian-tasks.desc:326
msgid "Tcl/Tk"
msgstr "Tcl/Tk"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
#: ../po/debian-tasks.desc:326
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
"Packages commonly used in developing applications using the Tcl language and "
"Tk Toolkit."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en francès per a ajudar als "
"usuaris de parla francesa a utilitzar Debian."
"Paquets utilitzats habitualment per al desenvolupament d'aplicacions que "
"utilitzen el llenguatge Tcl i el toolkit Tk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Entorn en xinès simplificat"
#: ../po/debian-tasks.desc:335
msgid "TeX/LaTeX environment"
msgstr "Entorn de Tex/LaTeX"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:335
msgid "a TeX/LaTeX environment"
msgstr "Un entorn amb TeX/LaTeX"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
msgid "Thai environment"
msgstr "Entorn en tailandès"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets que fan l'ús de Debian més fàcil als usuaris "
"tailandessos."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:354
msgid "Conventional Unix server"
msgstr "Servidor UNIX convencional"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
#: ../po/debian-tasks.desc:354
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
"This task selects packages that would typically be found on a conventional "
"multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
"number of daemons."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la programes, fitxes de dades, tipus de lletres i "
"documentació que fan més fàcil l'ús de Debian als usuaris de parla xinesa, "
"utilitzant la codificació xinesa simplificada."
"Aquesta tasca selecciona paquets que es solen trobar en un servidor UNIX "
"multi-usuari convencional amb usuaris remots. Doneu-vos per avisats qeu açò "
"inclou un nombre de dimonis."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:360
msgid "Dialup internet"
msgstr "Internet amb connexió telefònica"
#: ../po/debian-tasks.desc:361
msgid "Web server"
msgstr "Servidor web"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:360
#: ../po/debian-tasks.desc:361
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers using a "
"slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Aquesta tasca selecciona paquets que adrecen les necessitats especials dels "
"ordinadors que utilitzen una connexió temporal telefònica (per mòdem, XDSI o "
"similar)."
"Aquesta tasca selecciona paquets útils per a un servidor de web normal."

+ 321
- 321
tasks/po/cs.po View File

@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-26 11:58-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-28 00:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-12 06:57+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.org>\n"
"Language-Team: Czech <provoz@debian.cz>\n"
@@ -16,12 +16,81 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid "X window system"
msgstr "X Window System"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid ""
"This task provides the essential components for a standalone workstation "
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr ""
"Úloha vybere neodmyslitelné komponenty pro samostatnou pracovní stanici s X "
"Window Systemem. Poskytuje X knihovny, X server, fonty a nìkolik základních "
"X klientù a utilit."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid "Broadband internet connection"
msgstr "©irokopásmové pøipojení k Internetu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers that "
"connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr ""
"Úloha vybere balíky u¾iteèné pro pøipojení k Internetu pøes DSL, kabelovou "
"televizi a podobnì."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "C and C++"
msgstr "C a C++"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"A complete environment for development of programs in the C and C++ "
"programming languages."
msgstr "Kompletní prostøedí pro vývoj programù v jazycích C a C++."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33
msgid "Catalan environment"
msgstr "Katalánské prostøedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v katalán¹tinì."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Zjednodu¹ené èínské prostèedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci ve zjednodu¹eném èínském "
"kódování."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Tradièní èínské prostøedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#: ../po/debian-tasks.desc:56
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
@@ -31,115 +100,128 @@ msgstr ""
"kódování."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
msgid "Korean environment"
msgstr "Korejské prostøedí"
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Cyrilice"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro korejsky mluvící "
"u¾ivatele."
"Tato úloha poskytuje fonty a dal¹í software pro cyrilici. Podporuje "
"bìloruské, bulharské, makedonské, ruské, srbské a ukrajinské prostøedí."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr "Kompilace vlastního jádra"
#: ../po/debian-tasks.desc:81
msgid "Danish environment"
msgstr "Dánské prostøedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
#: ../po/debian-tasks.desc:81
msgid ""
"This task includes everything you should need to build your own custom "
"kernel."
msgstr ""
"Tato úloha zahrnuje v¹echny balíky potøebné pro sestavení vlastního jádra."
