Browse Source

Updated Vietnamese debconf translation

tags/2.39
Christian Perrier 16 years ago
parent
commit
c1540cbf37
2 changed files with 10 additions and 13 deletions
  1. +1
    -0
      debian/changelog
  2. +9
    -13
      debian/po/vi.po

+ 1
- 0
debian/changelog View File

@@ -9,6 +9,7 @@ tasksel (2.39) UNRELEASED; urgency=low
- Updated Bulgarian.
- Updated Ukrainian.
- Updated Hebrew.
- Updated Vietnamese.

[ Translations of tasks ]
- Updated Lithuanian. (Kęstutis Biliūnas)


+ 9
- 13
debian/po/vi.po View File

@@ -1,33 +1,32 @@
# translation of tasksel_debian.po to Vietnamese
# Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Vietnamese translation for Tasksel Debian.
# Copyright © 2005-2006 Free Software Foundation, Inc.
# Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
#
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2006
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_debian\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:50-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-27 00:51+0400\n"
"Last-Translator: Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-13 16:08+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b23\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the system to "
"your needs, you can choose to install one or more of the following "
"predefined collections of software."
msgstr ""
"Hiện thời chỉ có phần lõi của Debian là đã cài đặt. Để tiếp tục tiến trình "
"cài đặt cho phù hợp với yêu cầu của mình, người dùng có thể chọn cài một "
"hoặc một vài những nhóm chương trình sau. Người dùng có kinh nghiệm có thể "
"muốn tự chọn các gói *.deb riêng rẽ."
"cài đặt cho phù hợp với yêu cầu của mình, bạn có thể chọn cài một hoặc một "
"vài những nhóm chương trình sau."

#. Type: multiselect
#. Description
@@ -50,6 +49,3 @@ msgstr ""
#: ../templates:18
msgid "Debian software selection"
msgstr "Lựa chọn phần mềm Debian"

#~ msgid "${CHOICES}, manual package selection"
#~ msgstr "${CHOICES}, lựa chọn gói thủ công"

Loading…
Cancel
Save