You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

741 lines
23 KiB

 1. # translation of tasksel_tasks to Vietnamese
 2. # Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
 5. # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel_tasks_po_vi\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2005-06-26 08:38+0200\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2005-07-03 16:02+0930\n"
 12. "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 13. "Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
 18. "X-Generator: LocFactoryEditor 1.2.2\n"
 19. #. Description
 20. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 21. msgid ""
 22. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 23. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 24. msgstr ""
 25. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 26. "liệu giúp người dùng nói tiếng Ả Rập sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 27. #. Description
 28. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 29. msgid "Arabic environment"
 30. msgstr "Môi trường Ả Rập"
 31. #. Description
 32. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 33. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 34. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng A-rập."
 35. #. Description
 36. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 37. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 38. msgstr "Môi trường Bồ Đào Nha cho người Bra-xin"
 39. #. Description
 40. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 41. msgid ""
 42. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 43. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 44. msgstr ""
 45. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp "
 46. "người dùng Debian nói tiếng Bồ Đào Nha trong Bra-xin."
 47. #. Description
 48. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 49. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 50. msgstr "Màn hình nền Bồ Đào Nha Bra-xin"
 51. #. Description
 52. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 53. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 54. msgstr ""
 55. "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Bồ Đào Nha của Bra-xin."
 56. #. Description
 57. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 58. msgid "Bulgarian environment"
 59. msgstr "Môi trường tiếng Bảo-gia-lơi"
 60. #. Description
 61. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 62. msgid ""
 63. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 64. "speakers to use Debian."
 65. msgstr ""
 66. "Công việc này cài đặt các chương trình và tập tin dữ liệu giúp người dùng "
 67. "nói tiếng Bảo-gia-lơi sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 68. #. Description
 69. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 70. msgid "Bulgarian desktop"
 71. msgstr "Màn hình nền tiếng Bul-ga-ri"
 72. #. Description
 73. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 74. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 75. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Bảo-gia-lơi."
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 78. msgid "Catalan environment"
 79. msgstr "Môi trường Ca-ta-lan"
 80. #. Description
 81. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 82. msgid ""
 83. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 84. "speaking people use Debian."
 85. msgstr ""
 86. "Công việc này cài đặt những chương trình và tài liệu giúp người dùng Debian "
 87. "nói tiếng Ca-tal-an."
 88. #. Description
 89. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 90. msgid "Catalan desktop"
 91. msgstr "Màn hình nền Catalan"
 92. #. Description
 93. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 94. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 95. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Ca-ta-lan."
 96. #. Description
 97. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 98. msgid "Simplified Chinese environment"
 99. msgstr "Môi trường Trung Quốc đơn giản"
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 102. msgid ""
 103. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 104. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 105. "encoding."
 106. msgstr ""
 107. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 108. "liệu giúp người dùng Debian nói tiếng Trung quốc, sử dụng bộ ký tự Tiếng "
 109. "Trung đơn giản."
 110. #. Description
 111. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 112. msgid "Simplified Chinese desktop"
 113. msgstr "Màn hình nền Tiếng Trung đơn giản"
 114. #. Description
 115. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 116. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 117. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Trung đơn giản."
 118. #. Description
 119. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 120. msgid ""
 121. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 122. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 123. "encoding."
 124. msgstr ""
 125. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 126. "liệu giúp người dùng Debian nói tiếng Trung, sử dụng bộ ký tự Tiếng Trung "
 127. "truyền thống."
 128. #. Description
 129. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 130. msgid "Traditional Chinese environment"
 131. msgstr "Môi trường Trung Quốc truyền thống"
 132. #. Description
 133. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 134. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 135. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Trung truyền thống."
 136. #. Description
 137. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 138. msgid "Cyrillic environment"
 139. msgstr "Môi trường Ki-rin"
 140. #. Description
 141. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 142. msgid ""
 143. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 144. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 145. "Serbian and Ukrainian."
 146. msgstr ""
 147. "Công việc này cung cấp phông chữ Ki-rin và những phần mềm cần thiết để sử "
 148. "dụng chữ Ki-rin. Nó hỗ trợ Bê-la-rút, Bảo-gia-lơi, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-"
 149. "bi và U-cợ-rainh."