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v dán¹tinì."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid "Usenet news server"
msgstr "News server"
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid "SQL database"
msgstr "SQL databáze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid ""
"This task selects the preferred version of the INN news server software for "
"new Debian installations."
msgstr "Tato úloha vybere preferovaný news server INN."
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Tato úloha vybere klientské a serverové balíèky databáze PostgreSQL."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid ""
"You do not need this package if you merely wish to read news from an "
"existing server, just select the news reader program you desire and it will "
"pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
"server."
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"Tento balík potøebujete pouze pokud chcete provozovat vlastní server. "
"Jestli¾e si chcete pøíspìvky èíst ze stávajícího serveru, nainstalujte si "
"jen program pro ètení pøízpìvkù."
"PostgreSQL je relaèní databáze nabízející stále lep¹í podporu SQL92 a "
"nìkteré vlastnosti SQL3. Díky své podpoøe transakcí a jemnozrnnému zamykání "
"je PostgreSQL vhodný k nasazení do víceu¾ivatelského prostøedí."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "Thai environment"
msgstr "Thaiské prostøedí"
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid "Desktop environment"
msgstr "Stolní poèítaè"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Tato úloha instaluje balíky, které usnadní pou¾ívání Debianu v Thaiském "
"prostøedí."
"Úloha poskytuje základní \"desktopový\" software. To znamená nejrùznìj¹í "
"správce sezení, správce souborù, webové prohlí¾eèe, obì desktopová prostøedí "
"GNOME a KDE a správce grafické obrazovky."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59
msgid "Mail server"
msgstr "Po¹tovní server"
#: ../po/debian-tasks.desc:114
msgid "Dialup internet"
msgstr "Vytáèené pøipojení k Internetu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59
#: ../po/debian-tasks.desc:114
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr "Úloha vybere rùzné balíky u¾iteèné pro po¹tovní server."
"This task selects packages that address special needs of computers using a "
"slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
msgstr ""
"Úloha vybere balíky, které pokrývají potøeby poèítaèù pro navázání pomalého "
"vytáèeného spojení (analogovým modemem, ISDN modemem, nebo podobným). "

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68
msgid "Conventional Unix server"
msgstr "Obvyklý unixový server"
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid "DNS server"
msgstr "DNS server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid ""
"This task selects packages that would typically be found on a conventional "
"multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
"number of daemons."
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Tato úloha vybere balíky, které obvykle oèekáváte od konvenèního "
"víceu¾ivatelského unixového systému se vzdálenými u¾ivateli. Buïte varováni, "
"¾e to zahrnuje i mno¾ství démonù."
"Vybere DNS server BIND s pøilehlou dokumentací a balíky s u¾iteènými "
"utilitami."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norské (Bokmaal a Nynorsk) prostøedí"
#: ../po/debian-tasks.desc:130
msgid "File server"
msgstr "Souborový server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
msgid "This task sets up your system to be a file server."
msgstr "Úloha nastaví vá¹ systém pro roli souborového serveru."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid "French environment"
msgstr "Francouzské prostøedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v nor¹tinì."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve francouz¹tinì."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
#: ../po/debian-tasks.desc:147
msgid "Games"
msgstr "Hry"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
#: ../po/debian-tasks.desc:147
msgid ""
"Selecting this task will install a broad selection of games, from "
"traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
@@ -150,112 +232,115 @@ msgstr ""
"dostupné v Debianu, ale je to dobrý zaèátek."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid "Java"
msgstr "Java"
#: ../po/debian-tasks.desc:154
msgid "German environment"
msgstr "Nìmecké prostøedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid "A java development environment."
msgstr "Vývojové prostøedí pro Javu."
