You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

962 lines
28 KiB

 1. # Albanian translation of tasksel_tasks.
 2. # Copyright (C) 2004 THE tasksel_tasks'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Elian Myftiu <elian@lycos.com>, 2004.
 5. # , fuzzy
 6. #
 7. #
 8. msgid ""
 9. msgstr ""
 10. "Project-Id-Version: tasksel_tasks 0.1\n"
 11. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 12. "POT-Creation-Date: 2005-06-26 08:38+0200\n"
 13. "PO-Revision-Date: 2004-07-27 17:19+0200\n"
 14. "Last-Translator: Elian Myftiu <elian@lycos.com>\n"
 15. "Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. #. Description
 20. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 21. #, fuzzy
 22. msgid ""
 23. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 24. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 25. msgstr ""
 26. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion për popullin "
 27. "Korean dhe bën të mundur përdorimin e thjeshtë të Debian."
 28. #. Description
 29. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 30. #, fuzzy
 31. msgid "Arabic environment"
 32. msgstr "Mjedisi Tailandez"
 33. #. Description
 34. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 35. #, fuzzy
 36. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 37. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze"
 38. #. Description
 39. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 40. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 41. msgstr "Mjedisi Portugez i Brazilit"
 42. #. Description
 43. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 44. msgid ""
 45. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 46. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 47. msgstr ""
 48. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që ndihmon "
 49. "gjuhëfolësit e Portugalishtes Braziliane në përdorimin e Debian."
 50. #. Description
 51. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 52. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 53. msgstr "Hapësira e punës Portugeze Braziliane"
 54. #. Description
 55. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 56. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 57. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Portugalishten e Brazilit."
 58. #. Description
 59. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 60. #, fuzzy
 61. msgid "Bulgarian environment"
 62. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 63. #. Description
 64. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 65. #, fuzzy
 66. msgid ""
 67. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 68. "speakers to use Debian."
 69. msgstr ""
 70. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
 71. "flasin gjuhën Koreane në përdorimin e Debian-it."
 72. #. Description
 73. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 74. #, fuzzy
 75. msgid "Bulgarian desktop"
 76. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 77. #. Description
 78. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 79. #, fuzzy
 80. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 81. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Rusisht"
 82. #. Description
 83. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 84. msgid "Catalan environment"
 85. msgstr "Mjedisi Katalan"
 86. #. Description
 87. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 88. msgid ""
 89. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 90. "speaking people use Debian."
 91. msgstr ""
 92. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
 93. "ndihmuar në përdorimin e Debian."
 94. #. Description
 95. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 96. msgid "Catalan desktop"
 97. msgstr "Hapësira e punës Katalane"
 98. #. Description
 99. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 100. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 101. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Katalane."
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 104. msgid "Simplified Chinese environment"
 105. msgstr "Mjedisi Kinez i thjeshtëzuar"
 106. #. Description
 107. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 108. msgid ""
 109. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 110. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 111. "encoding."
 112. msgstr ""
 113. "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
 114. "bën të mundur përdorimin e Debian nga ana e popujve që flasin gjuhën kineze "
 115. "të thjeshtëzuar."
 116. #. Description
 117. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 118. msgid "Simplified Chinese desktop"
 119. msgstr "Hapësira e punës Kinezçe e thjeshtëzuar"
 120. #. Description
 121. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 122. #, fuzzy
 123. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 124. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen e Thjeshtëzuar"
 125. #. Description
 126. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 127. msgid ""
 128. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 129. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 130. "encoding."
 131. msgstr ""
 132. "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
 133. "bën të mundur përdorimin e Debian nga ana e popujve që flasin gjuhën kineze "
 134. "tradicionale."
 135. #. Description
 136. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 137. msgid "Traditional Chinese environment"
 138. msgstr "Mjedisi Kinez tradicional"
 139. #. Description
 140. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 141. #, fuzzy
 142. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 143. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen Tradicionale."
