You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

2055 lines
63 KiB

 1. # Albanian translation of tasksel_tasks.
 2. # Copyright (C) 2004 THE tasksel_tasks'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Elian Myftiu <elian.myftiu@gmail.com>, 2006.
 5. #
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: tasksel_tasks 0.1\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2008-06-10 13:59-0400\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2008-05-05 20:17+0200\n"
 13. "Last-Translator: Elian Myftiu <elian.myftiu@gmail.com>\n"
 14. "Language-Team: Debian L10n Albanian <debian-l10n-albanian@lists.debian.org>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. #. Description
 19. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 20. msgid "SQL database"
 21. msgstr "Bazë të dhënash SQL"
 22. #. Description
 23. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 24. msgid ""
 25. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 26. msgstr ""
 27. "Kjo detyrë zgjedh paketat klient dhe server për bazën e të dhënave "
 28. "PostgreSQL."
 29. #. Description
 30. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 31. msgid ""
 32. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 33. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 34. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 35. "locking."
 36. msgstr ""
 37. "PostgreSQL është një databazë relacionale, që ofron përputhshmëri më të mira "
 38. "me SQL92 dhe disa tipare të SQL3. Është e përshtatshme për t'u përdorur për "
 39. "akses multi-user, nëpërmjet pajisjeve për transaksione dhe kyçjes së "
 40. "përsosur."
 41. #. Description
 42. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 43. msgid "Desktop environment"
 44. msgstr "Mjedisi i punës"
 45. #. Description
 46. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 47. msgid ""
 48. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 49. "GNOME and KDE desktop tasks."
 50. msgstr ""
 51. "Kjo detyrë instalon programe kryesore hapësire pune dhe shërben si bazë për "
 52. "detyrat e mjediseve GNOME dhe KDE."
 53. #. Description
 54. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 55. msgid "DNS server"
 56. msgstr "Server DNS"
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 59. msgid ""
 60. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 61. msgstr "Zgjedh serverin DNS BIND me dokumentacionet dhe veglat përkatëse."
 62. #. Description
 63. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 64. msgid "File server"
 65. msgstr "Server file"
 66. #. Description
 67. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 68. msgid ""
 69. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 70. "NFS."
 71. msgstr ""
 72. "Kjo detyrë e kthen kompjuterin në një server file, duke suportuar CIFS dhe "
 73. "NFS."
 74. #. Description
 75. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 76. msgid "GNOME desktop environment"
 77. msgstr "Tryeza GNOME"
 78. #. Description
 79. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 80. msgid ""
 81. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 82. "environment."
 83. msgstr ""
 84. "Kjo detyrë instalon programe kryesorë \"hapësire pune\" duke përdorur "
 85. "mjedisin GNOME."
 86. #. Description
 87. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 88. msgid "KDE desktop environment"
 89. msgstr "Mjedisi i punës KDE"
 90. #. Description
 91. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 92. msgid ""
 93. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 94. "Environment."
 95. msgstr ""
 96. "Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur K "
 97. "Desktop Environment."
 98. #. Description
 99. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 100. msgid "Laptop"
 101. msgstr "Kompjuter prehëri"
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 104. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 105. msgstr "Kjo detyrë instalon programe të dobishme për një kompjuter prehëri."
 106. #. Description
 107. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 108. msgid "Mail server"
 109. msgstr "Serveri i postës"
 110. #. Description
 111. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 112. msgid ""
 113. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 114. "server system."
 115. msgstr ""
 116. "Kjo detyrë zgjedh një larmi paketash që përdoren për një sistem serveri "
 117. "poste të përgjithshëm."
 118. #. Description
 119. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 120. msgid "manual package selection"
 121. msgstr "zgjedhje paketash manuale"
 122. #. Description
 123. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 124. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 125. msgstr "Zgjedh manualisht paketat për instalimin në aptitude."
 126. #. Description
 127. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 128. msgid "Print server"
 129. msgstr "Server shtypi"
 130. #. Description
 131. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 132. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 133. msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 134. #. Description
 135. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 136. msgid "Standard system"
 137. msgstr "Sistemi Standard"
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 140. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 141. msgstr "Kjo detyrë instalon një sistem me modalitet gërmash disi më të vogla."
 142. #. Description
 143. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 144. msgid "Web server"
 145. msgstr "Server Web"
 146. #. Description
 147. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 148. msgid ""
 149. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 150. msgstr ""
 151. "Kjo detyrë zgjedh paketa të nevojshëm për krijimin e një sistemi server "
 152. "interneti."
 153. #. Description
 154. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 155. msgid "Xfce desktop environment"
 156. msgstr "Mjedisi Xfce"
 157. #. Description
 158. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 159. msgid ""
 160. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 161. "environment."
 162. msgstr ""
 163. "Kjo detyrë instalon programe kryesorë \"hapësire pune\" duke përdorur "
 164. "mjedisin Xfce."
 165. #. Description
 166. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 167. msgid "LXDE desktop environment"
 168. msgstr "Mjedisi LXDE"
 169. #. Description
 170. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 171. msgid ""
 172. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 173. "environment."
 174. msgstr ""
 175. "Kjo detyrë instalon programe kryesorë \"hapësire pune\" duke përdorur "
 176. "mjedisin LXDE."
 177. #~ msgid "Amharic environment"
 178. #~ msgstr "Mjedisi Amharik"
 179. #~ msgid ""
 180. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 181. #~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
 182. #~ msgstr ""
 183. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 184. #~ "lehtëson folësit e gjuhës Amharike të përdorin Debian."
 185. #~ msgid "Amharic desktop"
 186. #~ msgstr "Tryeza Amharike"
 187. #~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
 188. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Amharike."
 189. #~ msgid "Amharic GNOME desktop"
 190. #~ msgstr "Tryeza Amharike"
 191. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
 192. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Amharike."
 193. #~ msgid "Amharic KDE desktop"
 194. #~ msgstr "Tryeza Amharike"
 195. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
 196. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Amharike."
 197. #~ msgid "Arabic environment"
 198. #~ msgstr "Mjedisi Arab"
 199. #~ msgid ""
 200. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 201. #~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
 202. #~ msgstr ""
 203. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 204. #~ "lehtëson folësit e Arabishtes të përdorin Debian."
 205. #~ msgid "Arabic desktop"
 206. #~ msgstr "Tryeza Arabe"
 207. #~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 208. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Arabisht."
 209. #~ msgid "Arabic GNOME desktop"
 210. #~ msgstr "Tryeza Arabe"
 211. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
 212. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Arabisht."
 213. #~ msgid "Arabic KDE desktop"
 214. #~ msgstr "Tryeza Arabe"
 215. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
 216. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Arabisht."
 217. #~ msgid "Basque desktop"
 218. #~ msgstr "Tryeza Baske"
 219. #~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
 220. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Baske."
 221. #~ msgid "Basque GNOME desktop"
 222. #~ msgstr "Tryeza Baske"
 223. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
 224. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Baske."
 225. #~ msgid "Basque KDE desktop"
 226. #~ msgstr "Tryeza Baske"
 227. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
 228. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Baske."
 229. #~ msgid "Belarusian environment"
 230. #~ msgstr "Tryeza Bjelloruse"
 231. #~ msgid ""
 232. #~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 233. #~ "Belarusian speaking people use Debian."
 234. #~ msgstr ""
 235. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Bjellorusisht për të "
 236. #~ "ndihmuar folësit e Bjellorusishtes të përdorin Debian."
