You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

596 lines
18 KiB

# Catalan translation of tasksel tasks.
# Copyright © 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-26 11:58-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-10 17:36+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Entorn en xinès tradicional"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la programes, fitxes de dades, tipus de lletres i "
"documentació que fan més fàcil l'ús de Debian als usuaris de parla xinesa, "
"utilitzant la codificació xinesa tradicional."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
msgid "Korean environment"
msgstr "Entorn en coreà"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la programes, fitxers de dades, tipus de lletres i "
"documentació que fan l'ús de Debian més fàcil als usuaris de parla coreana."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr "Compilació de nuclis personalitzats"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid ""
"This task includes everything you should need to build your own custom "
"kernel."
msgstr ""
"Aquesta tasca inclou tot el que necessiteu per a compilar el vostre nucli "
"personalitzat."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid "Usenet news server"
msgstr "Servidor de notícies Usenet"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid ""
"This task selects the preferred version of the INN news server software for "
"new Debian installations."
msgstr ""
"Aquesta tasca selecciona la versió preferida del servidor de notícies INN "
"per a les noves instal·lacions de Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid ""
"You do not need this package if you merely wish to read news from an "
"existing server, just select the news reader program you desire and it will "
"pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
"server."
msgstr ""
"No necessiteu aquest paquet si només voleu llegir les notícies des d'un "
"servidor ja existent, només seleccioneu el client de notícies que desitgeu i "
"aquest instal·larà els components necessaris. Només utilitzeu aquesta tasca "
"si teniu intenció d'administrar un servidor."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "Thai environment"
msgstr "Entorn en tailandès"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets que fan l'ús de Debian més fàcil als usuaris "
"tailandessos."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59
msgid "Mail server"
msgstr "Servidor de correu"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Aquesta tasca selecciona una varietat de paquets útils per a un servidor de "
"correu normal."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68
msgid "Conventional Unix server"
msgstr "Servidor UNIX convencional"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68
msgid ""
"This task selects packages that would typically be found on a conventional "
"multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
"number of daemons."
msgstr ""
"Aquesta tasca selecciona paquets que es solen trobar en un servidor UNIX "
"multi-usuari convencional amb usuaris remots. Doneu-vos per avisats qeu açò "
"inclou un nombre de dimonis."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Entorn en noruec (Bokm¡l i Nynorsk)"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en noruec, per a ajudar als "
"usuaris de parla noruega a utilitzar debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
msgid "Games"
msgstr "Jocs"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
msgid ""
"Selecting this task will install a broad selection of games, from "
"traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
"won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
msgstr ""
"Si seleccioneu aquesta tasca, s'instal·laran una ampla selecció de jocs, des "
"dels jocs de text tradicionals de UNIX a jocs de cartes i ràpids jocs "
"«arcade». No instal·larà tots els jocs que hi ha en Debian, però és un bon "
"punt de partida."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid "Java"
msgstr "Java"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid "A java development environment."
msgstr "Un entorn de desenvolupament en Java."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
msgid "C and C++"
msgstr "C i C++"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
msgid ""
"A complete environment for development of programs in the C and C++ "
"programming languages."
msgstr ""
"Un entorn complet per al desenvolupament de programes en els llenguatges de "
"programació C i C++."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111
msgid "Print server"
msgstr "Servidor d'impressió"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr ""
"Aquesta tasca configura el vostre sistema per a ser un servidor d'impressió."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:120
msgid "Spanish environment"
msgstr "Entorn en castellà"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:120
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la programes, fitxers de dades i documentació que fan "
"més fàcil l'ús de Debian als usuaris de parla castellana."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid "Danish environment"
msgstr "Entorn en danès"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en danès, per ajudar als "
"usuaris de parla danesa a utilitzar Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid "Desktop environment"
msgstr "Entorn d'escriptori"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Aquesta tasca proveeix programari d'«escriptori» bàsic, que inclou una "
"varietat de gestors de sessió, gestors de fitxers i navegadors de web. "
"Incorpora els escriptoris GNOME i KDE, i proveeix amb un gestor de pantalla "
"que permet a l'usuari triar entre els dos."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Entorn ciríl·lic"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Aquesta tasca proveeix amb tipus de lletres ciríl·liques i altre programari "
"que necessitareu per a utilitzar la codificació ciríl·lica. Suporta "
"belarús, búlgar, macedoni, rus, serbi i ucraïnès."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:160
msgid "Russian environment"
msgstr "Entorn en rus"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:160
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la programes i documentació en rus, per ajudar als "
"usuaris de parla rusa a utilitzar Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:169
msgid "Linux Standard Base"
msgstr "Linux Standard Base"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:169
msgid ""
"This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing "
"you to install and use LSB packages."
msgstr ""
"Aquesta tasca fa que el sistema siga conformant amb el Linux Standard Base, "
"permetent-vos instal·lar i utilitzar paquets LSB."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:178
msgid "X window system"
msgstr "Sistema de finestres X"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:178
msgid ""
"This task provides the essential components for a standalone workstation "
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr ""
"Aquesta tasca proveeix amb els components essencials per a que una estació "
"de treball execute el sistema de finestres X. Proveeix les biblioteques X, "
"un servidor d'X, un joc de tipus de lletres i un grup bàsic de clients i "
"utilitats per a X."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
msgid "Web server"
msgstr "Servidor web"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Aquesta tasca selecciona paquets útils per a un servidor de web normal."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid "File server"
msgstr "Servidor de fitxers"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid "This task sets up your system to be a file server."