 144. #. Description
 145. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 146. msgid "Cyrillic environment"
 147. msgstr "Mjedisi Cirilik"
 148. #. Description
 149. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 150. msgid ""
 151. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 152. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 153. "Serbian and Ukrainian."
 154. msgstr ""
 155. "Kjo detyrë instalon gërmat cirilike dhe programe të tjerë ku përdoret "
 156. "Cirilikja. Suporton Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, "
 157. "Serbisht dhe Ukrainisht."
 158. #. Description
 159. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 160. msgid "Cyrillic desktop"
 161. msgstr "Hapësira e punës Cirilike"
 162. #. Description
 163. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 164. #, fuzzy
 165. msgid ""
 166. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 167. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 168. msgstr ""
 169. "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhët Cirilike. Suporton "
 170. "Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, Serbisht dhe gjuhën "
 171. "Ukrainase."
 172. #. Description
 173. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 174. #, fuzzy
 175. msgid "Czech environment"
 176. msgstr "Mjedisi Francez"
 177. #. Description
 178. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 179. #, fuzzy
 180. msgid ""
 181. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 182. "speaking people use Debian."
 183. msgstr ""
 184. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
 185. "flasin Frengjisht në përdorimin e Debian."
 186. #. Description
 187. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 188. #, fuzzy
 189. msgid "Czech desktop"
 190. msgstr "Hapësira e punës Frënge"
 191. #. Description
 192. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 193. #, fuzzy
 194. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 195. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Franceze"
 196. #. Description
 197. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 198. msgid "Danish environment"
 199. msgstr "Mjedisi Danez"
 200. #. Description
 201. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 202. msgid ""
 203. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 204. "speaking people use Debian."
 205. msgstr ""
 206. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Danisht për të ndihmuar "
 207. "Danezët në përdorimin e Debian."
 208. #. Description
 209. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 210. msgid "Danish desktop"
 211. msgstr "Hapësira e punës Daneze"
 212. #. Description
 213. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 214. #, fuzzy
 215. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 216. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Daneze"
 217. #. Description
 218. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 219. msgid "SQL database"
 220. msgstr "Databazë SQL"
 221. #. Description
 222. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 223. msgid ""
 224. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 225. msgstr "Kjo detyrë zgjedh paketat klient dhe server për databazën PostgreSQL."
 226. #. Description
 227. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 228. msgid ""
 229. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 230. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 231. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 232. "locking."
 233. msgstr ""
 234. "PostgreSQL është një databazë relacionale, që ofron përputhshmëri më të mira "
 235. "me SQL92 dhe disa tipare të SQL3. Është e përshtatshme për tu përdorur për "
 236. "akses multi-user, nëpërmjet pajisjeve për transaksione dhe kyçjes së "
 237. "përsosur."
 238. #. Description
 239. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 240. msgid "Desktop environment"
 241. msgstr "Mjedisi i punës"
 242. #. Description
 243. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 244. msgid ""
 245. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 246. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 247. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 248. "choose between the two."
 249. msgstr ""
 250. "Kjo detyrë instalon programe bazë \"mjedisi pune\", duke përfshirë një "
 251. "shumllojshmëri drejtuesish sesioni, drejtues file-sh dhe shfletues "
 252. "interneti. Përmban mjediset e punës GNOME dhe KDE, dhe një drejtues ekrani "
 253. "që lejon përdoruesin të zgjedhe midis të dyve."
 254. #. Description
 255. #: ../po/debian-tasks.desc:197
 256. msgid "DNS server"
 257. msgstr "Server DNS"
 258. #. Description
 259. #: ../po/debian-tasks.desc:197
 260. msgid ""
 261. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 262. msgstr "Zgjedh serverin DNS BIND me dokumentacionet dhe veglat përkatëse."
 263. #. Description
 264. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 265. msgid "File server"
 266. msgstr "Server file"
 267. #. Description
 268. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 269. msgid ""
 270. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 271. "and NFS."