 237. #~ msgid "Belarusian desktop"
 238. #~ msgstr "Tryeza Bjelloruse"
 239. #~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 240. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bjellorusisht."
 241. #~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
 242. #~ msgstr "Tryeza Bjelloruse"
 243. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
 244. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bjellorusisht."
 245. #~ msgid "Belarusian KDE desktop"
 246. #~ msgstr "Tryeza Bjelloruse"
 247. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
 248. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bjellorusisht."
 249. #~ msgid "Bengali environment"
 250. #~ msgstr "Tryeza Bengali"
 251. #~ msgid ""
 252. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 253. #~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
 254. #~ msgstr ""
 255. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 256. #~ "lehtësojnë folësit e Bengalishtes të përdorin Debian."
 257. #~ msgid "Bengali desktop"
 258. #~ msgstr "Tryeza Bengali"
 259. #~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 260. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bengali."
 261. #~ msgid "Bengali GNOME desktop"
 262. #~ msgstr "Tryeza Bengali"
 263. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
 264. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bengali."
 265. #~ msgid "Bengali KDE desktop"
 266. #~ msgstr "Tryeza Bengali"
 267. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
 268. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bengali."
 269. #~ msgid "Bosnian environment"
 270. #~ msgstr "Tryeza Boshnjake"
 271. #~ msgid ""
 272. #~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 273. #~ "speaking people use Debian."
 274. #~ msgstr ""
 275. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Boshnjake për "
 276. #~ "të ndihmuar folësit e kësaj gjuhe të përdorin Debian."
 277. #~ msgid "Bosnian desktop"
 278. #~ msgstr "Tryeza Boshnjake"
 279. #~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 280. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Boshnjake."
 281. #~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
 282. #~ msgstr "Tryeza Boshnjake"
 283. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
 284. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Boshnjake."
 285. #~ msgid "Bosnian KDE desktop"
 286. #~ msgstr "Tryeza Boshnjake"
 287. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
 288. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Boshnjake."
 289. #~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
 290. #~ msgstr "Mjedisi Portugez i Brazilit"
 291. #~ msgid ""
 292. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 293. #~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 294. #~ msgstr ""
 295. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 296. #~ "folësit e Portugalishtes Braziliane të përdorin Debian."
 297. #~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 298. #~ msgstr "Tryeza Portugeze Braziliane"
 299. #~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 300. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalishten e Brazilit."
 301. #~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
 302. #~ msgstr "Tryeza Portugeze Braziliane"
 303. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
 304. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalishten e Brazilit."
 305. #~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
 306. #~ msgstr "Tryeza Portugeze Braziliane"
 307. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
 308. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalishten e Brazilit."
 309. #~ msgid "British English environment"
 310. #~ msgstr "Mjedisi Anglez Britanik"
 311. #~ msgid ""
 312. #~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
 313. #~ "British English speaking people use Debian."
 314. #~ msgstr ""
 315. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Anglishten Britanike për "
 316. #~ "të ndihmuar Anglezët në përdorimin e Debian."
 317. #~ msgid "British English desktop"
 318. #~ msgstr "Tryeza Angleze Britanike"
 319. #~ msgid "This task localises the desktop in British English."
 320. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Anglishten Britanike"
 321. #~ msgid "British GNOME desktop"
 322. #~ msgstr "Tryeza Angleze Britanike"
 323. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
 324. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Irlandisht."
 325. #~ msgid "British KDE desktop"
 326. #~ msgstr "Tryeza Angleze Britanike"
 327. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
 328. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Irlandisht."
 329. #~ msgid "Bulgarian environment"
 330. #~ msgstr "Tryeza Bullgare"
 331. #~ msgid ""
 332. #~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
 333. #~ "Bulgarian speakers to use Debian."
 334. #~ msgstr ""
 335. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 336. #~ "folësit e Bullgarishtes të përdorin Debian."
 337. #~ msgid "Bulgarian desktop"
 338. #~ msgstr "Tryeza Bullgare"
 339. #~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 340. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bullgarisht."
 341. #~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
 342. #~ msgstr "Tryeza Bullgare"
 343. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
 344. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bullgarisht."
 345. #~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
 346. #~ msgstr "Tryeza Bullgare"
 347. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
 348. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bullgarisht."
 349. #~ msgid "Catalan environment"
 350. #~ msgstr "Mjedisi Katalan"
 351. #~ msgid ""
 352. #~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 353. #~ "speaking people use Debian."
 354. #~ msgstr ""
 355. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
 356. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës Katalane të përdorin Debian."
 357. #~ msgid "Catalan desktop"
 358. #~ msgstr "Tryeza Katalane"
 359. #~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 360. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Katalane."
 361. #~ msgid "Catalan GNOME desktop"
 362. #~ msgstr "Tryeza Katalane"
 363. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
 364. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Katalane."
 365. #~ msgid "Catalan KDE desktop"
 366. #~ msgstr "Tryeza Katalane"
 367. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
 368. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Katalane."
 369. #~ msgid "Simplified Chinese environment"
 370. #~ msgstr "Mjedisi Kinez i thjeshtëzuar"
 371. #~ msgid ""
 372. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 373. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
 374. #~ "Chinese encoding."
 375. #~ msgstr ""
 376. #~ "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion "
 377. #~ "që bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin "
 378. #~ "gjuhën Kineze të thjeshtëzuar."
 379. #~ msgid "Simplified Chinese desktop"
 380. #~ msgstr "Tryeza Kinezçe e thjeshtëzuar"
 381. #~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 382. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kinezçen e Thjeshtëzuar."
 383. #~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
 384. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 385. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
 386. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 387. #~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
 388. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 389. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
 390. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 391. #~ msgid "Traditional Chinese environment"
 392. #~ msgstr "Mjedisi Kinez Tradicional"
 393. #~ msgid ""
 394. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 395. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
 396. #~ "Chinese encoding."
 397. #~ msgstr ""
 398. #~ "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion "
 399. #~ "që bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin "
 400. #~ "gjuhën Kineze tradicionale."
 401. #~ msgid "Traditional Chinese desktop"
 402. #~ msgstr "Tryeza në Kinezçe Tradicionale"
 403. #~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 404. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kinezçen Tradicionale."
 405. #~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
 406. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 407. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
 408. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 409. #~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
 410. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 411. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
 412. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 413. #~ msgid "Croatian environment"
 414. #~ msgstr "Mjedisi Kroat"
 415. #~ msgid ""
 416. #~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
 417. #~ "Croatian speaking people use Debian."
 418. #~ msgstr ""
 419. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Kroacisht për të "
 420. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës Kroate të përdorin Debian."
 421. #~ msgid "Croatian desktop"
 422. #~ msgstr "Tryeza Kroate"
 423. #~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 424. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Kroate."
 425. #~ msgid "Croatian GNOME desktop"
 426. #~ msgstr "Tryeza Kroate"
 427. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
 428. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Kroate."
 429. #~ msgid "Croatian KDE desktop"
 430. #~ msgstr "Tryeza Kroate"
 431. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
 432. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Kroate."
 433. #~ msgid "Cyrillic environment"
 434. #~ msgstr "Mjedisi Cirilik"
 435. #~ msgid ""
 436. #~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
 437. #~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
 438. #~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
 439. #~ msgstr ""
 440. #~ "Kjo detyrë instalon gërmat cirilike dhe programe të tjerë ku përdoret "
 441. #~ "Cirilikja. Suporton Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, "
 442. #~ "Serbisht dhe Ukrainisht."
