You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

634 lines
19 KiB

 1. # translation of tasksel_tasks to Vietnamese
 2. # Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2005-01-21 15:27-0500\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2005-04-27 00:51+0400\n"
 12. "Last-Translator: Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>\n"
 13. "Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 18. #. Description
 19. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 20. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 21. msgstr "Môi trường Brazil gốc Bồ Đào Nha"
 22. #. Description
 23. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 24. msgid ""
 25. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 26. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 27. msgstr ""
 28. "Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
 29. "dùng Debian nói tiếng Brazil gốc Bồ Đào Nha."
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 32. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 33. msgstr "Màn hình Brazil gốc Bồ Đào Nha"
 34. #. Description
 35. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 36. msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
 37. msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Brazil gốc Bồ Đào Nha."
 38. #. Description
 39. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 40. msgid "Catalan environment"
 41. msgstr "Môi trường Catalan"
 42. #. Description
 43. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 44. msgid ""
 45. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 46. "speaking people use Debian."
 47. msgstr ""
 48. "Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
 49. "dùng Debian nói tiếng Catalan."
 50. #. Description
 51. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 52. msgid "Catalan desktop"
 53. msgstr "Màn hình Catalan"
 54. #. Description
 55. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 56. msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
 57. msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Catalan."
 58. #. Description
 59. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 60. msgid "Simplified Chinese environment"
 61. msgstr "Môi trường Trung Quốc đơn giản"
 62. #. Description
 63. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 64. msgid ""
 65. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 66. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 67. "encoding."
 68. msgstr ""
 69. "Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
 70. "dùng Debian nói tiếng Trung quốc, sử dụng bảng mã Tiếng Trung đơn giản."
 71. #. Description
 72. #: ../po/debian-tasks.desc:51
 73. msgid "Simplified Chinese desktop"
 74. msgstr "Màn hình Tiếng Trung đơn giản"
 75. #. Description
 76. #: ../po/debian-tasks.desc:51
 77. msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
 78. msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Trung đơn giản"
 79. #. Description
 80. #: ../po/debian-tasks.desc:58
 81. msgid ""
 82. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 83. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 84. "encoding."
 85. msgstr ""
 86. "Nhóm này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp người "
 87. "dùng Debian nói tiếng Trung, sử dụng bảng mã Tiếng Trung truyền thống."
 88. #. Description
 89. #: ../po/debian-tasks.desc:71
 90. msgid "Traditional Chinese environment"
 91. msgstr "Môi trường Trung Quốc truyền thống"
 92. #. Description
 93. #: ../po/debian-tasks.desc:71
 94. msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese"
 95. msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Trung truyền thống"
 96. #. Description
 97. #: ../po/debian-tasks.desc:78
 98. msgid "Cyrillic environment"
 99. msgstr "Môi trường Cyrillic"
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:78
 102. msgid ""
 103. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 104. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 105. "Serbian and Ukrainian."
 106. msgstr ""
 107. "Nhóm này cung cấp phông chữ Cyrillic và những phần mềm cần thiết để sử dụng "
 108. "Cyrillic. Nhóm hỗ trợ Bê-la-rút, Bul-ga-ri, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-cra-in."
 109. #. Description
 110. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 111. msgid "Cyrillic desktop"
 112. msgstr "Màn hình Cyrillic"
 113. #. Description
 114. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 115. msgid ""
 116. "This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
 117. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 118. msgstr ""
 119. "Nhóm này dịch giao diện sang các tiếng Cyrillic. Hỗ trợ tiếng Bê-la-rút, Bul-ga-ri, "
 120. "Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-kra-in."
 121. #. Description
 122. #: ../po/debian-tasks.desc:99
 123. msgid "Danish environment"
 124. msgstr "Môi trường Đan Mạch"
 125. #. Description
 126. #: ../po/debian-tasks.desc:99
 127. msgid ""
 128. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 129. "speaking people use Debian."
 130. msgstr ""
 131. "Nhóm này cài đặt những chương trình và tài liệu giúp người "
 132. "dùng Đan Mạch sử dụng Debian."
 133. #. Description
 134. #: ../po/debian-tasks.desc:109
 135. msgid "Danish desktop"
 136. msgstr "Màn hình Đan Mạch"
 137. #. Description
 138. #: ../po/debian-tasks.desc:109
 139. msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
 140. msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Đan Mạch"
 141. #. Description
 142. #: ../po/debian-tasks.desc:116
 143. msgid "SQL database"
 144. msgstr "Cơ sơ dữ liệu SQL"
 145. #. Description
 146. #: ../po/debian-tasks.desc:116
 147. msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 148. msgstr "Nhóm này chọn các gói client và máy chủ cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL."