 272. msgstr ""
 273. "Kjo detyrë e kthen kompjuterin në një server file, duke suportuar NetBIOS "
 274. "dhe NFS."
 275. #. Description
 276. #: ../po/debian-tasks.desc:215
 277. msgid "French environment"
 278. msgstr "Mjedisi Francez"
 279. #. Description
 280. #: ../po/debian-tasks.desc:215
 281. msgid ""
 282. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 283. "speaking people use Debian."
 284. msgstr ""
 285. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
 286. "flasin Frengjisht në përdorimin e Debian."
 287. #. Description
 288. #: ../po/debian-tasks.desc:226
 289. msgid "French desktop"
 290. msgstr "Hapësira e punës Frënge"
 291. #. Description
 292. #: ../po/debian-tasks.desc:226
 293. #, fuzzy
 294. msgid "This task localises the desktop in French."
 295. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Franceze"
 296. #. Description
 297. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 298. msgid "German environment"
 299. msgstr "Mjedisi Gjerman"
 300. #. Description
 301. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 302. msgid ""
 303. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 304. "speaking people use Debian."
 305. msgstr ""
 306. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin për të ndihmuar popujt që "
 307. "flasin Gjermanisht në përdorimin e Debian."
 308. #. Description
 309. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 310. msgid "German desktop"
 311. msgstr "Hapësira e punës Gjermane"
 312. #. Description
 313. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 314. #, fuzzy
 315. msgid "This task localises the desktop in German."
 316. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Gjermane"
 317. #. Description
 318. #: ../po/debian-tasks.desc:251
 319. msgid "Greek environment"
 320. msgstr "Mjedisi Grek"
 321. #. Description
 322. #: ../po/debian-tasks.desc:251
 323. msgid ""
 324. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 325. "speaking people use Debian."
 326. msgstr ""
 327. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin për të ndihmuar popujt që "
 328. "flasin Greqisht në përdorimin e Debian."
 329. #. Description
 330. #: ../po/debian-tasks.desc:261
 331. msgid "Greek desktop"
 332. msgstr "Hapësira e punës Greke"
 333. #. Description
 334. #: ../po/debian-tasks.desc:261
 335. #, fuzzy
 336. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 337. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Greke"
 338. #. Description
 339. #: ../po/debian-tasks.desc:268
 340. msgid "Hebrew environment"
 341. msgstr "Mjedisi hebre"
 342. #. Description
 343. #: ../po/debian-tasks.desc:268
 344. msgid ""
 345. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 346. "speaking people use Debian."
 347. msgstr ""
 348. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin për të ndihmuar popujt që "
 349. "flasin Hebraisht në përdorimin e Debian."
 350. #. Description
 351. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 352. msgid "Hebrew desktop"
 353. msgstr "Hapësira e punës Izraeliane"
 354. #. Description
 355. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 356. #, fuzzy
 357. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 358. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Izraeliane"
 359. #. Description
 360. #: ../po/debian-tasks.desc:283
 361. msgid "Italian environment"
 362. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 363. #. Description
 364. #: ../po/debian-tasks.desc:283
 365. msgid ""
 366. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 367. "speaking people use Debian."
 368. msgstr ""
 369. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Italiane për të "
 370. "ndihmuar gjuhëfolësit e italishtes në përdorimin e Debian."
 371. #. Description
 372. #: ../po/debian-tasks.desc:294
 373. msgid "Italian desktop"
 374. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 375. #. Description
 376. #: ../po/debian-tasks.desc:294
 377. #, fuzzy
 378. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 379. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Italiane"
 380. #. Description
 381. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 382. msgid "Japanese environment"
 383. msgstr "Mjedisi Japonez"
 384. #. Description
 385. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 386. msgid ""
 387. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 388. "Debian."
 389. msgstr ""
 390. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
 391. "flasin Japonisht në përdorimin e Debian."