 443. #~ msgid "Cyrillic desktop"
 444. #~ msgstr "Tryeza Cirilike"
 445. #~ msgid ""
 446. #~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 447. #~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 448. #~ msgstr ""
 449. #~ "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhët Cirilike. Suporton Bjellorusisht, "
 450. #~ "Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, Serbisht dhe gjuhën Ukrainase."
 451. #~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
 452. #~ msgstr "Tryeza Cirilike"
 453. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
 454. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Arabisht."
 455. #~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
 456. #~ msgstr "Tryeza Cirilike"
 457. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
 458. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Arabisht."
 459. #~ msgid "Czech environment"
 460. #~ msgstr "Mjedisi Çek"
 461. #~ msgid ""
 462. #~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 463. #~ "speaking people use Debian."
 464. #~ msgstr ""
 465. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Çekisht për të ndihmuar "
 466. #~ "popujt që flasin Çekisht të përdorin Debian."
 467. #~ msgid "Czech desktop"
 468. #~ msgstr "Tryeza Çeke"
 469. #~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
 470. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Çekisht"
 471. #~ msgid "Czech GNOME desktop"
 472. #~ msgstr "Tryeza Çeke"
 473. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
 474. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Çekisht"
 475. #~ msgid "Czech KDE desktop"
 476. #~ msgstr "Tryeza Çeke"
 477. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
 478. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Çekisht"
 479. #~ msgid "Danish environment"
 480. #~ msgstr "Mjedisi Danez"
 481. #~ msgid ""
 482. #~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 483. #~ "speaking people use Debian."
 484. #~ msgstr ""
 485. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Danisht për të ndihmuar "
 486. #~ "Danezët në përdorimin e Debian."
 487. #~ msgid "Danish desktop"
 488. #~ msgstr "Tryeza Daneze"
 489. #~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
 490. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Danisht."
 491. #~ msgid "Danish GNOME desktop"
 492. #~ msgstr "Tryeza Daneze"
 493. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
 494. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Danisht."
 495. #~ msgid "Danish KDE desktop"
 496. #~ msgstr "Tryeza Daneze"
 497. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
 498. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Danisht."
 499. #~ msgid "Dutch environment"
 500. #~ msgstr "Mjedisi Hollandez"
 501. #~ msgid ""
 502. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 503. #~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
 504. #~ msgstr ""
 505. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 506. #~ "lehtësojnë folësit e gjuhës Hollandeze të përdorin Debian."
 507. #~ msgid "Dutch desktop"
 508. #~ msgstr "Tryeza Hollandeze"
 509. #~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 510. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hollandeze."
 511. #~ msgid "Dutch GNOME desktop"
 512. #~ msgstr "Tryeza Hollandeze"
 513. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
 514. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hollandeze."
 515. #~ msgid "Dutch KDE desktop"
 516. #~ msgstr "Tryeza Hollandeze"
 517. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
 518. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hollandeze."
 519. #~ msgid "Dzongkha desktop"
 520. #~ msgstr "Tryeza Dzongkha"
 521. #~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 522. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Dzongkha."
 523. #~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
 524. #~ msgstr "Tryeza Dzongkha"
 525. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
 526. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Dzongkha."
 527. #~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
 528. #~ msgstr "Tryeza Dzongkha"
 529. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
 530. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Dzongkha."
 531. #~ msgid "Esperanto desktop"
 532. #~ msgstr "Tryeza Esperanto"
 533. #~ msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 534. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Esperanto."
 535. #~ msgid "Esperanto GNOME desktop"
 536. #~ msgstr "Tryeza Esperanto"
 537. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Esperanto."
 538. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Esperanto."
 539. #~ msgid "Esperanto KDE desktop"
 540. #~ msgstr "Tryeza Esperanto"
 541. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Esperanto."
 542. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Esperanto."
 543. #~ msgid "Estonian desktop"
 544. #~ msgstr "Tryeza Estone"
 545. #~ msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 546. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Estonisht."
 547. #~ msgid "Estonian GNOME desktop"
 548. #~ msgstr "Tryeza Estone"
 549. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Estonian."
 550. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Estonisht."
 551. #~ msgid "Estonian KDE desktop"
 552. #~ msgstr "Tryeza Estone"
 553. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Estonian."
 554. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Estonisht."
 555. #~ msgid "Finnish environment"
 556. #~ msgstr "Mjedisi Finlandez"
 557. #~ msgid ""
 558. #~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 559. #~ "speaking people use Debian."
 560. #~ msgstr ""
 561. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Finlandisht për të "
 562. #~ "ndihmuar Finlandezët në përdorimin e Debian."
 563. #~ msgid "Finnish desktop"
 564. #~ msgstr "Tryeza Finlandeze"
 565. #~ msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 566. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Finlandisht."
 567. #~ msgid "Finnish GNOME desktop"
 568. #~ msgstr "Tryeza Finlandeze"
 569. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Finnish."
 570. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Finlandisht."
 571. #~ msgid "Finnish KDE desktop"
 572. #~ msgstr "Tryeza Finlandeze"
 573. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Finnish."
 574. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Finlandisht."
 575. #~ msgid "French environment"
 576. #~ msgstr "Mjedisi Francez"
 577. #~ msgid ""
 578. #~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
 579. #~ "speaking people use Debian."
 580. #~ msgstr ""
 581. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Frengjisht për të "
 582. #~ "ndihmuar folësit e Frengjishtes të përdorin Debian."
 583. #~ msgid "French desktop"
 584. #~ msgstr "Tryeza Frënge"
 585. #~ msgid "This task localises the desktop in French."
 586. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Frengjisht"
 587. #~ msgid "French GNOME desktop"
 588. #~ msgstr "Tryeza Frënge"
 589. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in French."
 590. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Frengjisht"
 591. #~ msgid "French KDE desktop"
 592. #~ msgstr "Tryeza Frënge"
 593. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in French."
 594. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Frengjisht"
 595. #~ msgid "Galician environment"
 596. #~ msgstr "Tryeza Galike"
 597. #~ msgid ""
 598. #~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
 599. #~ "Galician speaking people use Debian."
 600. #~ msgstr ""
 601. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Galike për të "
 602. #~ "ndihmuar folësit e Galikes të përdorin Debian."
 603. #~ msgid "Galician desktop"
 604. #~ msgstr "Tryeza Galike"
 605. #~ msgid "This task localises the desktop in Galician."
 606. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 607. #~ msgid "Galician GNOME desktop"
 608. #~ msgstr "Tryeza Galike"
 609. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Galician."
 610. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 611. #~ msgid "Galician KDE desktop"
 612. #~ msgstr "Tryeza Galike"
 613. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Galician."
 614. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 615. #~ msgid "Georgian desktop"
 616. #~ msgstr "Tryeza Gjeorgjiane"
 617. #~ msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 618. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Gjeorgjisht."
 619. #~ msgid "German environment"
 620. #~ msgstr "Mjedisi Gjerman"
 621. #~ msgid ""
 622. #~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
 623. #~ "speaking people use Debian."
 624. #~ msgstr ""
 625. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Gjermanisht për të "
 626. #~ "ndihmuar folësit e Gjermanishtes të përdorin Debian."
 627. #~ msgid "German desktop"
 628. #~ msgstr "Tryeza Gjermane"
 629. #~ msgid "This task localises the desktop in German."
 630. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Gjermanisht."
 631. #~ msgid "German GNOME desktop"
 632. #~ msgstr "Tryeza Gjermane"
 633. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in German."
 634. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Gjermanisht."
 635. #~ msgid "German KDE desktop"
 636. #~ msgstr "Tryeza Gjermane"
 637. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in German."