 149. #. Description
 150. #: ../po/debian-tasks.desc:116
 151. msgid ""
 152. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 153. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 154. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 155. "locking."
 156. msgstr ""
 157. "PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu gốc, cung cấp sự tương thích nhiều hơn với SQL92"
 158. "và một vài tính năng của SQL3. Có thể dùng CSDL này để cung cấp truy cập cho"
 159. "nhiều người dùng, vì tạo điều kiện cho giao dịch và việc khóa triệt để."
 160. #. Description
 161. #: ../po/debian-tasks.desc:130
 162. msgid "Desktop environment"
 163. msgstr "Môi trường làm việc"
 164. #. Description
 165. #: ../po/debian-tasks.desc:130
 166. msgid ""
 167. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 168. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 169. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 170. "choose between the two."
 171. msgstr ""
 172. "Nhóm này cung cấp những phần mềm cho môi trường làm việc cơ bản, gồm các trình "
 173. "quản lý buổi làm việc khác nhau, trình quản lý tập tin và trình duyệt web. Nhóm này kết hợp với cả môi trường KDE và GNOME, và cung cấp một trình "
 174. "quản lý màn hình cho phép người dùng chọn một trong hai môi trường nói trên."
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:150
 177. msgid "DNS server"
 178. msgstr "Máy chủ DNS"
 179. #. Description
 180. #: ../po/debian-tasks.desc:150
 181. msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 182. msgstr "Chọn các gói máy chủ BIND DNS, tài liệu, và công cụ tương ứng."
 183. #. Description
 184. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 185. msgid "File server"
 186. msgstr "Máy chủ tập tin"
 187. #. Description
 188. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 189. msgid ""
 190. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 191. "and NFS."
 192. msgstr "Nhóm này cài đặt hệ thống thành máy chủ tập tin, hỗ trợ cả NetBIOS và NFS."
 193. #. Description
 194. #: ../po/debian-tasks.desc:168
 195. msgid "French environment"
 196. msgstr "Môi trường tiếng Pháp"
 197. #. Description
 198. #: ../po/debian-tasks.desc:168
 199. msgid ""
 200. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 201. "speaking people use Debian."
 202. msgstr ""
 203. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu giúp người "
 204. "dùng Debian nói tiếng Pháp."
 205. #. Description
 206. #: ../po/debian-tasks.desc:179
 207. msgid "French desktop"
 208. msgstr "Màn hình tiếng Pháp"
 209. #. Description
 210. #: ../po/debian-tasks.desc:179
 211. msgid "This task makes the desktop be localised in French"
 212. msgstr "Nhóm này dịch giao diện sang tiếng Pháp"
 213. #. Description
 214. #: ../po/debian-tasks.desc:186
 215. msgid "German environment"
 216. msgstr "Môi trường Đức"
 217. #. Description
 218. #: ../po/debian-tasks.desc:186
 219. msgid ""
 220. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 221. "speaking people use Debian."
 222. msgstr ""
 223. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Đức giúp người "
 224. "dùng Debian nói tiếng Đức."
 225. #. Description
 226. #: ../po/debian-tasks.desc:197
 227. msgid "German desktop"
 228. msgstr "Màn hình Tiếng Đức"
 229. #. Description
 230. #: ../po/debian-tasks.desc:197
 231. msgid "This task makes the desktop be localised in German"
 232. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Đức"
 233. #. Description
 234. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 235. msgid "Greek environment"
 236. msgstr "Môi trường Hy Lạp"
 237. #. Description
 238. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 239. msgid ""
 240. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 241. "speaking people use Debian."
 242. msgstr ""
 243. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Hy Lạp giúp người "
 244. "dùng Debian nói tiếng Hy Lạp."
 245. #. Description
 246. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 247. msgid "Greek desktop"
 248. msgstr "Màn hình Hy Lạp"
 249. #. Description
 250. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 251. msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
 252. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Hy Lạp"
 253. #. Description
 254. #: ../po/debian-tasks.desc:221
 255. msgid "Hebrew environment"
 256. msgstr "Môi trường Do Thái"
 257. #. Description
 258. #: ../po/debian-tasks.desc:221
 259. msgid ""
 260. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 261. "speaking people use Debian."
 262. msgstr ""
 263. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Do Thái giúp người "
 264. "dùng Debian nói tiếng Do Thái."
