You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

2085 lines
64 KiB

 1. # Albanian translation of tasksel_tasks.
 2. # Copyright (C) 2004 THE tasksel_tasks'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Elian Myftiu <elian.myftiu@gmail.com>, 2006.
 5. #
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: tasksel_tasks 0.1\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2010-07-31 21:35-0300\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2008-05-05 20:17+0200\n"
 13. "Last-Translator: Elian Myftiu <elian.myftiu@gmail.com>\n"
 14. "Language-Team: Debian L10n Albanian <debian-l10n-albanian@lists.debian.org>\n"
 15. "Language: \n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. #. Description
 20. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 21. msgid "SQL database"
 22. msgstr "Bazë të dhënash SQL"
 23. #. Description
 24. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 25. msgid ""
 26. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 27. msgstr ""
 28. "Kjo detyrë zgjedh paketat klient dhe server për bazën e të dhënave "
 29. "PostgreSQL."
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 32. msgid ""
 33. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 34. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 35. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 36. "locking."
 37. msgstr ""
 38. "PostgreSQL është një databazë relacionale, që ofron përputhshmëri më të mira "
 39. "me SQL92 dhe disa tipare të SQL3. Është e përshtatshme për t'u përdorur për "
 40. "akses multi-user, nëpërmjet pajisjeve për transaksione dhe kyçjes së "
 41. "përsosur."
 42. #. Description
 43. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 44. #, fuzzy
 45. #| msgid "Xfce desktop environment"
 46. msgid "Graphical desktop environment"
 47. msgstr "Mjedisi Xfce"
 48. #. Description
 49. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 50. msgid ""
 51. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 52. "GNOME and KDE desktop tasks."
 53. msgstr ""
 54. "Kjo detyrë instalon programe kryesore hapësire pune dhe shërben si bazë për "
 55. "detyrat e mjediseve GNOME dhe KDE."
 56. #. Description
 57. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 58. msgid "DNS server"
 59. msgstr "Server DNS"
 60. #. Description
 61. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 62. msgid ""
 63. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 64. msgstr "Zgjedh serverin DNS BIND me dokumentacionet dhe veglat përkatëse."
 65. #. Description
 66. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 67. msgid "File server"
 68. msgstr "Server file"
 69. #. Description
 70. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 71. msgid ""
 72. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 73. "NFS."
 74. msgstr ""
 75. "Kjo detyrë e kthen kompjuterin në një server file, duke suportuar CIFS dhe "
 76. "NFS."
 77. #. Description
 78. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 79. msgid "GNOME desktop environment"
 80. msgstr "Tryeza GNOME"
 81. #. Description
 82. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 83. msgid ""
 84. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 85. "environment."
 86. msgstr ""
 87. "Kjo detyrë instalon programe kryesorë \"hapësire pune\" duke përdorur "
 88. "mjedisin GNOME."
 89. #. Description
 90. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 91. msgid "KDE desktop environment"
 92. msgstr "Mjedisi i punës KDE"
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 95. msgid ""
 96. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 97. "Environment."
 98. msgstr ""
 99. "Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur K "
 100. "Desktop Environment."
 101. #. Description
 102. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 103. msgid "Laptop"
 104. msgstr "Kompjuter prehëri"
 105. #. Description
 106. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 107. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 108. msgstr "Kjo detyrë instalon programe të dobishme për një kompjuter prehëri."
 109. #. Description
 110. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 111. msgid "LXDE desktop environment"
 112. msgstr "Mjedisi LXDE"
 113. #. Description
 114. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 115. msgid ""
 116. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 117. "environment."
 118. msgstr ""
 119. "Kjo detyrë instalon programe kryesorë \"hapësire pune\" duke përdorur "
 120. "mjedisin LXDE."
 121. #. Description
 122. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 123. msgid "Mail server"
 124. msgstr "Serveri i postës"
 125. #. Description
 126. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 127. msgid ""
 128. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 129. "server system."
 130. msgstr ""
 131. "Kjo detyrë zgjedh një larmi paketash që përdoren për një sistem serveri "
 132. "poste të përgjithshëm."
 133. #. Description
 134. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 135. msgid "manual package selection"
 136. msgstr "zgjedhje paketash manuale"
 137. #. Description
 138. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 139. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 140. msgstr "Zgjedh manualisht paketat për instalimin në aptitude."
 141. #. Description
 142. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 143. msgid "Print server"
 144. msgstr "Server shtypi"
 145. #. Description
 146. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 147. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 148. msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 149. #. Description
 150. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 151. #, fuzzy
 152. #| msgid "DNS server"
 153. msgid "SSH server"
 154. msgstr "Server DNS"
 155. #. Description
 156. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 157. #, fuzzy
 158. #| msgid "This task sets up your system to be a print server."
 159. msgid ""
 160. "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
 161. "connections."
 162. msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 163. #. Description
 164. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 165. #, fuzzy
 166. #| msgid "Standard system"
 167. msgid "Standard system utilities"
 168. msgstr "Sistemi Standard"
 169. #. Description
 170. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 171. msgid ""
 172. "This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
 173. "selection of services and tools usable on the command line."
 174. msgstr ""
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 177. msgid "Web server"
 178. msgstr "Server Web"
 179. #. Description
 180. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 181. msgid ""
 182. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 183. msgstr ""
 184. "Kjo detyrë zgjedh paketa të nevojshëm për krijimin e një sistemi server "
 185. "interneti."
 186. #. Description
 187. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 188. msgid "Xfce desktop environment"
 189. msgstr "Mjedisi Xfce"
 190. #. Description
 191. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 192. msgid ""
 193. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 194. "environment."
 195. msgstr ""
 196. "Kjo detyrë instalon programe kryesorë \"hapësire pune\" duke përdorur "
 197. "mjedisin Xfce."
 198. #~ msgid "Desktop environment"
 199. #~ msgstr "Mjedisi i punës"
 200. #~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 201. #~ msgstr ""
 202. #~ "Kjo detyrë instalon një sistem me modalitet gërmash disi më të vogla."
 203. #~ msgid "Amharic environment"
 204. #~ msgstr "Mjedisi Amharik"
 205. #~ msgid ""
 206. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 207. #~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
 208. #~ msgstr ""
 209. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 210. #~ "lehtëson folësit e gjuhës Amharike të përdorin Debian."
 211. #~ msgid "Amharic desktop"
 212. #~ msgstr "Tryeza Amharike"
 213. #~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
 214. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Amharike."
 215. #~ msgid "Amharic GNOME desktop"
 216. #~ msgstr "Tryeza Amharike"
 217. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
 218. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Amharike."
 219. #~ msgid "Amharic KDE desktop"
 220. #~ msgstr "Tryeza Amharike"
 221. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
 222. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Amharike."
 223. #~ msgid "Arabic environment"
 224. #~ msgstr "Mjedisi Arab"
 225. #~ msgid ""
 226. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 227. #~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
 228. #~ msgstr ""
 229. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 230. #~ "lehtëson folësit e Arabishtes të përdorin Debian."
 231. #~ msgid "Arabic desktop"
 232. #~ msgstr "Tryeza Arabe"
 233. #~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 234. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Arabisht."
 235. #~ msgid "Arabic GNOME desktop"
 236. #~ msgstr "Tryeza Arabe"
 237. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
 238. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Arabisht."
 239. #~ msgid "Arabic KDE desktop"
 240. #~ msgstr "Tryeza Arabe"
 241. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
 242. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Arabisht."
 243. #~ msgid "Basque desktop"
 244. #~ msgstr "Tryeza Baske"
 245. #~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
 246. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Baske."
