You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

768 lines
22 KiB

 1. # translation of tasksel_tasks to Vietnamese
 2. # Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2005-06-26 08:38+0200\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2005-04-27 00:51+0400\n"
 12. "Last-Translator: Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>\n"
 13. "Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 18. #. Description
 19. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 20. #, fuzzy
 21. msgid ""
 22. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 23. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 24. msgstr ""
 25. "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Tây Ban Nha sử dụng "
 26. "Debian dễ dàng hơn."
 27. #. Description
 28. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 29. #, fuzzy
 30. msgid "Arabic environment"
 31. msgstr "Môi trường Thái"
 32. #. Description
 33. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 34. #, fuzzy
 35. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 36. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thái"
 37. #. Description
 38. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 39. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 40. msgstr "Môi trường Brazil gốc Bồ Đào Nha"
 41. #. Description
 42. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 43. msgid ""
 44. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 45. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 46. msgstr ""
 47. "Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
 48. "dùng Debian nói tiếng Brazil gốc Bồ Đào Nha."
 49. #. Description
 50. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 51. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 52. msgstr "Màn hình Brazil gốc Bồ Đào Nha"
 53. #. Description
 54. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 55. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 56. msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Brazil gốc Bồ Đào Nha."
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 59. #, fuzzy
 60. msgid "Bulgarian environment"
 61. msgstr "Môi trường tiếng Ý"
 62. #. Description
 63. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 64. #, fuzzy
 65. msgid ""
 66. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 67. "speakers to use Debian."
 68. msgstr ""
 69. "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Hàn sử dụng Debian dễ "
 70. "dàng hơn."
 71. #. Description
 72. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 73. #, fuzzy
 74. msgid "Bulgarian desktop"
 75. msgstr "Màn hình tiếng Ý"
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 78. #, fuzzy
 79. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 80. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Nga"
 81. #. Description
 82. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 83. msgid "Catalan environment"
 84. msgstr "Môi trường Catalan"
 85. #. Description
 86. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 87. msgid ""
 88. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 89. "speaking people use Debian."
 90. msgstr ""
 91. "Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
 92. "dùng Debian nói tiếng Catalan."
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 95. msgid "Catalan desktop"
 96. msgstr "Màn hình Catalan"
 97. #. Description
 98. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 99. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 100. msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Catalan."
 101. #. Description
 102. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 103. msgid "Simplified Chinese environment"
 104. msgstr "Môi trường Trung Quốc đơn giản"
 105. #. Description
 106. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 107. msgid ""
 108. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 109. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 110. "encoding."
 111. msgstr ""
 112. "Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
 113. "dùng Debian nói tiếng Trung quốc, sử dụng bảng mã Tiếng Trung đơn giản."
 114. #. Description
 115. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 116. msgid "Simplified Chinese desktop"
 117. msgstr "Màn hình Tiếng Trung đơn giản"
 118. #. Description
 119. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 120. #, fuzzy
 121. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 122. msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Trung đơn giản"
 123. #. Description
 124. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 125. msgid ""
 126. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 127. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 128. "encoding."
 129. msgstr ""
 130. "Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
 131. "dùng Debian nói tiếng Trung, sử dụng bảng mã Tiếng Trung truyền thống."
 132. #. Description
 133. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 134. msgid "Traditional Chinese environment"
 135. msgstr "Môi trường Trung Quốc truyền thống"
 136. #. Description
 137. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 138. #, fuzzy
 139. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 140. msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Trung truyền thống"
 141. #. Description
 142. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 143. msgid "Cyrillic environment"
 144. msgstr "Môi trường Cyrillic"
 145. #. Description
 146. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 147. msgid ""
 148. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 149. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 150. "Serbian and Ukrainian."
 151. msgstr ""
 152. "Nhóm này cung cấp phông chữ Cyrillic và những phần mềm cần thiết để sử dụng "
 153. "Cyrillic. Nhóm hỗ trợ Bê-la-rút, Bul-ga-ri, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-"
 154. "cra-in."
