You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

600 lines
19 KiB

 1. # Albanian translation of tasksel_tasks.
 2. # Copyright (C) 2004 THE tasksel_tasks'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Elian Myftiu <elian@lycos.com>, 2004.
 5. # , fuzzy
 6. #
 7. #
 8. msgid ""
 9. msgstr ""
 10. "Project-Id-Version: tasksel_tasks 0.1\n"
 11. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 12. "POT-Creation-Date: 2004-06-23 11:41-0400\n"
 13. "PO-Revision-Date: 2004-03-31 17:52+0200\n"
 14. "Last-Translator: Elian Myftiu <elian@lycos.com>\n"
 15. "Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. #. Description
 20. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 21. msgid "Catalan environment"
 22. msgstr "Mjedisi Katalan"
 23. #. Description
 24. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 25. msgid ""
 26. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 27. "speaking people use Debian."
 28. msgstr ""
 29. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
 30. "ndihmuar në përdorimin e Debian."
 31. #. Description
 32. #: ../po/debian-tasks.desc:12
 33. msgid "Simplified Chinese environment"
 34. msgstr "Mjedisi Kinez i thjeshtëzuar"
 35. #. Description
 36. #: ../po/debian-tasks.desc:12
 37. msgid ""
 38. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 39. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 40. "encoding."
 41. msgstr ""
 42. "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
 43. "bën të mundur përdorimin e Debian nga ana e popujve që flasin gjuhën kineze "
 44. "të thjeshtëzuar."
 45. #. Description
 46. #: ../po/debian-tasks.desc:28
 47. msgid "Traditional Chinese environment"
 48. msgstr "Mjedisi Kinez tradicional"
 49. #. Description
 50. #: ../po/debian-tasks.desc:28
 51. msgid ""
 52. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 53. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 54. "encoding."
 55. msgstr ""
 56. "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
 57. "bën të mundur përdorimin e Debian nga ana e popujve që flasin gjuhën kineze "
 58. "tradicionale."
 59. #. Description
 60. #: ../po/debian-tasks.desc:44
 61. msgid "Cyrillic environment"
 62. msgstr "Mjedisi Cirilik"
 63. #. Description
 64. #: ../po/debian-tasks.desc:44
 65. msgid ""
 66. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 67. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 68. "Serbian and Ukrainian."
 69. msgstr ""
 70. "Kjo detyrë instalon gërmat cirilike dhe programe të tjerë ku përdoret "
 71. "Cirilikja. Suporton Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, "
 72. "Serbisht dhe Ukrainisht."
 73. #. Description
 74. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 75. msgid "Danish environment"
 76. msgstr "Mjedisi Danez"
 77. #. Description
 78. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 79. msgid ""
 80. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 81. "speaking people use Debian."
 82. msgstr ""
 83. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Danisht për të ndihmuar "
 84. "Danezët në përdorimin e Debian."
 85. #. Description
 86. #: ../po/debian-tasks.desc:64
 87. msgid "SQL database"
 88. msgstr "Databazë SQL"
 89. #. Description
 90. #: ../po/debian-tasks.desc:64
 91. msgid ""
 92. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 93. msgstr "Kjo detyrë zgjedh paketat klient dhe server për databazën PostgreSQL."
 94. #. Description
 95. #: ../po/debian-tasks.desc:64
 96. msgid ""
 97. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 98. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 99. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 100. "locking."
 101. msgstr ""
 102. "PostgreSQL është një databazë relacionale, që ofron përputhshmëri më të mira "
 103. "me SQL92 dhe disa tipare të SQL3. Është e përshtatshme për tu përdorur për "
 104. "akses multi-user, nëpërmjet pajisjeve për transaksione dhe kyçjes së "
 105. "përsosur."
 106. #. Description
 107. #: ../po/debian-tasks.desc:77
 108. msgid "Desktop environment"
 109. msgstr "Mjedisi i punës"
 110. #. Description
 111. #: ../po/debian-tasks.desc:77
 112. msgid ""
 113. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 114. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 115. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 116. "choose between the two."
 117. msgstr ""
 118. "Kjo detyrë instalon programe bazë \"mjedisi pune\", duke përfshirë një "
 119. "shumllojshmëri drejtuesish sesioni, drejtues file-sh dhe shfletues "
 120. "interneti. Përmban mjediset e punës GNOME dhe KDE, dhe një drejtues ekrani "
 121. "që lejon përdoruesin të zgjedhe midis të dyve."
 122. #. Description
 123. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 124. msgid "DNS server"
 125. msgstr "Server DNS"
 126. #. Description
 127. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 128. msgid ""
 129. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 130. msgstr "Zgjedh serverin DNS BIND me dokumentacionet dhe veglat përkatëse."