 247. #~ msgid "Basque GNOME desktop"
 248. #~ msgstr "Tryeza Baske"
 249. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
 250. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Baske."
 251. #~ msgid "Basque KDE desktop"
 252. #~ msgstr "Tryeza Baske"
 253. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
 254. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Baske."
 255. #~ msgid "Belarusian environment"
 256. #~ msgstr "Tryeza Bjelloruse"
 257. #~ msgid ""
 258. #~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 259. #~ "Belarusian speaking people use Debian."
 260. #~ msgstr ""
 261. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Bjellorusisht për të "
 262. #~ "ndihmuar folësit e Bjellorusishtes të përdorin Debian."
 263. #~ msgid "Belarusian desktop"
 264. #~ msgstr "Tryeza Bjelloruse"
 265. #~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 266. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bjellorusisht."
 267. #~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
 268. #~ msgstr "Tryeza Bjelloruse"
 269. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
 270. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bjellorusisht."
 271. #~ msgid "Belarusian KDE desktop"
 272. #~ msgstr "Tryeza Bjelloruse"
 273. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
 274. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bjellorusisht."
 275. #~ msgid "Bengali environment"
 276. #~ msgstr "Tryeza Bengali"
 277. #~ msgid ""
 278. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 279. #~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
 280. #~ msgstr ""
 281. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 282. #~ "lehtësojnë folësit e Bengalishtes të përdorin Debian."
 283. #~ msgid "Bengali desktop"
 284. #~ msgstr "Tryeza Bengali"
 285. #~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 286. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bengali."
 287. #~ msgid "Bengali GNOME desktop"
 288. #~ msgstr "Tryeza Bengali"
 289. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
 290. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bengali."
 291. #~ msgid "Bengali KDE desktop"
 292. #~ msgstr "Tryeza Bengali"
 293. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
 294. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bengali."
 295. #~ msgid "Bosnian environment"
 296. #~ msgstr "Tryeza Boshnjake"
 297. #~ msgid ""
 298. #~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 299. #~ "speaking people use Debian."
 300. #~ msgstr ""
 301. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Boshnjake për "
 302. #~ "të ndihmuar folësit e kësaj gjuhe të përdorin Debian."
 303. #~ msgid "Bosnian desktop"
 304. #~ msgstr "Tryeza Boshnjake"
 305. #~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 306. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Boshnjake."
 307. #~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
 308. #~ msgstr "Tryeza Boshnjake"
 309. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
 310. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Boshnjake."
 311. #~ msgid "Bosnian KDE desktop"
 312. #~ msgstr "Tryeza Boshnjake"
 313. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
 314. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Boshnjake."
 315. #~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
 316. #~ msgstr "Mjedisi Portugez i Brazilit"
 317. #~ msgid ""
 318. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 319. #~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 320. #~ msgstr ""
 321. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 322. #~ "folësit e Portugalishtes Braziliane të përdorin Debian."
 323. #~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 324. #~ msgstr "Tryeza Portugeze Braziliane"
 325. #~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 326. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalishten e Brazilit."
 327. #~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
 328. #~ msgstr "Tryeza Portugeze Braziliane"
 329. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
 330. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalishten e Brazilit."
 331. #~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
 332. #~ msgstr "Tryeza Portugeze Braziliane"
 333. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
 334. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalishten e Brazilit."
 335. #~ msgid "British English environment"
 336. #~ msgstr "Mjedisi Anglez Britanik"
 337. #~ msgid ""
 338. #~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
 339. #~ "British English speaking people use Debian."
 340. #~ msgstr ""
 341. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Anglishten Britanike për "
 342. #~ "të ndihmuar Anglezët në përdorimin e Debian."
 343. #~ msgid "British English desktop"
 344. #~ msgstr "Tryeza Angleze Britanike"
 345. #~ msgid "This task localises the desktop in British English."
 346. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Anglishten Britanike"
 347. #~ msgid "British GNOME desktop"
 348. #~ msgstr "Tryeza Angleze Britanike"
 349. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
 350. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Irlandisht."
 351. #~ msgid "British KDE desktop"
 352. #~ msgstr "Tryeza Angleze Britanike"
 353. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
 354. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Irlandisht."
 355. #~ msgid "Bulgarian environment"
 356. #~ msgstr "Tryeza Bullgare"
 357. #~ msgid ""
 358. #~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
 359. #~ "Bulgarian speakers to use Debian."
 360. #~ msgstr ""
 361. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 362. #~ "folësit e Bullgarishtes të përdorin Debian."
 363. #~ msgid "Bulgarian desktop"
 364. #~ msgstr "Tryeza Bullgare"
 365. #~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 366. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bullgarisht."
 367. #~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
 368. #~ msgstr "Tryeza Bullgare"
 369. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
 370. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bullgarisht."
 371. #~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
 372. #~ msgstr "Tryeza Bullgare"
 373. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
 374. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bullgarisht."
 375. #~ msgid "Catalan environment"
 376. #~ msgstr "Mjedisi Katalan"
 377. #~ msgid ""
 378. #~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 379. #~ "speaking people use Debian."
 380. #~ msgstr ""
 381. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
 382. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës Katalane të përdorin Debian."
 383. #~ msgid "Catalan desktop"
 384. #~ msgstr "Tryeza Katalane"
 385. #~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 386. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Katalane."
 387. #~ msgid "Catalan GNOME desktop"
 388. #~ msgstr "Tryeza Katalane"
 389. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
 390. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Katalane."
 391. #~ msgid "Catalan KDE desktop"
 392. #~ msgstr "Tryeza Katalane"
 393. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
 394. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Katalane."
 395. #~ msgid "Simplified Chinese environment"
 396. #~ msgstr "Mjedisi Kinez i thjeshtëzuar"
 397. #~ msgid ""
 398. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 399. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
 400. #~ "Chinese encoding."
 401. #~ msgstr ""
 402. #~ "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion "
 403. #~ "që bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin "
 404. #~ "gjuhën Kineze të thjeshtëzuar."
 405. #~ msgid "Simplified Chinese desktop"
 406. #~ msgstr "Tryeza Kinezçe e thjeshtëzuar"
 407. #~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 408. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kinezçen e Thjeshtëzuar."
 409. #~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
 410. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 411. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
 412. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 413. #~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
 414. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 415. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
 416. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 417. #~ msgid "Traditional Chinese environment"
 418. #~ msgstr "Mjedisi Kinez Tradicional"
 419. #~ msgid ""
 420. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 421. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
 422. #~ "Chinese encoding."
 423. #~ msgstr ""
 424. #~ "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion "
 425. #~ "që bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin "
 426. #~ "gjuhën Kineze tradicionale."
 427. #~ msgid "Traditional Chinese desktop"
 428. #~ msgstr "Tryeza në Kinezçe Tradicionale"
 429. #~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 430. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kinezçen Tradicionale."
 431. #~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
 432. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 433. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
 434. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 435. #~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
 436. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 437. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
 438. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 439. #~ msgid "Croatian environment"
 440. #~ msgstr "Mjedisi Kroat"
 441. #~ msgid ""
 442. #~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
 443. #~ "Croatian speaking people use Debian."
 444. #~ msgstr ""
 445. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Kroacisht për të "
 446. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës Kroate të përdorin Debian."
 447. #~ msgid "Croatian desktop"
 448. #~ msgstr "Tryeza Kroate"
 449. #~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 450. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Kroate."
 451. #~ msgid "Croatian GNOME desktop"
 452. #~ msgstr "Tryeza Kroate"
 453. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
 454. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Kroate."
 455. #~ msgid "Croatian KDE desktop"
 456. #~ msgstr "Tryeza Kroate"
 457. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
 458. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Kroate."
