You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

539 lines
16 KiB

 1. # Czech translation of tasksel tasks.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 4. # Miroslav Kure <kurem@debian.cz> 2003.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2004-06-23 11:41-0400\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2004-06-10 19:54+0200\n"
 12. "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.org>\n"
 13. "Language-Team: Czech <provoz@debian.cz>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. #. Description
 18. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 19. msgid "Catalan environment"
 20. msgstr "Katalánské prostøedí"
 21. #. Description
 22. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 23. msgid ""
 24. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 25. "speaking people use Debian."
 26. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v katalán¹tinì."
 27. #. Description
 28. #: ../po/debian-tasks.desc:12
 29. msgid "Simplified Chinese environment"
 30. msgstr "Zjednodu¹ené èínské prostèedí"
 31. #. Description
 32. #: ../po/debian-tasks.desc:12
 33. msgid ""
 34. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 35. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 36. "encoding."
 37. msgstr ""
 38. "Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci ve zjednodu¹eném èínském "
 39. "kódování."
 40. #. Description
 41. #: ../po/debian-tasks.desc:28
 42. msgid "Traditional Chinese environment"
 43. msgstr "Tradièní èínské prostøedí"
 44. #. Description
 45. #: ../po/debian-tasks.desc:28
 46. msgid ""
 47. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 48. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 49. "encoding."
 50. msgstr ""
 51. "Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci v tradièním èínském "
 52. "kódování."
 53. #. Description
 54. #: ../po/debian-tasks.desc:44
 55. msgid "Cyrillic environment"
 56. msgstr "Cyrilice"
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:44
 59. msgid ""
 60. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 61. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 62. "Serbian and Ukrainian."
 63. msgstr ""
 64. "Tato úloha poskytuje fonty a dal¹í software pro cyrilici. Podporuje "
 65. "bìloruské, bulharské, makedonské, ruské, srbské a ukrajinské prostøedí."
 66. #. Description
 67. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 68. msgid "Danish environment"
 69. msgstr "Dánské prostøedí"
 70. #. Description
 71. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 72. msgid ""
 73. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 74. "speaking people use Debian."
 75. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v dán¹tinì."
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:64
 78. msgid "SQL database"
 79. msgstr "SQL databáze"
 80. #. Description
 81. #: ../po/debian-tasks.desc:64
 82. msgid ""
 83. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 84. msgstr "Tato úloha vybere klientské a serverové balíèky databáze PostgreSQL."
 85. #. Description
 86. #: ../po/debian-tasks.desc:64
 87. msgid ""
 88. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 89. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 90. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 91. "locking."
 92. msgstr ""
 93. "PostgreSQL je relaèní databáze nabízející stále lep¹í podporu SQL92 a "
 94. "nìkteré vlastnosti SQL3. Díky své podpoøe transakcí a jemnozrnnému zamykání "
 95. "je PostgreSQL vhodný k nasazení do víceu¾ivatelského prostøedí."
 96. #. Description
 97. #: ../po/debian-tasks.desc:77
 98. msgid "Desktop environment"
 99. msgstr "Stolní poèítaè"
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:77
 102. msgid ""
 103. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 104. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 105. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 106. "choose between the two."
 107. msgstr ""
 108. "Úloha poskytuje základní \"desktopový\" software. To znamená nejrùznìj¹í "
 109. "správce sezení, správce souborù, webové prohlí¾eèe, obì desktopová prostøedí "
 110. "GNOME a KDE a správce grafické obrazovky."
 111. #. Description
 112. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 113. msgid "DNS server"
 114. msgstr "DNS server"
 115. #. Description
 116. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 117. msgid ""
 118. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 119. msgstr ""
 120. "Vybere DNS server BIND s pøilehlou dokumentací a balíky s u¾iteènými "
 121. "utilitami."
 122. #. Description
 123. #: ../po/debian-tasks.desc:96
 124. msgid "File server"
 125. msgstr "Souborový server"
 126. #. Description
 127. #: ../po/debian-tasks.desc:96
 128. msgid ""
 129. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 130. "and NFS."
