You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1156 lines
69 KiB

# Dzongkha translation of tasksel
# Copyright @ 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Kinley Tshering
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel-tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-07-23 11:49-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-24 14:28+0530\n"
"Last-Translator: Kinley Tshering <gasepkuenden2k3@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Dzongkha <pgeyleg@dit.gov.bt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2;plural=(n!=1)\n"
"X-Poedit-Language: Dzongkha\n"
"X-Poedit-Country: Bhutan\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid "Arabic environment"
msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1002
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཨ་ར་བིཀ་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid "Arabic desktop"
msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2002
msgid "This task localises the desktop in Arabic."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
msgid "Basque desktop"
msgstr "བཱགསིཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3002
msgid "This task localises the desktop in Basque."
msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱགསིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid "Belarusian environment"
msgstr " བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4002
msgid "This task installs packages and documentation in Belarusian to help Belarusian speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནགྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid "Belarusian desktop"
msgstr " བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནགྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5002
msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid "Bengali environment"
msgstr "བེང་ག་ལི་གི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6002
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་བེང་ག་ལི་ (རྒྱ་གར)གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལས་རིམ་དང་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "Bengali desktop"
msgstr "བེང་ག་ལི་་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7002
msgid "This task localises the desktop in Bengali."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔབེང་ག་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid "Bosnian desktop"
msgstr "བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8002
msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བོསི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "བཱ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན པོར་ཊུ་གིསི་གི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9002
msgid "This task installs programs, data files, and documentation that make it easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པོར་ཊུ་གིསི།་(བ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན)གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལས་རིམདང་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།\t"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "བ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན་ པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10002
msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བ་ར་ཛིལི་ཡཱན་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "Bulgarian environment"
msgstr "བཱལ་ག་རི་ཡཱན་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11002
msgid "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian speakers to use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་བཱལ་ག་རི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid "Bulgarian desktop"
msgstr "བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12002
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid "Catalan environment"
msgstr "ཀེ་ཊ་ལཱན་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13002
msgid "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཀེ་ཊ་ལཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid "Catalan desktop"
msgstr "་ཀེ་ཊ་ལཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14002
msgid "This task localises the desktop in Catalan."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀེ་ཊ་ལཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "་རྒྱ་ནག་གིའཇམ་སམ་བཟོ་བཟོ་བའི་སྐད་ཡིག"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15002
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese encoding."
msgstr "རྒྱ་ནག་གིའཇམ་སམ་བཟོ་བཟོ་བའི་ཨིན་ཀོ་ཌིང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན། \t"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:16001
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "རྒྱ་ནག་གི་འཇམ་སམ་བཟོ་བཟོབའི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:16002
msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ རྒྱ་ནག་འཇམ་སམ་བཟོ་བཟོ་བའི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:17001
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "རྒྱ་ནག་གི་སྔར་སྲོལ་སྐད་ཡིག"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:17002
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese encoding."
