Browse Source

Galician translation update

Noted in new UNRELEASED version in changelog, moved Liu's entry to there
keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Jacobo Tarrio 18 years ago
parent
commit
874248a843
  1. 10
      debian/changelog
  2. 20
      debian/po/gl.po
  3. 90
      po/gl.po

10
debian/changelog

@ -1,10 +1,16 @@
tasksel (2.24) UNRELEASED; urgency=low
* Translations
- Simplifed Chinese translation (po/zh_CN.po) updated by Carlos Z.F. Liu
- Galician translation updates by Jacobo Tarrio
-- Jacobo Tarrio Barreiro <jtarrio@debian.org> Wed, 16 Feb 2005 17:11:05 +0100
tasksel (2.23) unstable; urgency=low
* Fix some small logic errors in when the screen clear happens.
* Don't let -ris parameters interfere with running aptitude w/o
--visual-preview if manual install is selected. Closes: #295111
* Translations
-- Simplifed Chinese translation (po/zh_CN.po) updated by Carlos Z.F. Liu
-- Joey Hess <joeyh@debian.org> Tue, 15 Feb 2005 13:04:35 -0500

20
debian/po/gl.po

@ -11,14 +11,15 @@
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Héctor Fernández López <trorrr@yahoo.es>, 2004
# Jacobo Tarrío <jtarrio@debian.org>, 2005
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-25 18:37-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-24 23:48+0200\n"
"Last-Translator: Héctor Fernández López <trorrr@yahoo.es>\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-16 16:54+0100\n"
"Last-Translator: Jacobo Tarrío <jtarrio@debian.org>\n"
"Language-Team: Galician <trasno@ceu.fi.udc.es>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -34,22 +35,22 @@ msgid ""
"following predefined collections of software. Experienced users may prefer "
"to select packages manually."
msgstr ""
"Nestes momentos só está instalado o sistema base de Debian. Para axeita-la "
"instalación ás túas necesidades podes instalar algunha/s das seguintes "
"coleccións de software. Os usuarios máis experimentados seguramente "
"prefiran elixi-los paquetes a mán."
"Nestes momentos só está instalado o sistema base de Debian. Para axustar a "
"instalación ás súas necesidades pode instalar unha ou máis de entre as "
"seguintes coleccións de software. Os usuarios máis experimentados "
"seguramente prefiran elixir os paquetes a man."
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:12
msgid "${CHOICES}, manual package selection"
msgstr "${CHOICES}, elixi-los paquetes a mán"
msgstr "${CHOICES}, selección manual de paquetes"
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:13
msgid "Choose software to install:"
msgstr "Elixe o software que queres instalar:"
msgstr "Escolla o software que quere instalar:"
#. Type: multiselect
#. Description
@ -57,7 +58,8 @@ msgstr "Elixe o software que queres instalar:"
msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr "Podes instalar algunha/s das seguintes coleccións de software:"
msgstr ""
"Pode instalar unha ou máis de entre as seguintes coleccións de software:"
#. Type: title
#. Description

