Browse Source

Unfuzzy the translation

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Christian Perrier 18 years ago
parent
commit
37661f8347
  1. 156
      tasks/po/vi.po

156
tasks/po/vi.po

@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-21 15:27-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-24 10:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-27 00:51+0400\n"
"Last-Translator: Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
@ -24,7 +24,7 @@ msgstr "Môi trường Brazil gốc Bồ Đào Nha"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
@ -37,7 +37,7 @@ msgstr "Màn hình Brazil gốc Bồ Đào Nha"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Brazil gốc Bồ Đào Nha."
#. Description
@ -61,7 +61,7 @@ msgstr "Màn hình Catalan"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
msgid "This task localises the desktop in Catalan."
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Catalan."
#. Description
@ -72,7 +72,7 @@ msgstr "Môi trường Trung Quốc đơn giản"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
@ -86,13 +86,13 @@ msgstr "Màn hình Tiếng Trung đơn giản"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:51
msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese"
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Trung đơn giản"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:58
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
@ -106,7 +106,7 @@ msgstr "Môi trường Trung Quốc truyền thống"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese"
msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese"
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Trung truyền thống"
#. Description
@ -122,7 +122,8 @@ msgid ""
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Nhóm này cung cấp phông chữ Cyrillic và những phần mềm cần thiết để sử dụng "
"Cyrillic. Nhóm hỗ trợ Bê-la-rút, Bul-ga-ri, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-cra-in."
"Cyrillic. Nhóm hỗ trợ Bê-la-rút, Bul-ga-ri, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-"
"cra-in."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
@ -132,11 +133,11 @@ msgstr "Màn hình Cyrillic"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid ""
"This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
"This task localises the desktop in Cyrillic It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Nhóm này dịch giao diện sang các tiếng Cyrillic. Hỗ trợ tiếng Bê-la-rút, Bul-ga-ri, "
"Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-kra-in."
"Nhóm này dịch giao diện sang các tiếng Cyrillic. Hỗ trợ tiếng Bê-la-rút, Bul-"
"ga-ri, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-kra-in."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
@ -149,8 +150,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình và tài liệu giúp người "
"dùng Đan Mạch sử dụng Debian."
"Nhóm này cài đặt những chương trình và tài liệu giúp người dùng Đan Mạch sử "
"dụng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109
@ -159,7 +160,7 @@ msgstr "Màn hình Đan Mạch"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109
msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
msgid "This task localises the desktop in Danish"
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Đan Mạch"
#. Description
@ -169,7 +170,8 @@ msgstr "Cơ sơ dữ liệu SQL"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Nhóm này chọn các gói client và máy chủ cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL."
#. Description
@ -180,9 +182,10 @@ msgid ""
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu gốc, cung cấp sự tương thích nhiều hơn với SQL92"
"và một vài tính năng của SQL3. Có thể dùng CSDL này để cung cấp truy cập cho"
"nhiều người dùng, vì tạo điều kiện cho giao dịch và việc khóa triệt để."
"PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu gốc, cung cấp sự tương thích nhiều hơn với "
"SQL92và một vài tính năng của SQL3. Có thể dùng CSDL này để cung cấp truy "
"cập chonhiều người dùng, vì tạo điều kiện cho giao dịch và việc khóa triệt "
"để."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
@ -197,8 +200,9 @@ msgid ""
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Nhóm này cung cấp những phần mềm cho môi trường làm việc cơ bản, gồm các trình "
"quản lý buổi làm việc khác nhau, trình quản lý tập tin và trình duyệt web. Nhóm này kết hợp với cả môi trường KDE và GNOME, và cung cấp một trình "
"Nhóm này cung cấp những phần mềm cho môi trường làm việc cơ bản, gồm các "
"trình quản lý buổi làm việc khác nhau, trình quản lý tập tin và trình duyệt "
"web. Nhóm này kết hợp với cả môi trường KDE và GNOME, và cung cấp một trình "
"quản lý màn hình cho phép người dùng chọn một trong hai môi trường nói trên."
#. Description
@ -208,7 +212,8 @@ msgstr "Máy chủ DNS"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Chọn các gói máy chủ BIND DNS, tài liệu, và công cụ tương ứng."
#. Description
@ -221,7 +226,8 @@ msgstr "Máy chủ tập tin"
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr "Nhóm này cài đặt hệ thống thành máy chủ tập tin, hỗ trợ cả NetBIOS và NFS."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt hệ thống thành máy chủ tập tin, hỗ trợ cả NetBIOS và NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
@ -234,8 +240,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Pháp."
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu giúp người dùng Debian nói "
"tiếng Pháp."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
@ -244,7 +250,7 @@ msgstr "Màn hình tiếng Pháp"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "This task makes the desktop be localised in French"
msgid "This task localises the desktop in French"
msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Pháp"
#. Description
@ -258,8 +264,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Đức giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Đức."
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Đức giúp người dùng "
"Debian nói tiếng Đức."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
@ -268,7 +274,7 @@ msgstr "Màn hình Tiếng Đức"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "This task makes the desktop be localised in German"
msgid "This task localises the desktop in German"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Đức"
#. Description
@ -292,7 +298,7 @@ msgstr "Màn hình Hy Lạp"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
msgid "This task localises the desktop in Greek"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Hy Lạp"
#. Description
@ -316,7 +322,7 @@ msgstr "Màn hình Do Thái"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
msgid "This task localises the desktop in Hebrew"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Do Thái"
#. Description
@ -330,8 +336,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ý giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Ý."
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ý giúp người dùng "
"Debian nói tiếng Ý."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
@ -340,7 +346,7 @@ msgstr "Màn hình tiếng Ý"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
msgid "This task localises the desktop in Italian"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Ý"
#. Description
@ -353,7 +359,9 @@ msgstr "Môi trường tiếng Nhật"
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Nhật sử dụng Debian dễ dàng hơn."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Nhật sử dụng Debian dễ "
"dàng hơn."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
@ -362,7 +370,7 @@ msgstr "Môi trường làm việc tiếng Nhật"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
msgid "This task localises the desktop in Japanese"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Nhật"
#. Description
@ -375,7 +383,9 @@ msgstr "Môi trường tiếng Hàn"
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Hàn sử dụng Debian dễ dàng hơn."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Hàn sử dụng Debian dễ "
"dàng hơn."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
@ -384,7 +394,7 @@ msgstr "Màn hình tiếng Hàn"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
msgid "This task localises the desktop in Korean"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Korean"
#. Description
@ -408,7 +418,7 @@ msgstr "Màn hình tiếng Lát-vi"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
msgid "This task localises the desktop in Lithuanian"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Lát-vi"
#. Description
@ -421,7 +431,8 @@ msgstr "Máy chủ thư"
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr "Nhóm này chọn các gói khác nhau hỗ trợ cho hệ thống máy chủ thư nói chung."
msgstr ""
"Nhóm này chọn các gói khác nhau hỗ trợ cho hệ thống máy chủ thư nói chung."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
@ -434,8 +445,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Na Uy giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Na Uy."
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Na Uy giúp người dùng "
"Debian nói tiếng Na Uy."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
@ -444,7 +455,7 @@ msgstr "Màn hình Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
msgid "This task localises the desktop in Norwegian"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Na Uy"
#. Description
@ -468,7 +479,7 @@ msgstr "Màn hình Ba lan"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
msgid "This task localises the desktop in Polish"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Ba Lan"
#. Description
@ -492,8 +503,8 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Nga giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Nga."
"Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Nga giúp người dùng "
"Debian nói tiếng Nga."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
@ -502,7 +513,7 @@ msgstr "Màn hình tiếng Nga"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
msgid "This task localises the desktop in Russian"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Nga"
#. Description
@ -513,11 +524,11 @@ msgstr "Môi trường Tây Ban Nha"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Tây Ban Nha sử "
"dụng Debian dễ dàng hơn."
"Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Tây Ban Nha sử dụng "
"Debian dễ dàng hơn."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
@ -526,7 +537,7 @@ msgstr "Màn hình Tây Ban Nha"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
msgid "This task localises the desktop in Spanish"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Tây Ban Nha"
#. Description
@ -550,7 +561,7 @@ msgstr "Màn hình Thụy Điển"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:411
msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
msgid "This task localises the desktop in Swedish"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thụy Điển"
#. Description
@ -560,26 +571,29 @@ msgstr "Môi trường Thái"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:418
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng Thái Lan sử dụng Debian dễ dàng hơn."
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
"use Debian."
msgstr ""
"Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng Thái Lan sử dụng Debian dễ dàng hơn."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
#: ../po/debian-tasks.desc:430
msgid "Thai desktop"
msgstr "Màn hình tiếng Thái"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
#: ../po/debian-tasks.desc:430
msgid "This task localises the desktop in Thai"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thái"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
#: ../po/debian-tasks.desc:437
msgid "Turkish environment"
msgstr "Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
#: ../po/debian-tasks.desc:437
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
@ -588,22 +602,22 @@ msgstr ""
"dùng Debian nói tiếng Thổ."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
#: ../po/debian-tasks.desc:449
msgid "Turkish desktop"
msgstr "Màn hình Thổ Nhĩ Kỳ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
#: ../po/debian-tasks.desc:449
msgid "This task localises the desktop in Turkish"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
#: ../po/debian-tasks.desc:456
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Môi trường U-cra-in"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
#: ../po/debian-tasks.desc:456
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
@ -612,22 +626,22 @@ msgstr ""
"dùng Debian nói tiếng U-cra-in."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
#: ../po/debian-tasks.desc:466
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Màn hình U-cra-in"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
#: ../po/debian-tasks.desc:466
msgid "This task localises the desktop in Ukrainian"
msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng U-cra-in"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
#: ../po/debian-tasks.desc:474
msgid "Web server"
msgstr "Máy chủ Web"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
msgid "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
#: ../po/debian-tasks.desc:474
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống máy chủ web nói chung."

Loading…
Cancel
Save