You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

597 lines
19 KiB

 1. # Polish translation of tasksel tasks.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 4. # Bartosz Fenski aka fEnIo <fenio@o2.pl>, 2004.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel/tasks\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2004-06-23 11:41-0400\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2004-04-15 22:15+0200\n"
 12. "Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
 13. "Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. #. Description
 18. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 19. msgid "Catalan environment"
 20. msgstr "¦rodowisko kataloñskie"
 21. #. Description
 22. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 23. msgid ""
 24. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 25. "speaking people use Debian."
 26. msgstr ""
 27. "To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku kataloñskim, by pomóc "
 28. "osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
 29. #. Description
 30. #: ../po/debian-tasks.desc:12
 31. msgid "Simplified Chinese environment"
 32. msgstr "¦rodowisko chiñskie (uproszczone)"
 33. #. Description
 34. #: ../po/debian-tasks.desc:12
 35. msgid ""
 36. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 37. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 38. "encoding."
 39. msgstr ""
 40. "To zadanie instaluje programy, dane, czcionki i dokumentacjê, by u³atwiæ "
 41. "korzystanie z Debiana osobom pos³uguj±cym siê jêzykiem chiñskim z "
 42. "wykorzystaniem uproszczonego kodowania."
 43. #. Description
 44. #: ../po/debian-tasks.desc:28
 45. msgid "Traditional Chinese environment"
 46. msgstr "¦rodowisko chiñskie (tradycyjne)"
 47. #. Description
 48. #: ../po/debian-tasks.desc:28
 49. msgid ""
 50. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 51. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 52. "encoding."
 53. msgstr ""
 54. "To zadanie instaluje programy, dane, czcionki i dokumentacjê, by u³atwiæ "
 55. "korzystanie z Debiana osobom pos³uguj±cym siê jêzykiem chiñskim z "
 56. "wykorzystaniem tradycyjnego kodowania."
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:44
 59. msgid "Cyrillic environment"
 60. msgstr "¦rodowisko cyrylickie"
 61. #. Description
 62. #: ../po/debian-tasks.desc:44
 63. msgid ""
 64. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 65. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 66. "Serbian and Ukrainian."
 67. msgstr ""
 68. "To zadanie dostarcza czcionek cyrylickich oraz innego oprogramowania, które "
 69. "jest wymagane by u¿ywaæ cyrylicy. Obs³uguje jêzyk bia³oruski, bu³garski, "
 70. "macedoñski, rosyjski, serbski i ukraiñski."
 71. #. Description
 72. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 73. msgid "Danish environment"
 74. msgstr "¦rodowisko duñskie"
 75. #. Description
 76. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 77. msgid ""
 78. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 79. "speaking people use Debian."
 80. msgstr ""
 81. "To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku duñskim, by pomóc "
 82. "osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
 83. #. Description
 84. #: ../po/debian-tasks.desc:64
 85. msgid "SQL database"
 86. msgstr "Baza danych SQL"
 87. #. Description
 88. #: ../po/debian-tasks.desc:64
 89. msgid ""
 90. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 91. msgstr ""
 92. "To zadanie wybiera pakiety klientów i serwera dla bazy danych PostgreSQL."
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:64
 95. msgid ""
 96. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 97. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 98. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 99. "locking."
 100. msgstr ""
 101. "PostgreSQL jest relacyjn± baz± danych SQL, oferuj±cych coraz wiêksz± "
 102. "zgodno¶æ z SQL92 oraz czê¶æ mo¿liwo¶ci SQL3. Jest odpowiednia do u¿ywania w "
 103. "wielou¿ytkownikowym dostêpie dziêki swoim u³atwieniom transakcji i "
 104. "rozwi±zaniom blokowania dostêpu."
 105. #. Description
 106. #: ../po/debian-tasks.desc:77
 107. msgid "Desktop environment"
 108. msgstr "¦rodowisko biurkowe"
 109. #. Description
 110. #: ../po/debian-tasks.desc:77
 111. msgid ""
 112. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 113. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 114. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 115. "choose between the two."