 459. #~ msgid "Cyrillic environment"
 460. #~ msgstr "Mjedisi Cirilik"
 461. #~ msgid ""
 462. #~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
 463. #~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
 464. #~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
 465. #~ msgstr ""
 466. #~ "Kjo detyrë instalon gërmat cirilike dhe programe të tjerë ku përdoret "
 467. #~ "Cirilikja. Suporton Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, "
 468. #~ "Serbisht dhe Ukrainisht."
 469. #~ msgid "Cyrillic desktop"
 470. #~ msgstr "Tryeza Cirilike"
 471. #~ msgid ""
 472. #~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 473. #~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 474. #~ msgstr ""
 475. #~ "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhët Cirilike. Suporton Bjellorusisht, "
 476. #~ "Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, Serbisht dhe gjuhën Ukrainase."
 477. #~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
 478. #~ msgstr "Tryeza Cirilike"
 479. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
 480. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Arabisht."
 481. #~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
 482. #~ msgstr "Tryeza Cirilike"
 483. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
 484. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Arabisht."
 485. #~ msgid "Czech environment"
 486. #~ msgstr "Mjedisi Çek"
 487. #~ msgid ""
 488. #~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 489. #~ "speaking people use Debian."
 490. #~ msgstr ""
 491. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Çekisht për të ndihmuar "
 492. #~ "popujt që flasin Çekisht të përdorin Debian."
 493. #~ msgid "Czech desktop"
 494. #~ msgstr "Tryeza Çeke"
 495. #~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
 496. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Çekisht"
 497. #~ msgid "Czech GNOME desktop"
 498. #~ msgstr "Tryeza Çeke"
 499. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
 500. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Çekisht"
 501. #~ msgid "Czech KDE desktop"
 502. #~ msgstr "Tryeza Çeke"
 503. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
 504. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Çekisht"
 505. #~ msgid "Danish environment"
 506. #~ msgstr "Mjedisi Danez"
 507. #~ msgid ""
 508. #~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 509. #~ "speaking people use Debian."
 510. #~ msgstr ""
 511. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Danisht për të ndihmuar "
 512. #~ "Danezët në përdorimin e Debian."
 513. #~ msgid "Danish desktop"
 514. #~ msgstr "Tryeza Daneze"
 515. #~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
 516. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Danisht."
 517. #~ msgid "Danish GNOME desktop"
 518. #~ msgstr "Tryeza Daneze"
 519. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
 520. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Danisht."
 521. #~ msgid "Danish KDE desktop"
 522. #~ msgstr "Tryeza Daneze"
 523. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
 524. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Danisht."
 525. #~ msgid "Dutch environment"
 526. #~ msgstr "Mjedisi Hollandez"
 527. #~ msgid ""
 528. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 529. #~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
 530. #~ msgstr ""
 531. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 532. #~ "lehtësojnë folësit e gjuhës Hollandeze të përdorin Debian."
 533. #~ msgid "Dutch desktop"
 534. #~ msgstr "Tryeza Hollandeze"
 535. #~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 536. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hollandeze."
 537. #~ msgid "Dutch GNOME desktop"
 538. #~ msgstr "Tryeza Hollandeze"
 539. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
 540. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hollandeze."
 541. #~ msgid "Dutch KDE desktop"
 542. #~ msgstr "Tryeza Hollandeze"
 543. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
 544. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hollandeze."
 545. #~ msgid "Dzongkha desktop"
 546. #~ msgstr "Tryeza Dzongkha"
 547. #~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 548. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Dzongkha."
 549. #~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
 550. #~ msgstr "Tryeza Dzongkha"
 551. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
 552. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Dzongkha."
 553. #~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
 554. #~ msgstr "Tryeza Dzongkha"
 555. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
 556. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Dzongkha."
 557. #~ msgid "Esperanto desktop"
 558. #~ msgstr "Tryeza Esperanto"
 559. #~ msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 560. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Esperanto."
 561. #~ msgid "Esperanto GNOME desktop"
 562. #~ msgstr "Tryeza Esperanto"
 563. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Esperanto."
 564. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Esperanto."
 565. #~ msgid "Esperanto KDE desktop"
 566. #~ msgstr "Tryeza Esperanto"
 567. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Esperanto."
 568. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Esperanto."
 569. #~ msgid "Estonian desktop"
 570. #~ msgstr "Tryeza Estone"
 571. #~ msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 572. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Estonisht."
 573. #~ msgid "Estonian GNOME desktop"
 574. #~ msgstr "Tryeza Estone"
 575. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Estonian."
 576. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Estonisht."
 577. #~ msgid "Estonian KDE desktop"
 578. #~ msgstr "Tryeza Estone"
 579. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Estonian."
 580. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Estonisht."
 581. #~ msgid "Finnish environment"
 582. #~ msgstr "Mjedisi Finlandez"
 583. #~ msgid ""
 584. #~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 585. #~ "speaking people use Debian."
 586. #~ msgstr ""
 587. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Finlandisht për të "
 588. #~ "ndihmuar Finlandezët në përdorimin e Debian."
 589. #~ msgid "Finnish desktop"
 590. #~ msgstr "Tryeza Finlandeze"
 591. #~ msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 592. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Finlandisht."
 593. #~ msgid "Finnish GNOME desktop"
 594. #~ msgstr "Tryeza Finlandeze"
 595. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Finnish."
 596. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Finlandisht."
 597. #~ msgid "Finnish KDE desktop"
 598. #~ msgstr "Tryeza Finlandeze"
 599. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Finnish."
 600. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Finlandisht."
 601. #~ msgid "French environment"
 602. #~ msgstr "Mjedisi Francez"
 603. #~ msgid ""
 604. #~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
 605. #~ "speaking people use Debian."
 606. #~ msgstr ""
 607. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Frengjisht për të "
 608. #~ "ndihmuar folësit e Frengjishtes të përdorin Debian."
 609. #~ msgid "French desktop"
 610. #~ msgstr "Tryeza Frënge"
 611. #~ msgid "This task localises the desktop in French."
 612. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Frengjisht"
 613. #~ msgid "French GNOME desktop"
 614. #~ msgstr "Tryeza Frënge"
 615. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in French."
 616. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Frengjisht"
 617. #~ msgid "French KDE desktop"
 618. #~ msgstr "Tryeza Frënge"
 619. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in French."
 620. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Frengjisht"
 621. #~ msgid "Galician environment"
 622. #~ msgstr "Tryeza Galike"
 623. #~ msgid ""
 624. #~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
 625. #~ "Galician speaking people use Debian."
 626. #~ msgstr ""
 627. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Galike për të "
 628. #~ "ndihmuar folësit e Galikes të përdorin Debian."
 629. #~ msgid "Galician desktop"
 630. #~ msgstr "Tryeza Galike"
 631. #~ msgid "This task localises the desktop in Galician."
 632. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 633. #~ msgid "Galician GNOME desktop"
 634. #~ msgstr "Tryeza Galike"
 635. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Galician."
 636. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 637. #~ msgid "Galician KDE desktop"
 638. #~ msgstr "Tryeza Galike"
 639. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Galician."
 640. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 641. #~ msgid "Georgian desktop"
 642. #~ msgstr "Tryeza Gjeorgjiane"
 643. #~ msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 644. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Gjeorgjisht."
 645. #~ msgid "German environment"
 646. #~ msgstr "Mjedisi Gjerman"
 647. #~ msgid ""
 648. #~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
 649. #~ "speaking people use Debian."
 650. #~ msgstr ""
 651. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Gjermanisht për të "
 652. #~ "ndihmuar folësit e Gjermanishtes të përdorin Debian."