msgstr "རྒྱ་ནག་གི་(སྔར་སྲོལ)ཨིན་ ཀོ་ཌིང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ རྒྱ་ནག་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ དེ་ལས་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18001
msgid "Traditional Chinese desktop"
msgstr "རྒྱ་ནག་སྔར་སྲོལ་སྐད་ཡིག་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18002
msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ རྒྱ་ནག་གི་སྔར་སྲོལ་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:19001
msgid "Croatian desktop"
msgstr "ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:19002
msgid "This task localises the desktop in Croatian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:20001
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "སི་རི་ལིག་སྐད་ཡིག"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:20002
msgid "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr "སི་རི་ལིག ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ སི་རི་ལིག་ཡིག་གཟུགས་དང་ གཞན་མི་ མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ བྱིནམ་ཨིན། དེ་གིས་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་དང་ བཱལ་ག་རི་ཡཱན མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་ ར་ཤི་ཡཱན་ སར་བི་ཡཱན་དེ་ལས་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། "
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21001
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "སི་རི་ལིག་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21002
msgid "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ སི་རི་ལིག་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན། དེ་གིས་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནདང་ བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་ ར་ཤི་ཡཱན་ སར་བི་ཡཱན་དེ་ལས་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་འདི་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:22001
msgid "Czech environment"
msgstr "ཅེཛི་གི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:22002
msgid "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཅེཛི་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་འབད་ཐོག་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:23001
msgid "Czech desktop"
msgstr "ཅེཛི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:23002
msgid "This task localises the desktop in Czech."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཅེཛི་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:24001
msgid "Danish environment"
msgstr "ཌེ་ནིཤ་གིསྐད་ཡིག"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:24002
msgid "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེ་ནིཤ་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་འབད་ཐོག་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་ དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:25001
msgid "Danish desktop"
msgstr "ཌེ་ནིཤ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:25002
msgid "This task localises the desktop in Danish."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌེ་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:26001
msgid "SQL database"
msgstr "ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གྱི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:26002
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པོས་གཱི་རི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གཞི་རྟེན་གནས་སྡུད་གྱི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་དང་ ཐུམ་སྒྲིལ་དེ་་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:26003
msgid "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user database access, through its facilities for transactions and fine-grained locking."
msgstr "པོས་གཱི་རི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་འདི་ SQL92འཁྲིལ་བསྟུན་དང་ SQL3གྱི་ཁྱད་རྣམ་ལ་ལུ་ཅིག་ཡར་འཕེལ་འབད་མི་གྱིཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་མཐུན་འབྲེལ་གྱིགནད་སྡུད་གཞི་རྟེནཅིག་ཨིན། སྤྲོད་ལེན་དང་ཕཱ་ཡིན་ གཱརན་ལོག་ཀིང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་ལསསྣ་མང་ལག་ལེན་པ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:27001
msgid "Desktop environment"
msgstr "ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:27002
msgid "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་མཉན་ཆས་བྱིན་ནི་དང་ཇི་ནོམ་དང་ཀེ་ཌི་ཨི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ལས་ཀའི དོན་ལུ་གཞི་རྟེན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ལཱའབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28001
msgid "DNS server"
msgstr "ཌི་ཨེན་ཨེས་ སར་བར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28002
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "བི་ཨའི་ཨེནཌི་ ཌི་ཨེན་ཨེསི་ སར་བར ་དང་ན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དང་དེ་ལས་ སྤྱོད་ཆས་ཐུམ་སྒྲིལ་དེ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:29001
msgid "Dutch environment"
msgstr "ཌཆ་གི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:29002
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌཆ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:30001
msgid "Dutch desktop"
msgstr "ཌཆ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:30002
msgid "This task localises the desktop in Dutch."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌཆ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31001
msgid "Dzongkha desktop"
msgstr "རྫོཁའི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31002
msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32001
msgid "Esperanto desktop"
msgstr "ཨིསི་པེ་རེན་ཊོ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32002
msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་་ཨིསི་པེ་རེན་ཊོ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33001
msgid "Estonian desktop"
msgstr "ཨིསི་ཊོ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33002
msgid "This task localises the desktop in Estonian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨིསི་ཊོ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:34001
msgid "File server"
msgstr "སར་བར་ ཡིག་སྣོད།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:34002
msgid "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS and NFS."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་དེ་ཚུ་ སར་བར་ཡིག་སྣོད་འབད་ བཟོ་ནི་དང་ ནེཊི་ བི་ཨོ་ཨཡི་ཨེས་དང ཨོན་ཨེཕ་ཨེས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:35001
msgid "Finnish environment"
msgstr "ཕིན་ནིཤ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:35002
msgid "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཕིན་ནིཤ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་འབད་ཐོག་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་ དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:36001