 116. msgstr ""
 117. "To zadanie dostarcza podstawowego oprogramowania biurkowego, w³±czaj±c wiele "
 118. "mened¿erów sesji i plików oraz przegl±darek stron WWW. Instaluje równie¿ "
 119. "¶rodowiska GNOME i KDE oraz dostarcza mened¿era wy¶wietlania, który pozwala "
 120. "u¿ytkownikowi dokonaæ wyboru pomiêdzy nimi."
 121. #. Description
 122. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 123. msgid "DNS server"
 124. msgstr "Serwer DNS"
 125. #. Description
 126. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 127. msgid ""
 128. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 129. msgstr ""
 130. "Wybiera serwer DNS BIND, i powi±zan± z nim dokumentacjê oraz narzêdzia."
 131. #. Description
 132. #: ../po/debian-tasks.desc:96
 133. msgid "File server"
 134. msgstr "Serwer plików"
 135. #. Description
 136. #: ../po/debian-tasks.desc:96
 137. msgid ""
 138. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 139. "and NFS."
 140. msgstr ""
 141. "To zadanie ustawia system tak by by³ serwerem plików, zarówno NetBIOS jak i "
 142. "NFS."
 143. #. Description
 144. #: ../po/debian-tasks.desc:105
 145. msgid "French environment"
 146. msgstr "¦rodowisko francuskie"
 147. #. Description
 148. #: ../po/debian-tasks.desc:105
 149. msgid ""
 150. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 151. "speaking people use Debian."
 152. msgstr ""
 153. "To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku francuskim, by pomóc "
 154. "osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
 155. #. Description
 156. #: ../po/debian-tasks.desc:115
 157. msgid "German environment"
 158. msgstr "¦rodowisko niemieckie"
 159. #. Description
 160. #: ../po/debian-tasks.desc:115
 161. msgid ""
 162. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 163. "speaking people use Debian."
 164. msgstr ""
 165. "To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku niemieckim, by pomóc "
 166. "osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
 167. #. Description
 168. #: ../po/debian-tasks.desc:125
 169. msgid "Greek environment"
 170. msgstr "¦rodowisko greckie"
 171. #. Description
 172. #: ../po/debian-tasks.desc:125
 173. msgid ""
 174. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 175. "speaking people use Debian."
 176. msgstr ""
 177. "To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku greckim, by pomóc "
 178. "osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
 179. #. Description
 180. #: ../po/debian-tasks.desc:134
 181. msgid "Hebrew environment"
 182. msgstr "¦rodowisko hebrajskie"
 183. #. Description
 184. #: ../po/debian-tasks.desc:134
 185. msgid ""
 186. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 187. "speaking people use Debian."
 188. msgstr ""
 189. "To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku hebrajskim, by pomóc "
 190. "osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
 191. #. Description
 192. #: ../po/debian-tasks.desc:141
 193. #, fuzzy
 194. msgid "Italian environment"
 195. msgstr "¦rodowisko kataloñskie"
 196. #. Description
 197. #: ../po/debian-tasks.desc:141
 198. #, fuzzy
 199. msgid ""
 200. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 201. "speaking people use Debian."
 202. msgstr ""
 203. "To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku kataloñskim, by pomóc "
 204. "osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
 205. #. Description
 206. #: ../po/debian-tasks.desc:151
 207. msgid "Japanese environment"
 208. msgstr "¦rodowisko japoñskie"
 209. #. Description
 210. #: ../po/debian-tasks.desc:151
 211. msgid ""
 212. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 213. "Debian."
 214. msgstr ""
 215. "To zadanie instaluje pakiety w jêzyku japoñskim, by pomóc osobom "
 216. "pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
 217. #. Description
 218. #: ../po/debian-tasks.desc:165
 219. msgid "Korean environment"
 220. msgstr "¦rodowisko koreañskie"
 221. #. Description
 222. #: ../po/debian-tasks.desc:165
 223. msgid ""
 224. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
 225. "easier for Korean speakers to use Debian."
