Browse Source

updates of Polish translation

tags/2.04
Bartosz Feński 17 years ago
parent
commit
c72795bebc
3 changed files with 88 additions and 187 deletions
 1. +67
  -0
    debian/po/pl.po
 2. +12
  -173
    po/pl.po
 3. +9
  -14
    tasks/po/pl.po

+ 67
- 0
debian/po/pl.po View File

@@ -0,0 +1,67 @@
#
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
#
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-06 19:41-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-29 12:03+0200\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:3
msgid "${CHOICES}, manual package selection"
msgstr "${CHOICES}, rêczny wybór pakietów"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the "
"installation to your needs, you can choose to install one or more of the "
"following predefined collections of software. Experienced users may prefer "
"to select packages manually."
msgstr ""
"W tym momencie tylko podstawowy system jest zainstalowany. By dostosowaæ "
"instalacjê do Twoich potrzeb mo¿esz wybraæ instalacjê jednego lub "
"wiêcej z poni¿szych predefiniowanych zestawów oprogramowania. "
"Do¶wiadczeni u¿ytkownicy mog± skorzystaæ z rêcznego wyboru pakietów."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:13
msgid "Choose software to install:"
msgstr "Wybierz oprogramowanie do instalacji:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:13
msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr ""
"Mo¿esz wybraæ jeden lub wiêcej z poni¿szych predefiniowanych zestawów "
"oprogramowania."

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:19
msgid "Debian software selection"
msgstr "Wybór oprogramowania Debiana"


+ 12
- 173
po/pl.po View File

@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-10 09:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-04 00:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-29 11:58+0200\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -26,183 +26,22 @@ msgid ""
"\t-n -- don't show UI; use with -r or -i usually\n"
"\t-a -- show all tasks, even those with no packages in them\n"
msgstr ""
"Sposób u¿ycia:\n"
"tasksel install <zadanie>\n"
"tasksel [opcje]; gdzie opcje mog± byæ kombinacj± poni¿szych:\n"
"\t-t -- tryb testowy; nic nie robi w rzeczywisto¶ci\n"
"\t-r -- instaluj wszystkie pakiety z priorytetem wymagane\n"
"\t-i -- instaluj wszystkie pakiety z priorytetem wa¿ne\n"
"\t-s -- instaluj wszystkie pakiety z priorytetem standardowe\n"
"\t-n -- nie pokazuj interfejsu u¿ytkownika; u¿ywane zazwyczaj z -r lub -i\n"
"\t-a -- poka¿ wszystkie zadania, nawet te bez pakietów\n"

#: ../tasksel.pl:250
msgid "ignoring other selected packages in favour of manual package selection"
msgstr ""
msgstr "ignorowanie innych wybranych pakietów w celu rêcznego wyboru"

#: ../tasksel.pl:254 ../tasksel.pl:266
msgid "aptitude failed"
msgstr ""

#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Nie uda³o siê zaalokowaæ pamiêci na bufor wyliczania"

#~ msgid ""
#~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Wyst±pi³ krytyczny b³±d: %s:%d\n"
#~ "\t"

#~ msgid ""
#~ "I/O error at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "B³±d wej¶cia/wyj¶cia: %s:%d\n"
#~ "\t"

#~ msgid "(no description)"
#~ msgstr "(brak opisu)"

#~ msgid "End-user"
#~ msgstr "U¿ytkownik"

#~ msgid "Hardware Support"
#~ msgstr "Obs³uga sprzêtu"

#~ msgid "Servers"
#~ msgstr "Serwery"

#~ msgid "Development"
#~ msgstr "Programowanie"

#~ msgid "Localization"
#~ msgstr "Obs³uga jêzyków"

#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Ró¿ne"

#~ msgid "Unable to initialize the terminal"
#~ msgstr "Nie uda³o siê zainicjalizowaæ terminala"

#~ msgid "Unable to initialize screen output"
#~ msgstr "Nie uda³o siê zainicjalizowaæ biblioteki slang"

#~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
#~ msgstr "Nie uda³o siê zainicjalizowaæ interfejsu klawiatury"

#~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
#~ msgstr "Instalator zadañ Debiana v%s - (c) 1999-2004 SPI i inni"

#~ msgid "^Finish"
#~ msgstr "^Zakoñcz"

#~ msgid "Task ^Info"
#~ msgstr "^Informacja na temat zadania"

#~ msgid "^Help"
#~ msgstr "^Pomoc"

#~ msgid "Select tasks to install"
#~ msgstr "Wybierz zadania do zainstalowania"

#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "Ok"

#~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
#~ msgstr "Nieprawid³owy indeks: %d >= %d"

