Browse Source

2008-01-28 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>

* vi.po: Updated Vietnamese translation.
tags/2.72
Clytie Siddall 13 years ago
parent
commit
33cfe2da5b
1 changed files with 4 additions and 8 deletions
  1. +4
    -8
      tasks/po/vi.po

+ 4
- 8
tasks/po/vi.po View File

@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr "Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-11 21:37-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-15 15:40+1030\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-28 21:28+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1420,13 +1420,13 @@ msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Việt."
#.Description
#: ../po/debian-tasks.desc:122001
msgid "Web server"
msgstr "Trình phục vụ Mạng"
msgstr "Trình phục vụ Web"

#.Description
#: ../po/debian-tasks.desc:122001
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống phục vụ Mạng thường dụng."
msgstr "Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống phục vụ Web thường dụng."

#.Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123001
@@ -1472,8 +1472,4 @@ msgstr "Màn hình nền Xô-xa"
#.Description
#: ../po/debian-tasks.desc:126001
msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Xô-xa."

#~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
#~ msgstr "Công việc này cài đặt phầm mềm có ích cho người dùng nói tiếng Anh kiểu "
#~ "Quốc Anh."
msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Xô-xa."

Loading…
Cancel
Save