 150. #. Description
 151. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 152. msgid "Cyrillic desktop"
 153. msgstr "Màn hình nền Ki-rin"
 154. #. Description
 155. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 156. msgid ""
 157. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 158. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 159. msgstr ""
 160. "Công việc này địa phương hóa giao diện cho các ngôn ngữ Ki-rin. Hỗ trợ tiếng "
 161. "Bê-la-rút, Bảo-gia-lơi, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-cợ-rainh"
 162. #. Description
 163. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 164. msgid "Czech environment"
 165. msgstr "Môi trường tiếng Séc"
 166. #. Description
 167. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 168. msgid ""
 169. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 170. "speaking people use Debian."
 171. msgstr ""
 172. "Công việc này cài đặt những gói tin, và tài liệu giúp người dùng Debian nói "
 173. "tiếng Séc."
 174. #. Description
 175. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 176. msgid "Czech desktop"
 177. msgstr "Màn hình nền tiếng Séc"
 178. #. Description
 179. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 180. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 181. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Séc."
 182. #. Description
 183. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 184. msgid "Danish environment"
 185. msgstr "Môi trường Đan Mạch"
 186. #. Description
 187. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 188. msgid ""
 189. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 190. "speaking people use Debian."
 191. msgstr ""
 192. "Nhóm này cài đặt những chương trình và tài liệu giúp người dùng Đan Mạch sử "
 193. "dụng Debian."
 194. #. Description
 195. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 196. msgid "Danish desktop"
 197. msgstr "Màn hình nền Đan Mạch"
 198. #. Description
 199. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 200. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 201. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Đan Mạch."
 202. #. Description
 203. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 204. msgid "SQL database"
 205. msgstr "Cơ sơ dữ liệu SQL"
 206. #. Description
 207. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 208. msgid ""
 209. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 210. msgstr ""
 211. "Công việc này chọn các gói tin trình khách và trình phục vụ cho cơ sở dữ "
 212. "liệu PostgreSQL."
 213. #. Description
 214. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 215. msgid ""
 216. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 217. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 218. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 219. "locking."
 220. msgstr ""
 221. "PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu cách liên quan, cung cấp sự tương thích "
 222. "nhiều hơn với SQL92và một vài tính năng của SQL3. Có thể dùng nó để cung cấp "
 223. "truy cập cho nhiều người dùng, thông qua khả năng giao dịch và khóa triệt để."
 224. #. Description
 225. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 226. msgid "Desktop environment"
 227. msgstr "Môi trường làm việc"
 228. #. Description
 229. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 230. msgid ""
 231. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 232. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 233. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 234. "choose between the two."
 235. msgstr ""
 236. "Công việc này cung cấp những phần mềm cho môi trường làm việc cơ bản, gồm "
 237. "các trình quản lý buổi làm việc khác nhau, trình quản lý tập tin và trình "
 238. "duyệt Mạng. Công việc này kết hợp với cả môi trường KDE và GNOME, và cung "
 239. "cấp một trình quản lý bộ trình bày cho phép người dùng chọn một trong hai "
 240. "môi trường nói trên."
 241. #. Description
 242. #: ../po/debian-tasks.desc:197
 243. msgid "DNS server"
 244. msgstr "Trình phục vụ DNS"
 245. #. Description
 246. #: ../po/debian-tasks.desc:197
 247. msgid ""
 248. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 249. msgstr ""
 250. "Chọn các gói tin trình phục vụ DNS loại BIND, tài liệu, và công cụ tương ứng."
 251. #. Description
 252. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 253. msgid "File server"
 254. msgstr "Trình phục vụ tập tin"
 255. #. Description
 256. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 257. msgid ""
 258. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 259. "and NFS."
 260. msgstr ""
 261. "Công việc này thiết lập hệ thống bạn có khả năng trình phục vụ tập tin, hỗ "
 262. "trợ cả NetBIOS và NFS."
 263. #. Description
 264. #: ../po/debian-tasks.desc:215
 265. msgid "French environment"
 266. msgstr "Môi trường tiếng Pháp"
 267. #. Description
 268. #: ../po/debian-tasks.desc:215
 269. msgid ""
 270. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 271. "speaking people use Debian."