90
po/gl.po

@ -1,24 +1,22 @@
# translation of gl.po to Galician
# Galician translation of Debian's tasksel.
# Copyright (C) 2001 Jacobo Tarrío Barreiro
# Jacobo Tarrio <jtarrio@trasno.net>, 2001.
# Héctor Fernández López <trorrr@yahoo.es>, 2004
# Copyright (C) 2005 Software in the Public Interest
# Héctor Fernández López <trorrr@yahoo.es>, 2004
# Jacobo Tarrío <jtarrio@debian.org>, 2001, 2005
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-30 13:29-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-24 22:40+0200\n"
"Last-Translator: Héctor Fernández López <trorrr@yahoo.es>\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-16 17:07+0100\n"
"Last-Translator: Jacobo Tarrío <jtarrio@debian.org>\n"
"Language-Team: Galician <trasno@ceu.fi.udc.es>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
#: ../tasksel.pl:290
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@ -34,15 +32,19 @@ msgid ""
"\t --task-packages list available packages in a task\n"
"\t --task-desc returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Uso:\n"
"Emprego:\n"
"tasksel install <tarefa>\n"
"tasksel [opcións]; opción pode ser unha combinación de::\n"
"\t-t -- modo de proba (non cambia nada en realidade)\n"
"\t-r -- instalar tódolos paquetes con prioridade \"necesario\"\n"
"\t-i -- instalar tódolos paquetes con prioridade \"importante\" \n"
"\t-s -- instalar tódolos paquetes con prioridade \"normal\"\n"
"\t-n -- non mostrar interface de usuario, usao con -r ou -i\n"
"\t-a -- mostrar tódalas tarefas, aínda que non teñan paquetes\n"
"tasksel remove <tarefa>\n"
"tasksel [opcións]; onde \"opcións\" é unha combinación de:\n"
"\t-t, --test modo de probas; o programa non fai nada\n"
"\t-r, --required instala tódolos paquetes requiridos\n"
"\t-i, --important instala tódolos paquetes importantes\n"
"\t-s, --standard instala tódolos paquetes de prioridade normal\n"
"\t-n, --no-ui non amosa a interfaz; adoita usarse con -r ou -i\n"
"\t --new-install instala automaticamente algunhas tarefas\n"
"\t --list-tasks amosa a lista de tarefas que se instalarían e sae\n"
"\t --task-packages amosa a lista de paquetes dunha tarefa\n"
"\t --task-desc amosa a descrición dunha tarefa\n"
#: ../tasksel.pl:465 ../tasksel.pl:478
msgid "aptitude failed"
@ -55,7 +57,7 @@ msgstr "aptitude fallou"
#~ "de forma manual"
#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Non se pode reservar memoria para o buffer de enumeración"
#~ msgstr "Non se pode reservar memoria para o buffer de enumeración"
#~ msgid ""
#~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
@ -72,7 +74,7 @@ msgstr "aptitude fallou"
#~ "\t"
#~ msgid "(no description)"
#~ msgstr "(non hai descrición)"
#~ msgstr "(non hai descrición)"
#~ msgid "End-user"
#~ msgstr "Usuario final"
@ -87,16 +89,16 @@ msgstr "aptitude fallou"
#~ msgstr "Desenvolvemento"
#~ msgid "Localization"
#~ msgstr "Localización"
#~ msgstr "Localización"
#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Miscelánea"
#~ msgstr "Miscelánea"
#~ msgid "Unable to initialize the terminal"
#~ msgstr "Non se puido inicializa-lo terminal"
#~ msgid "Unable to initialize screen output"
#~ msgstr "Non se puido inicializa-la saída por pantalla"
#~ msgstr "Non se puido inicializa-la saída por pantalla"
#~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
#~ msgstr "Non se puido inicializa-la interface de teclado"
@ -108,7 +110,7 @@ msgstr "aptitude fallou"
#~ msgstr "^Rematar"
#~ msgid "Task ^Info"
#~ msgstr "^Información"
#~ msgstr "^Información"
#~ msgid "^Help"
#~ msgstr "^Axuda"
@ -120,7 +122,7 @@ msgstr "aptitude fallou"
#~ msgstr "Aceptar"
#~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
#~ msgstr "Índice fóra dos límites: %d >= %d"
#~ msgstr "Índice fóra dos límites: %d >= %d"
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Axuda"
@ -139,19 +141,19 @@ msgstr "aptitude fallou"
#~ "\n"
#~ "Press enter to return to the task selection screen"