 638. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Gjermanisht."
 639. #~ msgid "Greek environment"
 640. #~ msgstr "Mjedisi Grek"
 641. #~ msgid ""
 642. #~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 643. #~ "speaking people use Debian."
 644. #~ msgstr ""
 645. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Greqisht për të "
 646. #~ "ndihmuar folësit Greqishtes të përdorin Debian."
 647. #~ msgid "Greek desktop"
 648. #~ msgstr "Tryeza Greke"
 649. #~ msgid "This task localises the desktop in Greek."
 650. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Greqisht."
 651. #~ msgid "Greek GNOME desktop"
 652. #~ msgstr "Tryeza Greke"
 653. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Greek."
 654. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Greqisht."
 655. #~ msgid "Greek KDE desktop"
 656. #~ msgstr "Tryeza Greke"
 657. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Greek."
 658. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Greqisht."
 659. #~ msgid "Gujarati desktop"
 660. #~ msgstr "Tryeza Gujarati"
 661. #~ msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 662. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Gujarati."
 663. #~ msgid "Gujurati GNOME desktop"
 664. #~ msgstr "Tryeza Gujarati"
 665. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Gujurati."
 666. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Gujarati."
 667. #~ msgid "Gujurati KDE desktop"
 668. #~ msgstr "Tryeza Gujarati"
 669. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Gujurati."
 670. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Gujarati."
 671. #~ msgid "Hebrew environment"
 672. #~ msgstr "Mjedisi hebre"
 673. #~ msgid ""
 674. #~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 675. #~ "speaking people use Debian."
 676. #~ msgstr ""
 677. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hebraisht për të "
 678. #~ "ndihmuar folësit e Hebraishtes të përdorin Debian."
 679. #~ msgid "Hebrew desktop"
 680. #~ msgstr "Tryeza Hebraisht"
 681. #~ msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 682. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hebraishte."
 683. #~ msgid "Hebrew GNOME desktop"
 684. #~ msgstr "Tryeza Hebraisht"
 685. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hebrew."
 686. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hebraishte."
 687. #~ msgid "Hebrew KDE desktop"
 688. #~ msgstr "Tryeza Hebraisht"
 689. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hebrew."
 690. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hebraishte."
 691. #~ msgid "Hindi environment"
 692. #~ msgstr "Mjedisi Hindi"
 693. #~ msgid ""
 694. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 695. #~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
 696. #~ msgstr ""
 697. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 698. #~ "lehtësojnë folësit e gjuhës Hindi të përdorin Debian."
 699. #~ msgid "Hindi desktop"
 700. #~ msgstr "Tryeza Hindi"
 701. #~ msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 702. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hindi."
 703. #~ msgid "Hindi GNOME desktop"
 704. #~ msgstr "Tryeza Hindi"
 705. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hindi."
 706. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hindi."
 707. #~ msgid "Hindi KDE desktop"
 708. #~ msgstr "Tryeza Hindi"
 709. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hindi."
 710. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hindi."
 711. #~ msgid "Hungarian environment"
 712. #~ msgstr "Tryeza Hungareze"
 713. #~ msgid ""
 714. #~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
 715. #~ "Hungarian speaking people use Debian."
 716. #~ msgstr ""
 717. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hungarisht për të "
 718. #~ "ndihmuar folësit e Hungarishtes të përdorin Debian."
 719. #~ msgid "Hungarian desktop"
 720. #~ msgstr "Tryeza Hungareze"
 721. #~ msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 722. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hungarisht."
 723. #~ msgid "Hungarian GNOME desktop"
 724. #~ msgstr "Tryeza Hungareze"
 725. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hungarian."
 726. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hungarisht."
 727. #~ msgid "Hungarian KDE desktop"
 728. #~ msgstr "Tryeza Hungareze"
 729. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hungarian."
 730. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hungarisht."
 731. #~ msgid "Icelandic environment"
 732. #~ msgstr "Mjedisi Islandisht"
 733. #~ msgid ""
 734. #~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
 735. #~ "Icelandic speaking people use Debian."
 736. #~ msgstr ""
 737. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Islandisht për të "
 738. #~ "ndihmuar folësit e Islandishtes të përdorin Debian."
 739. #~ msgid "Icelandic desktop"
 740. #~ msgstr "Tryeza Islandike"
 741. #~ msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 742. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Islandisht."
 743. #~ msgid "Icelandic GNOME desktop"
 744. #~ msgstr "Tryeza Islandike"
 745. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Icelandic."
 746. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Islandisht."
 747. #~ msgid "Icelandic KDE desktop"
 748. #~ msgstr "Tryeza Islandike"
 749. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Icelandic."
 750. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Islandisht."
 751. #~ msgid "Irish environment"
 752. #~ msgstr "Mjedisi Irlandez"
 753. #~ msgid ""
 754. #~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 755. #~ "speaking people use Debian."
 756. #~ msgstr ""
 757. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Irlandisht për të "
 758. #~ "ndihmuar Irlandezët të përdorin Debian."
 759. #~ msgid "Irish desktop"
 760. #~ msgstr "Tryeza Irlandeze"
 761. #~ msgid "This task localises the desktop in Irish."
 762. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Irlandisht."
 763. #~ msgid "Irish GNOME desktop"
 764. #~ msgstr "Tryeza Irlandeze"
 765. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Irish."
 766. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Irlandisht."
 767. #~ msgid "Irish KDE desktop"
 768. #~ msgstr "Tryeza Irlandeze"
 769. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Irish."
 770. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Irlandisht."
 771. #~ msgid "Italian environment"
 772. #~ msgstr "Tryeza Italiane"
 773. #~ msgid ""
 774. #~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 775. #~ "speaking people use Debian."
 776. #~ msgstr ""
 777. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Italisht për të "
 778. #~ "ndihmuar folësit e Italishtes të përdorin Debian."
 779. #~ msgid "Italian desktop"
 780. #~ msgstr "Tryeza Italiane"
 781. #~ msgid "This task localises the desktop in Italian."
 782. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Italisht."
 783. #~ msgid "Italian GNOME desktop"
 784. #~ msgstr "Tryeza Italiane"
 785. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Italian."
 786. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Italisht."
 787. #~ msgid "Italian KDE desktop"
 788. #~ msgstr "Tryeza Italiane"
 789. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Italian."
 790. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Italisht."
 791. #~ msgid "Japanese environment"
 792. #~ msgstr "Mjedisi Japonez"
 793. #~ msgid ""
 794. #~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
 795. #~ "use Debian."
 796. #~ msgstr ""
 797. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Japonisht për të ndihmuar "
 798. #~ "folësit e Japonishtes të përdorin Debian."
 799. #~ msgid "Japanese desktop"
 800. #~ msgstr "Tryeza Japoneze"
 801. #~ msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 802. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Japonisht."
 803. #~ msgid "Japanese GNOME desktop"
 804. #~ msgstr "Tryeza Japoneze"
 805. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Japanese."
 806. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Japonisht."
 807. #~ msgid "Japanese KDE desktop"
 808. #~ msgstr "Tryeza Japoneze"
 809. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Japanese."
 810. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Japonisht."
 811. #~ msgid "Khmer environment"
 812. #~ msgstr "Mjedisi Kmer"
 813. #~ msgid ""
 814. #~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 815. #~ "speaking people use Debian."
 816. #~ msgstr ""
 817. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Kmerisht për të "
 818. #~ "ndihmuar Kmerët të përdorin Debian."