 272. msgstr ""
 273. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu giúp người dùng Debian nói "
 274. "tiếng Pháp."
 275. #. Description
 276. #: ../po/debian-tasks.desc:226
 277. msgid "French desktop"
 278. msgstr "Màn hình nền tiếng Pháp"
 279. #. Description
 280. #: ../po/debian-tasks.desc:226
 281. msgid "This task localises the desktop in French."
 282. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Pháp."
 283. #. Description
 284. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 285. msgid "German environment"
 286. msgstr "Môi trường Đức"
 287. #. Description
 288. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 289. msgid ""
 290. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 291. "speaking people use Debian."
 292. msgstr ""
 293. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Đức giúp người dùng "
 294. "Debian nói tiếng Đức."
 295. #. Description
 296. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 297. msgid "German desktop"
 298. msgstr "Màn hình nền Tiếng Đức"
 299. #. Description
 300. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 301. msgid "This task localises the desktop in German."
 302. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Đức."
 303. #. Description
 304. #: ../po/debian-tasks.desc:251
 305. msgid "Greek environment"
 306. msgstr "Môi trường Hy Lạp"
 307. #. Description
 308. #: ../po/debian-tasks.desc:251
 309. msgid ""
 310. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 311. "speaking people use Debian."
 312. msgstr ""
 313. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Hy Lạp giúp người "
 314. "dùng Debian nói tiếng Hy Lạp."
 315. #. Description
 316. #: ../po/debian-tasks.desc:261
 317. msgid "Greek desktop"
 318. msgstr "Màn hình nền Hy Lạp"
 319. #. Description
 320. #: ../po/debian-tasks.desc:261
 321. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 322. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Hy Lạp."
 323. #. Description
 324. #: ../po/debian-tasks.desc:268
 325. msgid "Hebrew environment"
 326. msgstr "Môi trường Do Thái"
 327. #. Description
 328. #: ../po/debian-tasks.desc:268
 329. msgid ""
 330. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 331. "speaking people use Debian."
 332. msgstr ""
 333. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Do Thái giúp người "
 334. "dùng Debian nói tiếng Do Thái."
 335. #. Description
 336. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 337. msgid "Hebrew desktop"
 338. msgstr "Màn hình nền Do Thái"
 339. #. Description
 340. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 341. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 342. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện tiếng Do Thái."
 343. #. Description
 344. #: ../po/debian-tasks.desc:283
 345. msgid "Italian environment"
 346. msgstr "Môi trường tiếng Ý"
 347. #. Description
 348. #: ../po/debian-tasks.desc:283
 349. msgid ""
 350. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 351. "speaking people use Debian."
 352. msgstr ""
 353. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ý giúp người dùng "
 354. "Debian nói tiếng Ý."
 355. #. Description
 356. #: ../po/debian-tasks.desc:294
 357. msgid "Italian desktop"
 358. msgstr "Màn hình nền tiếng Ý"
 359. #. Description
 360. #: ../po/debian-tasks.desc:294
 361. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 362. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Ý."
 363. #. Description
 364. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 365. msgid "Japanese environment"
 366. msgstr "Môi trường tiếng Nhật"
 367. #. Description
 368. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 369. msgid ""
 370. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 371. "Debian."
 372. msgstr ""
 373. "Công việc này cài đặt các gói tin giúp người dùng nói tiếng Nhật sử dụng "
 374. "Debian dễ dàng hơn."
 375. #. Description
 376. #: ../po/debian-tasks.desc:313
 377. msgid "Japanese desktop environment"
 378. msgstr "Môi trường làm việc tiếng Nhật"
 379. #. Description
 380. #: ../po/debian-tasks.desc:313
 381. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 382. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Nhật."
 383. #. Description
 384. #: ../po/debian-tasks.desc:320
 385. msgid "Korean environment"
 386. msgstr "Môi trường tiếng Hàn"
 387. #. Description
 388. #: ../po/debian-tasks.desc:320
 389. msgid ""
 390. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 391. "Debian."
