Browse Source

update

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
polish 22 years ago
parent
commit
94604dfc85
  1. 56
      po/pl.po

56
po/pl.po

@ -6,60 +6,80 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"POT-Creation-Date: 2000-05-07 21:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-05-07 22:00+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2000-05-07 23:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-05-07 23:40+0200\n"
"Last-Translator: Marcin Owsiany <porridge@pandora.info.bielsko.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../slangui.c:112
#: ../slangui.c:111
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Nie uda³o siê zainicjalizowaæ terminala"
#: ../slangui.c:114
#: ../slangui.c:113
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Nie uda³o siê zainicjalizowaæ biblioteki slang"
#: ../slangui.c:115
#: ../slangui.c:114
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Nie uda³o siê zainicjalizowaæ interfejsu klawiatury"
#: ../slangui.c:132
#: ../slangui.c:131
msgid "Debian Task Installer"
msgstr "Instalator zadañ Debiana"
#: ../slangui.c:133
#: ../slangui.c:132
msgid "(c) 1999-2000 SPI and others"
msgstr "(c) 1999-2000 SPI i inni"
#: ../slangui.c:286
#: ../slangui.c:285
msgid "^Finish"
msgstr "^Zakoñcz"
#: ../slangui.c:294 ../slangui.c:295
#: ../slangui.c:293 ../slangui.c:294
msgid "Task ^Info"
msgstr "^Informacja na temat zadania"
#: ../slangui.c:299 ../slangui.c:300
#: ../slangui.c:298 ../slangui.c:299
msgid "^Help"
msgstr "^Pomoc"
#: ../slangui.c:332
#: ../slangui.c:331
msgid "Select task packages to install"
msgstr "Wybierz pakiety zadañ do zainstalowania"
#: ../slangui.c:467
#: ../slangui.c:466
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: ../slangui.c:635
#: ../slangui.c:634
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
#: ../slangui.c:661
#: ../slangui.c:635
msgid ""
"Task packages are \"metapackages\" that allow you to quickly installa "
"selection of packages that performs a given task.\r\rThe main chooserlist "
"shows a list of tasks that you can choose to install. The arrow keys moves "
"the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the selection of the "
"package at the cursor. You can also press A to select all packages, or N to "
"deselect all packages. Pressing Q will exit this program and begin "
"installation of your selected tasks.\r\rThank you for using Debian.\r\rPress "
"enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Pakiety zadañ to \"metapakiety\", które pozwalaj± szybko zainstalowaæ pewn± "
"pulê pakietów, które s³u¿± pewnemu zadaniu.\r\rG³ówna lista przedstawia "
"zadania, które mo¿esz zainstalowaæ. Klawisze strza³ek przesuwaj± kursor. "
"Naci¶niêcie klawisza ENTER lub SPACJI powoduje zmianê zaznaczenia pakietu, "
"przy którym znajduje siê kursor. Mo¿na tak¿e nacisn±æ A, aby wybraæ "
"wszystkie pakiety, lub N, aby usun±æ zaznaczenie z wszystkich pakietów. "
"Naci¶niêcie Q powoduje zakoñczenie programu i rozpocznie instalacjê "
"zaznaczonych zadañ.\r\rDziêkujemy za wybranie Debiana.\r\rProszê nacisn±æ "
"ENTER, aby wróciæ do ekranu wyboru"
#: ../slangui.c:669
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
@ -72,7 +92,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Zainstaluje pakiety:\n"
#: ../slangui.c:669
#: ../slangui.c:677
msgid "(no description available)"
msgstr "(brak opisu)"
@ -114,6 +134,10 @@ msgstr ""
"-n -- nie pokazuj interfejsu u¿ytkownika; zazwyczaj\n"
"\t\tu¿ywane z -r lub -i"
#: ../tasksel.c:72
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Nie wybrano ¿adnych pakietów\n"
#: ../tasksel.c:140
msgid ""
"No task packages found on this system.\n"

Loading…
Cancel
Save