 653. #~ msgid "German desktop"
 654. #~ msgstr "Tryeza Gjermane"
 655. #~ msgid "This task localises the desktop in German."
 656. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Gjermanisht."
 657. #~ msgid "German GNOME desktop"
 658. #~ msgstr "Tryeza Gjermane"
 659. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in German."
 660. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Gjermanisht."
 661. #~ msgid "German KDE desktop"
 662. #~ msgstr "Tryeza Gjermane"
 663. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in German."
 664. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Gjermanisht."
 665. #~ msgid "Greek environment"
 666. #~ msgstr "Mjedisi Grek"
 667. #~ msgid ""
 668. #~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 669. #~ "speaking people use Debian."
 670. #~ msgstr ""
 671. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Greqisht për të "
 672. #~ "ndihmuar folësit Greqishtes të përdorin Debian."
 673. #~ msgid "Greek desktop"
 674. #~ msgstr "Tryeza Greke"
 675. #~ msgid "This task localises the desktop in Greek."
 676. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Greqisht."
 677. #~ msgid "Greek GNOME desktop"
 678. #~ msgstr "Tryeza Greke"
 679. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Greek."
 680. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Greqisht."
 681. #~ msgid "Greek KDE desktop"
 682. #~ msgstr "Tryeza Greke"
 683. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Greek."
 684. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Greqisht."
 685. #~ msgid "Gujarati desktop"
 686. #~ msgstr "Tryeza Gujarati"
 687. #~ msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 688. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Gujarati."
 689. #~ msgid "Gujarati GNOME desktop"
 690. #~ msgstr "Tryeza Gujarati"
 691. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Gujarati."
 692. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Gujarati."
 693. #~ msgid "Gujarati KDE desktop"
 694. #~ msgstr "Tryeza Gujarati"
 695. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Gujarati."
 696. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Gujarati."
 697. #~ msgid "Hebrew environment"
 698. #~ msgstr "Mjedisi hebre"
 699. #~ msgid ""
 700. #~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 701. #~ "speaking people use Debian."
 702. #~ msgstr ""
 703. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hebraisht për të "
 704. #~ "ndihmuar folësit e Hebraishtes të përdorin Debian."
 705. #~ msgid "Hebrew desktop"
 706. #~ msgstr "Tryeza Hebraisht"
 707. #~ msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 708. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hebraishte."
 709. #~ msgid "Hebrew GNOME desktop"
 710. #~ msgstr "Tryeza Hebraisht"
 711. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hebrew."
 712. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hebraishte."
 713. #~ msgid "Hebrew KDE desktop"
 714. #~ msgstr "Tryeza Hebraisht"
 715. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hebrew."
 716. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hebraishte."
 717. #~ msgid "Hindi environment"
 718. #~ msgstr "Mjedisi Hindi"
 719. #~ msgid ""
 720. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 721. #~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
 722. #~ msgstr ""
 723. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 724. #~ "lehtësojnë folësit e gjuhës Hindi të përdorin Debian."
 725. #~ msgid "Hindi desktop"
 726. #~ msgstr "Tryeza Hindi"
 727. #~ msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 728. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hindi."
 729. #~ msgid "Hindi GNOME desktop"
 730. #~ msgstr "Tryeza Hindi"
 731. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hindi."
 732. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hindi."
 733. #~ msgid "Hindi KDE desktop"
 734. #~ msgstr "Tryeza Hindi"
 735. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hindi."
 736. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hindi."
 737. #~ msgid "Hungarian environment"
 738. #~ msgstr "Tryeza Hungareze"
 739. #~ msgid ""
 740. #~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
 741. #~ "Hungarian speaking people use Debian."
 742. #~ msgstr ""
 743. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hungarisht për të "
 744. #~ "ndihmuar folësit e Hungarishtes të përdorin Debian."
 745. #~ msgid "Hungarian desktop"
 746. #~ msgstr "Tryeza Hungareze"
 747. #~ msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 748. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hungarisht."
 749. #~ msgid "Hungarian GNOME desktop"
 750. #~ msgstr "Tryeza Hungareze"
 751. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hungarian."
 752. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hungarisht."
 753. #~ msgid "Hungarian KDE desktop"
 754. #~ msgstr "Tryeza Hungareze"
 755. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hungarian."
 756. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hungarisht."
 757. #~ msgid "Icelandic environment"
 758. #~ msgstr "Mjedisi Islandisht"
 759. #~ msgid ""
 760. #~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
 761. #~ "Icelandic speaking people use Debian."
 762. #~ msgstr ""
 763. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Islandisht për të "
 764. #~ "ndihmuar folësit e Islandishtes të përdorin Debian."
 765. #~ msgid "Icelandic desktop"
 766. #~ msgstr "Tryeza Islandike"
 767. #~ msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 768. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Islandisht."
 769. #~ msgid "Icelandic GNOME desktop"
 770. #~ msgstr "Tryeza Islandike"
 771. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Icelandic."
 772. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Islandisht."
 773. #~ msgid "Icelandic KDE desktop"
 774. #~ msgstr "Tryeza Islandike"
 775. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Icelandic."
 776. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Islandisht."
 777. #~ msgid "Irish environment"
 778. #~ msgstr "Mjedisi Irlandez"
 779. #~ msgid ""
 780. #~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 781. #~ "speaking people use Debian."
 782. #~ msgstr ""
 783. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Irlandisht për të "
 784. #~ "ndihmuar Irlandezët të përdorin Debian."
 785. #~ msgid "Irish desktop"
 786. #~ msgstr "Tryeza Irlandeze"
 787. #~ msgid "This task localises the desktop in Irish."
 788. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Irlandisht."
 789. #~ msgid "Irish GNOME desktop"
 790. #~ msgstr "Tryeza Irlandeze"
 791. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Irish."
 792. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Irlandisht."
 793. #~ msgid "Irish KDE desktop"
 794. #~ msgstr "Tryeza Irlandeze"
 795. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Irish."
 796. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Irlandisht."
 797. #~ msgid "Italian environment"
 798. #~ msgstr "Tryeza Italiane"
 799. #~ msgid ""
 800. #~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 801. #~ "speaking people use Debian."
 802. #~ msgstr ""
 803. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Italisht për të "
 804. #~ "ndihmuar folësit e Italishtes të përdorin Debian."
 805. #~ msgid "Italian desktop"
 806. #~ msgstr "Tryeza Italiane"
 807. #~ msgid "This task localises the desktop in Italian."
 808. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Italisht."
 809. #~ msgid "Italian GNOME desktop"
 810. #~ msgstr "Tryeza Italiane"
 811. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Italian."
 812. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Italisht."
 813. #~ msgid "Italian KDE desktop"
 814. #~ msgstr "Tryeza Italiane"
 815. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Italian."
 816. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Italisht."
 817. #~ msgid "Japanese environment"
 818. #~ msgstr "Mjedisi Japonez"
 819. #~ msgid ""
 820. #~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
 821. #~ "use Debian."
 822. #~ msgstr ""
 823. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Japonisht për të ndihmuar "
 824. #~ "folësit e Japonishtes të përdorin Debian."
 825. #~ msgid "Japanese desktop"
 826. #~ msgstr "Tryeza Japoneze"
 827. #~ msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 828. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Japonisht."
 829. #~ msgid "Japanese GNOME desktop"
 830. #~ msgstr "Tryeza Japoneze"
 831. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Japanese."
 832. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Japonisht."
 833. #~ msgid "Japanese KDE desktop"
 834. #~ msgstr "Tryeza Japoneze"
 835. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Japanese."