 226. msgstr ""
 227. "To zadanie instaluje programy, dane, czcionki i dokumentacjê, by u³atwiæ "
 228. "korzystanie z Debiana osobom pos³uguj±cym siê jêzykiem koreañskim."
 229. #. Description
 230. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 231. msgid "Lithuanian environment"
 232. msgstr "¦rodowisko litewskie"
 233. #. Description
 234. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 235. msgid ""
 236. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 237. "Lithuanian speaking people use Debian."
 238. msgstr ""
 239. "To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku litewskim by pomóc "
 240. "osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
 241. #. Description
 242. #: ../po/debian-tasks.desc:186
 243. msgid "Mail server"
 244. msgstr "Serwer pocztowy"
 245. #. Description
 246. #: ../po/debian-tasks.desc:186
 247. msgid ""
 248. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 249. "server system."
 250. msgstr ""
 251. "To zadanie wybiera wiele pakietów u¿ytecznych dla serwera pocztowego "
 252. "ogólnego przeznaczenia."
 253. #. Description
 254. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 255. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 256. msgstr "¦rodowisko norweskie (Bokmall i Nynorsk)"
 257. #. Description
 258. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 259. msgid ""
 260. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 261. "speaking people use Debian."
 262. msgstr ""
 263. "To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku norweskim, by pomóc "
 264. "osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
 265. #. Description
 266. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 267. msgid "Polish environment"
 268. msgstr "Polskie ¶rodowisko"
 269. #. Description
 270. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 271. msgid ""
 272. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 273. "speaking people use Debian."
 274. msgstr ""
 275. "To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku polskim, by pomóc "
 276. "osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
 277. #. Description
 278. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 279. msgid "Print server"
 280. msgstr "Serwer druku"
 281. #. Description
 282. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 283. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 284. msgstr "To zadanie ustawia system jako serwer druku."
 285. #. Description
 286. #: ../po/debian-tasks.desc:223
 287. msgid "Russian environment"
 288. msgstr "Rosyjskie ¶rodowisko"
 289. #. Description
 290. #: ../po/debian-tasks.desc:223
 291. msgid ""
 292. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 293. "speaking people use Debian."
 294. msgstr ""
 295. "To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku rosyjskim, by pomóc "
 296. "osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
 297. #. Description
 298. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 299. msgid "Spanish environment"
 300. msgstr "Hiszpañskie ¶rodowisko"
 301. #. Description
 302. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 303. msgid ""
 304. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 305. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 306. msgstr ""
 307. "To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku hiszpañskim, by pomóc "
 308. "osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
 309. #. Description
 310. #: ../po/debian-tasks.desc:243
 311. msgid "Thai environment"
 312. msgstr "¦rodowisko tajskie"
 313. #. Description
 314. #: ../po/debian-tasks.desc:243
 315. msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
 316. msgstr ""
 317. "To zadanie instaluje pakietu u³atwiaj±ce u¿ywanie Debiana w jêzyku tajskim."
 318. #. Description
 319. #: ../po/debian-tasks.desc:253
 320. #, fuzzy
 321. msgid "Turkish environment"
 322. msgstr "¦rodowisko duñskie"
 323. #. Description
 324. #: ../po/debian-tasks.desc:253
 325. #, fuzzy
 326. msgid ""
 327. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 328. "speaking people use Debian."
 329. msgstr ""
 330. "To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku polskim, by pomóc "
 331. "osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
 332. #. Description
 333. #: ../po/debian-tasks.desc:264
 334. msgid "Ukrainian environment"
 335. msgstr "¦rodowisko ukraiñskie"
 336. #. Description
 337. #: ../po/debian-tasks.desc:264
 338. msgid ""
 339. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 340. "speaking people use Debian."