 392. #. Description
 393. #: ../po/debian-tasks.desc:313
 394. msgid "Japanese desktop environment"
 395. msgstr "Hapësira e punës Japoneze"
 396. #. Description
 397. #: ../po/debian-tasks.desc:313
 398. #, fuzzy
 399. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 400. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Japonisht"
 401. #. Description
 402. #: ../po/debian-tasks.desc:320
 403. msgid "Korean environment"
 404. msgstr "Mjedisi Korean"
 405. #. Description
 406. #: ../po/debian-tasks.desc:320
 407. msgid ""
 408. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 409. "Debian."
 410. msgstr ""
 411. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
 412. "flasin gjuhën Koreane në përdorimin e Debian-it."
 413. #. Description
 414. #: ../po/debian-tasks.desc:332
 415. msgid "Korean desktop"
 416. msgstr "Hapësira e punës Koreane"
 417. #. Description
 418. #: ../po/debian-tasks.desc:332
 419. #, fuzzy
 420. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 421. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Koreane"
 422. #. Description
 423. #: ../po/debian-tasks.desc:339
 424. msgid "Lithuanian environment"
 425. msgstr "Mjedisi Lituanez"
 426. #. Description
 427. #: ../po/debian-tasks.desc:339
 428. msgid ""
 429. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 430. "Lithuanian speaking people use Debian."
 431. msgstr ""
 432. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Lituanisht për të "
 433. "ndihmuar folësit e kësaj gjuhe në përdorimin e Debian."
 434. #. Description
 435. #: ../po/debian-tasks.desc:349
 436. msgid "Lithuanian desktop"
 437. msgstr "Hapësira e punës Lituaneze"
 438. #. Description
 439. #: ../po/debian-tasks.desc:349
 440. #, fuzzy
 441. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 442. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Lituanisht"
 443. #. Description
 444. #: ../po/debian-tasks.desc:356
 445. msgid "Mail server"
 446. msgstr "Serveri i postës"
 447. #. Description
 448. #: ../po/debian-tasks.desc:356
 449. msgid ""
 450. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 451. "server system."
 452. msgstr ""
 453. "Kjo detyrë zgjedh një larmi paketash që përdoren për një sistem serveri "
 454. "poste të përgjithshëm."
 455. #. Description
 456. #: ../po/debian-tasks.desc:365
 457. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 458. msgstr "Mjedisi Norvegjez (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 459. #. Description
 460. #: ../po/debian-tasks.desc:365
 461. msgid ""
 462. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 463. "speaking people use Debian."
 464. msgstr ""
 465. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt "
 466. "Norvegjezë në përdorimin e Debian."
 467. #. Description
 468. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 469. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 470. msgstr "Hapësira e punës Norvegjeze (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 471. #. Description
 472. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 473. #, fuzzy
 474. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 475. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Norvegjeze"
 476. #. Description
 477. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 478. msgid "Polish environment"
 479. msgstr "Mjedisi Polak"
 480. #. Description
 481. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 482. msgid ""
 483. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 484. "speaking people use Debian."
 485. msgstr ""
 486. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt Polakë "
 487. "në përdorimin e Debian."
 488. #. Description
 489. #: ../po/debian-tasks.desc:394
 490. msgid "Polish desktop"
 491. msgstr "Hapësira e punës Polake"
 492. #. Description
 493. #: ../po/debian-tasks.desc:394
 494. #, fuzzy
 495. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 496. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Polake"
 497. #. Description
 498. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 499. msgid "Print server"
 500. msgstr "Server shtypi"
 501. #. Description
 502. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 503. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 504. msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 505. #. Description
 506. #: ../po/debian-tasks.desc:412
 507. msgid "Russian environment"
 508. msgstr "Mjedisi Rusisht"
 509. #. Description
 510. #: ../po/debian-tasks.desc:412
 511. msgid ""
 512. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 513. "speaking people use Debian."