 265. #. Description
 266. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 267. msgid "Hebrew desktop"
 268. msgstr "Màn hình Do Thái"
 269. #. Description
 270. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 271. msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
 272. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Do Thái"
 273. #. Description
 274. #: ../po/debian-tasks.desc:236
 275. msgid "Italian environment"
 276. msgstr "Môi trường tiếng Ý"
 277. #. Description
 278. #: ../po/debian-tasks.desc:236
 279. msgid ""
 280. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 281. "speaking people use Debian."
 282. msgstr ""
 283. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ý giúp người "
 284. "dùng Debian nói tiếng Ý."
 285. #. Description
 286. #: ../po/debian-tasks.desc:247
 287. msgid "Italian desktop"
 288. msgstr "Màn hình tiếng Ý"
 289. #. Description
 290. #: ../po/debian-tasks.desc:247
 291. msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
 292. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Ý"
 293. #. Description
 294. #: ../po/debian-tasks.desc:254
 295. msgid "Japanese environment"
 296. msgstr "Môi trường tiếng Nhật"
 297. #. Description
 298. #: ../po/debian-tasks.desc:254
 299. msgid ""
 300. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 301. "Debian."
 302. msgstr "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Nhật sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 303. #. Description
 304. #: ../po/debian-tasks.desc:266
 305. msgid "Japanese desktop environment"
 306. msgstr "Môi trường làm việc tiếng Nhật"
 307. #. Description
 308. #: ../po/debian-tasks.desc:266
 309. msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
 310. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Nhật"
 311. #. Description
 312. #: ../po/debian-tasks.desc:273
 313. msgid "Korean environment"
 314. msgstr "Môi trường tiếng Hàn"
 315. #. Description
 316. #: ../po/debian-tasks.desc:273
 317. msgid ""
 318. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 319. "Debian."
 320. msgstr "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Hàn sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 321. #. Description
 322. #: ../po/debian-tasks.desc:285
 323. msgid "Korean desktop"
 324. msgstr "Màn hình tiếng Hàn"
 325. #. Description
 326. #: ../po/debian-tasks.desc:285
 327. msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
 328. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Korean"
 329. #. Description
 330. #: ../po/debian-tasks.desc:292
 331. msgid "Lithuanian environment"
 332. msgstr "Môi trường tiếng Li-tu-a-ni"
 333. #. Description
 334. #: ../po/debian-tasks.desc:292
 335. msgid ""
 336. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 337. "Lithuanian speaking people use Debian."
 338. msgstr ""
 339. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Lát-vi giúp người "
 340. "dùng Debian nói tiếng Lát-vi."
 341. #. Description
 342. #: ../po/debian-tasks.desc:302
 343. msgid "Lithuanian desktop"
 344. msgstr "Màn hình tiếng Lát-vi"
 345. #. Description
 346. #: ../po/debian-tasks.desc:302
 347. msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
 348. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Lát-vi"
 349. #. Description
 350. #: ../po/debian-tasks.desc:309
 351. msgid "Mail server"
 352. msgstr "Máy chủ thư"
 353. #. Description
 354. #: ../po/debian-tasks.desc:309
 355. msgid ""
 356. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 357. "server system."
 358. msgstr "Nhóm này chọn các gói khác nhau hỗ trợ cho hệ thống máy chủ thư nói chung."
 359. #. Description
 360. #: ../po/debian-tasks.desc:318
 361. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 362. msgstr "Môi trường Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
 363. #. Description
 364. #: ../po/debian-tasks.desc:318
 365. msgid ""
 366. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 367. "speaking people use Debian."
 368. msgstr ""
 369. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Na Uy giúp người "
 370. "dùng Debian nói tiếng Na Uy."
 371. #. Description
 372. #: ../po/debian-tasks.desc:329
 373. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 374. msgstr "Màn hình Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
 375. #. Description
 376. #: ../po/debian-tasks.desc:329
 377. msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
 378. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Na Uy"
 379. #. Description
 380. #: ../po/debian-tasks.desc:336
 381. msgid "Polish environment"
 382. msgstr "Môi trường Ba lan"
 383. #. Description
 384. #: ../po/debian-tasks.desc:336
 385. msgid ""
 386. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 387. "speaking people use Debian."
 388. msgstr ""
 389. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ba lan giúp người "
 390. "dùng Debian nói tiếng Ba Lan."
