Browse Source

updated, changed my email to @debian.org

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Marcin Owsiany 22 years ago
parent
commit
bea7621282
  1. 82
      po/pl.po

82
po/pl.po

@ -1,98 +1,96 @@
# tasksel
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Marcin Owsiany <porridge@pandora.info.bielsko.pl>, 2000.
# Marcin Owsiany <porridge@debian.org>, 2000, 2001.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"POT-Creation-Date: 2000-05-07 23:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-05-07 23:40+0200\n"
"Last-Translator: Marcin Owsiany <porridge@pandora.info.bielsko.pl>\n"
"POT-Creation-Date: 2001-05-20 21:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-05-20 21:46+0200\n"
"Last-Translator: Marcin Owsiany <porridge@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../slangui.c:111
#: ../slangui.c:212
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Nie uda³o siê zainicjalizowaæ terminala"
#: ../slangui.c:113
#: ../slangui.c:214
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Nie uda³o siê zainicjalizowaæ biblioteki slang"
#: ../slangui.c:114
#: ../slangui.c:215
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Nie uda³o siê zainicjalizowaæ interfejsu klawiatury"
#: ../slangui.c:131
#: ../slangui.c:232
msgid "Debian Task Installer"
msgstr "Instalator zadañ Debiana"
#: ../slangui.c:132
msgid "(c) 1999-2000 SPI and others"
msgstr "(c) 1999-2000 SPI i inni"
#: ../slangui.c:233
msgid "(c) 1999-2001 SPI and others"
msgstr "(c) 1999-2001 SPI i inni"
#: ../slangui.c:285
#: ../slangui.c:386
msgid "^Finish"
msgstr "^Zakoñcz"
#: ../slangui.c:293 ../slangui.c:294
#: ../slangui.c:394 ../slangui.c:395
msgid "Task ^Info"
msgstr "^Informacja na temat zadania"
#: ../slangui.c:298 ../slangui.c:299
#: ../slangui.c:399 ../slangui.c:400
msgid "^Help"
msgstr "^Pomoc"
#: ../slangui.c:331
#: ../slangui.c:434
msgid "Select task packages to install"
msgstr "Wybierz pakiety zadañ do zainstalowania"
#: ../slangui.c:466
#: ../slangui.c:569
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: ../slangui.c:634
#: ../slangui.c:769
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
#: ../slangui.c:635
#: ../slangui.c:770
msgid ""
"Task packages are \"metapackages\" that allow you to quickly installa "
"selection of packages that performs a given task.\r\rThe main chooserlist "
"shows a list of tasks that you can choose to install. The arrow keys moves "
"the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the selection of the "
"package at the cursor. You can also press A to select all packages, or N to "
"deselect all packages. Pressing Q will exit this program and begin "
"installation of your selected tasks.\r\rThank you for using Debian.\r\rPress "
"enter to return to the task selection screen"
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\r\rThe main chooser list shows a list of tasks that you can "
"choose to install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the "
"SPACEBAR toggles the selection of the task at the cursor. You can also press "
"A to select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
"program and begin installation of your selected tasks.\r\rThank you for "
"using Debian.\r\rPress enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Pakiety zadañ to \"metapakiety\", które pozwalaj± szybko zainstalowaæ pewn± "
"pulê pakietów, które s³u¿± pewnemu zadaniu.\r\rG³ówna lista przedstawia "
"zadania, które mo¿esz zainstalowaæ. Klawisze strza³ek przesuwaj± kursor. "
"Naci¶niêcie klawisza ENTER lub SPACJI powoduje zmianê zaznaczenia pakietu, "
"przy którym znajduje siê kursor. Mo¿na tak¿e nacisn±æ A, aby wybraæ "
"wszystkie pakiety, lub N, aby usun±æ zaznaczenie z wszystkich pakietów. "
"Naci¶niêcie Q powoduje zakoñczenie programu i rozpocznie instalacjê "
"zaznaczonych zadañ.\r\rDziêkujemy za wybranie Debiana.\r\rProszê nacisn±æ "
"ENTER, aby wróciæ do ekranu wyboru"
#: ../slangui.c:669
"Zadania pozwalaj± szybko zainstalowaæ zbiór pakietów wykonuj±cych pewn± "
"funkcjê.\r\rG³ówna lista przedstawia zadania, które mo¿esz zainstalowaæ. "
"Klawisze strza³ek przesuwaj± kursor. Naci¶niêcie klawisza ENTER lub SPACJI "
"powoduje zmianê zaznaczenia pakietu, przy którym znajduje siê kursor. Mo¿na "
"tak¿e nacisn±æ A, aby wybraæ wszystkie pakiety, lub N, aby usun±æ "
"zaznaczenie z wszystkich pakietów. Naci¶niêcie Q spowoduje zakoñczenie "
"programu i rozpocznie instalacjê zaznaczonych zadañ.\r\rDziêkujemy za "
"wybranie Debiana.\r\rProszê nacisn±æ ENTER, aby powróciæ do ekranu wyboru."
#: ../slangui.c:807
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Dependent packages:\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"Opis:\n"
"%s\n"
"\n"
"Zainstaluje pakiety:\n"
"Zawarte pakiety:\n"
#: ../slangui.c:677
#: ../slangui.c:815
msgid "(no description available)"
msgstr "(brak opisu)"
@ -134,11 +132,11 @@ msgstr ""
"-n -- nie pokazuj interfejsu u¿ytkownika; zazwyczaj\n"
"\t\tu¿ywane z -r lub -i"
#: ../tasksel.c:72
#: ../tasksel.c:78 ../tasksel.c:113
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Nie wybrano ¿adnych pakietów\n"
#: ../tasksel.c:140
#: ../tasksel.c:163
msgid ""
"No task packages found on this system.\n"
"Did you update your available file?"

Loading…
Cancel
Save