 392. msgstr ""
 393. "Công việc này cài đặt các gói tin giúp người dùng nói tiếng Hàn sử dụng "
 394. "Debian dễ dàng hơn."
 395. #. Description
 396. #: ../po/debian-tasks.desc:332
 397. msgid "Korean desktop"
 398. msgstr "Màn hình nền tiếng Hàn"
 399. #. Description
 400. #: ../po/debian-tasks.desc:332
 401. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 402. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Hàn Quốc."
 403. #. Description
 404. #: ../po/debian-tasks.desc:339
 405. msgid "Lithuanian environment"
 406. msgstr "Môi trường tiếng Li-tu-a-ni"
 407. #. Description
 408. #: ../po/debian-tasks.desc:339
 409. msgid ""
 410. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 411. "Lithuanian speaking people use Debian."
 412. msgstr ""
 413. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Li-tu-a-ni giúp "
 414. "người dùng Debian nói tiếng Li-tu-a-ni"
 415. #. Description
 416. #: ../po/debian-tasks.desc:349
 417. msgid "Lithuanian desktop"
 418. msgstr "Màn hình tiếng Li-tu-a-ni"
 419. #. Description
 420. #: ../po/debian-tasks.desc:349
 421. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 422. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Li-tu-an-i."
 423. #. Description
 424. #: ../po/debian-tasks.desc:356
 425. msgid "Mail server"
 426. msgstr "Trình phục vụ thư"
 427. #. Description
 428. #: ../po/debian-tasks.desc:356
 429. msgid ""
 430. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 431. "server system."
 432. msgstr ""
 433. "Công việc này chọn các gói khác nhau hỗ trợ cho hệ thống trình phục vụ thư "
 434. "thường dụng."
 435. #. Description
 436. #: ../po/debian-tasks.desc:365
 437. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 438. msgstr "Môi trường Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
 439. #. Description
 440. #: ../po/debian-tasks.desc:365
 441. msgid ""
 442. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 443. "speaking people use Debian."
 444. msgstr ""
 445. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Na Uy giúp người dùng "
 446. "Debian nói tiếng Na Uy."
 447. #. Description
 448. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 449. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 450. msgstr "Màn hình nền Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
 451. #. Description
 452. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 453. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 454. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Na Uy."
 455. #. Description
 456. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 457. msgid "Polish environment"
 458. msgstr "Môi trường Ba lan"
 459. #. Description
 460. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 461. msgid ""
 462. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 463. "speaking people use Debian."
 464. msgstr ""
 465. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ba lan giúp người "
 466. "dùng Debian nói tiếng Ba Lan."
 467. #. Description
 468. #: ../po/debian-tasks.desc:394
 469. msgid "Polish desktop"
 470. msgstr "Màn hình nền Ba lan"
 471. #. Description
 472. #: ../po/debian-tasks.desc:394
 473. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 474. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Ba Lan."
 475. #. Description
 476. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 477. msgid "Print server"
 478. msgstr "Trình phục vụ in"
 479. #. Description
 480. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 481. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 482. msgstr "Công việc này thiết lập hệ thống bạn có khả năng trình phục vụ in."
 483. #. Description
 484. #: ../po/debian-tasks.desc:412
 485. msgid "Russian environment"
 486. msgstr "Môi trường Nga"
 487. #. Description
 488. #: ../po/debian-tasks.desc:412
 489. msgid ""
 490. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 491. "speaking people use Debian."
 492. msgstr ""
 493. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Nga giúp người dùng "
 494. "Debian nói tiếng Nga."
 495. #. Description
 496. #: ../po/debian-tasks.desc:423
 497. msgid "Russian desktop"
 498. msgstr "Màn hình nền tiếng Nga"
 499. #. Description
 500. #: ../po/debian-tasks.desc:423
 501. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 502. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Nga."