 836. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Japonisht."
 837. #~ msgid "Khmer environment"
 838. #~ msgstr "Mjedisi Kmer"
 839. #~ msgid ""
 840. #~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 841. #~ "speaking people use Debian."
 842. #~ msgstr ""
 843. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Kmerisht për të "
 844. #~ "ndihmuar Kmerët të përdorin Debian."
 845. #~ msgid "Khmer desktop"
 846. #~ msgstr "Tryeza Kmer"
 847. #~ msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 848. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kmerisht."
 849. #~ msgid "Khmer GNOME desktop"
 850. #~ msgstr "Tryeza Kmer"
 851. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Khmer."
 852. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kmerisht."
 853. #~ msgid "Khmer KDE desktop"
 854. #~ msgstr "Tryeza Kmer"
 855. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Khmer."
 856. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kmerisht."
 857. #~ msgid "Korean environment"
 858. #~ msgstr "Mjedisi Korean"
 859. #~ msgid ""
 860. #~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
 861. #~ "use Debian."
 862. #~ msgstr ""
 863. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në gjuhën Koreane për të "
 864. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës Koreane të përdorin Debian."
 865. #~ msgid "Korean desktop"
 866. #~ msgstr "Tryeza Koreane"
 867. #~ msgid "This task localises the desktop in Korean."
 868. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Koreane."
 869. #~ msgid "Korean GNOME desktop"
 870. #~ msgstr "Tryeza Koreane"
 871. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Korean."
 872. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Koreane."
 873. #~ msgid "Korean KDE desktop"
 874. #~ msgstr "Tryeza Koreane"
 875. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Korean."
 876. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Koreane."
 877. #~ msgid "Kurdish environment"
 878. #~ msgstr "Mjedisi Kurd"
 879. #~ msgid ""
 880. #~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
 881. #~ "use Debian."
 882. #~ msgstr ""
 883. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Kurdisht për të ndihmuar "
 884. #~ "Kurdët të përdorin Debian."
 885. #~ msgid "Kurdish desktop"
 886. #~ msgstr "Tryeza Kurde"
 887. #~ msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
 888. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kurdisht."
 889. #~ msgid "Kurdish GNOME desktop"
 890. #~ msgstr "Tryeza Kurde"
 891. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Kurdish."
 892. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kurdisht."
 893. #~ msgid "Kurdish KDE desktop"
 894. #~ msgstr "Tryeza Kurde"
 895. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Kurdish."
 896. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kurdisht."
 897. #~ msgid "Latvian desktop"
 898. #~ msgstr "Tryeza Letone"
 899. #~ msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 900. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Letone."
 901. #~ msgid "Latvian GNOME desktop"
 902. #~ msgstr "Tryeza Letone"
 903. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Latvian."
 904. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Letone."
 905. #~ msgid "Latvian KDE desktop"
 906. #~ msgstr "Tryeza Letone"
 907. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Latvian."
 908. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Letone."
 909. #~ msgid "Lithuanian environment"
 910. #~ msgstr "Mjedisi Lituanez"
 911. #~ msgid ""
 912. #~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 913. #~ "Lithuanian speaking people use Debian."
 914. #~ msgstr ""
 915. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Lituanisht për të "
 916. #~ "ndihmuar folësit e Lituanishtes të përdorin Debian."
 917. #~ msgid "Lithuanian desktop"
 918. #~ msgstr "Tryeza Lituaneze"
 919. #~ msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 920. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Lituanisht."
 921. #~ msgid "Lithuanian GNOME desktop"
 922. #~ msgstr "Tryeza Lituaneze"
 923. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Lithuanian."
 924. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Lituanisht."
 925. #~ msgid "Lithuanian KDE desktop"
 926. #~ msgstr "Tryeza Lituaneze"
 927. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Lithuanian."
 928. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Lituanisht."
 929. #~ msgid "Macedonian environment"
 930. #~ msgstr "Tryeza Maqedonase"
 931. #~ msgid ""
 932. #~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 933. #~ "Macedonian speaking people use Debian."
 934. #~ msgstr ""
 935. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Maqedonisht për të "
 936. #~ "ndihmuar Maqedonasit të përdorin Debian."
 937. #~ msgid "Macedonian desktop"
 938. #~ msgstr "Tryeza Maqedonase"
 939. #~ msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 940. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Maqedonisht."
 941. #~ msgid "Macedonian GNOME desktop"
 942. #~ msgstr "Tryeza Maqedonase"
 943. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Macedonian."
 944. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Maqedonisht."
 945. #~ msgid "Macedonian KDE desktop"
 946. #~ msgstr "Tryeza Maqedonase"
 947. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Macedonian."
 948. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Maqedonisht."
 949. #~ msgid "Malayalam desktop"
 950. #~ msgstr "Tryeza Malayalam"
 951. #~ msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
 952. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Malayalam."
 953. #~ msgid "Malayalam GNOME desktop"
 954. #~ msgstr "Tryeza Malayalam"
 955. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Malayalam."
 956. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Malayalam."
 957. #~ msgid "Malayalam KDE desktop"
 958. #~ msgstr "Tryeza Malayalam"
 959. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Malayalam."
 960. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Malayalam."
 961. #~ msgid "Nepali desktop"
 962. #~ msgstr "Tryeza Nepaleze"
 963. #~ msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 964. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Nepalezçe."
 965. #~ msgid "Nepali GNOME desktop"
 966. #~ msgstr "Tryeza Nepaleze"
 967. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Nepali."
 968. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Nepalezçe."
 969. #~ msgid "Nepali KDE desktop"
 970. #~ msgstr "Tryeza Nepaleze"
 971. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Nepali."
 972. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Nepalezçe."
 973. #~ msgid "North Sami environment"
 974. #~ msgstr "Mjedisi Tailandez"
 975. #~ msgid ""
 976. #~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
 977. #~ "Sami speaking people use Debian."
 978. #~ msgstr ""
 979. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Norvegjisht për të "
 980. #~ "ndihmuar folësit e Norvegjishtes të përdorin Debian."
 981. #~ msgid "North Sami desktop"
 982. #~ msgstr "Tryeza Sami-Veriore"
 983. #~ msgid "This task localises the desktop in North Sami."
 984. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Sami-Veriore."
 985. #~ msgid "North Sami GNOME desktop"
 986. #~ msgstr "Tryeza Sami-Veriore"
 987. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in North Sami."
 988. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Sami-Veriore."
 989. #~ msgid "North Sami KDE desktop"
 990. #~ msgstr "Tryeza Sami-Veriore"
 991. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in North Sami."
 992. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Sami-Veriore."
 993. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 994. #~ msgstr "Mjedisi Norvegjez (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 995. #~ msgid ""
 996. #~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
 997. #~ "Norwegian speaking people use Debian."
 998. #~ msgstr ""
 999. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Norvegjisht për të "
 1000. #~ "ndihmuar folësit e Norvegjishtes të përdorin Debian."
 1001. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 1002. #~ msgstr "Tryeza Norvegjeze (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 1003. #~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 1004. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Norvegjisht."
 1005. #~ msgid "Norwegian GNOME desktop"
 1006. #~ msgstr "Tryeza Gjeorgjiane"
 1007. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Norwegian."
 1008. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Norvegjisht."
 1009. #~ msgid "Norwegian KDE desktop"
 1010. #~ msgstr "Tryeza Gjeorgjiane"
 1011. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Norwegian."
 1012. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Norvegjisht."
 1013. #~ msgid "Persian environment"
 1014. #~ msgstr "Mjedisi Persik"
 1015. #~ msgid ""
 1016. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1017. #~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
 1018. #~ msgstr ""
 1019. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion dhe "
 1020. #~ "lehtësojnë folësit e Persishtes të përdorin Debian."