 514. msgstr ""
 515. "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt Rusë "
 516. "në përdorimin e Debian."
 517. #. Description
 518. #: ../po/debian-tasks.desc:423
 519. msgid "Russian desktop"
 520. msgstr "Hapësira e punës Ruse"
 521. #. Description
 522. #: ../po/debian-tasks.desc:423
 523. #, fuzzy
 524. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 525. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Rusisht"
 526. #. Description
 527. #: ../po/debian-tasks.desc:430
 528. msgid "Spanish environment"
 529. msgstr "Mjedisi Spanjoll"
 530. #. Description
 531. #: ../po/debian-tasks.desc:430
 532. msgid ""
 533. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 534. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 535. msgstr ""
 536. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që ndihmon popujt "
 537. "Spanjollë në përdorimin e Debian."
 538. #. Description
 539. #: ../po/debian-tasks.desc:441
 540. msgid "Spanish desktop"
 541. msgstr "Hapësira e punës Spanjolle"
 542. #. Description
 543. #: ../po/debian-tasks.desc:441
 544. #, fuzzy
 545. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 546. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Spanjisht"
 547. #. Description
 548. #: ../po/debian-tasks.desc:448
 549. #, fuzzy
 550. msgid "Standard system"
 551. msgstr "Linux Standard Base"
 552. #. Description
 553. #: ../po/debian-tasks.desc:448
 554. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 555. msgstr ""
 556. #. Description
 557. #: ../po/debian-tasks.desc:455
 558. msgid "Swedish environment"
 559. msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
 560. #. Description
 561. #: ../po/debian-tasks.desc:455
 562. msgid ""
 563. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 564. "speaking people use Debian."
 565. msgstr ""
 566. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Suedisht për të ndihmuar "
 567. "gjuhëfolësit e Suedishtes në përdorimin e Debian-it."
 568. #. Description
 569. #: ../po/debian-tasks.desc:465
 570. msgid "Swedish desktop"
 571. msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
 572. #. Description
 573. #: ../po/debian-tasks.desc:465
 574. #, fuzzy
 575. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 576. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Suedisht"
 577. #. Description
 578. #: ../po/debian-tasks.desc:472
 579. msgid "Thai environment"
 580. msgstr "Mjedisi Tailandez"
 581. #. Description
 582. #: ../po/debian-tasks.desc:472
 583. msgid ""
 584. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 585. "use Debian."
 586. msgstr ""
 587. "Kjo detyrë instalon paketa që ndihmojë Tailandezët në përdorimin e Debian."
 588. #. Description
 589. #: ../po/debian-tasks.desc:484
 590. msgid "Thai desktop"
 591. msgstr "Hapësira e punës Tailandeze"
 592. #. Description
 593. #: ../po/debian-tasks.desc:484
 594. #, fuzzy
 595. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 596. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze"
 597. #. Description
 598. #: ../po/debian-tasks.desc:491
 599. msgid "Turkish environment"
 600. msgstr "Hapësira e punës Turke"
 601. #. Description
 602. #: ../po/debian-tasks.desc:491
 603. msgid ""
 604. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 605. "speaking people use Debian."
 606. msgstr ""
 607. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Turqisht për të ndihmuar "
 608. "gjuhëfolësit e Turqishtes në përdorimin e Debian-it."
 609. #. Description
 610. #: ../po/debian-tasks.desc:503
 611. msgid "Turkish desktop"
 612. msgstr "Hapësira e punës Turke"
 613. #. Description
 614. #: ../po/debian-tasks.desc:503
 615. #, fuzzy
 616. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 617. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Turqisht"
 618. #. Description
 619. #: ../po/debian-tasks.desc:510
 620. msgid "Ukrainian environment"
 621. msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
 622. #. Description
 623. #: ../po/debian-tasks.desc:510
 624. msgid ""
 625. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 626. "speaking people use Debian."