 819. #~ msgid "Khmer desktop"
 820. #~ msgstr "Tryeza Kmer"
 821. #~ msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 822. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kmerisht."
 823. #~ msgid "Khmer GNOME desktop"
 824. #~ msgstr "Tryeza Kmer"
 825. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Khmer."
 826. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kmerisht."
 827. #~ msgid "Khmer KDE desktop"
 828. #~ msgstr "Tryeza Kmer"
 829. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Khmer."
 830. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kmerisht."
 831. #~ msgid "Korean environment"
 832. #~ msgstr "Mjedisi Korean"
 833. #~ msgid ""
 834. #~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
 835. #~ "use Debian."
 836. #~ msgstr ""
 837. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në gjuhën Koreane për të "
 838. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës Koreane të përdorin Debian."
 839. #~ msgid "Korean desktop"
 840. #~ msgstr "Tryeza Koreane"
 841. #~ msgid "This task localises the desktop in Korean."
 842. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Koreane."
 843. #~ msgid "Korean GNOME desktop"
 844. #~ msgstr "Tryeza Koreane"
 845. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Korean."
 846. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Koreane."
 847. #~ msgid "Korean KDE desktop"
 848. #~ msgstr "Tryeza Koreane"
 849. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Korean."
 850. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Koreane."
 851. #~ msgid "Kurdish environment"
 852. #~ msgstr "Mjedisi Kurd"
 853. #~ msgid ""
 854. #~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
 855. #~ "use Debian."
 856. #~ msgstr ""
 857. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Kurdisht për të ndihmuar "
 858. #~ "Kurdët të përdorin Debian."
 859. #~ msgid "Kurdish desktop"
 860. #~ msgstr "Tryeza Kurde"
 861. #~ msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
 862. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kurdisht."
 863. #~ msgid "Kurdish GNOME desktop"
 864. #~ msgstr "Tryeza Kurde"
 865. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Kurdish."
 866. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kurdisht."
 867. #~ msgid "Kurdish KDE desktop"
 868. #~ msgstr "Tryeza Kurde"
 869. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Kurdish."
 870. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kurdisht."
 871. #~ msgid "Latvian desktop"
 872. #~ msgstr "Tryeza Letone"
 873. #~ msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 874. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Letone."
 875. #~ msgid "Latvian GNOME desktop"
 876. #~ msgstr "Tryeza Letone"
 877. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Latvian."
 878. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Letone."
 879. #~ msgid "Latvian KDE desktop"
 880. #~ msgstr "Tryeza Letone"
 881. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Latvian."
 882. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Letone."
 883. #~ msgid "Lithuanian environment"
 884. #~ msgstr "Mjedisi Lituanez"
 885. #~ msgid ""
 886. #~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 887. #~ "Lithuanian speaking people use Debian."
 888. #~ msgstr ""
 889. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Lituanisht për të "
 890. #~ "ndihmuar folësit e Lituanishtes të përdorin Debian."
 891. #~ msgid "Lithuanian desktop"
 892. #~ msgstr "Tryeza Lituaneze"
 893. #~ msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 894. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Lituanisht."
 895. #~ msgid "Lithuanian GNOME desktop"
 896. #~ msgstr "Tryeza Lituaneze"
 897. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Lithuanian."
 898. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Lituanisht."
 899. #~ msgid "Lithuanian KDE desktop"
 900. #~ msgstr "Tryeza Lituaneze"
 901. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Lithuanian."
 902. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Lituanisht."
 903. #~ msgid "Macedonian environment"
 904. #~ msgstr "Tryeza Maqedonase"
 905. #~ msgid ""
 906. #~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 907. #~ "Macedonian speaking people use Debian."
 908. #~ msgstr ""
 909. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Maqedonisht për të "
 910. #~ "ndihmuar Maqedonasit të përdorin Debian."
 911. #~ msgid "Macedonian desktop"
 912. #~ msgstr "Tryeza Maqedonase"
 913. #~ msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 914. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Maqedonisht."
 915. #~ msgid "Macedonian GNOME desktop"
 916. #~ msgstr "Tryeza Maqedonase"
 917. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Macedonian."
 918. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Maqedonisht."
 919. #~ msgid "Macedonian KDE desktop"
 920. #~ msgstr "Tryeza Maqedonase"
 921. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Macedonian."
 922. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Maqedonisht."
 923. #~ msgid "Malayalam desktop"
 924. #~ msgstr "Tryeza Malayalam"
 925. #~ msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
 926. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Malayalam."
 927. #~ msgid "Malayalam GNOME desktop"
 928. #~ msgstr "Tryeza Malayalam"
 929. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Malayalam."
 930. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Malayalam."
 931. #~ msgid "Malayalam KDE desktop"
 932. #~ msgstr "Tryeza Malayalam"
 933. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Malayalam."
 934. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Malayalam."
 935. #~ msgid "Nepali desktop"
 936. #~ msgstr "Tryeza Nepaleze"
 937. #~ msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 938. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Nepalezçe."
 939. #~ msgid "Nepali GNOME desktop"
 940. #~ msgstr "Tryeza Nepaleze"
 941. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Nepali."
 942. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Nepalezçe."
 943. #~ msgid "Nepali KDE desktop"
 944. #~ msgstr "Tryeza Nepaleze"
 945. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Nepali."
 946. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Nepalezçe."
 947. #~ msgid "North Sami environment"
 948. #~ msgstr "Mjedisi Tailandez"
 949. #~ msgid ""
 950. #~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
 951. #~ "Sami speaking people use Debian."
 952. #~ msgstr ""
 953. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Norvegjisht për të "
 954. #~ "ndihmuar folësit e Norvegjishtes të përdorin Debian."
 955. #~ msgid "North Sami desktop"
 956. #~ msgstr "Tryeza Sami-Veriore"
 957. #~ msgid "This task localises the desktop in North Sami."
 958. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Sami-Veriore."
 959. #~ msgid "North Sami GNOME desktop"
 960. #~ msgstr "Tryeza Sami-Veriore"
 961. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in North Sami."
 962. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Sami-Veriore."
 963. #~ msgid "North Sami KDE desktop"
 964. #~ msgstr "Tryeza Sami-Veriore"
 965. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in North Sami."
 966. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Sami-Veriore."
 967. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 968. #~ msgstr "Mjedisi Norvegjez (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 969. #~ msgid ""
 970. #~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
 971. #~ "Norwegian speaking people use Debian."
 972. #~ msgstr ""
 973. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Norvegjisht për të "
 974. #~ "ndihmuar folësit e Norvegjishtes të përdorin Debian."
 975. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 976. #~ msgstr "Tryeza Norvegjeze (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 977. #~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 978. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Norvegjisht."
 979. #~ msgid "Norwegian GNOME desktop"
 980. #~ msgstr "Tryeza Gjeorgjiane"
 981. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Norwegian."
 982. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Norvegjisht."
 983. #~ msgid "Norwegian KDE desktop"
 984. #~ msgstr "Tryeza Gjeorgjiane"
 985. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Norwegian."
 986. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Norvegjisht."
 987. #~ msgid "Persian environment"
 988. #~ msgstr "Mjedisi Persik"
 989. #~ msgid ""
 990. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 991. #~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
 992. #~ msgstr ""
 993. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion dhe "
 994. #~ "lehtësojnë folësit e Persishtes të përdorin Debian."
 995. #~ msgid "Persian desktop"
 996. #~ msgstr "Tryeza Persiane"
 997. #~ msgid "This task localises the desktop in Persian."
