Browse Source

Albanian translation updated

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Christian Perrier 16 years ago
parent
commit
9286045407
 1. 7
    debian/changelog
 2. 8
    debian/po/sq.po
 3. 11
    po/sq.po
 4. 331
    tasks/po/sq.po

7
debian/changelog

@ -8,15 +8,20 @@ tasksel (2.43) UNRELEASED; urgency=low
[ Translations of tasks ]
- updated italian (Giuseppe Sacco)
- updated Khmer (Khoem Sokhem)
- updated Albanian (Elian Myftiu)
[ Translations of programs ]
- updated Albanian (Elian Myftiu)
[ Translations of debconf templates ]
- updated Khmer (Khoem Sokhem)
- updated Albanian (Elian Myftiu)
[ Christian Perrier ]
* Fix the description of the Dutch desktop task to match other
desktop tasks. Unfuzzy translations.
-- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Tue, 18 Apr 2006 20:38:04 +0200
-- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Sat, 22 Apr 2006 19:45:11 +0200
tasksel (2.42) unstable; urgency=low

8
debian/po/sq.po

@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-19 14:32-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-18 01:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-22 13:23+0200\n"
"Last-Translator: Elian Myftiu <pinguiniREMOVEBOLD at fastwebnet dot it>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -25,16 +25,14 @@ msgstr ""
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:5
#, fuzzy
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the system to "
"your needs, you can choose to install one or more of the following "
"predefined collections of software."
msgstr ""
"Momentalisht, vetëm baza e sistemit Debian është instaluar. Për të "
"sintonizuar instalimin sipas nevojave tuaja, mund të zgjidhni të instaloni "
"një koleksion të parapërcaktuar programesh nga lista e mëposhtme. Përdorues "
"ekspertë mund të preferojnë zgjedhjen manuale të paketave."
"sintonizuar sistemin sipas nevojave të tua, mund të zgjidhësh të instalosh "
"një koleksion të parapërcaktuar programesh nga lista e mëposhtme."
#. Type: multiselect
#. Choices

11
po/sq.po

@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-18 23:04+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-27 16:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-22 13:25+0200\n"
"Last-Translator: Elian Myftiu <elian@lycos.com>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -18,7 +18,6 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../tasksel.pl:358
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@ -32,13 +31,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Përdorimi:\n"
"tasksel install <detyra>\n"
"tasksel removel <detyra>\n"
"tasksel [opsione]; ku opsione është një nga kombinimet e mëposhtme:\n"
"tasksel remove <detyra>\n"
"tasksel [mundësi]\n"
"\t-t, --test testim; mos bëj asgjë\n"
"\t-r, --required instalo të gjithë paketat e kërkuara\n"
"\t-i, --important instalo të gjithë paketat e rëndësishme\n"
"\t-s, --standard instalo të gjithë paketat standard\n"
"\t-n, --no-ui mos shfaq UI; përdoret zakonisht me -r ose -i\n"
"\t --new-install instalon automatikisht disa detyra\n"
"\t --list-tasks rradhit detyra që mund të shfaqen dhe del\n"
"\t --task-packages rradhit paketat në dispozicion në një detyrë\n"

