You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

226 lines
6.8 KiB

 1. # Translation of tasksel tasks to Vietnamese
 2. # Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
 5. # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2008.
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2010-07-31 21:35-0300\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2010-03-06 18:27+0930\n"
 13. "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 14. "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 15. "Language: vi\n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 20. "X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
 21. #. Description
 22. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 23. msgid "SQL database"
 24. msgstr "Cơ sơ dữ liệu SQL"
 25. #. Description
 26. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 27. msgid ""
 28. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 29. msgstr ""
 30. "Công việc này chọn các gói ứng dụng khách và trình phục vụ cho cơ sở dữ liệu "
 31. "kiểu PostgreSQL."
 32. #. Description
 33. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 34. msgid ""
 35. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 36. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 37. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 38. "locking."
 39. msgstr ""
 40. "PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu cách liên quan, cung cấp sự tương thích "
 41. "nhiều hơn với SQL92 và một vài tính năng của SQL3. Có thể dùng nó để cung "
 42. "cấp truy cập cho nhiều người dùng, thông qua khả năng giao dịch và khóa "
 43. "triệt để."
 44. #. Description
 45. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 46. msgid "Graphical desktop environment"
 47. msgstr "Môi trường làm việc đồ họa"
 48. #. Description
 49. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 50. msgid ""
 51. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 52. "GNOME and KDE desktop tasks."
 53. msgstr ""
 54. "Công việc này cung cấp phần mềm màn hình nền cơ bản và đáp ứng là cơ sở cho "
 55. "các công việc của môi trường làm việc GNOME và KDE."
 56. #. Description
 57. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 58. msgid "DNS server"
 59. msgstr "Trình phục vụ DNS"
 60. #. Description
 61. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 62. msgid ""
 63. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 64. msgstr ""
 65. "Chọn gói trình phục vụ DNS kiểu BIND, gói tài liệu và tiện ích tương ứng."
 66. #. Description
 67. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 68. msgid "File server"
 69. msgstr "Trình phục vụ tập tin"
 70. #. Description
 71. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 72. msgid ""
 73. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 74. "NFS."
 75. msgstr ""
 76. "Công việc này thiết lập hệ thống của bạn là trình phục vụ tập tin, hỗ trợ cả "
 77. "CIFS lẫn NFS."
 78. #. Description
 79. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 80. msgid "GNOME desktop environment"
 81. msgstr "Môi trường làm việc GNOME"
 82. #. Description
 83. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 84. msgid ""
 85. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 86. "environment."
 87. msgstr ""
 88. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 89. "việc GNOME."
 90. #. Description
 91. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 92. msgid "KDE desktop environment"
 93. msgstr "Môi trường làm việc KDE"
 94. #. Description
 95. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 96. msgid ""
 97. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 98. "Environment."
 99. msgstr ""
 100. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 101. "việc KDE."
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 104. msgid "Laptop"
 105. msgstr "Máy tính xách tay"
 106. #. Description
 107. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 108. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 109. msgstr "Công việc này cài đặt phầm mềm có ích cho máy tính xách tay."
 110. #. Description
 111. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 112. msgid "LXDE desktop environment"
 113. msgstr "Môi trường làm việc LXDE"
 114. #. Description
 115. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 116. msgid ""
 117. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 118. "environment."
 119. msgstr ""
 120. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 121. "việc LXDE."
 122. #. Description
 123. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 124. msgid "Mail server"
 125. msgstr "Trình phục vụ thư"
 126. #. Description
 127. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 128. msgid ""
 129. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 130. "server system."
 131. msgstr ""
 132. "Công việc này chọn các gói khác nhau hỗ trợ cho hệ thống trình phục vụ thư "
 133. "thường dụng."
 134. #. Description
 135. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 136. msgid "manual package selection"
 137. msgstr "tự chọn gói"
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 140. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 141. msgstr "Tự chọn gói cần cài đặt bằng aptitude."
 142. #. Description
 143. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 144. msgid "Print server"
 145. msgstr "Trình phục vụ in"
 146. #. Description
 147. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 148. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 149. msgstr "Công việc này thiết lập hệ thống bạn là trình phục vụ in."
 150. #. Description
 151. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 152. msgid "SSH server"
 153. msgstr "Trình phục vụ SSH"
 154. #. Description
 155. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 156. msgid ""
 157. "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
 158. "connections."
 159. msgstr ""
 160. "Công việc này thiết lập hệ thống này để cho phép truy cập từ xa qua kết nối "
 161. "SSH."
 162. #. Description
 163. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 164. msgid "Standard system utilities"
 165. msgstr "Tiến ích hệ thống chuẩn"
 166. #. Description
 167. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 168. msgid ""
 169. "This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
 170. "selection of services and tools usable on the command line."
 171. msgstr ""
 172. "Công việc này thiết lập một môi trường người dùng cơ bản, cung cấp một phần "
 173. "chọn hơi nhỏ các dịch vụ và công cụ có thể sử dụng trên dòng lệnh."
 174. #. Description
 175. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 176. msgid "Web server"
 177. msgstr "Trình phục vụ Web"
 178. #. Description
 179. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 180. msgid ""
 181. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 182. msgstr "Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống phục vụ Web thường dụng."
 183. #. Description
 184. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 185. msgid "Xfce desktop environment"
 186. msgstr "Môi trường làm việc Xfce"
 187. #. Description
 188. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 189. msgid ""
 190. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 191. "environment."
 192. msgstr ""
 193. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 194. "việc Xfce."