 627. msgstr ""
 628. "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në gjuhën Ukrainase për të "
 629. "ndihmuar gjuhëfolësit Ukrainas në përdorimin e Debian-it."
 630. #. Description
 631. #: ../po/debian-tasks.desc:520
 632. msgid "Ukrainian desktop"
 633. msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
 634. #. Description
 635. #: ../po/debian-tasks.desc:520
 636. #, fuzzy
 637. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 638. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·gjuhën Ukrainase"
 639. #. Description
 640. #: ../po/debian-tasks.desc:528
 641. msgid "Web server"
 642. msgstr "Server Web"
 643. #. Description
 644. #: ../po/debian-tasks.desc:528
 645. msgid ""
 646. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 647. msgstr ""
 648. "Kjo detyrë zgjedh paketa të nevojshëm për krijimin e një sistemi server "
 649. "interneti."
 650. #, fuzzy
 651. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Arabic."
 652. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze"
 653. #, fuzzy
 654. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 655. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Italiane"
 656. #, fuzzy
 657. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 658. #~ msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 659. #~ msgid "Office environment"
 660. #~ msgstr "Mjedisi i zyrës"
 661. #~ msgid ""
 662. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 663. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 664. #~ "a rather large collection of software."
 665. #~ msgstr ""
 666. #~ "Kjo detyrë instalon një larmi programesh të mjedisit zyrtar, duke "
 667. #~ "përfshirë një përpunues shkrimesh, një përllogaritës, një program "
 668. #~ "prezantimi dhe akoma më shumë. Ky është një grumbull i madh paketash."
 669. #~ msgid "X window system"
 670. #~ msgstr "Sistemi X window"
 671. #~ msgid ""
 672. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 673. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 674. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 675. #~ msgstr ""
 676. #~ "Kjo detyrë pajis me përbërësit kryesorë për një workstation që punon me "
 677. #~ "Sistemin X Window. Përmban libraritë X, një server X, një komplet gërmash "
 678. #~ "dhe një grup bazë klientësh dhe veglash X."
 679. #~ msgid "Broadband internet connection"
 680. #~ msgstr "Lidhje e shpjejtë interneti"
 681. #~ msgid ""
 682. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 683. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 684. #~ msgstr ""
 685. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjën ë kompjuterit me "
 686. #~ "internetin duke përdorur DSL, Cable, etj."
 687. #~ msgid "C and C++"
 688. #~ msgstr "C dhe C++"
 689. #~ msgid ""
 690. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 691. #~ "programming languages."
 692. #~ msgstr ""
 693. #~ "Një mjedis i plotë për zhvillimin e programeve në gjuhët e programimit C "
 694. #~ "dhe C++."
 695. #~ msgid "Dialup internet"
 696. #~ msgstr "Lidhje interneti me telefon(dialup)"
 697. #~ msgid ""
 698. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 699. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 700. #~ msgstr ""
 701. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjen e kompjuterit me një "
 702. #~ "rrjet të përkohshëm dhe të ngadaltë (me modem, ISDN ,etj)."
 703. #~ msgid "Games"
 704. #~ msgstr "Lojra"
 705. #~ msgid ""
 706. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 707. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 708. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 709. #~ msgstr ""
 710. #~ "Duke zgjedhur këtë detyrë do instalohen një mori lojrash, nga ato unix më "
 711. #~ "tradicionalet tekstuale deri tek lojrat e shpejta me letra. Nuk do të "
 712. #~ "instalojë të gjitha lojrat në Debian, por është një pikënisje e mirë."
 713. #~ msgid "Java"
 714. #~ msgstr "Java"
 715. #~ msgid "A java development environment."
 716. #~ msgstr "Një mjedis zhvillimi java."
 717. #~ msgid "Debian Jr."
 718. #~ msgstr "Debian Jr."
 719. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 720. #~ msgstr "Debian Jr. është një grumbull paketash për fëmijë."
 721. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 722. #~ msgstr "Përpilimi i kernelit të zakonshëm"
 723. #~ msgid ""
 724. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 725. #~ "kernel."