331
tasks/po/sq.po

@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-23 15:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-27 17:19+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-18 20:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-22 14:13+0200\n"
"Last-Translator: Elian Myftiu <elian@lycos.com>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -19,47 +19,41 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion për popullin "
"Korean dhe bën të mundur përdorimin e thjeshtë të Debian."
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që lehtëson "
"folësit e Arabishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "Arabic environment"
msgstr "Mjedisi Tailandez"
msgstr "Mjedisi Arab"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Arabic."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Arabisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Bengali speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion për popullin "
"Korean dhe bën të mundur përdorimin e thjeshtë të Debian."
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion "
"lehtësojnë folësit e Bengalishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
#, fuzzy
msgid "Bengali environment"
msgstr "Hapësira e punës Italiane"
msgstr "Hapësira e punës Bengali"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Bengali."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bengali."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
@ -72,8 +66,8 @@ msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që ndihmon "
"gjuhëfolësit e Portugalishtes Braziliane në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
"folësit e Portugalishtes Braziliane të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
@ -87,31 +81,27 @@ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Portugalishten e Brazilit."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57
#, fuzzy
msgid "Bulgarian environment"
msgstr "Hapësira e punës Italiane"
msgstr "Hapësira e punës Bullgare"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
"speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
"flasin gjuhën Koreane në përdorimin e Debian-it."
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
"folësit e Bullgarishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66
#, fuzzy
msgid "Bulgarian desktop"
msgstr "Hapësira e punës Italiane"
msgstr "Hapësira e punës Bullgare"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Rusisht"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bullgarisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73
@ -125,7 +115,7 @@ msgid ""
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
"ndihmuar në përdorimin e Debian."
"ndihmuar folësit e gjuhës Katalane të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83
@ -150,8 +140,8 @@ msgid ""
"encoding."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
"bën të mundur përdorimin e Debian nga ana e popujve që flasin gjuhën kineze "
"të thjeshtëzuar."
"bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin gjuhën "
"Kineze të thjeshtëzuar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
@ -160,9 +150,8 @@ msgstr "Hapësira e punës Kinezçe e thjeshtëzuar"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen e Thjeshtëzuar"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen e Thjeshtëzuar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109
@ -172,17 +161,16 @@ msgid ""
"encoding."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
"bën të mundur përdorimin e Debian nga ana e popujve që flasin gjuhën kineze "
"tradicionale."
"bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin gjuhën "
"Kineze tradicionale."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Mjedisi Kinez tradicional"
msgstr "Mjedisi Kinez Tradicional"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen Tradicionale."
@ -209,7 +197,6 @@ msgstr "Hapësira e punës Cirilike"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
#, fuzzy
msgid ""
"This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
@ -220,31 +207,27 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
#, fuzzy
msgid "Czech environment"
msgstr "Mjedisi Francez"
msgstr "Mjedisi Çek"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
"flasin Frengjisht në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Çekisht për të ndihmuar "
"popujt që flasin Çekisht të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:157
#, fuzzy
msgid "Czech desktop"
msgstr "Hapësira e punës Frënge"
msgstr "Hapësira e punës Çeke"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:157
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Czech."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Franceze"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Çekisht"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:164
@ -267,20 +250,21 @@ msgstr "Hapësira e punës Daneze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:174
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Danish."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Daneze"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Danisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid "SQL database"
msgstr "Databazë SQL"
msgstr "Bazë të dhënash SQL"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Kjo detyrë zgjedh paketat klient dhe server për databazën PostgreSQL."
msgstr ""
"Kjo detyrë zgjedh paketat klient dhe server për bazën e të dhënave "
"PostgreSQL."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
@ -291,7 +275,7 @@ msgid ""
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL është një databazë relacionale, që ofron përputhshmëri më të mira "
"me SQL92 dhe disa tipare të SQL3. Është e përshtatshme për tu përdorur për "
"me SQL92 dhe disa tipare të SQL3. Është e përshtatshme për t'u përdorur për "
"akses multi-user, nëpërmjet pajisjeve për transaksione dhe kyçjes së "
"përsosur."
@ -306,6 +290,8 @@ msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe kryesore hapësire pune dhe shërben si bazë për "
"detyrat e ambjenteve Gnome dhe KDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
@ -320,25 +306,22 @@ msgstr "Zgjedh serverin DNS BIND me dokumentacionet dhe veglat përkatëse."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:213
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion për popullin "
"Korean dhe bën të mundur përdorimin e thjeshtë të Debian."
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion "
"lehtësojnë folësit e gjuhës Hollandeze të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
#, fuzzy
msgid "Dutch environment"
msgstr "Mjedisi Francez"
msgstr "Mjedisi Hollandez"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Dutch."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Hollandeze."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
@ -365,8 +348,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
"flasin Frengjisht në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Frengjisht për të ndihmuar "
"folësit e Frengjishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
@ -375,9 +358,8 @@ msgstr "Hapësira e punës Frënge"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in French."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Franceze"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Frengjisht"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:257
@ -390,8 +372,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin për të ndihmuar popujt që "
"flasin Gjermanisht në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Gjermanisht për të "