 998. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Persisht."
 999. #~ msgid "Persian GNOME desktop"
 1000. #~ msgstr "Tryeza Persiane"
 1001. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Persian."
 1002. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Persisht."
 1003. #~ msgid "Persian KDE desktop"
 1004. #~ msgstr "Tryeza Persiane"
 1005. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Persian."
 1006. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Persisht."
 1007. #~ msgid "Polish environment"
 1008. #~ msgstr "Mjedisi Polak"
 1009. #~ msgid ""
 1010. #~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 1011. #~ "speaking people use Debian."
 1012. #~ msgstr ""
 1013. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Polonisht për të ndihmuar "
 1014. #~ "folësit e Polonishtes të përdorin Debian."
 1015. #~ msgid "Polish desktop"
 1016. #~ msgstr "Tryeza Polake"
 1017. #~ msgid "This task localises the desktop in Polish."
 1018. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Polonisht."
 1019. #~ msgid "Polish GNOME desktop"
 1020. #~ msgstr "Tryeza Polake"
 1021. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Polish."
 1022. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Polonisht."
 1023. #~ msgid "Polish KDE desktop"
 1024. #~ msgstr "Tryeza Polake"
 1025. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Polish."
 1026. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Polonisht."
 1027. #~ msgid "Portuguese environment"
 1028. #~ msgstr "Mjedisi Portugez"
 1029. #~ msgid ""
 1030. #~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 1031. #~ "Portuguese speaking people use Debian."
 1032. #~ msgstr ""
 1033. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Portugalisht për të "
 1034. #~ "ndihmuar Portugezët të përdorin Debian."
 1035. #~ msgid "Portuguese desktop"
 1036. #~ msgstr "Tryeza Portugeze"
 1037. #~ msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 1038. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalisht"
 1039. #~ msgid "Portuguese GNOME desktop"
 1040. #~ msgstr "Tryeza Portugeze"
 1041. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Portuguese."
 1042. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalisht"
 1043. #~ msgid "Portuguese KDE desktop"
 1044. #~ msgstr "Tryeza Portugeze"
 1045. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Portuguese."
 1046. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalisht"
 1047. #~ msgid "Punjabi environment"
 1048. #~ msgstr "Mjedisi Punjabi"
 1049. #~ msgid ""
 1050. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1051. #~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 1052. #~ msgstr ""
 1053. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 1054. #~ "lehtësojnë folësit e gjuhës Punjabi të përdorin Debian."
 1055. #~ msgid "Punjabi desktop"
 1056. #~ msgstr "Tryeza Punjabi"
 1057. #~ msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 1058. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Punjabi."
 1059. #~ msgid "Punjabi GNOME desktop"
 1060. #~ msgstr "Tryeza Punjabi"
 1061. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Punjabi."
 1062. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Punjabi."
 1063. #~ msgid "Punjabi KDE desktop"
 1064. #~ msgstr "Tryeza Punjabi"
 1065. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Punjabi."
 1066. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Punjabi."
 1067. #~ msgid "Romanian environment"
 1068. #~ msgstr "Tryeza Rumune"
 1069. #~ msgid ""
 1070. #~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
 1071. #~ "Romanian speaking people use Debian."
 1072. #~ msgstr ""
 1073. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Rumanisht për të "
 1074. #~ "ndihmuar folësit e Rumanishtes të përdorin Debian."
 1075. #~ msgid "Romanian desktop"
 1076. #~ msgstr "Tryeza Rumune"
 1077. #~ msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 1078. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Rumanisht."
 1079. #~ msgid "Romanian GNOME desktop"
 1080. #~ msgstr "Tryeza Rumune"
 1081. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Romanian."
 1082. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Rumanisht."
 1083. #~ msgid "Romanian KDE desktop"
 1084. #~ msgstr "Tryeza Rumune"
 1085. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Romanian."
 1086. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Rumanisht."
 1087. #~ msgid "Russian environment"
 1088. #~ msgstr "Mjedisi Rusisht"
 1089. #~ msgid ""
 1090. #~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 1091. #~ "speaking people use Debian."
 1092. #~ msgstr ""
 1093. #~ "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në Rusisht për të ndihmuar "
 1094. #~ "folësit e Rusishtes të përdorin Debian."
 1095. #~ msgid "Russian desktop"
 1096. #~ msgstr "Tryeza Ruse"
 1097. #~ msgid "This task localises the desktop in Russian."
 1098. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Rusisht."
 1099. #~ msgid "Russian GNOME desktop"
 1100. #~ msgstr "Tryeza Ruse"
 1101. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Russian."
 1102. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Rusisht."
 1103. #~ msgid "Russian KDE desktop"
 1104. #~ msgstr "Tryeza Ruse"
 1105. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Russian."
 1106. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Rusisht."
 1107. #~ msgid "Serbian environment"
 1108. #~ msgstr "Mjedisi Serb"
 1109. #~ msgid ""
 1110. #~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 1111. #~ "speaking people use Debian."
 1112. #~ msgstr ""
 1113. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Serbisht për të "
 1114. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës serbe të përdorin Debian."
 1115. #~ msgid "Serbian desktop"
 1116. #~ msgstr "Tryeza serbe"
 1117. #~ msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1118. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Serbisht."
 1119. #~ msgid "Serbian GNOME desktop"
 1120. #~ msgstr "Tryeza serbe"
 1121. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Serbian."
 1122. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Serbisht."
 1123. #~ msgid "Serbian KDE desktop"
 1124. #~ msgstr "Tryeza Persiane"
 1125. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Serbian."
 1126. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Serbisht."
 1127. #~ msgid "Slovak environment"
 1128. #~ msgstr "Mjedisi Sllovak"
 1129. #~ msgid ""
 1130. #~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1131. #~ "speaking people use Debian."
 1132. #~ msgstr ""
 1133. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovakisht për të "
 1134. #~ "ndihmuar folësit e Sllovakishtes të përdorin Debian."
 1135. #~ msgid "Slovak desktop"
 1136. #~ msgstr "Tryeza Sllovake"
 1137. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1138. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovakisht."
 1139. #~ msgid "Slovak GNOME desktop"
 1140. #~ msgstr "Tryeza Sllovake"
 1141. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovak."
 1142. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovakisht."
 1143. #~ msgid "Slovak KDE desktop"
 1144. #~ msgstr "Tryeza Sllovake"
 1145. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovak."
 1146. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovakisht."
 1147. #~ msgid "Slovenian environment"
 1148. #~ msgstr "Mjedisi Slloven"
 1149. #~ msgid ""
 1150. #~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
 1151. #~ "Slovenian speaking people use Debian."
 1152. #~ msgstr ""
 1153. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovenisht për të "
 1154. #~ "ndihmuar Sllovenët të përdorin Debian."
 1155. #~ msgid "Slovenian desktop"
 1156. #~ msgstr "Tryeza Sllovene"
 1157. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1158. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovenisht."
 1159. #~ msgid "Slovenian GNOME desktop"
 1160. #~ msgstr "Tryeza Sllovene"
 1161. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovenian."
 1162. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovenisht."
 1163. #~ msgid "Slovenian KDE desktop"
 1164. #~ msgstr "Tryeza Sllovene"
 1165. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovenian."
 1166. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovenisht."
 1167. #~ msgid "Spanish environment"
 1168. #~ msgstr "Mjedisi Spanjoll"
 1169. #~ msgid ""
 1170. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1171. #~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1172. #~ msgstr ""
 1173. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 1174. #~ "folësit e Spanjishtes të përdorin Debian."
