Browse Source

vi.po: Updated Vietnamese translation.

tags/2.31
Clytie Siddall 16 years ago
parent
commit
a192ac410e
1 changed files with 15 additions and 38 deletions
  1. +15
    -38
      tasks/po/vi.po

+ 15
- 38
tasks/po/vi.po View File

@@ -1,4 +1,4 @@
# translation of tasksel tasks to Vietnamese
# Translation of tasksel tasks to Vietnamese
# Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
# Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-08 19:29-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-10 17:37+0930\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-19 21:03+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -270,7 +270,7 @@ msgstr "Môi trường làm việc"
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr ""
msgstr "Công việc này cung cấp phần mềm bàn làm việc cơ bản và đáp ứng là cơ sở cho các công việc Gnome và KDE đều."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
@@ -286,25 +286,23 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
"liệu giúp người dùng nói tiếng Ả Rập sử dụng Debian dễ dàng hơn."
"liệu giúp người dùng nói tiếng Hoà-lan sử dụng Debian dễ dàng hơn."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:206
#, fuzzy
msgid "Dutch environment"
msgstr "Môi trường tiếng Séc"
msgstr "Môi trường tiếng Hoà-lan"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:206
#, fuzzy
msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ả Rập."
msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Hoà-lan."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:218
@@ -370,16 +368,15 @@ msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Đức

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:265
#, fuzzy
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "Môi trường làm việc tiếng Nhật"
msgstr "Môi trường bàn làm việc Gnome"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:265
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
"environment."
msgstr ""
msgstr "Công việc này cung cấp phần mềm bàn làm việc cơ bản, dùng môi trường bàn làm việc Gnome."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
@@ -479,16 +476,15 @@ msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Nhật

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:346
#, fuzzy
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "Môi trường làm việc"
msgstr "Môi trường bàn làm việc KDE"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:346
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
msgstr "Công việc này cung cấp phần mềm bàn làm việc cơ bản dùng môi trường bàn làm việc KDE."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:364
@@ -622,31 +618,27 @@ msgstr "Công việc này thiết lập hệ thống bạn có khả năng trìn

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
#, fuzzy
msgid "Romanian environment"
msgstr "Môi trường U-cợ-rainh"
msgstr "Môi trường Lỗ-má-ni"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ý giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Ý."
"Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Lỗ-má-ni giúp người "
"dùng Debian nói tiếng Lỗ-má-ni."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:474
#, fuzzy
msgid "Romanian desktop"
msgstr "Màn hình U-cra-in"
msgstr "Màn hình Lỗ-má-ni"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:474
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng U-cra-in."
msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Lỗ-má-ni."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
@@ -837,18 +829,3 @@ msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống phục vụ Mạng thường dụng."

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
#~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
#~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
#~ "user choose between the two."
#~ msgstr ""
#~ "Công việc này cung cấp những phần mềm cho môi trường làm việc cơ bản, gồm "
#~ "các trình quản lý buổi làm việc khác nhau, trình quản lý tập tin và trình "
#~ "duyệt Mạng. Công việc này kết hợp với cả môi trường KDE và GNOME, và cung "
#~ "cấp một trình quản lý bộ trình bày cho phép người dùng chọn một trong hai "
#~ "môi trường nói trên."

#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
#~ msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Bul-ga-ri."

Loading…
Cancel
Save