 155. #. Description
 156. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 157. msgid "Cyrillic desktop"
 158. msgstr "Màn hình Cyrillic"
 159. #. Description
 160. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 161. #, fuzzy
 162. msgid ""
 163. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 164. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 165. msgstr ""
 166. "Nhóm này dịch giao diện sang các tiếng Cyrillic. Hỗ trợ tiếng Bê-la-rút, Bul-"
 167. "ga-ri, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-kra-in."
 168. #. Description
 169. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 170. #, fuzzy
 171. msgid "Czech environment"
 172. msgstr "Môi trường tiếng Pháp"
 173. #. Description
 174. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 175. #, fuzzy
 176. msgid ""
 177. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 178. "speaking people use Debian."
 179. msgstr ""
 180. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu giúp người dùng Debian nói "
 181. "tiếng Pháp."
 182. #. Description
 183. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 184. #, fuzzy
 185. msgid "Czech desktop"
 186. msgstr "Màn hình tiếng Pháp"
 187. #. Description
 188. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 189. #, fuzzy
 190. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 191. msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Pháp"
 192. #. Description
 193. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 194. msgid "Danish environment"
 195. msgstr "Môi trường Đan Mạch"
 196. #. Description
 197. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 198. msgid ""
 199. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 200. "speaking people use Debian."
 201. msgstr ""
 202. "Nhóm này cài đặt những chương trình và tài liệu giúp người dùng Đan Mạch sử "
 203. "dụng Debian."
 204. #. Description
 205. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 206. msgid "Danish desktop"
 207. msgstr "Màn hình Đan Mạch"
 208. #. Description
 209. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 210. #, fuzzy
 211. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 212. msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Đan Mạch"
 213. #. Description
 214. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 215. msgid "SQL database"
 216. msgstr "Cơ sơ dữ liệu SQL"
 217. #. Description
 218. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 219. msgid ""
 220. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 221. msgstr "Nhóm này chọn các gói client và máy chủ cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL."
 222. #. Description
 223. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 224. msgid ""
 225. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 226. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 227. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 228. "locking."
 229. msgstr ""
 230. "PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu gốc, cung cấp sự tương thích nhiều hơn với "
 231. "SQL92và một vài tính năng của SQL3. Có thể dùng CSDL này để cung cấp truy "
 232. "cập chonhiều người dùng, vì tạo điều kiện cho giao dịch và việc khóa triệt "
 233. "để."
 234. #. Description
 235. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 236. msgid "Desktop environment"
 237. msgstr "Môi trường làm việc"
 238. #. Description
 239. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 240. msgid ""
 241. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 242. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 243. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 244. "choose between the two."
 245. msgstr ""
 246. "Nhóm này cung cấp những phần mềm cho môi trường làm việc cơ bản, gồm các "
 247. "trình quản lý buổi làm việc khác nhau, trình quản lý tập tin và trình duyệt "
 248. "web. Nhóm này kết hợp với cả môi trường KDE và GNOME, và cung cấp một trình "
 249. "quản lý màn hình cho phép người dùng chọn một trong hai môi trường nói trên."
 250. #. Description
 251. #: ../po/debian-tasks.desc:197
 252. msgid "DNS server"
 253. msgstr "Máy chủ DNS"
 254. #. Description
 255. #: ../po/debian-tasks.desc:197
 256. msgid ""
 257. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 258. msgstr "Chọn các gói máy chủ BIND DNS, tài liệu, và công cụ tương ứng."
 259. #. Description
 260. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 261. msgid "File server"
 262. msgstr "Máy chủ tập tin"
 263. #. Description
 264. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 265. msgid ""
 266. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 267. "and NFS."
 268. msgstr ""
 269. "Nhóm này cài đặt hệ thống thành máy chủ tập tin, hỗ trợ cả NetBIOS và NFS."
 270. #. Description
 271. #: ../po/debian-tasks.desc:215
 272. msgid "French environment"
 273. msgstr "Môi trường tiếng Pháp"
 274. #. Description
 275. #: ../po/debian-tasks.desc:215
 276. msgid ""
 277. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 278. "speaking people use Debian."
