1 Commits (09811f6c3e1673cf4e14ff5f0eb9a2fe41be2a15)

Author SHA1 Message Date
Eugeniy Meshcheryakov 5249ba8bdd Added Ukrainian translations 19 years ago