 131. #. Description
 132. #: ../po/debian-tasks.desc:96
 133. msgid "File server"
 134. msgstr "Server file"
 135. #. Description
 136. #: ../po/debian-tasks.desc:96
 137. msgid ""
 138. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 139. "and NFS."
 140. msgstr ""
 141. "Kjo detyrë e kthen kompjuterin në një server file, duke suportuar NetBIOS "
 142. "dhe NFS."
 143. #. Description
 144. #: ../po/debian-tasks.desc:105
 145. msgid "French environment"
 146. msgstr "Mjedisi Francez"
 147. #. Description
 148. #: ../po/debian-tasks.desc:105
 149. msgid ""
 150. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 151. "speaking people use Debian."
 152. msgstr ""
 153. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
 154. "flasin Frengjisht në përdorimin e Debian."
 155. #. Description
 156. #: ../po/debian-tasks.desc:115
 157. msgid "German environment"
 158. msgstr "Mjedisi Gjerman"
 159. #. Description
 160. #: ../po/debian-tasks.desc:115
 161. msgid ""
 162. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 163. "speaking people use Debian."
 164. msgstr ""
 165. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin për të ndihmuar popujt që "
 166. "flasin Gjermanisht në përdorimin e Debian."
 167. #. Description
 168. #: ../po/debian-tasks.desc:125
 169. msgid "Greek environment"
 170. msgstr "Mjedisi Grek"
 171. #. Description
 172. #: ../po/debian-tasks.desc:125
 173. msgid ""
 174. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 175. "speaking people use Debian."
 176. msgstr ""
 177. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin për të ndihmuar popujt që "
 178. "flasin Greqisht në përdorimin e Debian."
 179. #. Description
 180. #: ../po/debian-tasks.desc:134
 181. msgid "Hebrew environment"
 182. msgstr "Mjedisi hebre"
 183. #. Description
 184. #: ../po/debian-tasks.desc:134
 185. msgid ""
 186. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 187. "speaking people use Debian."
 188. msgstr ""
 189. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin për të ndihmuar popujt që "
 190. "flasin Hebraisht në përdorimin e Debian."
 191. #. Description
 192. #: ../po/debian-tasks.desc:141
 193. #, fuzzy
 194. msgid "Italian environment"
 195. msgstr "Mjedisi Katalan"
 196. #. Description
 197. #: ../po/debian-tasks.desc:141
 198. #, fuzzy
 199. msgid ""
 200. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 201. "speaking people use Debian."
 202. msgstr ""
 203. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
 204. "ndihmuar në përdorimin e Debian."
 205. #. Description
 206. #: ../po/debian-tasks.desc:151
 207. msgid "Japanese environment"
 208. msgstr "Mjedisi Japonez"
 209. #. Description
 210. #: ../po/debian-tasks.desc:151
 211. msgid ""
 212. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 213. "Debian."
 214. msgstr ""
 215. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
 216. "flasin Japonisht në përdorimin e Debian."
 217. #. Description
 218. #: ../po/debian-tasks.desc:165
 219. msgid "Korean environment"
 220. msgstr "Mjedisi Korean"
 221. #. Description
 222. #: ../po/debian-tasks.desc:165
 223. msgid ""
 224. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
 225. "easier for Korean speakers to use Debian."
 226. msgstr ""
 227. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion për popullin "
 228. "Korean dhe bën të mundur përdorimin e thjeshtë të Debian."
 229. #. Description
 230. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 231. msgid "Lithuanian environment"
 232. msgstr "Mjedisi Lituanez"
 233. #. Description
 234. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 235. msgid ""
 236. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 237. "Lithuanian speaking people use Debian."
 238. msgstr ""
 239. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Lituanisht për të "
 240. "ndihmuar folësit e kësaj gjuhe në përdorimin e Debian."
 241. #. Description
 242. #: ../po/debian-tasks.desc:186
 243. msgid "Mail server"
 244. msgstr "Serveri i postës"
 245. #. Description
 246. #: ../po/debian-tasks.desc:186
 247. msgid ""
 248. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 249. "server system."
 250. msgstr ""
 251. "Kjo detyrë zgjedh një larmi paketash që përdoren për një sistem serveri "
 252. "poste të përgjithshëm."
 253. #. Description
 254. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 255. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 256. msgstr "Mjedisi Norvegjez (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 257. #. Description
 258. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 259. msgid ""
 260. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 261. "speaking people use Debian."
 262. msgstr ""
 263. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt "
 264. "Norvegjezë në përdorimin e Debian."
 265. #. Description
 266. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 267. msgid "Polish environment"
 268. msgstr "Mjedisi Polak"
 269. #. Description
 270. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 271. msgid ""
 272. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 273. "speaking people use Debian."
 274. msgstr ""
 275. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt Polakë "
 276. "në përdorimin e Debian."