 1021. #~ msgid "Persian desktop"
 1022. #~ msgstr "Tryeza Persiane"
 1023. #~ msgid "This task localises the desktop in Persian."
 1024. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Persisht."
 1025. #~ msgid "Persian GNOME desktop"
 1026. #~ msgstr "Tryeza Persiane"
 1027. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Persian."
 1028. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Persisht."
 1029. #~ msgid "Persian KDE desktop"
 1030. #~ msgstr "Tryeza Persiane"
 1031. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Persian."
 1032. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Persisht."
 1033. #~ msgid "Polish environment"
 1034. #~ msgstr "Mjedisi Polak"
 1035. #~ msgid ""
 1036. #~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 1037. #~ "speaking people use Debian."
 1038. #~ msgstr ""
 1039. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Polonisht për të ndihmuar "
 1040. #~ "folësit e Polonishtes të përdorin Debian."
 1041. #~ msgid "Polish desktop"
 1042. #~ msgstr "Tryeza Polake"
 1043. #~ msgid "This task localises the desktop in Polish."
 1044. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Polonisht."
 1045. #~ msgid "Polish GNOME desktop"
 1046. #~ msgstr "Tryeza Polake"
 1047. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Polish."
 1048. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Polonisht."
 1049. #~ msgid "Polish KDE desktop"
 1050. #~ msgstr "Tryeza Polake"
 1051. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Polish."
 1052. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Polonisht."
 1053. #~ msgid "Portuguese environment"
 1054. #~ msgstr "Mjedisi Portugez"
 1055. #~ msgid ""
 1056. #~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 1057. #~ "Portuguese speaking people use Debian."
 1058. #~ msgstr ""
 1059. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Portugalisht për të "
 1060. #~ "ndihmuar Portugezët të përdorin Debian."
 1061. #~ msgid "Portuguese desktop"
 1062. #~ msgstr "Tryeza Portugeze"
 1063. #~ msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 1064. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalisht"
 1065. #~ msgid "Portuguese GNOME desktop"
 1066. #~ msgstr "Tryeza Portugeze"
 1067. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Portuguese."
 1068. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalisht"
 1069. #~ msgid "Portuguese KDE desktop"
 1070. #~ msgstr "Tryeza Portugeze"
 1071. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Portuguese."
 1072. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalisht"
 1073. #~ msgid "Punjabi environment"
 1074. #~ msgstr "Mjedisi Punjabi"
 1075. #~ msgid ""
 1076. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1077. #~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 1078. #~ msgstr ""
 1079. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 1080. #~ "lehtësojnë folësit e gjuhës Punjabi të përdorin Debian."
 1081. #~ msgid "Punjabi desktop"
 1082. #~ msgstr "Tryeza Punjabi"
 1083. #~ msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 1084. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Punjabi."
 1085. #~ msgid "Punjabi GNOME desktop"
 1086. #~ msgstr "Tryeza Punjabi"
 1087. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Punjabi."
 1088. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Punjabi."
 1089. #~ msgid "Punjabi KDE desktop"
 1090. #~ msgstr "Tryeza Punjabi"
 1091. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Punjabi."
 1092. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Punjabi."
 1093. #~ msgid "Romanian environment"
 1094. #~ msgstr "Tryeza Rumune"
 1095. #~ msgid ""
 1096. #~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
 1097. #~ "Romanian speaking people use Debian."
 1098. #~ msgstr ""
 1099. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Rumanisht për të "
 1100. #~ "ndihmuar folësit e Rumanishtes të përdorin Debian."
 1101. #~ msgid "Romanian desktop"
 1102. #~ msgstr "Tryeza Rumune"
 1103. #~ msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 1104. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Rumanisht."
 1105. #~ msgid "Romanian GNOME desktop"
 1106. #~ msgstr "Tryeza Rumune"
 1107. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Romanian."
 1108. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Rumanisht."
 1109. #~ msgid "Romanian KDE desktop"
 1110. #~ msgstr "Tryeza Rumune"
 1111. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Romanian."
 1112. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Rumanisht."
 1113. #~ msgid "Russian environment"
 1114. #~ msgstr "Mjedisi Rusisht"
 1115. #~ msgid ""
 1116. #~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 1117. #~ "speaking people use Debian."
 1118. #~ msgstr ""
 1119. #~ "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në Rusisht për të ndihmuar "
 1120. #~ "folësit e Rusishtes të përdorin Debian."
 1121. #~ msgid "Russian desktop"
 1122. #~ msgstr "Tryeza Ruse"
 1123. #~ msgid "This task localises the desktop in Russian."
 1124. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Rusisht."
 1125. #~ msgid "Russian GNOME desktop"
 1126. #~ msgstr "Tryeza Ruse"
 1127. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Russian."
 1128. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Rusisht."
 1129. #~ msgid "Russian KDE desktop"
 1130. #~ msgstr "Tryeza Ruse"
 1131. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Russian."
 1132. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Rusisht."
 1133. #~ msgid "Serbian environment"
 1134. #~ msgstr "Mjedisi Serb"
 1135. #~ msgid ""
 1136. #~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 1137. #~ "speaking people use Debian."
 1138. #~ msgstr ""
 1139. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Serbisht për të "
 1140. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës serbe të përdorin Debian."
 1141. #~ msgid "Serbian desktop"
 1142. #~ msgstr "Tryeza serbe"
 1143. #~ msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1144. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Serbisht."
 1145. #~ msgid "Serbian GNOME desktop"
 1146. #~ msgstr "Tryeza serbe"
 1147. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Serbian."
 1148. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Serbisht."
 1149. #~ msgid "Serbian KDE desktop"
 1150. #~ msgstr "Tryeza Persiane"
 1151. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Serbian."
 1152. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Serbisht."
 1153. #~ msgid "Slovak environment"
 1154. #~ msgstr "Mjedisi Sllovak"
 1155. #~ msgid ""
 1156. #~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1157. #~ "speaking people use Debian."
 1158. #~ msgstr ""
 1159. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovakisht për të "
 1160. #~ "ndihmuar folësit e Sllovakishtes të përdorin Debian."
 1161. #~ msgid "Slovak desktop"
 1162. #~ msgstr "Tryeza Sllovake"
 1163. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1164. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovakisht."
 1165. #~ msgid "Slovak GNOME desktop"
 1166. #~ msgstr "Tryeza Sllovake"
 1167. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovak."
 1168. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovakisht."
 1169. #~ msgid "Slovak KDE desktop"
 1170. #~ msgstr "Tryeza Sllovake"
 1171. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovak."
 1172. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovakisht."
 1173. #~ msgid "Slovenian environment"
 1174. #~ msgstr "Mjedisi Slloven"
 1175. #~ msgid ""
 1176. #~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
 1177. #~ "Slovenian speaking people use Debian."
 1178. #~ msgstr ""
 1179. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovenisht për të "
 1180. #~ "ndihmuar Sllovenët të përdorin Debian."
 1181. #~ msgid "Slovenian desktop"
 1182. #~ msgstr "Tryeza Sllovene"
 1183. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1184. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovenisht."
 1185. #~ msgid "Slovenian GNOME desktop"
 1186. #~ msgstr "Tryeza Sllovene"
 1187. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovenian."
 1188. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovenisht."
 1189. #~ msgid "Slovenian KDE desktop"
 1190. #~ msgstr "Tryeza Sllovene"
 1191. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovenian."
 1192. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovenisht."
