Browse Source

Updated Polish translations. Closes: #270123

tags/2.12
Christian Perrier 17 years ago
parent
commit
ae58ce009b
3 changed files with 92 additions and 52 deletions
 1. +8
  -0
    debian/changelog
 2. +11
  -10
    po/pl.po
 3. +73
  -42
    tasks/po/pl.po

+ 8
- 0
debian/changelog View File

@@ -1,3 +1,11 @@
tasksel (2.12) UNRELEASED; urgency=low

* Translations
- Bartosz Fenski
- Polish updated (po and tasks/po). Closes: #270123

-- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Sun, 5 Sep 2004 18:51:07 +0200

tasksel (2.11) unstable; urgency=low

* Joey Hess


+ 11
- 10
po/pl.po View File

@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-30 13:29-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-29 11:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-09-05 18:05+0200\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -33,18 +33,19 @@ msgid ""
msgstr ""
"Sposób użycia:\n"
"tasksel install <zadanie>\n"
"tasksel remove <zadanie>\n"
"tasksel [opcje]; gdzie opcje mogą być kombinacją poniższych:\n"
"\t-t -- tryb testowy; nic nie robi w rzeczywistości\n"
"\t-r -- instaluj wszystkie pakiety z priorytetem wymagane\n"
"\t-i -- instaluj wszystkie pakiety z priorytetem ważne\n"
"\t-s -- instaluj wszystkie pakiety z priorytetem standardowe\n"
"\t-n -- nie pokazuj interfejsu użytkownika; używane zazwyczaj z -r lub -i\n"
"\t-a -- pokaż wszystkie zadania, nawet te bez pakietów\n"
"\t-t, --test tryb testowy; nic nie robi w rzeczywistości\n"
"\t-r, --required instaluj pakiety z priorytetem wymagany\n"
"\t-i, --important instaluj pakiety z priorytetem ważny\n"
"\t-s, --standard instaluj pakiety z priorytetem standardowy\n"
"\t-n, --no-ui bez interfejsu; używane głównie z -r lub -i\n"
"\t --new-install automatycznie instaluj niektóre zadania\n"
"\t --list-tasks wyświetl zadania i zakończ\n"
"\t --task-packages wyświetl pakiety z zadania\n"
"\t --task-desc wyświetl opis zadania\n"

#: ../tasksel.pl:465 ../tasksel.pl:478
msgid "aptitude failed"
msgstr "błąd aptitude"

#~ msgid ""
#~ "ignoring other selected packages in favour of manual package selection"
#~ msgstr "ignorowanie innych wybranych pakietów w celu ręcznego wyboru"

+ 73
- 42
tasks/po/pl.po View File

@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel/tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-30 12:02-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-29 12:00+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-30 11:51-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-09-05 18:20+0200\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -32,14 +32,15 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "¦rodowisko portugalskie (brazylijskie)"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko portugalskie (brazylijskie)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po portugalsku (brazylijski)."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
@@ -58,12 +59,14 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "Catalan desktop"
msgstr ""
msgstr "Graficzne ¶rodowisko kataloñskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po kataloñsku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
@@ -83,14 +86,15 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
#, fuzzy
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "¦rodowisko chiñskie (uproszczone)"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko chiñskie (uproszczone)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po chiñsku (uproszczony)."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62
@@ -112,6 +116,8 @@ msgstr "
#: ../po/debian-tasks.desc:79
msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese."
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po chiñsku (tradycyjny)."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86
@@ -131,20 +137,18 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
#, fuzzy
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "¦rodowisko cyrylickie"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko cyrylickie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
#, fuzzy
msgid ""
"This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"To zadanie dostarcza czcionek cyrylickich oraz innego oprogramowania, które "
"jest wymagane by u¿ywaæ cyrylicy. Obs³uguje jêzyk bia³oruski, bu³garski, "
"macedoñski, rosyjski, serbski i ukraiñski."
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie obs³ugiwaæ "
"cyrylicê. Obs³uguje jêzyk bia³oruski, bu³garski, macedoñski, rosyjski, "
"serbski i ukraiñski."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106
@@ -163,12 +167,14 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "Danish desktop"
msgstr ""
msgstr "Graficzne ¶rodowisko duñskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po duñsku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
@@ -198,7 +204,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:137
msgid "Desktop environment"
msgstr "¦rodowisko biurkowe"
msgstr "¦rodowisko graficzne"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:137
@@ -256,12 +262,14 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "French desktop"
msgstr ""
msgstr "Graficzne ¶rodowisko francuskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "This task makes the desktop be localised in French"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po francusku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
@@ -280,12 +288,14 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "German desktop"
msgstr ""
msgstr "Graficzne ¶rodowisko niemieckie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "This task makes the desktop be localised in German"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po niemiecku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
@@ -304,12 +314,14 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "Greek desktop"
msgstr ""
msgstr "Graficzne ¶rodowisko greckie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po grecku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
@@ -328,12 +340,14 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "Hebrew desktop"
msgstr ""
msgstr "Graficzne ¶rodowisko hebrajskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po hebrajsku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
@@ -352,12 +366,14 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "Italian desktop"
msgstr ""
msgstr "Graficzne ¶rodowisko w³oskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po w³osku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
@@ -375,14 +391,15 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
#, fuzzy
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "¦rodowisko japoñskie"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko japoñskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po japoñsku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
@@ -391,23 +408,24 @@ msgstr "

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety w jêzyku japoñskim, by pomóc osobom "
"pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
"To zadanie instaluje pakiety u³atwiaj±ce korzystanie Debiana ludziom "
"pos³uguj±cym siê jêzykiem koreañskim."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "Korean desktop"
msgstr ""
msgstr "Graficzne ¶rodowisko koreañskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po koreañsku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:292
@@ -425,14 +443,15 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
#, fuzzy
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "¦rodowisko litewskie"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko litewskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po litewsku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
@@ -464,14 +483,15 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
#, fuzzy
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "¦rodowisko norweskie (Bokmall i Nynorsk)"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko norweskie (Bokmall i Nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po norwesku (Bokmall i Nynorsk)."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
@@ -490,12 +510,14 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "Polish desktop"
msgstr ""
msgstr "Graficzne ¶rodowisko polskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po polsku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
@@ -524,12 +546,14 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "Russian desktop"
msgstr ""
msgstr "Graficzne ¶rodowisko rosyjskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po rosyjsku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
@@ -548,38 +572,40 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "Spanish desktop"
msgstr ""
msgstr "Graficzne ¶rodowisko hiszpañskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po hiszpañsku (brazylijski)."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
#, fuzzy
msgid "Swedish environment"
msgstr "Hiszpañskie ¶rodowisko"
msgstr "Szwedzkie ¶rodowisko"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku polskim, by pomóc "
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku szwedzkim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:411
msgid "Swedish desktop"
msgstr ""
msgstr "Graficzne ¶rodowisko szwedzkie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:411
msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po szwedzku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:418
@@ -595,12 +621,14 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "Thai desktop"
msgstr ""
msgstr "Graficzne ¶rodowisko tajskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po tajsku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
@@ -619,12 +647,14 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "Turkish desktop"
msgstr ""
msgstr "Graficzne ¶rodowisko tureckie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po turecku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
@@ -642,14 +672,15 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
#, fuzzy
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "¦rodowisko ukraiñskie"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko ukraiñskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po ukraiñsku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473


Loading…
Cancel
Save