 131. msgstr ""
 132. "Úloha nastaví vá¹ systém pro roli souborového serveru podporujícího jak "
 133. "NetBIOS, tak NFS."
 134. #. Description
 135. #: ../po/debian-tasks.desc:105
 136. msgid "French environment"
 137. msgstr "Francouzské prostøedí"
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:105
 140. msgid ""
 141. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 142. "speaking people use Debian."
 143. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve francouz¹tinì."
 144. #. Description
 145. #: ../po/debian-tasks.desc:115
 146. msgid "German environment"
 147. msgstr "Nìmecké prostøedí"
 148. #. Description
 149. #: ../po/debian-tasks.desc:115
 150. msgid ""
 151. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 152. "speaking people use Debian."
 153. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v nìmèinì."
 154. #. Description
 155. #: ../po/debian-tasks.desc:125
 156. msgid "Greek environment"
 157. msgstr "Øecké prostøedí"
 158. #. Description
 159. #: ../po/debian-tasks.desc:125
 160. msgid ""
 161. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 162. "speaking people use Debian."
 163. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v øeètinì."
 164. #. Description
 165. #: ../po/debian-tasks.desc:134
 166. msgid "Hebrew environment"
 167. msgstr "Hebrejské prostøedí"
 168. #. Description
 169. #: ../po/debian-tasks.desc:134
 170. msgid ""
 171. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 172. "speaking people use Debian."
 173. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v hebrej¹tinì."
 174. #. Description
 175. #: ../po/debian-tasks.desc:141
 176. msgid "Italian environment"
 177. msgstr "Italské prostøedí"
 178. #. Description
 179. #: ../po/debian-tasks.desc:141
 180. msgid ""
 181. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 182. "speaking people use Debian."
 183. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ital¹tinì."
 184. #. Description
 185. #: ../po/debian-tasks.desc:151
 186. msgid "Japanese environment"
 187. msgstr "Japonské prostøedí"
 188. #. Description
 189. #: ../po/debian-tasks.desc:151
 190. msgid ""
 191. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 192. "Debian."
 193. msgstr ""
 194. "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní pou¾ívání Debianu v japonském "
 195. "prostøedí."
 196. #. Description
 197. #: ../po/debian-tasks.desc:165
 198. msgid "Korean environment"
 199. msgstr "Korejské prostøedí"
 200. #. Description
 201. #: ../po/debian-tasks.desc:165
 202. msgid ""
 203. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
 204. "easier for Korean speakers to use Debian."
 205. msgstr ""
 206. "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro korejsky mluvící "
 207. "u¾ivatele."
 208. #. Description
 209. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 210. msgid "Lithuanian environment"
 211. msgstr "Litevské prostøedí"
 212. #. Description
 213. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 214. msgid ""
 215. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 216. "Lithuanian speaking people use Debian."
 217. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v litev¹tinì."
 218. #. Description
 219. #: ../po/debian-tasks.desc:186
 220. msgid "Mail server"
 221. msgstr "Po¹tovní server"
 222. #. Description
 223. #: ../po/debian-tasks.desc:186
 224. msgid ""
 225. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 226. "server system."
 227. msgstr "Úloha vybere rùzné balíky u¾iteèné pro po¹tovní server."
 228. #. Description
 229. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 230. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 231. msgstr "Norské (Bokmaal a Nynorsk) prostøedí"
 232. #. Description
 233. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 234. msgid ""
 235. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 236. "speaking people use Debian."
 237. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v nor¹tinì."
 238. #. Description
 239. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 240. msgid "Polish environment"
 241. msgstr "Polské prostøedí"
 242. #. Description
 243. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 244. msgid ""
 245. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 246. "speaking people use Debian."
 247. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v pol¹tinì."
 248. #. Description
 249. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 250. msgid "Print server"
 251. msgstr "Tiskový server"
 252. #. Description
 253. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 254. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 255. msgstr "Úloha pøipraví vá¹ poèítaè pro roli tiskového serveru."