 391. #. Description
 392. #: ../po/debian-tasks.desc:347
 393. msgid "Polish desktop"
 394. msgstr "Màn hình Ba lan"
 395. #. Description
 396. #: ../po/debian-tasks.desc:347
 397. msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
 398. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Ba Lan"
 399. #. Description
 400. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 401. msgid "Print server"
 402. msgstr "Máy chủ in"
 403. #. Description
 404. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 405. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 406. msgstr "Nhóm này cài đặt hệ thống thành máy chủ in."
 407. #. Description
 408. #: ../po/debian-tasks.desc:365
 409. msgid "Russian environment"
 410. msgstr "Môi trường Nga"
 411. #. Description
 412. #: ../po/debian-tasks.desc:365
 413. msgid ""
 414. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 415. "speaking people use Debian."
 416. msgstr ""
 417. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Nga giúp người "
 418. "dùng Debian nói tiếng Nga."
 419. #. Description
 420. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 421. msgid "Russian desktop"
 422. msgstr "Màn hình tiếng Nga"
 423. #. Description
 424. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 425. msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
 426. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Nga"
 427. #. Description
 428. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 429. msgid "Spanish environment"
 430. msgstr "Môi trường Tây Ban Nha"
 431. #. Description
 432. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 433. msgid ""
 434. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 435. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 436. msgstr ""
 437. "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Tây Ban Nha sử "
 438. "dụng Debian dễ dàng hơn."
 439. #. Description
 440. #: ../po/debian-tasks.desc:394
 441. msgid "Spanish desktop"
 442. msgstr "Màn hình Tây Ban Nha"
 443. #. Description
 444. #: ../po/debian-tasks.desc:394
 445. msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
 446. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Tây Ban Nha"
 447. #. Description
 448. #: ../po/debian-tasks.desc:401
 449. msgid "Swedish environment"
 450. msgstr "Môi trường Thụy Điển"
 451. #. Description
 452. #: ../po/debian-tasks.desc:401
 453. msgid ""
 454. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 455. "speaking people use Debian."
 456. msgstr ""
 457. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Thụy Điển giúp người "
 458. "dùng Debian nói tiếng Thụy Điển."
 459. #. Description
 460. #: ../po/debian-tasks.desc:411
 461. msgid "Swedish desktop"
 462. msgstr "Màn hình Thụy Điển"
 463. #. Description
 464. #: ../po/debian-tasks.desc:411
 465. msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
 466. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thụy Điển"
 467. #. Description
 468. #: ../po/debian-tasks.desc:418
 469. msgid "Thai environment"
 470. msgstr "Môi trường Thái"
 471. #. Description
 472. #: ../po/debian-tasks.desc:418
 473. msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
 474. msgstr "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng Thái Lan sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 475. #. Description
 476. #: ../po/debian-tasks.desc:429
 477. msgid "Thai desktop"
 478. msgstr "Màn hình tiếng Thái"
 479. #. Description
 480. #: ../po/debian-tasks.desc:429
 481. msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
 482. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thái"
 483. #. Description
 484. #: ../po/debian-tasks.desc:436
 485. msgid "Turkish environment"
 486. msgstr "Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ"
 487. #. Description
 488. #: ../po/debian-tasks.desc:436
 489. msgid ""
 490. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 491. "speaking people use Debian."
 492. msgstr ""
 493. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ giúp người "
 494. "dùng Debian nói tiếng Thổ."
 495. #. Description
 496. #: ../po/debian-tasks.desc:448
 497. msgid "Turkish desktop"
 498. msgstr "Màn hình Thổ Nhĩ Kỳ"
 499. #. Description
 500. #: ../po/debian-tasks.desc:448
 501. msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
 502. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ"
 503. #. Description
 504. #: ../po/debian-tasks.desc:455
 505. msgid "Ukrainian environment"
 506. msgstr "Môi trường U-cra-in"
 507. #. Description
 508. #: ../po/debian-tasks.desc:455
 509. msgid ""
 510. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 511. "speaking people use Debian."
 512. msgstr ""
 513. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng U-cra-in giúp người "
 514. "dùng Debian nói tiếng U-cra-in."
 515. #. Description
 516. #: ../po/debian-tasks.desc:465
 517. msgid "Ukrainian desktop"
 518. msgstr "Màn hình U-cra-in"
 519. #. Description
 520. #: ../po/debian-tasks.desc:465
 521. msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
 522. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng U-cra-in"
 523. #. Description
 524. #: ../po/debian-tasks.desc:473
 525. msgid "Web server"
 526. msgstr "Máy chủ Web"
 527. #. Description
 528. #: ../po/debian-tasks.desc:473
 529. msgid "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
 530. msgstr "Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống máy chủ web nói chung."