 726. #~ msgstr ""
 727. #~ "Kjo detyrë përfshin gjithçka që të duhet për të ndërtuar kernelin tënd "
 728. #~ "personal."
 729. #~ msgid "Laptop"
 730. #~ msgstr "Kompjuter prehëri"
 731. #~ msgid ""
 732. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 733. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 734. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 735. #~ msgstr ""
 736. #~ "Këtu përfshihen një grumbull veglash që përdoruesit e kompjuterave të "
 737. #~ "prehërit presin të gjejnë në një sistem. Përfshin ndihmë për kompjuterat "
 738. #~ "IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba dhe Dell Inspiron."
 739. #~ msgid ""
 740. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 741. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 742. #~ msgstr ""
 743. #~ "Kjo detyrë kthen sistemin në një Linux Standart Base, të lejon të "
 744. #~ "instalosh dhe përdorësh paketa LSB."
 745. #~ msgid "Usenet news server"
 746. #~ msgstr "Server lajmesh"
 747. #~ msgid ""
 748. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 749. #~ "for new Debian installations."
 750. #~ msgstr ""
 751. #~ "Kjo detyrë zgjedh versionet e preferuara të serverit të lajmeve INN për "
 752. #~ "instalimet e Debian."
 753. #~ msgid ""
 754. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 755. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 756. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 757. #~ "operate a server."
 758. #~ msgstr ""
 759. #~ "Nuk ke nevojë për këtë paket nëse zgjedh të lexosh lajmet nga një server "
 760. #~ "tjetër, zgjidh vetëm programin e lexuesit të lajmeve që dëshiron. Përdore "
 761. #~ "këtë detyrë vetëm nëse dëshiron të krijosh një server."
 762. #~ msgid "Python"
 763. #~ msgstr "Python"
 764. #~ msgid ""
 765. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 766. #~ "complex applications in Python."
 767. #~ msgstr ""
 768. #~ "Vegla dhe shtesa Python, për programe zhvilluese, të thjeshtë apo të "
 769. #~ "ndërlikuar në gjuhën e programimit Python."
 770. #~ msgid "Scientific applications"
 771. #~ msgstr "Programe shkencorë"
 772. #~ msgid ""
 773. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 774. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 775. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 776. #~ "visualization."
 777. #~ msgstr ""
 778. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa që janë të përshtatshëm për punë shkencore.Nën "
 779. #~ "një përcaktim të cekët të 'shkencor', këtu bëjnë pjesë përllogaritës dhe "
 780. #~ "shqyrtues numerikë, shqyrtues statistikash si dhe shikues të ndryshëm."
 781. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 782. #~ msgstr "Mjedisi TeX/LaTeX"
 783. #~ msgid ""
 784. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 785. #~ "LaTeX."
 786. #~ msgstr ""
 787. #~ "Kjo detyrë instalon paketat e duhur për hartimin e dokumentave në TeX/"
 788. #~ "LaTeX."
 789. #~ msgid "Conventional Unix server"
 790. #~ msgstr "Server i zakonshëm Unix"
 791. #~ msgid ""
 792. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 793. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 794. #~ "this includes a number of daemons."
 795. #~ msgstr ""
 796. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa të cilat do gjendeshin në një sistem të "
 797. #~ "zakonshëm multi-user unix me përdorues të largët. Kujdes pasi këtu "
 798. #~ "përfshihen disa daemon."
 799. #~ msgid "Tcl/Tk"
 800. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 801. #~ msgid ""
 802. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 803. #~ "and Tk Toolkit."
 804. #~ msgstr ""
 805. #~ "Paketa që zakonisht përdoren në zhvillimin e programeve që përdorin "
 806. #~ "gjuhën e programimit Tcl dhe Kompletin e Veglave Tk."
 807. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 808. #~ msgstr "një mjedis TeX/LaTeX"