 256. #. Description
 257. #: ../po/debian-tasks.desc:223
 258. msgid "Russian environment"
 259. msgstr "Ruské prostøedí"
 260. #. Description
 261. #: ../po/debian-tasks.desc:223
 262. msgid ""
 263. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 264. "speaking people use Debian."
 265. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ru¹tinì."
 266. #. Description
 267. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 268. msgid "Spanish environment"
 269. msgstr "©panìlské prostøedí"
 270. #. Description
 271. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 272. msgid ""
 273. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 274. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 275. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve ¹panìl¹tinì."
 276. #. Description
 277. #: ../po/debian-tasks.desc:243
 278. msgid "Thai environment"
 279. msgstr "Thaiské prostøedí"
 280. #. Description
 281. #: ../po/debian-tasks.desc:243
 282. msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
 283. msgstr ""
 284. "Tato úloha instaluje balíky, které usnadní pou¾ívání Debianu v Thaiském "
 285. "prostøedí."
 286. #. Description
 287. #: ../po/debian-tasks.desc:253
 288. msgid "Turkish environment"
 289. msgstr "Turecké prostøedí"
 290. #. Description
 291. #: ../po/debian-tasks.desc:253
 292. msgid ""
 293. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 294. "speaking people use Debian."
 295. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v tureètinì."
 296. #. Description
 297. #: ../po/debian-tasks.desc:264
 298. msgid "Ukrainian environment"
 299. msgstr "Ukrajinské prostøedí"
 300. #. Description
 301. #: ../po/debian-tasks.desc:264
 302. msgid ""
 303. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 304. "speaking people use Debian."
 305. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ukrajin¹tinì."
 306. #. Description
 307. #: ../po/debian-tasks.desc:273
 308. msgid "Web server"
 309. msgstr "Webový server"
 310. #. Description
 311. #: ../po/debian-tasks.desc:273
 312. msgid ""
 313. "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
 314. msgstr "Úloha vybere balíky u¾iteèné pro webový server."
 315. #~ msgid "Office environment"
 316. #~ msgstr "Kanceláøské prostøedí"
 317. #~ msgid ""
 318. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 319. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 320. #~ "a rather large collection of software."
 321. #~ msgstr ""
 322. #~ "Tato úloha poskytuje kanceláøský balík obsahující textový procesor, "
 323. #~ "tabulkový kalkulátor, prezentaèní program a dal¹í. Je to pomìrnì velká "
 324. #~ "kolekce softwaru."
 325. #~ msgid "X window system"
 326. #~ msgstr "X Window System"
 327. #~ msgid ""
 328. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 329. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 330. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 331. #~ msgstr ""
 332. #~ "Úloha vybere neodmyslitelné komponenty pro samostatnou pracovní stanici s "
 333. #~ "X Window Systemem. Poskytuje X knihovny, X server, fonty a nìkolik "
 334. #~ "základních X klientù a utilit."
 335. #~ msgid "Broadband internet connection"
 336. #~ msgstr "©irokopásmové pøipojení k Internetu"
 337. #~ msgid ""
 338. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 339. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 340. #~ msgstr ""
 341. #~ "Úloha vybere balíky u¾iteèné pro pøipojení k Internetu pøes DSL, "
 342. #~ "kabelovou televizi a podobnì."
 343. #~ msgid "C and C++"
 344. #~ msgstr "C a C++"
 345. #~ msgid ""
 346. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 347. #~ "programming languages."
 348. #~ msgstr "Kompletní prostøedí pro vývoj programù v jazycích C a C++."
 349. #~ msgid "Dialup internet"
 350. #~ msgstr "Vytáèené pøipojení k Internetu"
 351. #~ msgid ""
 352. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 353. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 354. #~ msgstr ""
 355. #~ "Úloha vybere balíky, které pokrývají potøeby poèítaèù pro navázání "
 356. #~ "pomalého vytáèeného spojení (analogovým modemem, ISDN modemem, nebo "
 357. #~ "podobným). "
 358. #~ msgid "Games"
 359. #~ msgstr "Hry"
 360. #~ msgid ""
 361. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 362. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 363. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 364. #~ msgstr ""
 365. #~ "Výberem této úlohy nainstalujete ¹iroké spektrum her od tradièních "
 366. #~ "textových unixových her a¾ po akèní arkády. Sice tím nenainstalujete "
 367. #~ "v¹echny hry dostupné v Debianu, ale je to dobrý zaèátek."