 279. msgstr ""
 280. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu giúp người dùng Debian nói "
 281. "tiếng Pháp."
 282. #. Description
 283. #: ../po/debian-tasks.desc:226
 284. msgid "French desktop"
 285. msgstr "Màn hình tiếng Pháp"
 286. #. Description
 287. #: ../po/debian-tasks.desc:226
 288. #, fuzzy
 289. msgid "This task localises the desktop in French."
 290. msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Pháp"
 291. #. Description
 292. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 293. msgid "German environment"
 294. msgstr "Môi trường Đức"
 295. #. Description
 296. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 297. msgid ""
 298. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 299. "speaking people use Debian."
 300. msgstr ""
 301. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Đức giúp người dùng "
 302. "Debian nói tiếng Đức."
 303. #. Description
 304. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 305. msgid "German desktop"
 306. msgstr "Màn hình Tiếng Đức"
 307. #. Description
 308. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 309. #, fuzzy
 310. msgid "This task localises the desktop in German."
 311. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Đức"
 312. #. Description
 313. #: ../po/debian-tasks.desc:251
 314. msgid "Greek environment"
 315. msgstr "Môi trường Hy Lạp"
 316. #. Description
 317. #: ../po/debian-tasks.desc:251
 318. msgid ""
 319. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 320. "speaking people use Debian."
 321. msgstr ""
 322. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Hy Lạp giúp người "
 323. "dùng Debian nói tiếng Hy Lạp."
 324. #. Description
 325. #: ../po/debian-tasks.desc:261
 326. msgid "Greek desktop"
 327. msgstr "Màn hình Hy Lạp"
 328. #. Description
 329. #: ../po/debian-tasks.desc:261
 330. #, fuzzy
 331. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 332. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Hy Lạp"
 333. #. Description
 334. #: ../po/debian-tasks.desc:268
 335. msgid "Hebrew environment"
 336. msgstr "Môi trường Do Thái"
 337. #. Description
 338. #: ../po/debian-tasks.desc:268
 339. msgid ""
 340. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 341. "speaking people use Debian."
 342. msgstr ""
 343. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Do Thái giúp người "
 344. "dùng Debian nói tiếng Do Thái."
 345. #. Description
 346. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 347. msgid "Hebrew desktop"
 348. msgstr "Màn hình Do Thái"
 349. #. Description
 350. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 351. #, fuzzy
 352. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 353. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Do Thái"
 354. #. Description
 355. #: ../po/debian-tasks.desc:283
 356. msgid "Italian environment"
 357. msgstr "Môi trường tiếng Ý"
 358. #. Description
 359. #: ../po/debian-tasks.desc:283
 360. msgid ""
 361. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 362. "speaking people use Debian."
 363. msgstr ""
 364. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ý giúp người dùng "
 365. "Debian nói tiếng Ý."
 366. #. Description
 367. #: ../po/debian-tasks.desc:294
 368. msgid "Italian desktop"
 369. msgstr "Màn hình tiếng Ý"
 370. #. Description
 371. #: ../po/debian-tasks.desc:294
 372. #, fuzzy
 373. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 374. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Ý"
 375. #. Description
 376. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 377. msgid "Japanese environment"
 378. msgstr "Môi trường tiếng Nhật"
 379. #. Description
 380. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 381. msgid ""
 382. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 383. "Debian."
 384. msgstr ""
 385. "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Nhật sử dụng Debian dễ "
 386. "dàng hơn."
 387. #. Description
 388. #: ../po/debian-tasks.desc:313
 389. msgid "Japanese desktop environment"
 390. msgstr "Môi trường làm việc tiếng Nhật"
 391. #. Description
 392. #: ../po/debian-tasks.desc:313
 393. #, fuzzy
 394. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 395. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Nhật"
 396. #. Description
 397. #: ../po/debian-tasks.desc:320
 398. msgid "Korean environment"
 399. msgstr "Môi trường tiếng Hàn"
 400. #. Description
 401. #: ../po/debian-tasks.desc:320
 402. msgid ""
 403. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 404. "Debian."