#: ../po/debian-tasks.desc:154
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v nìmèinì."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
msgid "C and C++"
msgstr "C a C++"
#: ../po/debian-tasks.desc:163
#, fuzzy
msgid "Greek environment"
msgstr "Francouzské prostøedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
#: ../po/debian-tasks.desc:163
#, fuzzy
msgid ""
"A complete environment for development of programs in the C and C++ "
"programming languages."
msgstr "Kompletní prostøedí pro vývoj programù v jazycích C a C++."
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve francouz¹tinì."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111
msgid "Print server"
msgstr "Tiskový server"
#: ../po/debian-tasks.desc:171
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japonské prostøedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Úloha pøipraví vá¹ poèítaè pro roli tiskového serveru."
#: ../po/debian-tasks.desc:171
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní pou¾ívání Debianu v japonském "
"prostøedí."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:120
msgid "Spanish environment"
msgstr "©panìlské prostøedí"
#: ../po/debian-tasks.desc:184
msgid "Java"
msgstr "Java"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:120
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve ¹panìl¹tinì."
#: ../po/debian-tasks.desc:184
msgid "A java development environment."
msgstr "Vývojové prostøedí pro Javu."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid "Danish environment"
msgstr "Dánské prostøedí"
#: ../po/debian-tasks.desc:192
msgid "Debian Jr."
msgstr "Debian Jr."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v dán¹tinì."
#: ../po/debian-tasks.desc:192
msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
msgstr "Debian Jr. je kolekce debianích balíkù vhodných pro dìti."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid "Desktop environment"
msgstr "Stolní poèítaè"
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr "Kompilace vlastního jádra"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
"This task includes everything you should need to build your own custom "
"kernel."
msgstr ""
"Úloha poskytuje základní \"desktopový\" software. To znamená nejrùznìj¹í "
"správce sezení, správce souborù, webové prohlí¾eèe, obì desktopová prostøedí "
"GNOME a KDE a správce grafické obrazovky."
"Tato úloha zahrnuje v¹echny balíky potøebné pro sestavení vlastního jádra."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Cyrilice"
#: ../po/debian-tasks.desc:206
msgid "Korean environment"
msgstr "Korejské prostøedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
#: ../po/debian-tasks.desc:206
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr ""
"Tato úloha poskytuje fonty a dal¹í software pro cyrilici. Podporuje "
"bìloruské, bulharské, makedonské, ruské, srbské a ukrajinské prostøedí."
"Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro korejsky mluvící "
"u¾ivatele."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:160
msgid "Russian environment"
msgstr "Ruské prostøedí"
#: ../po/debian-tasks.desc:216
msgid "Laptop"
msgstr "Notebook"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:160
#: ../po/debian-tasks.desc:216
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ru¹tinì."
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities laptops including IBM Thinkpads, "
"Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr ""
"Toto je kolekce nástrojù, které ulehèí ¾ivot u¾ivatelùm s notebooky. Mimo "
"jiné obsahuje utility pro konkrétní øady jako IBM Thinkpad, Sony Vaio, "
"Toshiba a Dell Inspiron."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:169
#: ../po/debian-tasks.desc:226
msgid "Linux Standard Base"
msgstr "Linux Standard Base"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:169
#: ../po/debian-tasks.desc:226
msgid ""
"This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing "
"you to install and use LSB packages."
@@ -264,88 +349,60 @@ msgstr ""
"mù¾ete instalovat LSB programy."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:178
msgid "X window system"
msgstr "X Window System"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:178
msgid ""
"This task provides the essential components for a standalone workstation "
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr ""
"Úloha vybere neodmyslitelné komponenty pro samostatnou pracovní stanici s X "
"Window Systemem. Poskytuje X knihovny, X server, fonty a nìkolik základních "
"X klientù a utilit."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
msgid "Web server"
msgstr "Webový server"
#: ../po/debian-tasks.desc:234
msgid "Mail server"
msgstr "Po¹tovní server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
#: ../po/debian-tasks.desc:234
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Úloha vybere balíky u¾iteèné pro webový server."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid "File server"
msgstr "Souborový server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid "This task sets up your system to be a file server."
msgstr "Úloha nastaví vá¹ systém pro roli souborového serveru."