 1193. #~ msgid "Spanish environment"
 1194. #~ msgstr "Mjedisi Spanjoll"
 1195. #~ msgid ""
 1196. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1197. #~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1198. #~ msgstr ""
 1199. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 1200. #~ "folësit e Spanjishtes të përdorin Debian."
 1201. #~ msgid "Spanish desktop"
 1202. #~ msgstr "Tryeza Spanjolle"
 1203. #~ msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1204. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Spanjisht."
 1205. #~ msgid "Spanish GNOME desktop"
 1206. #~ msgstr "Tryeza Spanjolle"
 1207. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Spanish."
 1208. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Spanjisht."
 1209. #~ msgid "Spanish KDE desktop"
 1210. #~ msgstr "Tryeza Spanjolle"
 1211. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Spanish."
 1212. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Spanjisht."
 1213. #~ msgid "Swedish environment"
 1214. #~ msgstr "Tryeza Suedeze"
 1215. #~ msgid ""
 1216. #~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1217. #~ "speaking people use Debian."
 1218. #~ msgstr ""
 1219. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Suedisht për të ndihmuar "
 1220. #~ "folësit e Suedishtes të përdorin Debian."
 1221. #~ msgid "Swedish desktop"
 1222. #~ msgstr "Tryeza Suedeze"
 1223. #~ msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1224. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Suedisht."
 1225. #~ msgid "Swedish GNOME desktop"
 1226. #~ msgstr "Tryeza Suedeze"
 1227. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Swedish."
 1228. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Suedisht."
 1229. #~ msgid "Swedish KDE desktop"
 1230. #~ msgstr "Tryeza Suedeze"
 1231. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Swedish."
 1232. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Suedisht."
 1233. #~ msgid "Tagalog environment"
 1234. #~ msgstr "Mjedisi Tagalog"
 1235. #~ msgid ""
 1236. #~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1237. #~ "speaking people use Debian."
 1238. #~ msgstr ""
 1239. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Tagalog për të "
 1240. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës Tagaloge të përdorin Debian."
 1241. #~ msgid "Tamil environment"
 1242. #~ msgstr "Mjedisi Tamil"
 1243. #~ msgid ""
 1244. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1245. #~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1246. #~ msgstr ""
 1247. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 1248. #~ "lehtëson folësit e gjuhës Tamil të përdorin Debian."
 1249. #~ msgid "Tamil desktop"
 1250. #~ msgstr "Tryeza Tamil"
 1251. #~ msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1252. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tamil."
 1253. #~ msgid "Tamil GNOME desktop"
 1254. #~ msgstr "Tryeza Tamil"
 1255. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Tamil."
 1256. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tamil."
 1257. #~ msgid "Tamil KDE desktop"
 1258. #~ msgstr "Tryeza Tamil"
 1259. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Tamil."
 1260. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tamil."
 1261. #~ msgid "Thai environment"
 1262. #~ msgstr "Mjedisi Tailandez"
 1263. #~ msgid ""
 1264. #~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
 1265. #~ "to use Debian."
 1266. #~ msgstr ""
 1267. #~ "Kjo detyrë instalon paketa që ndihmojë folësit e gjuhës Tailandeze të "
 1268. #~ "përdorin Debian."
 1269. #~ msgid "Thai desktop"
 1270. #~ msgstr "Tryeza Tailandeze"
 1271. #~ msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1272. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tailandeze."
 1273. #~ msgid "Thai GNOME desktop"
 1274. #~ msgstr "Tryeza Tailandeze"
 1275. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Thai."
 1276. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tailandeze."
 1277. #~ msgid "Thai KDE desktop"
 1278. #~ msgstr "Tryeza Tailandeze"
 1279. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Thai."
 1280. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tailandeze."
 1281. #~ msgid "Turkish environment"
 1282. #~ msgstr "Tryeza Turke"
 1283. #~ msgid ""
 1284. #~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1285. #~ "speaking people use Debian."
 1286. #~ msgstr ""
 1287. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Turqisht për të ndihmuar "
 1288. #~ "folësit e Turqishtes të përdorin Debian."
 1289. #~ msgid "Turkish desktop"
 1290. #~ msgstr "Tryeza Turke"
 1291. #~ msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1292. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Turqisht."
 1293. #~ msgid "Turkish GNOME desktop"
 1294. #~ msgstr "Tryeza Turke"
 1295. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Turkish."
 1296. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Turqisht."
 1297. #~ msgid "Turkish KDE desktop"
 1298. #~ msgstr "Tryeza Turke"
 1299. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Turkish."
 1300. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Turqisht."
 1301. #~ msgid "Ukrainian environment"
 1302. #~ msgstr "Tryeza Ukrainase"
 1303. #~ msgid ""
 1304. #~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
 1305. #~ "Ukrainian speaking people use Debian."
 1306. #~ msgstr ""
 1307. #~ "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në gjuhën Ukrainase për të "
 1308. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës Ukrainase të përdorin Debian."
 1309. #~ msgid "Ukrainian desktop"
 1310. #~ msgstr "Tryeza Ukrainase"
 1311. #~ msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1312. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Ukrainase."
 1313. #~ msgid "Ukrainian GNOME desktop"
 1314. #~ msgstr "Tryeza Ukrainase"
 1315. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Ukrainian."
 1316. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Ukrainase."
 1317. #~ msgid "Ukrainian KDE desktop"
 1318. #~ msgstr "Tryeza Ukrainase"
 1319. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Ukrainian."
 1320. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Ukrainase."
 1321. #~ msgid "Vietnamese desktop"
 1322. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 1323. #~ msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1324. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 1325. #~ msgid "Vietnamese GNOME desktop"
 1326. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 1327. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Vietnamese."
 1328. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 1329. #~ msgid "Vietnamese KDE desktop"
 1330. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 1331. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Vietnamese."
 1332. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 1333. #~ msgid "Welsh environment"
 1334. #~ msgstr "Mjedisi U"
 1335. #~ msgid ""
 1336. #~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1337. #~ "speaking people use Debian."
 1338. #~ msgstr ""
 1339. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në gjuhën Galeze për të "
 1340. #~ "ndihmuar Galikët të përdorin Debian."
 1341. #~ msgid "Welsh desktop"
 1342. #~ msgstr "Tryeza Galeze"
 1343. #~ msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1344. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 1345. #~ msgid "Welsh GNOME desktop"
 1346. #~ msgstr "Tryeza Galeze"
 1347. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Welsh."
 1348. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 1349. #~ msgid "Welsh KDE desktop"
 1350. #~ msgstr "Tryeza Galeze"
 1351. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Welsh."
 1352. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 1353. #~ msgid "Xhosa desktop"
 1354. #~ msgstr "Tryeza Xhosa"
 1355. #~ msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1356. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Xhosa."
 1357. #~ msgid "Xhosa GNOME desktop"
 1358. #~ msgstr "Tryeza Xhosa"
 1359. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Xhosa."
 1360. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Xhosa."
 1361. #~ msgid "Xhosa KDE desktop"
 1362. #~ msgstr "Tryeza Xhosa"
 1363. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Xhosa."
 1364. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Xhosa."
 1365. #~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
 1366. #~ msgstr "Kjo detyrë instalon programe të dobishme për një kompjuter prehëri."
 1367. #~ msgid "Albanian desktop"
 1368. #~ msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 1369. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1370. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Rumanisht."
 1371. #~ msgid ""
 1372. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 1373. #~ "desktop."
 1374. #~ msgstr ""
 1375. #~ "Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur "
 1376. #~ "ambjentin GNOME."