#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Pomoc"

#~ msgid ""
#~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
#~ "a given task.\n"
#~ "\n"
#~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
#~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
#~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
#~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
#~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
#~ "\n"
#~ "Thank you for using Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Press enter to return to the task selection screen"
#~ msgstr ""
#~ "Zadania pozwalaj± szybko zainstalowaæ zbiór pakietów wykonuj±cych pewn± "
#~ "funkcjê.\n"
#~ "\n"
#~ "G³ówna lista przedstawia zadania, które mo¿na zainstalowaæ. Klawisze "
#~ "strza³ek przesuwaj± kursor. Naci¶niêcie klawisza ENTER lub SPACJI "
#~ "powoduje odwrócenie zaznaczenia zadania, przy którym znajduje siê kursor. "
#~ "Mo¿na tak¿e nacisn±æ A, aby wybraæ wszystkie pakiety, lub N, aby usun±æ "
#~ "zaznaczenie z wszystkich pakietów. Naci¶niêcie Q spowoduje zakoñczenie "
#~ "programu i rozpocznie instalacjê zaznaczonych zadañ.\n"
#~ "\n"
#~ "Dziêkujemy za wybranie Debiana.\n"
#~ "\n"
#~ "Proszê nacisn±æ ENTER, aby powróciæ do ekranu wyboru zadañ."

#~ msgid ""
#~ "Description:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Included packages:\n"
#~ msgstr ""
#~ "Opis:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Zawarte pakiety:\n"

#~ msgid "(no description available)"
#~ msgstr "(brak opisu)"

#~ msgid "Unknown signal seen"
#~ msgstr "Nieznany sygna³"

#~ msgid "tasksel install <task>\n"
#~ msgstr "tasksel install <zadanie>\n"

#~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
#~ msgstr "tasksel [opcje]; gdzie opcje to kombinacja:\n"

#~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
#~ msgstr "-t -- tryb testowy; nie uruchamia apt-get przy wyj¶ciu"

#~ msgid ""
#~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
#~ "\t\tjust queue them in dpkg"
#~ msgstr ""
#~ "-q -- kolejkuj instalacje; nie instaluj pakietów przy pomocy\n"
#~ "\t\tapt-get; jedynie kolejkuj je w dpkg"

#~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
#~ msgstr "-r -- zainstaluj wszystkie wymagane pakiety"

#~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
#~ msgstr "-i -- zainstaluj wszystkie wa¿ne pakiety"

#~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
#~ msgstr "-s -- zainstaluj wszystkie standardowe pakiety"

#~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
#~ msgstr ""
#~ "-n -- nie pokazuj interfejsu u¿ytkownika; zazwyczaj\n"
#~ "\t\tu¿ywane z -r lub -i"

#~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
#~ msgstr "-a -- pokazuj wszystkie zadania, nawet niezawieraj±ce pakietów"

#~ msgid "No packages selected\n"
#~ msgstr "Nie wybrano ¿adnych pakietów\n"

#~ msgid "No tasks found on this system.\n"
#~ msgstr "Nie znaleziono ¿adnych zadañ w systemie.\n"

#~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
#~ msgstr "Nie uda³o siê zaalokowaæ pamiêci dla funkcji strdup"

#~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Nie uda³o siê zaalokowaæ %d bajtów pamiêci"
msgstr "b³±d aptitude"

#~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Nie uda³o siê ponownie zaalokowaæ %d bajtów pamiêci"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "No tasks found on this system.\n"
#~ "Did you update your available file? Try running dselect update.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Nie znaleziono zadañ w systemie.\n"
#~ "Czy uaktualni³e¶(³a¶) plik dostêpnych pakietów?\n"

+ 9
- 14
tasks/po/pl.po View File

@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel/tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-28 15:10-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-15 22:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-29 12:00+0200\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,19 +17,18 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "¦rodowisko japoñskie"
msgstr "¦rodowisko portugalskie (brazylijskie)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku hiszpañskim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku portugalskim "
"(brazylijskim), by pomóc osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu "
"Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
@@ -234,18 +233,16 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:151
#, fuzzy
msgid "Italian environment"
msgstr "¦rodowisko kataloñskie"
msgstr "¦rodowisko w³oskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:151
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku kataloñskim, by pomóc "
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku w³oskim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
@@ -383,18 +380,16 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:263
#, fuzzy
msgid "Turkish environment"
msgstr "¦rodowisko duñskie"
msgstr "¦rodowisko tureckie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:263
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku polskim, by pomóc "
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku tureckim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description


Loading…
Cancel
Save