msgid "Finnish desktop"
msgstr "ཕིན་ནིཤ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:36002
msgid "This task localises the desktop in Finnish."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཕིན་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37001
msgid "French environment"
msgstr "ཕིརེནཆི་གི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37002
msgid "This task installs packages and documentation in French to help French speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཕིརེནཆི་ གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38001
msgid "French desktop"
msgstr "ཕིརེནཆི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38002
msgid "This task localises the desktop in French."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཕིརེནཆི་ནང་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39001
msgid "Galician environment"
msgstr "གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39002
msgid "This task installs packages and documentation in Galician to help Galician speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:40001
msgid "Galician desktop"
msgstr "གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:40002
msgid "This task localises the desktop in Galician."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41001
msgid "Georgian desktop"
msgstr "ཇིའོར་ཇི་ཡཱན་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41002
msgid "This task localises the desktop in Georgian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ཇིའོར་ཇི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:42001
msgid "German environment"
msgstr "ཇར་མཱན་གྱི་ སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:42002
msgid "This task installs packages and documentation in German to help German speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཇར་མཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:43001
msgid "German desktop"
msgstr "ཇར་མཱན་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:43002
msgid "This task localises the desktop in German."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་་ཇར་མཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:44001
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "ཇི་ནོམ་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་སྐད་ཡིག"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:44002
msgid "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop environment."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཇི་ནོམ་ཌེཀ་སི་ཊོཔ་མཐའ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop\"མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:45001
msgid "Greek environment"
msgstr "གིརིཀ་གི་སྐནད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:45002
msgid "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ གིརིཀ་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:46001
msgid "Greek desktop"
msgstr "གིརིཀ་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:46002
msgid "This task localises the desktop in Greek."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གིརིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:47001
msgid "Hebrew environment"
msgstr "ཧེབ་བིརིའུ་གི་ སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:47002
msgid "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཧེབ་བིརིའུ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་་དོན་ལས་ ལས་རིམ་་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48001
msgid "Hebrew desktop"
msgstr "ཧེབ་བིརིའུ་ ཌེཀསི་ཊོབ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48002
msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧེབ་བིརིའུ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:49001
msgid "Hindi environment"
msgstr "ཧིན་དི་གི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:49002
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཧིན་དི་ཁ་སླབ་་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50001
msgid "Hindi desktop"
msgstr "ཧིན་དི་གིཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50002
msgid "This task localises the desktop in Hindi."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧིན་དི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:51001
msgid "Hungarian environment"
msgstr "ཧང་ག་རི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:51002
msgid "This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཧང་ག་རི་ཡཱན་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:52001
msgid "Hungarian desktop"
msgstr "ཧང་ག་རི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:52002
msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧང་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:53001
msgid "Icelandic environment"
msgstr " ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་གི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:53002
msgid "This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་གྱི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:54001
msgid "Icelandic desktop"
msgstr " ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:54002
msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55001
msgid "Irish environment"
msgstr " ཨའི་རིཤ་ སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55002
msgid "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཨའི་རིཤ་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56001
msgid "Irish desktop"
msgstr " ཨའི་རིཤ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56002
msgid "This task localises the desktop in Irish."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཨའི་རིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57001
msgid "Italian environment"
msgstr "ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57002
msgid "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་གྱི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:58001
msgid "Italian desktop"
msgstr "ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:58002
msgid "This task localises the desktop in Italian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59001
msgid "Japanese environment"
msgstr "ཇ་པ་ནིསི་གི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59002
msgid "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཇ་པ་ནིསི་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:60001
msgid "Japanese desktop"
msgstr "ཇ་པནིསི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:60002
msgid "This task localises the desktop in Japanese."
msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཇ་པ་ནིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:61001
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "ཀེ་ཌི་ཨི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:61002
msgid "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop Environment."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་་ཀེ་ཌེཀ་སི་ཊོཔ་མཐའ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop\"མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62001
msgid "Khmer environment"
msgstr "ཁེ་མར་གྱི་ སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62002
msgid "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཁེ་མར་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:63001
msgid "Khmer desktop"
msgstr "ཁེ་མར་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:63002
msgid "This task localises the desktop in Khmer."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཁེ་མར་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:64001
msgid "Korean environment"
msgstr "ཀོ་རི་ཡའིན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:64002
msgid "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཀོ་རི་འིན་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ ཐུམ་སྒྲིལ་གཞི་ བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65001
msgid "Korean desktop"
msgstr "ཀོ་རི་ཡའིན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65002
msgid "This task localises the desktop in Korean."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོ་རི་ཡའིན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66001
msgid "Laptop"
msgstr "ལེཔ་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66002
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ལེཔ་ཊོཔ ནང་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་་མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:67001
msgid "Latvian desktop"
msgstr "ལེཊི་བི་ཡཱན་་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:67002
msgid "This task localises the desktop in Latvian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ལེཊི་བི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68001
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68002
msgid "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་ཚུ་གི་ ཌི་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨུན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:69001
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:69002
msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:70001
msgid "Macedonian environment"
msgstr "མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:70002
msgid "This task installs packages and documentation in Macedonian to help Macedonian speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱནགྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71001
msgid "Macedonian desktop"
msgstr "མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱནགྱི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71002
msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72001
msgid "Mail server"
msgstr "ཡིག་འཕྲིན་སར་པར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72002
msgid "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail server system."
msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཡོངས་ཁྱབ་ དགོས་དོན་ ཡིག་འཕྲིན་་སར་བར་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ ཐུམ་སྒྲིལ་སྣ་ཁག་དེ་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73001
msgid "manual package selection"
msgstr "ལག་ཐོག་ཐུམ་སྒྲིལ་སེལ་འཐུ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73002
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "ཐུམ་སྒྲིལ་ཚུ་ མྱུར་འཇུག་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཐོག་ནང་ལས་སེལ་འཐུ་འབད།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:74001
msgid "Nepali desktop"
msgstr "ནེ་པཱལི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:74002
msgid "This task localises the desktop in Nepali."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔནེ་པཱལ་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75001
msgid "Northern Sami desktop"
msgstr "བྱང་ས་མི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75002
msgid "This task localises the desktop in Northern Sami."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བྱང་ས་མི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:76001
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན་(བོག་མཱལ་དང་་ནོརསིཀ)སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:76002
msgid "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་་འདི་གིས་ ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:77001
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན (བོག་མཱལ་དངནི་ནོརསིཀ) ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:77002
msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:78001
msgid "Persian environment"
msgstr "པར་ཤི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:78002
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Persian speakers to use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ དེ་ལས་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79001
msgid "Persian desktop"
msgstr "པར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79002
msgid "This task localises the desktop in Persian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པར་ཤི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:80001
msgid "Polish environment"
msgstr "པོ་ལིཤ་གི་ སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:80002
msgid "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པོ་ལིཤ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་ འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:81001
msgid "Polish desktop"
msgstr "པོ་ལིཤ་ཌཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:81002
msgid "This task localises the desktop in Polish."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པོ་ལིཤ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:82001
msgid "Portuguese environment"
msgstr "པོར་ཊུ་གིསི་གི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:82002
msgid "This task installs packages and documentation in Portuguese to help Portuguese speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པོར་ཊུ་གིསི་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83001
msgid "Portuguese desktop"
msgstr "པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83002
msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84001
msgid "Print server"
msgstr "དཔར་བསྐྲུན་འབད་མི་ སར་བར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84002
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་་ཁྱོད་རང་གི་ རིམ་ལུགས་དེ་ དཔར་སྐྲུན་ སར་བར་འབད་་གཞི་སྒྲིག་འབད་འོང།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:85001
msgid "Punjabi environment"
msgstr "པཱན་ཇ་བི་གི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:85002
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པཱན་ཇ་བི་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་བའདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86001
msgid "Punjabi desktop"
msgstr "པཱན་ཇཱཔ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86002
msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པཱན་ཇ་བི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:87001
msgid "Romanian environment"
msgstr "རོ་མ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:87002