 405. msgstr ""
 406. "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Hàn sử dụng Debian dễ "
 407. "dàng hơn."
 408. #. Description
 409. #: ../po/debian-tasks.desc:332
 410. msgid "Korean desktop"
 411. msgstr "Màn hình tiếng Hàn"
 412. #. Description
 413. #: ../po/debian-tasks.desc:332
 414. #, fuzzy
 415. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 416. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Korean"
 417. #. Description
 418. #: ../po/debian-tasks.desc:339
 419. msgid "Lithuanian environment"
 420. msgstr "Môi trường tiếng Li-tu-a-ni"
 421. #. Description
 422. #: ../po/debian-tasks.desc:339
 423. msgid ""
 424. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 425. "Lithuanian speaking people use Debian."
 426. msgstr ""
 427. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Lát-vi giúp người "
 428. "dùng Debian nói tiếng Lát-vi."
 429. #. Description
 430. #: ../po/debian-tasks.desc:349
 431. msgid "Lithuanian desktop"
 432. msgstr "Màn hình tiếng Lát-vi"
 433. #. Description
 434. #: ../po/debian-tasks.desc:349
 435. #, fuzzy
 436. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 437. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Lát-vi"
 438. #. Description
 439. #: ../po/debian-tasks.desc:356
 440. msgid "Mail server"
 441. msgstr "Máy chủ thư"
 442. #. Description
 443. #: ../po/debian-tasks.desc:356
 444. msgid ""
 445. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 446. "server system."
 447. msgstr ""
 448. "Nhóm này chọn các gói khác nhau hỗ trợ cho hệ thống máy chủ thư nói chung."
 449. #. Description
 450. #: ../po/debian-tasks.desc:365
 451. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 452. msgstr "Môi trường Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
 453. #. Description
 454. #: ../po/debian-tasks.desc:365
 455. msgid ""
 456. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 457. "speaking people use Debian."
 458. msgstr ""
 459. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Na Uy giúp người dùng "
 460. "Debian nói tiếng Na Uy."
 461. #. Description
 462. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 463. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 464. msgstr "Màn hình Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
 465. #. Description
 466. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 467. #, fuzzy
 468. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 469. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Na Uy"
 470. #. Description
 471. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 472. msgid "Polish environment"
 473. msgstr "Môi trường Ba lan"
 474. #. Description
 475. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 476. msgid ""
 477. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 478. "speaking people use Debian."
 479. msgstr ""
 480. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ba lan giúp người "
 481. "dùng Debian nói tiếng Ba Lan."
 482. #. Description
 483. #: ../po/debian-tasks.desc:394
 484. msgid "Polish desktop"
 485. msgstr "Màn hình Ba lan"
 486. #. Description
 487. #: ../po/debian-tasks.desc:394
 488. #, fuzzy
 489. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 490. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Ba Lan"
 491. #. Description
 492. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 493. msgid "Print server"
 494. msgstr "Máy chủ in"
 495. #. Description
 496. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 497. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 498. msgstr "Nhóm này cài đặt hệ thống thành máy chủ in."
 499. #. Description
 500. #: ../po/debian-tasks.desc:412
 501. msgid "Russian environment"
 502. msgstr "Môi trường Nga"
 503. #. Description
 504. #: ../po/debian-tasks.desc:412
 505. msgid ""
 506. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 507. "speaking people use Debian."
 508. msgstr ""
 509. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Nga giúp người dùng "
 510. "Debian nói tiếng Nga."
 511. #. Description
 512. #: ../po/debian-tasks.desc:423
 513. msgid "Russian desktop"
 514. msgstr "Màn hình tiếng Nga"
 515. #. Description
 516. #: ../po/debian-tasks.desc:423
 517. #, fuzzy
 518. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 519. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Nga"
 520. #. Description
 521. #: ../po/debian-tasks.desc:430
 522. msgid "Spanish environment"
 523. msgstr "Môi trường Tây Ban Nha"
 524. #. Description
 525. #: ../po/debian-tasks.desc:430
 526. msgid ""
 527. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 528. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 529. msgstr ""
 530. "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Tây Ban Nha sử dụng "
 531. "Debian dễ dàng hơn."