msgstr ""
"Aquesta tasca configura el vostre sistema per a que siga un servidor de "
"fitxers."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:203
msgid "Japanese environment"
msgstr "Entorn en japonès"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:203
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets que fan més fàcil l'ús de Debian als usuaris "
"de parla japonesa."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:216
msgid "DNS server"
msgstr "Servidor de DNS"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:216
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Selecciona el servidor de DNS BIND, i els paquets de documentació i "
"utilitats relacionats."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:223
msgid "Python"
msgstr "Python"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:223
msgid ""
"Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
"complex applications in Python."
msgstr ""
"Moltes eines i extensions de Python, per a desenvolupar scripts i "
"aplicacions simples o complexes en Python."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:232
msgid "Office environment"
msgstr "Entorn d'oficina"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:232
msgid ""
"This task provides a suite of office productivity software, including a word "
"processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is a rather "
"large collection of software."
msgstr ""
"Aquesta tasca proveeix un paquet de programari de productivitat d'oficina, "
"incloguent un processador de text, una fulla de càlcul, un programa de "
"presentacions, i més. Aquesta és una colecció de programari prou gran."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid "SQL database"
msgstr "Base de dades SQL"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Aquesta tasca selecciona paquets de client i servidor per a la base de dades "
"PostgreSQL."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL és una base de dades SQL relacional, que s'acomoda "
"progressivament a SQL92, i algunes funcionalitats SQL3. És apropiada per a "
"l'ús amb accés multiusuari a bases de dades, mitjançant les seues propietats "
"per a transaccions i bloqueig molt precís."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
msgid "Tcl/Tk"
msgstr "Tcl/Tk"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
msgid ""
"Packages commonly used in developing applications using the Tcl language and "
"Tk Toolkit."
msgstr ""
"Paquets utilitzats habitualment per al desenvolupament d'aplicacions que "
"utilitzen el llenguatge Tcl i el toolkit Tk."
# Polakos power! jm
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:263
msgid "Polish environment"
msgstr "Entorn en polonès"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:263
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en polonès, per ajudar als "
"usuaris de parla polonesa a utilitzar Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:272
msgid "Laptop"
msgstr "Portàtil"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:272
msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities laptops including IBM Thinkpads, "
"Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr ""
"Aquesta és una col·leció d'eines que els usuaris de portàtils esperen trobar "
"al sistema. Inclou algunes utilitats especials que necessiten alguns "
"portàtils, inclossos els Thinkpad d'IBM, els Vaio de Sony, els Toshiba i els "
"Inpiron de Dell."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:282
msgid "TeX/LaTeX environment"
msgstr "Entorn de Tex/LaTeX"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:282
msgid "a TeX/LaTeX environment"
msgstr "Un entorn amb TeX/LaTeX"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:291
msgid "Catalan environment"
msgstr "Entorn en català"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:291
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en català, per ajudar als "
"usuaris de parla catalana a utilitzar Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:299
msgid "French environment"
msgstr "Entorn en francès"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:299
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en francès per a ajudar als "
"usuaris de parla francesa a utilitzar Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:308
msgid "Debian Jr."
msgstr "Debian Jr."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:308
msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
msgstr ""
"Debian Jr. és una col·lecció de paquets de Debian apropiats per a xiquets."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:313
msgid "Broadband internet connection"
msgstr "Connexió a Internet de banda ampla"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:313
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers that "
"connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr ""
"Aquesta tasca selecciona paquets que adrecen les necessitats especials dels "
"ordinadors que es connecten a Internet mitjançant DSL, Cable o pareguts."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:321
msgid "Scientific applications"
msgstr "Aplicacions científiques"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:321
msgid ""
"This task selects packages which are suitable for scientific work. Under a "
"fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis "
"and computing, statistical data analysis as well as visualization."
msgstr ""
"Aquesta tasca selecciona paquets que són apropiats per al treball científic. "
"Sota una definició prou ampla de «científic», açò inclou anàlisi i "
"computació numérica, anàlisi de dades estadístiques i també la seua "
"visualització."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:328
msgid "German environment"
msgstr "Entorn en alemany"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:328
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en alemany per a ajudar als "
"usuaris de parla alemana a utilitzar Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
msgid "Greek environment"
msgstr "Entorn en francès"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la paquets i documentació en francès per a ajudar als "
"usuaris de parla francesa a utilitzar Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Entorn en xinès simplificat"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Aquesta tasca instal·la programes, fitxes de dades, tipus de lletres i "
"documentació que fan més fàcil l'ús de Debian als usuaris de parla xinesa, "
"utilitzant la codificació xinesa simplificada."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:360
msgid "Dialup internet"
msgstr "Internet amb connexió telefònica"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:360
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers using a "
"slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
msgstr ""
"Aquesta tasca selecciona paquets que adrecen les necessitats especials dels "
"ordinadors que utilitzen una connexió temporal telefònica (per mòdem, XDSI o "
"similar)."