 503. #. Description
 504. #: ../po/debian-tasks.desc:430
 505. msgid "Spanish environment"
 506. msgstr "Môi trường Tây Ban Nha"
 507. #. Description
 508. #: ../po/debian-tasks.desc:430
 509. msgid ""
 510. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 511. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 512. msgstr ""
 513. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp "
 514. "người dùng nói tiếng Tây Ban Nha sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 515. #. Description
 516. #: ../po/debian-tasks.desc:441
 517. msgid "Spanish desktop"
 518. msgstr "Màn hình nền Tây Ban Nha"
 519. #. Description
 520. #: ../po/debian-tasks.desc:441
 521. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 522. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Tây Ban Nha."
 523. #. Description
 524. #: ../po/debian-tasks.desc:448
 525. msgid "Standard system"
 526. msgstr "Hệ thống chuẩn"
 527. #. Description
 528. #: ../po/debian-tasks.desc:448
 529. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 530. msgstr "Nhóm này cài đặt một hệ thống chế độ ký tự nhỏ thích hợp."
 531. #. Description
 532. #: ../po/debian-tasks.desc:455
 533. msgid "Swedish environment"
 534. msgstr "Môi trường Thụy Điển"
 535. #. Description
 536. #: ../po/debian-tasks.desc:455
 537. msgid ""
 538. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 539. "speaking people use Debian."
 540. msgstr ""
 541. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Thụy Điển giúp người "
 542. "dùng Debian nói tiếng Thụy Điển."
 543. #. Description
 544. #: ../po/debian-tasks.desc:465
 545. msgid "Swedish desktop"
 546. msgstr "Màn hình nền Thụy Điển"
 547. #. Description
 548. #: ../po/debian-tasks.desc:465
 549. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 550. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Thụy Điển."
 551. #. Description
 552. #: ../po/debian-tasks.desc:472
 553. msgid "Thai environment"
 554. msgstr "Môi trường Thái"
 555. #. Description
 556. #: ../po/debian-tasks.desc:472
 557. msgid ""
 558. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 559. "use Debian."
 560. msgstr ""
 561. "Nhóm này cài đặt các gói giúp người dùng Thái Lan sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 562. #. Description
 563. #: ../po/debian-tasks.desc:484
 564. msgid "Thai desktop"
 565. msgstr "Màn hình nền tiếng Thái"
 566. #. Description
 567. #: ../po/debian-tasks.desc:484
 568. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 569. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Thái."
 570. #. Description
 571. #: ../po/debian-tasks.desc:491
 572. msgid "Turkish environment"
 573. msgstr "Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ"
 574. #. Description
 575. #: ../po/debian-tasks.desc:491
 576. msgid ""
 577. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 578. "speaking people use Debian."
 579. msgstr ""
 580. "Nhóm này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ giúp người "
 581. "dùng Debian nói tiếng Thổ."
 582. #. Description
 583. #: ../po/debian-tasks.desc:503
 584. msgid "Turkish desktop"
 585. msgstr "Màn hình nền Thổ Nhĩ Kỳ"
 586. #. Description
 587. #: ../po/debian-tasks.desc:503
 588. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 589. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ."
 590. #. Description
 591. #: ../po/debian-tasks.desc:510
 592. msgid "Ukrainian environment"
 593. msgstr "Môi trường U-cợ-rainh"
 594. #. Description
 595. #: ../po/debian-tasks.desc:510
 596. msgid ""
 597. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 598. "speaking people use Debian."
 599. msgstr ""
 600. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng U-cợ-rainh giúp "
 601. "người dùng Debian nói tiếng U-cợ-rainh."
 602. #. Description
 603. #: ../po/debian-tasks.desc:520
 604. msgid "Ukrainian desktop"
 605. msgstr "Màn hình U-cra-in"
 606. #. Description
 607. #: ../po/debian-tasks.desc:520
 608. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 609. msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng U-cra-in."
 610. #. Description
 611. #: ../po/debian-tasks.desc:528
 612. msgid "Web server"
 613. msgstr "Trình phục vụ Mạng"
 614. #. Description
 615. #: ../po/debian-tasks.desc:528
 616. msgid ""
 617. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 618. msgstr ""
 619. "Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống phục vụ Mạng thường dụng."
 620. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Arabic."
 621. #~ msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Ả Rập."
 622. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 623. #~ msgstr "Nhóm này giúp hiển thị giao diện tiếng Bul-ga-ri."