You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

228 lines
6.0 KiB

# Catalan messages for Debian's tasksel.
# Copyright © 2001, 2003, 2004 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2001, 2003, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.34\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-28 08:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-30 13:43+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../data.c:307 ../data.c:321
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "No es pot reservar memòria per al buffer d'enumeració"
#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\n"
"\t"
msgstr ""
"S'ha produït un error fatal en %s:%d\n"
"\t"
#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\n"
"\t"
msgstr ""
"S'ha produït un error d'E/S en %s:%d\n"
"\t"
#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
msgid "(no description)"
msgstr "(cap descripció)"
#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr "Usuari final"
#: ../slangui.c:76
msgid "Hardware Support"
msgstr "Suport de maquinari"
#: ../slangui.c:77
msgid "Servers"
msgstr "Servidors"
#: ../slangui.c:78
msgid "Development"
msgstr "Desenvolupament"
#: ../slangui.c:79
msgid "Localization"
msgstr "Localització"
#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Miscel·lània"
#: ../slangui.c:219
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el terminal"
#: ../slangui.c:221
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar la sortida per pantalla"
#: ../slangui.c:222
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar la interfície del teclat"
#: ../slangui.c:239
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
msgstr "Instal·lador de tasques de Debian v%s - © 1999-2004 SPI i altres"
#: ../slangui.c:393
msgid "^Finish"
msgstr "^Finalitza"
#: ../slangui.c:401 ../slangui.c:402
msgid "Task ^Info"
msgstr "^Informació sobre la tasca"
#: ../slangui.c:406 ../slangui.c:407
msgid "^Help"
msgstr "^Ajuda"
#: ../slangui.c:441
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Seleccioneu les tasques a instal·lar"
#: ../slangui.c:576
msgid "Ok"
msgstr "D'acord"
#: ../slangui.c:685 ../slangui.c:699 ../slangui.c:810
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Índex fora dels límits: %d >= %d"
#: ../slangui.c:776
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"
#: ../slangui.c:777
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Les tasques vos permeten instal·lar una selecció de paquets que realitzen "
"una tasca determinada.\n"
"\n"
"La llista de selecció principal mostra una llista de tasques que podeu "
"instal·lar. Les tecles de cursor mouen la selecció. Polsar INTRO o la BARRA "
"ESPACIADORA canvia la sel·lecció de la tasca en el cursor. També podeu "
"polsar A per a seleccionar totes les tasques, o N per a deseleccionarles "
"totes. Polsar Q sortirà d'aquest programa i començarà la instal·lació de les "
"tasques seleccionades.\n"
"\n"
"Gràcies per fer servir Debian.\n"
"\n"
"Polseu intro per tornar a la finestra de selecció de tasques"
#: ../slangui.c:818
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"Descripció:\n"
"%s\n"
"\n"
"Paquets inclossos:\n"
#: ../slangui.c:826
msgid "(no description available)"
msgstr "(descripció no disponible)"
#: ../tasksel.c:33
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "S'ha rebut un senyal desconegut"
#: ../tasksel.c:39
#, c-format
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "tasksel install <tasca>\n"
#: ../tasksel.c:40
#, c-format
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [opcions]; on opcions és qualsevol combinació de:\n"
#: ../tasksel.c:41
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- mode de prova; no executa apt-get en sortir"
#: ../tasksel.c:42
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- encua instal·lacions; no instal·la paquets amb apt-get;\n"
"\t\tnomés encola-los en dpkg"
#: ../tasksel.c:43
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- instal·la tots els paquets amb prioritat «requerit»"
#: ../tasksel.c:44
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- instal·la tots els paquets amb prioritat «important»"
#: ../tasksel.c:45
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- instal·la tots els paquets amb prioritat «estàndard»"
#: ../tasksel.c:46
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- no mostra la IU; s'utilitza normalment amb -r o -i"
#: ../tasksel.c:47
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- mostra totes les tasques, inclús aquelles que no tenen paquets"
#: ../tasksel.c:88 ../tasksel.c:123
#, c-format
msgid "No packages selected\n"
msgstr "No hi ha paquets seleccionats\n"
#: ../tasksel.c:197
#, c-format
msgid "No tasks found on this system.\n"
msgstr "No s'han trobat tasques en aquest sistema.\n"
#: ../util.c:21
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "No es pot reservar memòria per a strdup"
#: ../util.c:39
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "No es poden reservar %d byes de memòria"
#: ../util.c:48
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "No es poden reassignar %d bytes de memòria"