 532. #. Description
 533. #: ../po/debian-tasks.desc:441
 534. msgid "Spanish desktop"
 535. msgstr "Màn hình Tây Ban Nha"
 536. #. Description
 537. #: ../po/debian-tasks.desc:441
 538. #, fuzzy
 539. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 540. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Tây Ban Nha"
 541. #. Description
 542. #: ../po/debian-tasks.desc:448
 543. msgid "Standard system"
 544. msgstr ""
 545. #. Description
 546. #: ../po/debian-tasks.desc:448
 547. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 548. msgstr ""
 549. #. Description
 550. #: ../po/debian-tasks.desc:455
 551. msgid "Swedish environment"
 552. msgstr "Môi trường Thụy Điển"
 553. #. Description
 554. #: ../po/debian-tasks.desc:455
 555. msgid ""
 556. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 557. "speaking people use Debian."
 558. msgstr ""
 559. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Thụy Điển giúp người "
 560. "dùng Debian nói tiếng Thụy Điển."
 561. #. Description
 562. #: ../po/debian-tasks.desc:465
 563. msgid "Swedish desktop"
 564. msgstr "Màn hình Thụy Điển"
 565. #. Description
 566. #: ../po/debian-tasks.desc:465
 567. #, fuzzy
 568. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 569. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thụy Điển"
 570. #. Description
 571. #: ../po/debian-tasks.desc:472
 572. msgid "Thai environment"
 573. msgstr "Môi trường Thái"
 574. #. Description
 575. #: ../po/debian-tasks.desc:472
 576. msgid ""
 577. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 578. "use Debian."
 579. msgstr ""
 580. "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng Thái Lan sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 581. #. Description
 582. #: ../po/debian-tasks.desc:484
 583. msgid "Thai desktop"
 584. msgstr "Màn hình tiếng Thái"
 585. #. Description
 586. #: ../po/debian-tasks.desc:484
 587. #, fuzzy
 588. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 589. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thái"
 590. #. Description
 591. #: ../po/debian-tasks.desc:491
 592. msgid "Turkish environment"
 593. msgstr "Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ"
 594. #. Description
 595. #: ../po/debian-tasks.desc:491
 596. msgid ""
 597. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 598. "speaking people use Debian."
 599. msgstr ""
 600. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ giúp người "
 601. "dùng Debian nói tiếng Thổ."
 602. #. Description
 603. #: ../po/debian-tasks.desc:503
 604. msgid "Turkish desktop"
 605. msgstr "Màn hình Thổ Nhĩ Kỳ"
 606. #. Description
 607. #: ../po/debian-tasks.desc:503
 608. #, fuzzy
 609. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 610. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ"
 611. #. Description
 612. #: ../po/debian-tasks.desc:510
 613. msgid "Ukrainian environment"
 614. msgstr "Môi trường U-cra-in"
 615. #. Description
 616. #: ../po/debian-tasks.desc:510
 617. msgid ""
 618. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 619. "speaking people use Debian."
 620. msgstr ""
 621. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng U-cra-in giúp người "
 622. "dùng Debian nói tiếng U-cra-in."
 623. #. Description
 624. #: ../po/debian-tasks.desc:520
 625. msgid "Ukrainian desktop"
 626. msgstr "Màn hình U-cra-in"
 627. #. Description
 628. #: ../po/debian-tasks.desc:520
 629. #, fuzzy
 630. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 631. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng U-cra-in"
 632. #. Description
 633. #: ../po/debian-tasks.desc:528
 634. msgid "Web server"
 635. msgstr "Máy chủ Web"
 636. #. Description
 637. #: ../po/debian-tasks.desc:528
 638. msgid ""
 639. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 640. msgstr "Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống máy chủ web nói chung."
 641. #, fuzzy
 642. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Arabic."
 643. #~ msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thái"
 644. #, fuzzy
 645. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 646. #~ msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Ý"
 647. #, fuzzy
 648. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 649. #~ msgstr "Nhóm này cài đặt hệ thống thành máy chủ in."