"ndihmuar folësit e Gjermanishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:268
@ -400,15 +382,13 @@ msgstr "Hapësira e punës Gjermane"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:268
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in German."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Gjermane"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Gjermanisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
#, fuzzy
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "Hapësira e punës Japoneze"
msgstr "Hapësira e punës Gnome"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
@ -416,6 +396,8 @@ msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
"environment."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur "
"ambjentin Gnome."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:287
@ -428,8 +410,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin për të ndihmuar popujt që "
"flasin Greqisht në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Greqisht për të ndihmuar "
"folësit Greqishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:297
@ -438,9 +420,8 @@ msgstr "Hapësira e punës Greke"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:297
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Greek."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Greke"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Greqisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:304
@ -453,69 +434,61 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin për të ndihmuar popujt që "
"flasin Hebraisht në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hebraisht për të ndihmuar "
"folësit e Hebraishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "Hebrew desktop"
msgstr "Hapësira e punës Izraeliane"
msgstr "Hapësira e punës Hebraisht"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Izraeliane"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Hebraishte."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Hindi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion për popullin "
"Korean dhe bën të mundur përdorimin e thjeshtë të Debian."
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion "
"lehtësojnë folësit e gjuhës Hindi të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
#, fuzzy
msgid "Hindi environment"
msgstr "Mjedisi Danez"
msgstr "Mjedisi Hindi"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Hindi."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Daneze"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Hindi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
msgid "Hungarian environment"
msgstr "Hapësira e punës Italiane"
msgstr "Hapësira e punës Hungareze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Italiane për të "
"ndihmuar gjuhëfolësit e italishtes në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hungarisht për të "
"ndihmuar folësit e Hungarishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
#, fuzzy
msgid "Hungarian desktop"
msgstr "Hapësira e punës Italiane"
msgstr "Hapësira e punës Hungareze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Rusisht"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Hungarisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:352
@ -528,8 +501,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Italiane për të "
"ndihmuar gjuhëfolësit e italishtes në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Italisht për të ndihmuar "
"folësit e Italishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:363
@ -538,9 +511,8 @@ msgstr "Hapësira e punës Italiane"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:363
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Italian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Italiane"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Italisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:370
@ -553,8 +525,8 @@ msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
"flasin Japonisht në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Japonisht për të ndihmuar "
"folësit e Japonishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:382
@ -563,9 +535,8 @@ msgstr "Hapësira e punës Japoneze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:382
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Japanese."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Japonisht"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Japonisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:389
@ -578,8 +549,8 @@ msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
"flasin gjuhën Koreane në përdorimin e Debian-it."
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në gjuhën Koreane për të "
"ndihmuar folësit e gjuhës Koreane të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
@ -588,9 +559,8 @@ msgstr "Hapësira e punës Koreane"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Korean."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Koreane"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Koreane."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:408
@ -600,7 +570,7 @@ msgstr "Kompjuter prehëri"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:408
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë instalon programe të dobishme për një kompjuter prehëri."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:415
@ -614,7 +584,7 @@ msgid ""
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Lituanisht për të "
"ndihmuar folësit e kësaj gjuhe në përdorimin e Debian."
"ndihmuar folësit e Lituanishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:425
@ -623,9 +593,8 @@ msgstr "Hapësira e punës Lituaneze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:425
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Lituanisht"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Lituanisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:432
@ -644,12 +613,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:442
msgid "manual package selection"
msgstr ""
msgstr "zgjedhje paketash manuale"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:442
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
msgstr "Zgjedh manualisht paketat për instalimin në aptitude."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:449
@ -662,8 +631,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt "
"Norvegjezë në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Norvegjisht për të ndihmuar "
"folësit e Norvegjishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:460
@ -672,31 +641,27 @@ msgstr "Hapësira e punës Norvegjeze (Bokmaal dhe Nynorsk)"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:460
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Norvegjeze"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Norvegjisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:467
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Persian speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion për popullin "
"Korean dhe bën të mundur përdorimin e thjeshtë të Debian."
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion dhe "
"lehtësojnë folësit e Persishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:478
#, fuzzy
msgid "Persian environment"
msgstr "Mjedisi Gjerman"
msgstr "Mjedisi Persik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:478
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Persian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Gjermane"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Persisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:485
@ -709,8 +674,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt Polakë "