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr "Úloha vybere rùzné balíky u¾iteèné pro po¹tovní server."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:203
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japonské prostøedí"
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid "Usenet news server"
msgstr "News server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:203
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní pou¾ívání Debianu v japonském "
"prostøedí."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:216
msgid "DNS server"
msgstr "DNS server"
"This task selects the preferred version of the INN news server software for "
"new Debian installations."
msgstr "Tato úloha vybere preferovaný news server INN."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:216
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
"You do not need this package if you merely wish to read news from an "
"existing server, just select the news reader program you desire and it will "
"pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
"server."
msgstr ""
"Vybere DNS server BIND s pøilehlou dokumentací a balíky s u¾iteènými "
"utilitami."
"Tento balík potøebujete pouze pokud chcete provozovat vlastní server. "
"Jestli¾e si chcete pøíspìvky èíst ze stávajícího serveru, nainstalujte si "
"jen program pro ètení pøízpìvkù."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:223
msgid "Python"
msgstr "Python"
#: ../po/debian-tasks.desc:255
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norské (Bokmaal a Nynorsk) prostøedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:223
#: ../po/debian-tasks.desc:255
msgid ""
"Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
"complex applications in Python."
msgstr "Mnoho nástrojù a roz¹íøení pro vývoj aplikací v Pythonu."
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v nor¹tinì."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:232
#: ../po/debian-tasks.desc:265
msgid "Office environment"
msgstr "Kanceláøské prostøedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:232
#: ../po/debian-tasks.desc:265
msgid ""
"This task provides a suite of office productivity software, including a word "
"processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is a rather "
@@ -356,133 +413,58 @@ msgstr ""
"kolekce softwaru."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid "SQL database"
msgstr "SQL databáze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Tato úloha vybere klientské a serverové balíèky databáze PostgreSQL."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL je relaèní databáze nabízející stále lep¹í podporu SQL92 a "
"nìkteré vlastnosti SQL3. Díky své podpoøe transakcí a jemnozrnnému zamykání "
"je PostgreSQL vhodný k nasazení do víceu¾ivatelského prostøedí."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
msgid "Tcl/Tk"
msgstr "Tcl/Tk"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
msgid ""
"Packages commonly used in developing applications using the Tcl language and "
"Tk Toolkit."
msgstr "Balíky obvykle pou¾ívané pøi vývoji aplikací v jazyce Tcl/Tk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:263
#: ../po/debian-tasks.desc:275
msgid "Polish environment"
msgstr "Polské prostøedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:263
#: ../po/debian-tasks.desc:275
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v pol¹tinì."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:272
msgid "Laptop"
msgstr "Notebook"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:272
msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities laptops including IBM Thinkpads, "
"Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr ""
"Toto je kolekce nástrojù, které ulehèí ¾ivot u¾ivatelùm s notebooky. Mimo "
"jiné obsahuje utility pro konkrétní øady jako IBM Thinkpad, Sony Vaio, "
"Toshiba a Dell Inspiron."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:282
msgid "TeX/LaTeX environment"
msgstr "TeX/LaTeX"
#: ../po/debian-tasks.desc:284
msgid "Print server"
msgstr "Tiskový server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:282
msgid "a TeX/LaTeX environment"
msgstr "Prostøedí pro psaní dokumentù v TeXu/LaTeXu."
#: ../po/debian-tasks.desc:284
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Úloha pøipraví vá¹ poèítaè pro roli tiskového serveru."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:291
msgid "Catalan environment"
msgstr "Katalánské prostøedí"
#: ../po/debian-tasks.desc:293
msgid "Python"
msgstr "Python"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:291
#: ../po/debian-tasks.desc:293
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v katalán¹tinì."
"Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
"complex applications in Python."
msgstr "Mnoho nástrojù a roz¹íøení pro vývoj aplikací v Pythonu."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:299
msgid "French environment"
msgstr "Francouzské prostøedí"
#: ../po/debian-tasks.desc:301
msgid "Russian environment"
msgstr "Ruské prostøedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:299
#: ../po/debian-tasks.desc:301
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve francouz¹tinì."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:308
msgid "Debian Jr."
msgstr "Debian Jr."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:308
msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
msgstr "Debian Jr. je kolekce debianích balíkù vhodných pro dìti."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:313
msgid "Broadband internet connection"
msgstr "©irokopásmové pøipojení k Internetu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:313
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers that "
"connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr ""
"Úloha vybere balíky u¾iteèné pro pøipojení k Internetu pøes DSL, kabelovou "
"televizi a podobnì."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ru¹tinì."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:321
#: ../po/debian-tasks.desc:310
msgid "Scientific applications"
msgstr "Vìdecké aplikace"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:321
#: ../po/debian-tasks.desc:310
msgid ""
"This task selects packages which are suitable for scientific work. Under a "
"fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis "
@@ -493,56 +475,74 @@ msgstr ""
"samozøejmì vizualizaci."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:328
msgid "German environment"
msgstr "Nìmecké prostøedí"
#: ../po/debian-tasks.desc:317
msgid "Spanish environment"
msgstr "©panìlské prostøedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:328
#: ../po/debian-tasks.desc:317
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v nìmèinì."
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve ¹panìl¹tinì."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
msgid "Greek environment"
msgstr "Francouzské prostøedí"
#: ../po/debian-tasks.desc:326
msgid "Tcl/Tk"
msgstr "Tcl/Tk"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
#: ../po/debian-tasks.desc:326
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve francouz¹tinì."
"Packages commonly used in developing applications using the Tcl language and "
"Tk Toolkit."
msgstr "Balíky obvykle pou¾ívané pøi vývoji aplikací v jazyce Tcl/Tk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Zjednodu¹ené èínské prostèedí"
#: ../po/debian-tasks.desc:335
msgid "TeX/LaTeX environment"
msgstr "TeX/LaTeX"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
#: ../po/debian-tasks.desc:335
msgid "a TeX/LaTeX environment"
msgstr "Prostøedí pro psaní dokumentù v TeXu/LaTeXu."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
msgid "Thai environment"
msgstr "Thaiské prostøedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr ""
"Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci ve zjednodu¹eném èínském "
"kódování."
"Tato úloha instaluje balíky, které usnadní pou¾ívání Debianu v Thaiském "
"prostøedí."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:360
msgid "Dialup internet"
msgstr "Vytáèené pøipojení k Internetu"
#: ../po/debian-tasks.desc:354
msgid "Conventional Unix server"
msgstr "Obvyklý unixový server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:360
#: ../po/debian-tasks.desc:354
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers using a "
"slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
"This task selects packages that would typically be found on a conventional "
"multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
"number of daemons."
msgstr ""
"Úloha vybere balíky, které pokrývají potøeby poèítaèù pro navázání pomalého "
"vytáèeného spojení (analogovým modemem, ISDN modemem, nebo podobným). "
"Tato úloha vybere balíky, které obvykle oèekáváte od konvenèního "
"víceu¾ivatelského unixového systému se vzdálenými u¾ivateli. Buïte varováni, "
"¾e to zahrnuje i mno¾ství démonù."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:361
msgid "Web server"
msgstr "Webový server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:361
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Úloha vybere balíky u¾iteèné pro webový server."

+ 340
- 340
tasks/po/da.po View File

@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-26 11:58-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-28 00:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-12 22:55+0100\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
@@ -17,504 +17,485 @@ msgstr ""
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Traditionelt kinesisk miljø"
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid "X window system"
msgstr "X window-systemet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
"This task provides the essential components for a standalone workstation "
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
"Denne pakke indeholder de essentielle dele til en selvstændig arbejdsstation "
"med X Window-systemet. Den har X-bibliotekerne, en X-server, en "
"skrifttypesamling samt en række grundlæggende X-klienter."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
msgid "Korean environment"
msgstr "Koreansk miljø"
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid "Broadband internet connection"
msgstr "Bredbåndsforbindelse"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
"This task selects packages that address special needs of computers that "
"connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der gør det nemmere for koransk-sprogede at bruge Debian."