msgid "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ རོ་མ་ནི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:88001
msgid "Romanian desktop"
msgstr "རོ་མ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:88002
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ རོ་མ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89001
msgid "Russian environment"
msgstr "ར་ཤི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89002
msgid "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས ར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌི་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་་ལུ ལས་རིམ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:90001
msgid "Russian desktop"
msgstr "ར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:90002
msgid "This task localises the desktop in Russian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ར་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91001
msgid "Slovak environment"
msgstr "སོལོ་བཱཀ་གི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91002
msgid "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ སོལོ་བཱཀ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌི་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ གྲོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:92001
msgid "Slovak desktop"
msgstr "སོལོ་བཱཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:92002
msgid "This task localises the desktop in Slovak."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སོལོ་བཱཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:93001
msgid "Slovenian environment"
msgstr "སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་གི་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:93002
msgid "This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌི་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ གྲོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:94001
msgid "Slovenian desktop"
msgstr "སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:94002
msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:95001
msgid "Spanish environment"
msgstr "སིཔེ་ནིཤི་གིསྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:95002
msgid "This task installs programs, data files, and documentation that make it easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ སིཔེ་ནིཤི་གི་་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌི་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ དེ་ལས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:96001
msgid "Spanish desktop"
msgstr "སིཔེ་ཤིནི་གྱི་ ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:96002
msgid "This task localises the desktop in Spanish."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སིཔེ་ནིཤི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:97001
msgid "Standard system"
msgstr "ཚད་ལྡན་རིམ་ལུགས།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:97002
msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་ ཡིག་འབྲུ་ཆུ་ཀུའི་ རིམ་ལུགས་ཅིག ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98001
msgid "Swedish environment"
msgstr "སུའི་ཌིཤི་གི་་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98002
msgid "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས སུའི་ཌིཤི་་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ ཌི་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99001
msgid "Swedish desktop"
msgstr "སུའི་ཌིཤི་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99002
msgid "This task localises the desktop in Swedish."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སུའི་ཌིཤི་ནང་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:100001
msgid "Tagalog environment"
msgstr "ཏ་ག་ལོག་གི་ མཐའ་འཁོའ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:100002
msgid "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཏ་ག་ལོག་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:101001
msgid "Tamil desktop"
msgstr " ཏ་མིལ་གྱིཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:101002
msgid "This task localises the desktop in Tamil."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཏ་མིལ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102001
msgid "Thai environment"
msgstr "ཐཱའི་གི་ སཀད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102002
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཐཱའི་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:103001
msgid "Thai desktop"
msgstr "ཐཱའི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:103002
msgid "This task localises the desktop in Thai."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཐཱའི་ ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:104001
msgid "Turkish environment"
msgstr "ཊར་ཀིཤ་གི་ སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:104002
msgid "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཊར་ཀིཤ་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:105001
msgid "Turkish desktop"
msgstr "ཊར་ཀིཤ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:105002
msgid "This task localises the desktop in Turkish."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཊར་ཀིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106001
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་གྱི་་སྐད་ཡིག།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106002
msgid "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་གྱི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ལས་རིམ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:107001
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:107002
msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:108001
msgid "Vietnamese desktop"
msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:108002
msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109001
msgid "Web server"
msgstr "ཝེབ་ སར་བར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109002
msgid "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཡོངས་ཁྱབ་དགོས་དོན་ ཝེབ་སར་བར་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ ཐུམ་སྒྲིལ་དེ་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:110001
msgid "Welsh environment"
msgstr "ཝེལཤི་གི་ མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:110002
msgid "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh speaking people use Debian."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཝེལཤི་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་ འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111001
msgid "Welsh desktop"
msgstr "ཝེལཤི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111002
msgid "This task localises the desktop in Welsh."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེལཤི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:112001
msgid "Xhosa desktop"
msgstr "ཛོ་ས་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:112002
msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཛོ་ས་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Albanian desktop"
#~ msgstr "ཨཱལ་བཱ་ནི་ཡཱན གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨཱལ་བཱ་ནི་ཡཱནནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
#~ "desktop."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཇི་ནོམ་གྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop"
#~ "\"མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"