 1175. #~ msgid "Spanish desktop"
 1176. #~ msgstr "Tryeza Spanjolle"
 1177. #~ msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1178. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Spanjisht."
 1179. #~ msgid "Spanish GNOME desktop"
 1180. #~ msgstr "Tryeza Spanjolle"
 1181. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Spanish."
 1182. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Spanjisht."
 1183. #~ msgid "Spanish KDE desktop"
 1184. #~ msgstr "Tryeza Spanjolle"
 1185. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Spanish."
 1186. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Spanjisht."
 1187. #~ msgid "Swedish environment"
 1188. #~ msgstr "Tryeza Suedeze"
 1189. #~ msgid ""
 1190. #~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1191. #~ "speaking people use Debian."
 1192. #~ msgstr ""
 1193. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Suedisht për të ndihmuar "
 1194. #~ "folësit e Suedishtes të përdorin Debian."
 1195. #~ msgid "Swedish desktop"
 1196. #~ msgstr "Tryeza Suedeze"
 1197. #~ msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1198. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Suedisht."
 1199. #~ msgid "Swedish GNOME desktop"
 1200. #~ msgstr "Tryeza Suedeze"
 1201. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Swedish."
 1202. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Suedisht."
 1203. #~ msgid "Swedish KDE desktop"
 1204. #~ msgstr "Tryeza Suedeze"
 1205. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Swedish."
 1206. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Suedisht."
 1207. #~ msgid "Tagalog environment"
 1208. #~ msgstr "Mjedisi Tagalog"
 1209. #~ msgid ""
 1210. #~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1211. #~ "speaking people use Debian."
 1212. #~ msgstr ""
 1213. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Tagalog për të "
 1214. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës Tagaloge të përdorin Debian."
 1215. #~ msgid "Tamil environment"
 1216. #~ msgstr "Mjedisi Tamil"
 1217. #~ msgid ""
 1218. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1219. #~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1220. #~ msgstr ""
 1221. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 1222. #~ "lehtëson folësit e gjuhës Tamil të përdorin Debian."
 1223. #~ msgid "Tamil desktop"
 1224. #~ msgstr "Tryeza Tamil"
 1225. #~ msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1226. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tamil."
 1227. #~ msgid "Tamil GNOME desktop"
 1228. #~ msgstr "Tryeza Tamil"
 1229. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Tamil."
 1230. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tamil."
 1231. #~ msgid "Tamil KDE desktop"
 1232. #~ msgstr "Tryeza Tamil"
 1233. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Tamil."
 1234. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tamil."
 1235. #~ msgid "Thai environment"
 1236. #~ msgstr "Mjedisi Tailandez"
 1237. #~ msgid ""
 1238. #~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
 1239. #~ "to use Debian."
 1240. #~ msgstr ""
 1241. #~ "Kjo detyrë instalon paketa që ndihmojë folësit e gjuhës Tailandeze të "
 1242. #~ "përdorin Debian."
 1243. #~ msgid "Thai desktop"
 1244. #~ msgstr "Tryeza Tailandeze"
 1245. #~ msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1246. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tailandeze."
 1247. #~ msgid "Thai GNOME desktop"
 1248. #~ msgstr "Tryeza Tailandeze"
 1249. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Thai."
 1250. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tailandeze."
 1251. #~ msgid "Thai KDE desktop"
 1252. #~ msgstr "Tryeza Tailandeze"
 1253. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Thai."
 1254. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tailandeze."
 1255. #~ msgid "Turkish environment"
 1256. #~ msgstr "Tryeza Turke"
 1257. #~ msgid ""
 1258. #~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1259. #~ "speaking people use Debian."
 1260. #~ msgstr ""
 1261. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Turqisht për të ndihmuar "
 1262. #~ "folësit e Turqishtes të përdorin Debian."
 1263. #~ msgid "Turkish desktop"
 1264. #~ msgstr "Tryeza Turke"
 1265. #~ msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1266. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Turqisht."
 1267. #~ msgid "Turkish GNOME desktop"
 1268. #~ msgstr "Tryeza Turke"
 1269. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Turkish."
 1270. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Turqisht."
 1271. #~ msgid "Turkish KDE desktop"
 1272. #~ msgstr "Tryeza Turke"
 1273. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Turkish."
 1274. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Turqisht."
 1275. #~ msgid "Ukrainian environment"
 1276. #~ msgstr "Tryeza Ukrainase"
 1277. #~ msgid ""
 1278. #~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
 1279. #~ "Ukrainian speaking people use Debian."
 1280. #~ msgstr ""
 1281. #~ "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në gjuhën Ukrainase për të "
 1282. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës Ukrainase të përdorin Debian."
 1283. #~ msgid "Ukrainian desktop"
 1284. #~ msgstr "Tryeza Ukrainase"
 1285. #~ msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1286. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Ukrainase."
 1287. #~ msgid "Ukrainian GNOME desktop"
 1288. #~ msgstr "Tryeza Ukrainase"
 1289. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Ukrainian."
 1290. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Ukrainase."
 1291. #~ msgid "Ukrainian KDE desktop"
 1292. #~ msgstr "Tryeza Ukrainase"
 1293. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Ukrainian."
 1294. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Ukrainase."
 1295. #~ msgid "Vietnamese desktop"
 1296. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 1297. #~ msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1298. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 1299. #~ msgid "Vietnamese GNOME desktop"
 1300. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 1301. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Vietnamese."
 1302. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 1303. #~ msgid "Vietnamese KDE desktop"
 1304. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 1305. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Vietnamese."
 1306. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 1307. #~ msgid "Welsh environment"
 1308. #~ msgstr "Mjedisi U"
 1309. #~ msgid ""
 1310. #~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1311. #~ "speaking people use Debian."
 1312. #~ msgstr ""
 1313. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në gjuhën Galeze për të "
 1314. #~ "ndihmuar Galikët të përdorin Debian."
 1315. #~ msgid "Welsh desktop"
 1316. #~ msgstr "Tryeza Galeze"
 1317. #~ msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1318. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 1319. #~ msgid "Welsh GNOME desktop"
 1320. #~ msgstr "Tryeza Galeze"
 1321. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Welsh."
 1322. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 1323. #~ msgid "Welsh KDE desktop"
 1324. #~ msgstr "Tryeza Galeze"
 1325. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Welsh."
 1326. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 1327. #~ msgid "Xhosa desktop"
 1328. #~ msgstr "Tryeza Xhosa"
 1329. #~ msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1330. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Xhosa."
 1331. #~ msgid "Xhosa GNOME desktop"
 1332. #~ msgstr "Tryeza Xhosa"
 1333. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Xhosa."
 1334. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Xhosa."
 1335. #~ msgid "Xhosa KDE desktop"
 1336. #~ msgstr "Tryeza Xhosa"
 1337. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Xhosa."
 1338. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Xhosa."
 1339. #~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
 1340. #~ msgstr "Kjo detyrë instalon programe të dobishme për një kompjuter prehëri."
 1341. #~ msgid "Albanian desktop"
 1342. #~ msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 1343. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1344. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Rumanisht."
 1345. #~ msgid ""
 1346. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 1347. #~ "desktop."
 1348. #~ msgstr ""
 1349. #~ "Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur "
 1350. #~ "ambjentin GNOME."
 1351. #~ msgid ""
 1352. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 1353. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 1354. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 1355. #~ "user choose between the two."