 1377. #~ msgid ""
 1378. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 1379. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 1380. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 1381. #~ "user choose between the two."
 1382. #~ msgstr ""
 1383. #~ "Kjo detyrë instalon programe bazë \"mjedisi pune\", duke përfshirë një "
 1384. #~ "shumllojshmëri drejtuesish sesioni, drejtues file-sh dhe shfletues "
 1385. #~ "interneti. Përmban mjediset e punës GNOME dhe KDE, dhe një drejtues "
 1386. #~ "ekrani që lejon përdoruesin të zgjedhe midis të dyve."
 1387. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 1388. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Italiane"
 1389. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 1390. #~ msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 1391. #~ msgid "Office environment"
 1392. #~ msgstr "Mjedisi i zyrës"
 1393. #~ msgid ""
 1394. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 1395. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 1396. #~ "a rather large collection of software."
 1397. #~ msgstr ""
 1398. #~ "Kjo detyrë instalon një larmi programesh të mjedisit zyrtar, duke "
 1399. #~ "përfshirë një përpunues shkrimesh, një përllogaritës, një program "
 1400. #~ "prezantimi dhe akoma më shumë. Ky është një grumbull i madh paketash."
 1401. #~ msgid "X window system"
 1402. #~ msgstr "Sistemi X window"
 1403. #~ msgid ""
 1404. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 1405. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 1406. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 1407. #~ msgstr ""
 1408. #~ "Kjo detyrë pajis me përbërësit kryesorë për një workstation që punon me "
 1409. #~ "Sistemin X Window. Përmban libraritë X, një server X, një komplet gërmash "
 1410. #~ "dhe një grup bazë klientësh dhe veglash X."
 1411. #~ msgid "Broadband internet connection"
 1412. #~ msgstr "Lidhje e shpjejtë interneti"
 1413. #~ msgid ""
 1414. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 1415. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 1416. #~ msgstr ""
 1417. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjën ë kompjuterit me "
 1418. #~ "internetin duke përdorur DSL, Cable, etj."
 1419. #~ msgid "C and C++"
 1420. #~ msgstr "C dhe C++"
 1421. #~ msgid ""
 1422. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 1423. #~ "programming languages."
 1424. #~ msgstr ""
 1425. #~ "Një mjedis i plotë për zhvillimin e programeve në gjuhët e programimit C "
 1426. #~ "dhe C++."
 1427. #~ msgid "Dialup internet"
 1428. #~ msgstr "Lidhje interneti me telefon(dialup)"
 1429. #~ msgid ""
 1430. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 1431. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 1432. #~ msgstr ""
 1433. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjen e kompjuterit me një "
 1434. #~ "rrjet të përkohshëm dhe të ngadaltë (me modem, ISDN ,etj)."
 1435. #~ msgid "Games"
 1436. #~ msgstr "Lojra"
 1437. #~ msgid ""
 1438. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 1439. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 1440. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 1441. #~ msgstr ""
 1442. #~ "Duke zgjedhur këtë detyrë do instalohen një mori lojrash, nga ato unix më "
 1443. #~ "tradicionalet tekstuale deri tek lojrat e shpejta me letra. Nuk do të "
 1444. #~ "instalojë të gjitha lojrat në Debian, por është një pikënisje e mirë."
 1445. #~ msgid "Java"
 1446. #~ msgstr "Java"
 1447. #~ msgid "A java development environment."
 1448. #~ msgstr "Një mjedis zhvillimi java."
 1449. #~ msgid "Debian Jr."
 1450. #~ msgstr "Debian Jr."
 1451. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 1452. #~ msgstr "Debian Jr. është një grumbull paketash për fëmijë."
 1453. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 1454. #~ msgstr "Përpilimi i kernelit të zakonshëm"
 1455. #~ msgid ""
 1456. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 1457. #~ "kernel."
 1458. #~ msgstr ""
 1459. #~ "Kjo detyrë përfshin gjithçka që të duhet për të ndërtuar kernelin tënd "
 1460. #~ "personal."
 1461. #~ msgid ""
 1462. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 1463. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 1464. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 1465. #~ msgstr ""
 1466. #~ "Këtu përfshihen një grumbull veglash që përdoruesit e kompjuterave të "
 1467. #~ "prehërit presin të gjejnë në një sistem. Përfshin ndihmë për kompjuterat "
 1468. #~ "IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba dhe Dell Inspiron."
 1469. #~ msgid ""
 1470. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 1471. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 1472. #~ msgstr ""
 1473. #~ "Kjo detyrë kthen sistemin në një Linux Standart Base, të lejon të "
 1474. #~ "instalosh dhe përdorësh paketa LSB."
 1475. #~ msgid "Usenet news server"
 1476. #~ msgstr "Server lajmesh"
 1477. #~ msgid ""
 1478. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 1479. #~ "for new Debian installations."
 1480. #~ msgstr ""
 1481. #~ "Kjo detyrë zgjedh versionet e preferuara të serverit të lajmeve INN për "
 1482. #~ "instalimet e Debian."
 1483. #~ msgid ""
 1484. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 1485. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 1486. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 1487. #~ "operate a server."
 1488. #~ msgstr ""
 1489. #~ "Nuk ke nevojë për këtë paket nëse zgjedh të lexosh lajmet nga një server "
 1490. #~ "tjetër, zgjidh vetëm programin e lexuesit të lajmeve që dëshiron. Përdore "
 1491. #~ "këtë detyrë vetëm nëse dëshiron të krijosh një server."
 1492. #~ msgid "Python"
 1493. #~ msgstr "Python"
 1494. #~ msgid ""
 1495. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 1496. #~ "complex applications in Python."
 1497. #~ msgstr ""
 1498. #~ "Vegla dhe shtesa Python, për programe zhvilluese, të thjeshtë apo të "
 1499. #~ "ndërlikuar në gjuhën e programimit Python."
 1500. #~ msgid "Scientific applications"
 1501. #~ msgstr "Programe shkencorë"
 1502. #~ msgid ""
 1503. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 1504. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 1505. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 1506. #~ "visualization."
 1507. #~ msgstr ""
 1508. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa që janë të përshtatshëm për punë shkencore.Nën "
 1509. #~ "një përcaktim të cekët të 'shkencor', këtu bëjnë pjesë përllogaritës dhe "
 1510. #~ "shqyrtues numerikë, shqyrtues statistikash si dhe shikues të ndryshëm."
 1511. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 1512. #~ msgstr "Mjedisi TeX/LaTeX"
 1513. #~ msgid ""
 1514. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 1515. #~ "LaTeX."
 1516. #~ msgstr ""
 1517. #~ "Kjo detyrë instalon paketat e duhur për hartimin e dokumentave në TeX/"
 1518. #~ "LaTeX."
 1519. #~ msgid "Conventional Unix server"
 1520. #~ msgstr "Server i zakonshëm Unix"
 1521. #~ msgid ""
 1522. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 1523. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 1524. #~ "this includes a number of daemons."
 1525. #~ msgstr ""
 1526. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa të cilat do gjendeshin në një sistem të "
 1527. #~ "zakonshëm multi-user unix me përdorues të largët. Kujdes pasi këtu "
 1528. #~ "përfshihen disa daemon."
 1529. #~ msgid "Tcl/Tk"
 1530. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 1531. #~ msgid ""
 1532. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 1533. #~ "and Tk Toolkit."
 1534. #~ msgstr ""
 1535. #~ "Paketa që zakonisht përdoren në zhvillimin e programeve që përdorin "
 1536. #~ "gjuhën e programimit Tcl dhe Kompletin e Veglave Tk."
 1537. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 1538. #~ msgstr "një mjedis TeX/LaTeX"