"Denne opgavepakke indeholder pakker for computere, der forbinder sig til "
"internettet via DSL, kabelmodem og lignende."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr "Egen kerne-oversættelse"
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "C and C++"
msgstr "C og C++"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"This task includes everything you should need to build your own custom "
"kernel."
"A complete environment for development of programs in the C and C++ "
"programming languages."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder alt hvad du behøver for at bygge din egen "
"Linuxkerne."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid "Usenet news server"
msgstr "Nyhedsgruppe-server"
"Et komplet miljø for udvikling af programmer i programmeringssprogene C og C+"
"+."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid ""
"This task selects the preferred version of the INN news server software for "
"new Debian installations."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder den foretrukne udgave at INN-"
"nyhedsgruppeserveren til nye Debian-installationer."
#: ../po/debian-tasks.desc:33
msgid "Catalan environment"
msgstr "Katalansk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
#: ../po/debian-tasks.desc:33
msgid ""
"You do not need this package if you merely wish to read news from an "
"existing server, just select the news reader program you desire and it will "
"pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
"server."
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Du behøver ikke denne pakke hvis du blot ønsker at læse nyhedsgrupper fra en "
"eksisterende server. Vælg da blot det nyhedslæseprogram, du ønsker. Brug kun "
"denne opgavepakke hvis du vil huse en nyhedsgruppeserver."
"Denne opgavepakke installerer katalanske pakker og dokumentation, der skal "
"hjælpe katalansktalende i at bruge Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "Thai environment"
msgstr "Thai miljø"
#: ../po/debian-tasks.desc:41
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Simplificeret kinesisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
#: ../po/debian-tasks.desc:41
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer pakker der gøre det lettere for Thai-talende "
"at bruge Debian."
"Denne programsamling indeholder programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der letter brugen af Debian for kinesisk-sprogede med "
"simplificeret kinesisk tegnsæt."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59
msgid "Mail server"
msgstr "Postserver"
#: ../po/debian-tasks.desc:56
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Traditionelt kinesisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59
#: ../po/debian-tasks.desc:56
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Denne opgavepakke omfatter et udvalg af pakker, der er nyttige på et "
"almindeligt postserversystem."
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68
msgid "Conventional Unix server"
msgstr "Almindelig unix-server"
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Kyrillisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid ""
"This task selects packages that would typically be found on a conventional "
"multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
"number of daemons."
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke vælger pakker, der typisk findes på et almindeligt "
"flerbruger-unixsystem med fjernbrugere. Bemærk at de omfatter et antal "
"dæmoner."
"Denne opgavepakke indeholder kyrilliske skrifttyper og programmer, du skal "
"bruge for at kunne anvende kyrillisk skrift. Den understøtter hviderussisk, "
"bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"
#: ../po/debian-tasks.desc:81
msgid "Danish environment"
msgstr "Dansk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75
#: ../po/debian-tasks.desc:81
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer norske pakker og dokumentation, til hjælp for "
"norsktalende Debianbrugere."
"Denne opgavepakke installerer danske pakker og dokumentation, til brug for "
"dansktalende Debianbrugere."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
msgid "Games"
msgstr "Spil"
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid "SQL database"
msgstr "SQL-database"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid ""
"Selecting this task will install a broad selection of games, from "
"traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
"won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Med denne opgavepakke får du et bredt udvalg af spil. Lige fra traditionelle "
"tekstbaserede unix-spil til kortspil og hæsblæsende arkadespil. Den vil ikke "
"installere alle Debians spil, men er et godt udgangspunkt."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid "Java"
msgstr "Java"
"Denne opgavepakke omfatter klient- og serverpakker til PostgreSQL-databasen."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid "A java development environment."
msgstr "Miljø for javaudvikling."
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "