Browse Source

add Czech translation

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Petr Cech 23 years ago
parent
commit
79f1b960b4
  1. 2
      po/Makefile
  2. 137
      po/cs.po

2
po/Makefile

@ -1,6 +1,6 @@
XGETTEXT = xgettext --keyword=_
all: C.po de.mo hu.mo ja.mo sv.mo pl.mo
all: C.po cs.mo de.mo hu.mo ja.mo sv.mo pl.mo
touch build_stamp
C.po:

137
po/cs.po

@ -0,0 +1,137 @@
# Czech translation for tasksel.
# Copyright (C) 2000 Software in the Public Interest, Inc.
# Petr Cech <cech@debian.org>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"POT-Creation-Date: 2000-05-09 09:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-05-09 09:37+02:00\n"
"Last-Translator: Petr Cech <cech@debian.org>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../slangui.c:111
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Nelze nastavit terminál"
#: ../slangui.c:113
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Nelze nastavit výstup na obrazovku"
#: ../slangui.c:114
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Nelze nastavit klávesnici"
#: ../slangui.c:131
msgid "Debian Task Installer"
msgstr "Debian Task Installer"
#: ../slangui.c:132
msgid "(c) 1999-2000 SPI and others"
msgstr "(C) 1999-2000 SPI a dal¹í"
#: ../slangui.c:285
msgid "^Finish"
msgstr "^Zkonèi"
#: ../slangui.c:293 ../slangui.c:294
msgid "Task ^Info"
msgstr "^Informace o tasku"
#: ../slangui.c:298 ../slangui.c:299
msgid "^Help"
msgstr "^Nápovìda"
#: ../slangui.c:331
msgid "Select task packages to install"
msgstr "Vyberte talk balíky k nainstalování"
#: ../slangui.c:466
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: ../slangui.c:634
msgid "Help"
msgstr "Nápovìda"
#: ../slangui.c:635
msgid ""
"Task packages are \"metapackages\" that allow you to quickly installa "
"selection of packages that performs a given task.\r\rThe main chooserlist "
"shows a list of tasks that you can choose to install. The arrow keys moves "
"the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the selection of the "
"package at the cursor. You can also press A to select all packages, or N to "
"deselect all packages. Pressing Q will exit this program and begin "
"installation of your selected tasks.\r\rThank you for using Debian.\r\rPress "
"enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Balíky task-* jsou \"metabalíky\". Ty umo¾òují rychlou instalaci výbìru\n"
"balíkù plnících danou úlohu.\r\rV hlavním nabídka ukazuje seznam v¹ech úkolù, které mù¾ete nainstalovat. Kurzor se pohybuje ¹ipkami. Stiskem klávesy Enter nebo mezera zvolíte balík, na který ukazuje kurzor. Stiskem A zvolíte v¹echny balíky, stiskem N se v¹echny balíky odznaèí. Stisk klávesy Q ukonèí program a zaène instalování vybraných úkolù.\r\rDìkujeme, ¾e jste si vybral Debian.\r\rStisknìte Enter k zobrazení hlavní nabídky"
#: ../slangui.c:669
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Dependent packages:\n"
msgstr ""
"Popis:\n"
"%s\n"
"\n"
"Závisí na balících:\n"
#: ../slangui.c:677
msgid "(no description available)"
msgstr "(popis není k dispozici)"
#: ../tasksel.c:26
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Zachycen neznámý signál"
#: ../tasksel.c:32
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [pøepínaèe]; kde pøepínaèe jsou libovolnou kombinací:\n"
#: ../tasksel.c:33
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- testovací mód; po zkonèení nespustí apt-get"
#: ../tasksel.c:34
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- odlo¾ená instalace; nenainstaluje balíky pomocí apt-get;\n"
"\t\tprovede pouze nastavení databáze dpkg"
#: ../tasksel.c:35
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- nainstaluj v¹echny balíky s prioritou required"
#: ../tasksel.c:36
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- nainstaluj v¹echny balíky s prioritou important"
#: ../tasksel.c:37
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- nainstaluj v¹echny balíky s prioritou standard"
#: ../tasksel.c:38
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- nezobraz UI; obvykle pro pou¾ití s -r nebo -i"
#: ../tasksel.c:72 ../tasksel.c:100
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Nebyl vybrán ¾ádný balík\n"
#: ../tasksel.c:140
msgid ""
"No task packages found on this system.\n"
"Did you update your available file?"
msgstr ""
"V systému nebyl nalezen ¾ádný task balík.\n"
"Byl soubor available aktualizován?"
Loading…
Cancel
Save