 277. #. Description
 278. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 279. msgid "Print server"
 280. msgstr "Server shtypi"
 281. #. Description
 282. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 283. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 284. msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 285. #. Description
 286. #: ../po/debian-tasks.desc:223
 287. msgid "Russian environment"
 288. msgstr "Mjedisi Rusisht"
 289. #. Description
 290. #: ../po/debian-tasks.desc:223
 291. msgid ""
 292. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 293. "speaking people use Debian."
 294. msgstr ""
 295. "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt Rusë "
 296. "në përdorimin e Debian."
 297. #. Description
 298. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 299. msgid "Spanish environment"
 300. msgstr "Mjedisi Spanjoll"
 301. #. Description
 302. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 303. msgid ""
 304. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 305. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 306. msgstr ""
 307. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që ndihmon popujt "
 308. "Spanjollë në përdorimin e Debian."
 309. #. Description
 310. #: ../po/debian-tasks.desc:243
 311. msgid "Thai environment"
 312. msgstr "Mjedisi Tailandez"
 313. #. Description
 314. #: ../po/debian-tasks.desc:243
 315. msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
 316. msgstr ""
 317. "Kjo detyrë instalon paketa që ndihmojë Tailandezët në përdorimin e Debian."
 318. #. Description
 319. #: ../po/debian-tasks.desc:253
 320. #, fuzzy
 321. msgid "Turkish environment"
 322. msgstr "Mjedisi Danez"
 323. #. Description
 324. #: ../po/debian-tasks.desc:253
 325. #, fuzzy
 326. msgid ""
 327. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 328. "speaking people use Debian."
 329. msgstr ""
 330. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt Polakë "
 331. "në përdorimin e Debian."
 332. #. Description
 333. #: ../po/debian-tasks.desc:264
 334. #, fuzzy
 335. msgid "Ukrainian environment"
 336. msgstr "Mjedisi Lituanez"
 337. #. Description
 338. #: ../po/debian-tasks.desc:264
 339. #, fuzzy
 340. msgid ""
 341. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 342. "speaking people use Debian."
 343. msgstr ""
 344. "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt Rusë "
 345. "në përdorimin e Debian."
 346. #. Description
 347. #: ../po/debian-tasks.desc:273
 348. msgid "Web server"
 349. msgstr "Server Web"
 350. #. Description
 351. #: ../po/debian-tasks.desc:273
 352. msgid ""
 353. "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
 354. msgstr ""
 355. "Kjo detyrë zgjedh paketa të nevojshëm për krijimin e një sistemi server "
 356. "interneti."
 357. #~ msgid "Office environment"
 358. #~ msgstr "Mjedisi i zyrës"
 359. #~ msgid ""
 360. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 361. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 362. #~ "a rather large collection of software."
 363. #~ msgstr ""
 364. #~ "Kjo detyrë instalon një larmi programesh të mjedisit zyrtar, duke "
 365. #~ "përfshirë një përpunues shkrimesh, një përllogaritës, një program "
 366. #~ "prezantimi dhe akoma më shumë. Ky është një grumbull i madh paketash."
 367. #~ msgid "X window system"
 368. #~ msgstr "Sistemi X window"
 369. #~ msgid ""
 370. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 371. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 372. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 373. #~ msgstr ""
 374. #~ "Kjo detyrë pajis me përbërësit kryesorë për një workstation që punon me "
 375. #~ "Sistemin X Window. Përmban libraritë X, një server X, një komplet gërmash "
 376. #~ "dhe një grup bazë klientësh dhe veglash X."
 377. #~ msgid "Broadband internet connection"
 378. #~ msgstr "Lidhje e shpjejtë interneti"
 379. #~ msgid ""
 380. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 381. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 382. #~ msgstr ""
 383. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjën ë kompjuterit me "
 384. #~ "internetin duke përdorur DSL, Cable, etj."
 385. #~ msgid "C and C++"
 386. #~ msgstr "C dhe C++"
 387. #~ msgid ""
 388. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 389. #~ "programming languages."
 390. #~ msgstr ""
 391. #~ "Një mjedis i plotë për zhvillimin e programeve në gjuhët e programimit C "
 392. #~ "dhe C++."
 393. #~ msgid "Dialup internet"
 394. #~ msgstr "Lidhje interneti me telefon(dialup)"
 395. #~ msgid ""
 396. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 397. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 398. #~ msgstr ""
 399. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjen e kompjuterit me një "
 400. #~ "rrjet të përkohshëm dhe të ngadaltë (me modem, ISDN ,etj)."
