Browse Source

Polish translation update

tags/2.38
Christian Perrier 16 years ago
parent
commit
a9f004c6ea
4 changed files with 30 additions and 31 deletions
 1. +7
  -0
    debian/changelog
 2. +3
  -5
    debian/po/pl.po
 3. +4
  -5
    po/pl.po
 4. +16
  -21
    tasks/po/pl.po

+ 7
- 0
debian/changelog View File

@@ -4,8 +4,15 @@ tasksel (2.38) UNRELEASED; urgency=low
mozilla-firefox package in for now, until firefox reaches testing.
* mozilla-psm is not needed for firefox so removed it from the desktop task
[ Translations of debconf templates ]
* Polish updated. Closes: #344140

[ Translations of tasks ]
* Polish updated. Closes: #344140

[ Translations of programs ]
* Vietnamese updated. Closes: #343848
* Polish updated. Closes: #344140

-- Joey Hess <joeyh@debian.org> Sun, 18 Dec 2005 16:28:43 -0500+ 3
- 5
debian/po/pl.po View File

@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:50-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-29 12:03+0200\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-20 12:05+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
@@ -26,7 +26,6 @@ msgstr ""
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the system to "
"your needs, you can choose to install one or more of the following "
@@ -34,8 +33,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"W tym momencie tylko podstawowy system jest zainstalowany. By dostosowaæ "
"instalacjê do Twoich potrzeb mo¿esz wybraæ instalacjê jednego lub wiêcej z "
"poni¿szych predefiniowanych zestawów oprogramowania. Do¶wiadczeni "
"u¿ytkownicy mog± skorzystaæ z rêcznego wyboru pakietów."
"poni¿szych predefiniowanych zestawów oprogramowania."

#. Type: multiselect
#. Description


+ 4
- 5
po/pl.po View File

@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-27 15:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-04 16:47-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-20 12:05+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -15,7 +15,6 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../tasksel.pl:328
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@@ -30,13 +29,13 @@ msgstr ""
"Sposób u¿ycia:\n"
"tasksel install <zadanie>\n"
"tasksel remove <zadanie>\n"
"tasksel [opcje]; gdzie opcje mog± byæ kombinacj± poni¿szych:\n"
"tasksel [opcje]\n"
"\t-t, --test tryb testowy; nic nie robi w rzeczywisto¶ci\n"
"\t --new-install automatycznie instaluj niektóre zadania\n"
"\t --list-tasks wy¶wietl zadania i zakoñcz\n"
"\t --task-packages wy¶wietl pakiety z zadania\n"
"\t --task-desc wy¶wietl opis zadania\n"

#: ../tasksel.pl:509 ../tasksel.pl:525 ../tasksel.pl:542
#: ../tasksel.pl:520 ../tasksel.pl:536 ../tasksel.pl:550
msgid "aptitude failed"
msgstr "b³±d aptitude"

+ 16
- 21
tasks/po/pl.po View File

@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel/tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:45-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-27 15:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-20 12:10+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -84,7 +84,6 @@ msgstr "Graficzne

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ po "
@@ -286,6 +285,8 @@ msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"To zadanie instaluje podstawowe oprogramowanie biurkowe i jest podstaw± "
"zadañ Gnome i KDE."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
@@ -301,27 +302,24 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje programy, dane, czcionki i dokumentacjê, by u³atwiæ "
"korzystanie z Debiana osobom pos³uguj±cym siê jêzykiem arabskim."
"korzystanie z Debiana osobom pos³uguj±cym siê jêzykiem holenderskim."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
#, fuzzy
msgid "Dutch environment"
msgstr "¦rodowisko czeskie"
msgstr "¦rodowisko holenderskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
#, fuzzy
msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ po "
"tajsku."
"holendersku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:211
@@ -391,9 +389,8 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
#, fuzzy
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko japoñskie"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko Gnome"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
@@ -401,6 +398,8 @@ msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
"environment."
msgstr ""
"To zadanie instaluje podstawowe oprogramowanie \"biurkowe\" u¿ywaj±c "
"¶rodowiska Gnome."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:269
@@ -586,12 +585,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "manual package selection"
msgstr ""
msgstr "rêczny wybór pakietów"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
msgstr "Rêczne wybieranie pakietów do instalacji w aptitude."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:398
@@ -657,33 +656,29 @@ msgstr "To zadanie ustawia system jako serwer druku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:445
#, fuzzy
msgid "Romanian environment"
msgstr "¦rodowisko ukraiñskie"
msgstr "¦rodowisko rumuñskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:445
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku w³oskim, by pomóc "
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku rumuñskim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
#, fuzzy
msgid "Romanian desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko ukraiñskie"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko rumuñskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ po "
"ukraiñsku."
"rumuñsku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
@@ -771,7 +766,7 @@ msgstr "System podstawowy"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:514
msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
msgstr ""
msgstr "To zadanie instaluje rozs±dnie ma³y system w trybie tekstowym."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:521


Loading…
Cancel
Save