 341. msgstr ""
 342. "To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku ukraiñskim, by pomóc "
 343. "osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
 344. #. Description
 345. #: ../po/debian-tasks.desc:273
 346. msgid "Web server"
 347. msgstr "Serwer WWW"
 348. #. Description
 349. #: ../po/debian-tasks.desc:273
 350. msgid ""
 351. "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
 352. msgstr ""
 353. "To zadanie wybiera pakiety u¿yteczne w systemie pracuj±cym jako serwer WWW."
 354. #~ msgid "Office environment"
 355. #~ msgstr "¦rodowisko biurowe"
 356. #~ msgid ""
 357. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 358. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 359. #~ "a rather large collection of software."
 360. #~ msgstr ""
 361. #~ "To zadanie dostarcza kompletu oprogramowania biurowego, w³±czaj±c w to "
 362. #~ "procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji oraz wiele "
 363. #~ "wiêcej. To raczej du¿a kolekcja oprogramowania."
 364. #~ msgid "X window system"
 365. #~ msgstr "System X Window"
 366. #~ msgid ""
 367. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 368. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 369. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 370. #~ msgstr ""
 371. #~ "To zadanie dostarcza podstawowych komponentów dla stacji roboczej "
 372. #~ "u¿ywaj±cej systemu X Window. Obejmuje biblioteki X, serwer X, kolekcjê "
 373. #~ "czcionek oraz grupê podstawowych klientów oraz narzêdzi X."
 374. #~ msgid "Broadband internet connection"
 375. #~ msgstr "Szerokopasmowy dostêp do internetu"
 376. #~ msgid ""
 377. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 378. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 379. #~ msgstr ""
 380. #~ "To zadanie wybiera pakiety, które potrzebne s± komputerom ³±cz±cym siê z "
 381. #~ "internetem poprzez DSL, modem kablowy i inne tego typu sposoby."
 382. #~ msgid "C and C++"
 383. #~ msgstr "C i C++"
 384. #~ msgid ""
 385. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 386. #~ "programming languages."
 387. #~ msgstr "Kompletne ¶rodowisko programistyczny dla jêzyków C i C++."
 388. #~ msgid "Dialup internet"
 389. #~ msgstr "Internet poprzez po³±czenie wdzwaniane"
 390. #~ msgid ""
 391. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 392. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 393. #~ msgstr ""
 394. #~ "To zadanie wybiera pakiety, które potrzebne s± komputerom ³±cz±cym siê z "
 395. #~ "internetem poprzez wolne po³±czenia wdzwaniane (modem, ISDN lub podobne)."
 396. #~ msgid "Games"
 397. #~ msgstr "Gry"
 398. #~ msgid ""
 399. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 400. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 401. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 402. #~ msgstr ""
 403. #~ "Wybór tego zadania spowoduje zainstalowanie szerokiego wyboru gier, "
 404. #~ "pocz±wszy od tradycyjnych gier w trybie tekstowym, poprzez gry karciane, "
 405. #~ "a na zrêczno¶ciowych koñcz±c. To nie zainstaluje wszystkich dostêpnych w "
 406. #~ "Debianie gier, ale jest dobrym punktem wyj¶ciowym."
 407. #~ msgid "Java"
 408. #~ msgstr "Java"
 409. #~ msgid "A java development environment."
 410. #~ msgstr "¦rodowisko deweloperskie Java."
 411. #~ msgid "Debian Jr."
 412. #~ msgstr "Debian Junior"
 413. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 414. #~ msgstr "Debian Jr. jest kolekcj± pakietów Debiana dla dzieci."
 415. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 416. #~ msgstr "W³asna kompilacja j±dra"
 417. #~ msgid ""
 418. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 419. #~ "kernel."
 420. #~ msgstr ""
 421. #~ "To zadanie zawiera wszystko czego mo¿esz potrzebowaæ by samodzielnie "
 422. #~ "stworzyæ w³asn± kompilacjê j±dra."