 401. #~ msgid "Games"
 402. #~ msgstr "Lojra"
 403. #~ msgid ""
 404. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 405. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 406. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 407. #~ msgstr ""
 408. #~ "Duke zgjedhur këtë detyrë do instalohen një mori lojrash, nga ato unix më "
 409. #~ "tradicionalet tekstuale deri tek lojrat e shpejta me letra. Nuk do të "
 410. #~ "instalojë të gjitha lojrat në Debian, por është një pikënisje e mirë."
 411. #~ msgid "Java"
 412. #~ msgstr "Java"
 413. #~ msgid "A java development environment."
 414. #~ msgstr "Një mjedis zhvillimi java."
 415. #~ msgid "Debian Jr."
 416. #~ msgstr "Debian Jr."
 417. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 418. #~ msgstr "Debian Jr. është një grumbull paketash për fëmijë."
 419. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 420. #~ msgstr "Përpilimi i kernelit të zakonshëm"
 421. #~ msgid ""
 422. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 423. #~ "kernel."
 424. #~ msgstr ""
 425. #~ "Kjo detyrë përfshin gjithçka që të duhet për të ndërtuar kernelin tënd "
 426. #~ "personal."
 427. #~ msgid "Laptop"
 428. #~ msgstr "Kompjuter prehëri"
 429. #~ msgid ""
 430. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 431. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 432. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 433. #~ msgstr ""
 434. #~ "Këtu përfshihen një grumbull veglash që përdoruesit e kompjuterave të "
 435. #~ "prehërit presin të gjejnë në një sistem. Përfshin ndihmë për kompjuterat "
 436. #~ "IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba dhe Dell Inspiron."
 437. #~ msgid "Linux Standard Base"
 438. #~ msgstr "Linux Standard Base"
 439. #~ msgid ""
 440. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 441. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 442. #~ msgstr ""
 443. #~ "Kjo detyrë kthen sistemin në një Linux Standart Base, të lejon të "
 444. #~ "instalosh dhe përdorësh paketa LSB."
 445. #~ msgid "Usenet news server"
 446. #~ msgstr "Server lajmesh"
 447. #~ msgid ""
 448. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 449. #~ "for new Debian installations."
 450. #~ msgstr ""
 451. #~ "Kjo detyrë zgjedh versionet e preferuara të serverit të lajmeve INN për "
 452. #~ "instalimet e Debian."
 453. #~ msgid ""
 454. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 455. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 456. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 457. #~ "operate a server."
 458. #~ msgstr ""
 459. #~ "Nuk ke nevojë për këtë paket nëse zgjedh të lexosh lajmet nga një server "
 460. #~ "tjetër, zgjidh vetëm programin e lexuesit të lajmeve që dëshiron. Përdore "
 461. #~ "këtë detyrë vetëm nëse dëshiron të krijosh një server."
 462. #~ msgid "Python"
 463. #~ msgstr "Python"
 464. #~ msgid ""
 465. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 466. #~ "complex applications in Python."
 467. #~ msgstr ""
 468. #~ "Vegla dhe shtesa Python, për programe zhvilluese, të thjeshtë apo të "
 469. #~ "ndërlikuar në gjuhën e programimit Python."
 470. #~ msgid "Scientific applications"
 471. #~ msgstr "Programe shkencorë"
 472. #~ msgid ""
 473. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 474. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 475. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 476. #~ "visualization."
 477. #~ msgstr ""
 478. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa që janë të përshtatshëm për punë shkencore.Nën "
 479. #~ "një përcaktim të cekët të 'shkencor', këtu bëjnë pjesë përllogaritës dhe "
 480. #~ "shqyrtues numerikë, shqyrtues statistikash si dhe shikues të ndryshëm."
 481. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 482. #~ msgstr "Mjedisi TeX/LaTeX"
 483. #~ msgid ""
 484. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 485. #~ "LaTeX."
 486. #~ msgstr ""
 487. #~ "Kjo detyrë instalon paketat e duhur për hartimin e dokumentave në TeX/"
 488. #~ "LaTeX."
 489. #~ msgid "Conventional Unix server"
 490. #~ msgstr "Server i zakonshëm Unix"
 491. #~ msgid ""
 492. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 493. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 494. #~ "this includes a number of daemons."
 495. #~ msgstr ""
 496. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa të cilat do gjendeshin në një sistem të "
 497. #~ "zakonshëm multi-user unix me përdorues të largët. Kujdes pasi këtu "
 498. #~ "përfshihen disa daemon."
 499. #~ msgid "Tcl/Tk"
 500. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 501. #~ msgid ""
 502. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 503. #~ "and Tk Toolkit."
 504. #~ msgstr ""
 505. #~ "Paketa që zakonisht përdoren në zhvillimin e programeve që përdorin "
 506. #~ "gjuhën e programimit Tcl dhe Kompletin e Veglave Tk."
 507. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 508. #~ msgstr "një mjedis TeX/LaTeX"