 1356. #~ msgstr ""
 1357. #~ "Kjo detyrë instalon programe bazë \"mjedisi pune\", duke përfshirë një "
 1358. #~ "shumllojshmëri drejtuesish sesioni, drejtues file-sh dhe shfletues "
 1359. #~ "interneti. Përmban mjediset e punës GNOME dhe KDE, dhe një drejtues "
 1360. #~ "ekrani që lejon përdoruesin të zgjedhe midis të dyve."
 1361. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 1362. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Italiane"
 1363. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 1364. #~ msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 1365. #~ msgid "Office environment"
 1366. #~ msgstr "Mjedisi i zyrës"
 1367. #~ msgid ""
 1368. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 1369. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 1370. #~ "a rather large collection of software."
 1371. #~ msgstr ""
 1372. #~ "Kjo detyrë instalon një larmi programesh të mjedisit zyrtar, duke "
 1373. #~ "përfshirë një përpunues shkrimesh, një përllogaritës, një program "
 1374. #~ "prezantimi dhe akoma më shumë. Ky është një grumbull i madh paketash."
 1375. #~ msgid "X window system"
 1376. #~ msgstr "Sistemi X window"
 1377. #~ msgid ""
 1378. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 1379. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 1380. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 1381. #~ msgstr ""
 1382. #~ "Kjo detyrë pajis me përbërësit kryesorë për një workstation që punon me "
 1383. #~ "Sistemin X Window. Përmban libraritë X, një server X, një komplet gërmash "
 1384. #~ "dhe një grup bazë klientësh dhe veglash X."
 1385. #~ msgid "Broadband internet connection"
 1386. #~ msgstr "Lidhje e shpjejtë interneti"
 1387. #~ msgid ""
 1388. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 1389. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 1390. #~ msgstr ""
 1391. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjën ë kompjuterit me "
 1392. #~ "internetin duke përdorur DSL, Cable, etj."
 1393. #~ msgid "C and C++"
 1394. #~ msgstr "C dhe C++"
 1395. #~ msgid ""
 1396. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 1397. #~ "programming languages."
 1398. #~ msgstr ""
 1399. #~ "Një mjedis i plotë për zhvillimin e programeve në gjuhët e programimit C "
 1400. #~ "dhe C++."
 1401. #~ msgid "Dialup internet"
 1402. #~ msgstr "Lidhje interneti me telefon(dialup)"
 1403. #~ msgid ""
 1404. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 1405. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 1406. #~ msgstr ""
 1407. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjen e kompjuterit me një "
 1408. #~ "rrjet të përkohshëm dhe të ngadaltë (me modem, ISDN ,etj)."
 1409. #~ msgid "Games"
 1410. #~ msgstr "Lojra"
 1411. #~ msgid ""
 1412. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 1413. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 1414. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 1415. #~ msgstr ""
 1416. #~ "Duke zgjedhur këtë detyrë do instalohen një mori lojrash, nga ato unix më "
 1417. #~ "tradicionalet tekstuale deri tek lojrat e shpejta me letra. Nuk do të "
 1418. #~ "instalojë të gjitha lojrat në Debian, por është një pikënisje e mirë."
 1419. #~ msgid "Java"
 1420. #~ msgstr "Java"
 1421. #~ msgid "A java development environment."
 1422. #~ msgstr "Një mjedis zhvillimi java."
 1423. #~ msgid "Debian Jr."
 1424. #~ msgstr "Debian Jr."
 1425. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 1426. #~ msgstr "Debian Jr. është një grumbull paketash për fëmijë."
 1427. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 1428. #~ msgstr "Përpilimi i kernelit të zakonshëm"
 1429. #~ msgid ""
 1430. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 1431. #~ "kernel."
 1432. #~ msgstr ""
 1433. #~ "Kjo detyrë përfshin gjithçka që të duhet për të ndërtuar kernelin tënd "
 1434. #~ "personal."
 1435. #~ msgid ""
 1436. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 1437. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 1438. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 1439. #~ msgstr ""
 1440. #~ "Këtu përfshihen një grumbull veglash që përdoruesit e kompjuterave të "
 1441. #~ "prehërit presin të gjejnë në një sistem. Përfshin ndihmë për kompjuterat "
 1442. #~ "IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba dhe Dell Inspiron."
 1443. #~ msgid ""
 1444. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 1445. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 1446. #~ msgstr ""
 1447. #~ "Kjo detyrë kthen sistemin në një Linux Standart Base, të lejon të "
 1448. #~ "instalosh dhe përdorësh paketa LSB."
 1449. #~ msgid "Usenet news server"
 1450. #~ msgstr "Server lajmesh"
 1451. #~ msgid ""
 1452. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 1453. #~ "for new Debian installations."
 1454. #~ msgstr ""
 1455. #~ "Kjo detyrë zgjedh versionet e preferuara të serverit të lajmeve INN për "
 1456. #~ "instalimet e Debian."
 1457. #~ msgid ""
 1458. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 1459. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 1460. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 1461. #~ "operate a server."
 1462. #~ msgstr ""
 1463. #~ "Nuk ke nevojë për këtë paket nëse zgjedh të lexosh lajmet nga një server "
 1464. #~ "tjetër, zgjidh vetëm programin e lexuesit të lajmeve që dëshiron. Përdore "
 1465. #~ "këtë detyrë vetëm nëse dëshiron të krijosh një server."
 1466. #~ msgid "Python"
 1467. #~ msgstr "Python"
 1468. #~ msgid ""
 1469. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 1470. #~ "complex applications in Python."
 1471. #~ msgstr ""
 1472. #~ "Vegla dhe shtesa Python, për programe zhvilluese, të thjeshtë apo të "
 1473. #~ "ndërlikuar në gjuhën e programimit Python."
 1474. #~ msgid "Scientific applications"
 1475. #~ msgstr "Programe shkencorë"
 1476. #~ msgid ""
 1477. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 1478. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 1479. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 1480. #~ "visualization."
 1481. #~ msgstr ""
 1482. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa që janë të përshtatshëm për punë shkencore.Nën "
 1483. #~ "një përcaktim të cekët të 'shkencor', këtu bëjnë pjesë përllogaritës dhe "
 1484. #~ "shqyrtues numerikë, shqyrtues statistikash si dhe shikues të ndryshëm."
 1485. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 1486. #~ msgstr "Mjedisi TeX/LaTeX"
 1487. #~ msgid ""
 1488. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 1489. #~ "LaTeX."
 1490. #~ msgstr ""
 1491. #~ "Kjo detyrë instalon paketat e duhur për hartimin e dokumentave në TeX/"
 1492. #~ "LaTeX."
 1493. #~ msgid "Conventional Unix server"
 1494. #~ msgstr "Server i zakonshëm Unix"
 1495. #~ msgid ""
 1496. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 1497. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 1498. #~ "this includes a number of daemons."
 1499. #~ msgstr ""
 1500. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa të cilat do gjendeshin në një sistem të "
 1501. #~ "zakonshëm multi-user unix me përdorues të largët. Kujdes pasi këtu "
 1502. #~ "përfshihen disa daemon."
 1503. #~ msgid "Tcl/Tk"
 1504. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 1505. #~ msgid ""
 1506. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 1507. #~ "and Tk Toolkit."
 1508. #~ msgstr ""
 1509. #~ "Paketa që zakonisht përdoren në zhvillimin e programeve që përdorin "
 1510. #~ "gjuhën e programimit Tcl dhe Kompletin e Veglave Tk."
 1511. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 1512. #~ msgstr "një mjedis TeX/LaTeX"