 423. #~ msgid "Laptop"
 424. #~ msgstr "Laptop"
 425. #~ msgid ""
 426. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 427. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 428. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 429. #~ msgstr ""
 430. #~ "U¿ytkownicy laptopów z pewno¶ci± zechc± kolekcji tego oprogramowania w "
 431. #~ "swoim systemie. Zawiera ona specjalne narzêdzia dla laptopów IBM "
 432. #~ "Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba i Dell Inspiron."
 433. #~ msgid "Linux Standard Base"
 434. #~ msgstr "Standard LSB (Linux Standard Base)"
 435. #~ msgid ""
 436. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 437. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 438. #~ msgstr ""
 439. #~ "To zadanie sprawia, ¿e system jest zgodny ze standardem LSB, pozwalaj±c "
 440. #~ "na instalacjê pakietów LSB."
 441. #~ msgid "Usenet news server"
 442. #~ msgstr "Serwer usenet news"
 443. #~ msgid ""
 444. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 445. #~ "for new Debian installations."
 446. #~ msgstr ""
 447. #~ "To zadanie wybiera preferowan± dla nowych instalacji Debiana wersjê "
 448. #~ "oprogramowania serwerowego INN news."
 449. #~ msgid ""
 450. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 451. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 452. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 453. #~ "operate a server."
 454. #~ msgstr ""
 455. #~ "Nie potrzebujesz tego pakietu je¶li zamierzasz po prostu czytaæ grupy z "
 456. #~ "ju¿ istniej±cego serwera. W takim wypadku wybierz czytnik news wed³ug "
 457. #~ "w³asnego ¿yczenia, a on ju¿ zadba o pobranie wymaganych danych. U¿yj tego "
 458. #~ "pakietu tylko w wypadku chêci udostêpnienia serwera."
 459. #~ msgid "Python"
 460. #~ msgstr "Python"
 461. #~ msgid ""
 462. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 463. #~ "complex applications in Python."
 464. #~ msgstr ""
 465. #~ "Wiele narzêdzi i rozszerzeñ dla Pythona, pozwalaj±cych rozwijaæ skrypty "
 466. #~ "oraz proste i skomplikowane aplikacje."
 467. #~ msgid "Scientific applications"
 468. #~ msgstr "Aplikacje naukowe"
 469. #~ msgid ""
 470. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 471. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 472. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 473. #~ "visualization."
 474. #~ msgstr ""
 475. #~ "To zadanie wybiera pakiety, które s± przydatne w pracy naukowej. Pod "
 476. #~ "popularnym pojêciem 'naukowe' kryje siê oprogramowanie do analizy, "
 477. #~ "przetwarzania, analizy statystycznej jak i wizualizacji danych."
 478. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 479. #~ msgstr "¦rodowisko TeX/LaTeX"
 480. #~ msgid ""
 481. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 482. #~ "LaTeX."
 483. #~ msgstr ""
 484. #~ "To zadanie dostarcza pakietów wymaganych do tworzenia dokumentów TeX/"
 485. #~ "LaTeX."
 486. #~ msgid "Conventional Unix server"
 487. #~ msgstr "Typowy serwer Unix"
 488. #~ msgid ""
 489. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 490. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 491. #~ "this includes a number of daemons."
 492. #~ msgstr ""
 493. #~ "To zadanie wybiera pakiety, które znajduj± siê zazwyczaj w typowym "
 494. #~ "wielou¿ytkownikowym serwerze ze zdalnymi u¿ytkownikami. Uwa¿aj, bo "
 495. #~ "zawiera ono równie¿ wiele demonów."
 496. #~ msgid "Tcl/Tk"
 497. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 498. #~ msgid ""
 499. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 500. #~ "and Tk Toolkit."
 501. #~ msgstr ""
 502. #~ "Pakiety u¿ywane g³ównie przy rozwijaniu aplikacji korzystaj±cych z jêzyka "
 503. #~ "Tcl oraz zestawu narzêdzi TK."
 504. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 505. #~ msgstr "¦rodowisko TeX/LaTeX"