"në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Polonisht për të ndihmuar "
"folësit e Polonishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:496
@ -719,9 +684,8 @@ msgstr "Hapësira e punës Polake"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:496
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Polish."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Polake"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Polonisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:504
@ -735,53 +699,46 @@ msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:514
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Punjabi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion për popullin "
"Korean dhe bën të mundur përdorimin e thjeshtë të Debian."
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion "
"lehtësojnë folësit e gjuhës Punjabi të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:525
#, fuzzy
msgid "Punjabi environment"
msgstr "Mjedisi Tailandez"
msgstr "Mjedisi Punjabi"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:525
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Punjabi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:532
#, fuzzy
msgid "Romanian environment"
msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
msgstr "Hapësira e punës Rumune"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:532
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Italiane për të "
"ndihmuar gjuhëfolësit e italishtes në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Rumanisht për të ndihmuar "
"folësit e Rumanishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:543
#, fuzzy
msgid "Romanian desktop"
msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
msgstr "Hapësira e punës Rumune"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:543
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·gjuhën Ukrainase"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Rumanisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:550
@ -794,8 +751,8 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt Rusë "
"në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në Rusisht për të ndihmuar "
"folësit e Rusishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:561
@ -804,37 +761,32 @@ msgstr "Hapësira e punës Ruse"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:561
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Russian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Rusisht"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Rusisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:568
#, fuzzy
msgid "Slovak environment"
msgstr "Mjedisi Korean"
msgstr "Mjedisi Sllovak"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:568
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Italiane për të "
"ndihmuar gjuhëfolësit e italishtes në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovakisht për të "
"ndihmuar folësit e Sllovakishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:576
#, fuzzy
msgid "Slovak desktop"
msgstr "Hapësira e punës Koreane"
msgstr "Hapësira e punës Sllovake"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:576
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Slovak."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Koreane"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Sllovakisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:583
@ -847,8 +799,8 @@ msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që ndihmon popujt "
"Spanjollë në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
"folësit e Spanjishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:594
@ -857,127 +809,122 @@ msgstr "Hapësira e punës Spanjolle"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:594
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Spanish."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Spanjisht"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Spanjisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:601
#, fuzzy
msgid "Standard system"
msgstr "Linux Standard Base"
msgstr "Sistemi Standard"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:601
msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë instalon një sistem me modalitet gërmash disi më të vogla."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:608
#: ../po/debian-tasks.desc:609
msgid "Swedish environment"
msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:608
#: ../po/debian-tasks.desc:609
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Suedisht për të ndihmuar "
"gjuhëfolësit e Suedishtes në përdorimin e Debian-it."
"folësit e Suedishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:618
#: ../po/debian-tasks.desc:619
msgid "Swedish desktop"
msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:618
#, fuzzy
#: ../po/debian-tasks.desc:619
msgid "This task localises the desktop in Swedish."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Suedisht"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Suedisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:625
#: ../po/debian-tasks.desc:626
msgid "Thai environment"
msgstr "Mjedisi Tailandez"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:625
#: ../po/debian-tasks.desc:626
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
"use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa që ndihmojë Tailandezët në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketa që ndihmojë folësit e gjuhës Tailandeze të "
"përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:637
#: ../po/debian-tasks.desc:638
msgid "Thai desktop"
msgstr "Hapësira e punës Tailandeze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:637
#, fuzzy
#: ../po/debian-tasks.desc:638
msgid "This task localises the desktop in Thai."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:644
#: ../po/debian-tasks.desc:645
msgid "Turkish environment"
msgstr "Hapësira e punës Turke"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:644
#: ../po/debian-tasks.desc:645
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Turqisht për të ndihmuar "
"gjuhëfolësit e Turqishtes në përdorimin e Debian-it."
"folësit e Turqishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:656
#: ../po/debian-tasks.desc:657
msgid "Turkish desktop"
msgstr "Hapësira e punës Turke"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:656
#, fuzzy
#: ../po/debian-tasks.desc:657
msgid "This task localises the desktop in Turkish."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Turqisht"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Turqisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:663
#: ../po/debian-tasks.desc:664
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:663
#: ../po/debian-tasks.desc:664
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në gjuhën Ukrainase për të "
"ndihmuar gjuhëfolësit Ukrainas në përdorimin e Debian-it."
"ndihmuar folësit e gjuhës Ukrainase të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:673
#: ../po/debian-tasks.desc:674
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:673
#, fuzzy
#: ../po/debian-tasks.desc:674
msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·gjuhën Ukrainase"
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·gjuhën Ukrainase."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:681
#: ../po/debian-tasks.desc:682
msgid "Web server"
msgstr "Server Web"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:681
#: ../po/debian-tasks.desc:682
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""

Loading…
Cancel
Save