Browse Source

[l10n] Updated Tagalog translation files

tags/2.34
Eric Pareja 16 years ago
parent
commit
be5409e988
3 changed files with 11 additions and 22 deletions
 1. +2
  -8
    debian/po/tl.po
 2. +6
  -11
    po/tl.po
 3. +3
  -3
    tasks/po/tl.po

+ 2
- 8
debian/po/tl.po View File

@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:50-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-13 14:57+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-22 23:58+0800\n"
"Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
"Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,17 +16,11 @@ msgstr ""
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the system to "
"your needs, you can choose to install one or more of the following "
"predefined collections of software."
msgstr ""
"Sa ngayon, ang pinaka-payak na sistema ng Debian ay nakaluklok. Upang "
"maangkop ang pagkaluklok sa inyong mga pangangailangan, maaari kayong pumili "
"na magluklok ng isa o ilan sa mga sumusunod na mga koleksyon ng software. "
"Mga manggagamit na may karanasan na ay maaaring pumili ng mga pakete ng mano-"
"mano."
msgstr "Sa ngayon, ang pinaka-payak na sistema ng Debian ay nakaluklok. Upang maangkop ang pagkaluklok sa inyong mga pangangailangan, maaari kayong pumili na magluklok ng isa o ilan sa mga sumusunod na mga koleksyon ng software."

#. Type: multiselect
#. Description


+ 6
- 11
po/tl.po View File

@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-13 14:55+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-22 23:49+0800\n"
"Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
"Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,7 +18,6 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n>1;\n"

#: ../tasksel.pl:328
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@@ -32,17 +31,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"Pag-gamit:\n"
"tasksel install <task> - upang magluklok ng <task>\n"
"tasksel remove <task> - upang mag-tanggal ng <task>\n"
"tasksel remove <task> - upang magtanggal ng <task>\n"
"tasksel [options]; kung saan ang options ay kombinasyon ng:\n"
"\t-t, --test··········modong testing; wala talagang gagawin\n"
"\t-r, --required······magluklok ng lahat ng mga pakete na ang antas ay "
"kailangan\n"
"\t-i, --important magluklok ng lahat ng mga pakete na ang antas ay "
"mahalaga\n"
"\t-s, --standard magluklok ng lahat ng mga pakete na ang antas ay "
"karaniwan\n"
"\t-n, --no-ui huwag ipakita ang UI; gamitin lamang kasama ng -r o "
"madalas ng -i\n"
"\t-r, --required······magluklok ng lahat ng mga pakete na ang antas ay kailangan\n"
"\t-i, --important magluklok ng lahat ng mga pakete na ang antas ay mahalaga\n"
"\t-s, --standard magluklok ng lahat ng mga pakete na ang antas ay karaniwan\n"
"\t-n, --no-ui huwag ipakita ang UI; gamitin lamang kasama ng -r o madalas ng -i\n"
"\t --new-install magluklok ng ilang mga task ng awtomatiko\n"
"\t --list-tasks ilista ang mga task na ipapakita at lumabas\n"
"\t --task-packages ilista ang mga pakete na magagamit sa isang task\n"


+ 3
- 3
tasks/po/tl.po View File

@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:45-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-04 14:05+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-22 23:53+0800\n"
"Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
"Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -554,12 +554,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "manual package selection"
msgstr ""
msgstr "mano-manong pagpili ng mga pakete"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
msgstr "Piliin ng mano-mano ang paketeng iluluklok sa aptitude."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:398


Loading…
Cancel
Save