#~ msgstr ""
#~ "As tarefas permítenlle facer unha instalación rápida dunha selección de "
#~ "As tarefas permítenlle facer unha instalación rápida dunha selección de "
#~ "paquetes que realizan unha tarefa determinada.\n"
#~ "\n"
#~ "A lista de escolla principal amosa unha lista de tarefas que pode "
#~ "escoller para instalar. As teclas das frechas moven o cursor. Ao premer "
#~ "Enter ou a barra espaciadora cámbiase a selección da tarefa que hai no "
#~ "cursor. Tamén pode premer A para escoller tódalas tarefas, ou N para des-"
#~ "seleccionar tódalas tarefas. Ao premer Q ha saír do programa e comeza-la "
#~ "instalación das tarefas seleccionadas.\n"
#~ "Enter ou a barra espaciadora cámbiase a selección da tarefa que hai no "
#~ "cursor. Tamén pode premer A para escoller tódalas tarefas, ou N para des-"
#~ "seleccionar tódalas tarefas. Ao premer Q ha saír do programa e comeza-la "
#~ "instalación das tarefas seleccionadas.\n"
#~ "\n"
#~ "Gracias por empregar Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Prema Enter para voltar á pantalla de selección de tarefas"
#~ "Prema Enter para voltar á pantalla de selección de tarefas"
#~ msgid ""
#~ "Description:\n"
@ -159,57 +161,57 @@ msgstr "aptitude fallou"
#~ "\n"
#~ "Included packages:\n"
#~ msgstr ""
#~ "Descrición:\n"
#~ "Descrición:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Paquetes incluídos:\n"
#~ "Paquetes incluídos:\n"
#~ msgid "(no description available)"
#~ msgstr "(non hai unha descrición dispoñible)"
#~ msgstr "(non hai unha descrición dispoñible)"
#~ msgid "Unknown signal seen"
#~ msgstr "Recibiuse un sinal descoñecido"
#~ msgstr "Recibiuse un sinal descoñecido"
#~ msgid "tasksel install <task>\n"
#~ msgstr "tasksel install <tarefa>\n"
#~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
#~ msgstr "tasksel [opcións]; onde opcións é unha combinación de:\n"
#~ msgstr "tasksel [opcións]; onde opcións é unha combinación de:\n"
#~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
#~ msgstr "-t -- modo de proba; non executar apt-get ao saír"
#~ msgstr "-t -- modo de proba; non executar apt-get ao saír"
#~ msgid ""
#~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
#~ "\t\tjust queue them in dpkg"
#~ msgstr ""
#~ "-q -- poñe-las instalacións nunha cola; non instala-los paquetes con apt-"
#~ "-q -- poñe-las instalacións nunha cola; non instala-los paquetes con apt-"
#~ "get;\n"
#~ "\t\tsó metelos na cola con dpkg"
#~ "\t\tsó metelos na cola con dpkg"
#~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
#~ msgstr "-r -- instalar tódolos paquetes requiridos"
#~ msgstr "-r -- instalar tódolos paquetes requiridos"
#~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
#~ msgstr "-i -- instalar tódolos paquetes importantes"
#~ msgstr "-i -- instalar tódolos paquetes importantes"
#~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
#~ msgstr "-s -- instalar tódolos paquetes de prioridade normal"
#~ msgstr "-s -- instalar tódolos paquetes de prioridade normal"
#~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
#~ msgstr "-n -- non amosa-la interface; adóitase empregar con -r ou -i"
#~ msgstr "-n -- non amosa-la interface; adóitase empregar con -r ou -i"
#~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
#~ msgstr "-a -- amosar tódalas tarefas, incluso esas que non teñen paquetes"
#~ msgstr "-a -- amosar tódalas tarefas, incluso esas que non teñen paquetes"
#~ msgid "No packages selected\n"
#~ msgstr "Non hai ningún paquete escolleito\n"
#~ msgstr "Non hai ningún paquete escolleito\n"
#, fuzzy
#~ msgid "No tasks found on this system.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Non se atoparon tarefas neste sistema.\n"
#~ "¿Actualizou o seu ficheiro de paquetes dispoñibles?\n"
#~ "¿Actualizou o seu ficheiro de paquetes dispoñibles?\n"
#~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
#~ msgstr "Non se puido reservar memoria para strdup"

Loading…
Cancel
Save