 368. #~ msgid "Java"
 369. #~ msgstr "Java"
 370. #~ msgid "A java development environment."
 371. #~ msgstr "Vývojové prostøedí pro Javu."
 372. #~ msgid "Debian Jr."
 373. #~ msgstr "Debian Jr."
 374. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 375. #~ msgstr "Debian Jr. je kolekce debianích balíkù vhodných pro dìti."
 376. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 377. #~ msgstr "Kompilace vlastního jádra"
 378. #~ msgid ""
 379. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 380. #~ "kernel."
 381. #~ msgstr ""
 382. #~ "Tato úloha zahrnuje v¹echny balíky potøebné pro sestavení vlastního jádra."
 383. #~ msgid "Laptop"
 384. #~ msgstr "Notebook"
 385. #~ msgid ""
 386. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 387. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 388. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 389. #~ msgstr ""
 390. #~ "Toto je kolekce nástrojù, kterou na svém systému oèekávají u¾ivatelé s "
 391. #~ "notebooky. Mimo jiné obsahuje utility pro konkrétní øady jako IBM "
 392. #~ "Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba a Dell Inspiron."
 393. #~ msgid "Linux Standard Base"
 394. #~ msgstr "Linux Standard Base"
 395. #~ msgid ""
 396. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 397. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 398. #~ msgstr ""
 399. #~ "Tato úloha zajistí, aby systém odpovídal standardu Linux Standard Base, "
 400. #~ "èím¾ mù¾ete instalovat LSB programy."
 401. #~ msgid "Usenet news server"
 402. #~ msgstr "News server"
 403. #~ msgid ""
 404. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 405. #~ "for new Debian installations."
 406. #~ msgstr "Tato úloha vybere preferovaný news server INN."
 407. #~ msgid ""
 408. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 409. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 410. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 411. #~ "operate a server."
 412. #~ msgstr ""
 413. #~ "Tento balík potøebujete pouze pokud chcete provozovat vlastní server. "
 414. #~ "Jestli¾e si chcete pøíspìvky èíst ze stávajícího serveru, nainstalujte si "
 415. #~ "jen program pro ètení pøízpìvkù."
 416. #~ msgid "Python"
 417. #~ msgstr "Python"
 418. #~ msgid ""
 419. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 420. #~ "complex applications in Python."
 421. #~ msgstr "Mnoho nástrojù a roz¹íøení pro vývoj aplikací v Pythonu."
 422. #~ msgid "Scientific applications"
 423. #~ msgstr "Vìdecké aplikace"
 424. #~ msgid ""
 425. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 426. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 427. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 428. #~ "visualization."
 429. #~ msgstr ""
 430. #~ "Úloha vybere balíky vhodné pro vìdeckou práci. Pod pojmem 'vìdecké' se "
 431. #~ "skrývají aplikace pro numerickou analýzu a výpoèty, statistickou analýzu "
 432. #~ "a samozøejmì vizualizaci."
 433. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 434. #~ msgstr "TeX/LaTeX"
 435. #~ msgid ""
 436. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 437. #~ "LaTeX."
 438. #~ msgstr ""
 439. #~ "Tato úloha poskytuje nezbytné balíky pro vytváøení dokumentù v systému "
 440. #~ "TeX/LaTeX."
 441. #~ msgid "Conventional Unix server"
 442. #~ msgstr "Obvyklý unixový server"
 443. #~ msgid ""
 444. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 445. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 446. #~ "this includes a number of daemons."
 447. #~ msgstr ""
 448. #~ "Tato úloha vybere balíky, které obvykle oèekáváte od konvenèního "
 449. #~ "víceu¾ivatelského unixového systému se vzdálenými u¾ivateli. Buïte "
 450. #~ "varováni, ¾e to zahrnuje i mno¾ství démonù."