You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1592 lines
45 KiB

# Tagalog messages for tasksel
# Copyright (C) 2004,2005,2006 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as tasksel
# Itong talaksan ay ipinapamahagi sa parehong lisensya ng tasksel
# Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>, 2004
# This file is maintained by Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
# Itong talaksan ay inaalagaan ni Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-11 21:37-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-28 18:03+0800\n"
"Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
"Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
#, fuzzy
#| msgid "Arabic environment"
msgid "Amharic environment"
msgstr "Kapaligirang Arabo"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#| "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Amharic speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
"nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Arabo na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
#, fuzzy
#| msgid "Arabic desktop"
msgid "Amharic desktop"
msgstr "Desktop na Arabo"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
#, fuzzy
#| msgid "This task localises the desktop in Arabic."
msgid "This task localises the desktop in Amharic."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Arabo"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
msgid "Arabic environment"
msgstr "Kapaligirang Arabo"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
"nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Arabo na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid "Arabic desktop"
msgstr "Desktop na Arabo"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid "This task localises the desktop in Arabic."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Arabo"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid "Basque desktop"
msgstr "Desktop na Basque"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid "This task localises the desktop in Basque."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Basque."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid "Belarusian environment"
msgstr "Kapaligirang Belaruso"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
"Belarusian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Belaruso upang tulungan ang "
"mga nagsasalita ng Belaruso na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "Belarusian desktop"
msgstr "Desktop na Belaruso"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Belaruso."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid "Bengali environment"
msgstr "Kapaligirang Bengali"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Bengali speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
"babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Bengali na gumamit ng "
"Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid "Bengali desktop"
msgstr "Desktop na Bengali"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid "This task localises the desktop in Bengali."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bengali"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "Bosnian environment"
msgstr "Kapaligirang Bosniya"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
"nagsasalita ng Bosniyan na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "Bosnian desktop"
msgstr "Desktop na Bosniya"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Bosniya"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Kapaligirang Brasilyanong Portuges"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Ang task na ito ay nagluluklok ng mga programa, talaksan ng datos, at "
"babasahin na nagpapadali ng paggamit ng Debian para sa nagsasalita ng "
"Brasilyanong Portuges."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Desktop na Brasilyanong Portuges"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
msgstr "Ginagawa nito ang desktop na lokalisado para sa Brasilyanong Portuges."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid "British English environment"
msgstr "Kapaligirang Ingles ng Britanya"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in British English to help "
"British English speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at mga babasahin na nagpapadali para sa mga "
"nagsasalita ng Ingles Britanya na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid "British English desktop"
msgstr "Desktop na Ingles Britanya"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid "This task localises the desktop in British English."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Ingles Britanya."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:16001
msgid "Bulgarian environment"
msgstr "Kapaligirang Bulgaryan"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:16001
msgid ""
"This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
"speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Bulgaryan na "
"gamitin ang Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:17001
msgid "Bulgarian desktop"
msgstr "Desktop na Bulgaryan"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:17001
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bulgaryan."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18001
msgid "Catalan environment"
msgstr "Kapaligirang Katalan"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Ang task na ito ay nagluluklok ng mga pakete at babasahin sa Katalan upang "
"tulungan ang nagsasalita ng Katalan na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:19001
msgid "Catalan desktop"
msgstr "Desktop na Katalan"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:19001
msgid "This task localises the desktop in Catalan."
msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Katalan."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:20001
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Kapaligirang para sa pina-simpleng Intsik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:20001
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, atmga "
"babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Intsik nagumamit ng "
"Debian, gamit ang pina-simpleng encoding na Intsik."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21001
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Desktop na pina-simpleng Intsik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21001
msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa pina-simpleng Intsik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:22001
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Kapaligirang tradisyonal ng Intsik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:22001
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, atmga "
"babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Intsik nagumamit ng "
"Debian, gamit ang encoding na tradisyonal ng Intsik."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:23001
msgid "Traditional Chinese desktop"
msgstr "Desktop na tradisyonal na Intsik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:23001
msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Intsik na tradisyonal"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:24001
msgid "Croatian environment"
msgstr "Kapaligirang Croat"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:24001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Croatian to help Croatian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Ang task na ito ay nagluluklok ng mga pakete at babasahin sa Croatia upang "
"tulungan ang nagsasalita ng Croatia na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:25001
msgid "Croatian desktop"
msgstr "Desktop na Croat"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:25001
msgid "This task localises the desktop in Croatian."
msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Croat."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:26001
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Kapaligirang Cyrillic"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:26001
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Nagbibigay ng mga font na Cyrillic at ibang mga software na kailangan upang "
"gumamit ng Cyrillic. Suportado nito ang Belaruso, Bulharyan, Macedoniyan, "
"Russo, Serbyan at Ukranyan."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:27001
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Desktop na Cyrillic"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:27001
msgid ""
"This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Cyrillic. Suportado nito ang "
"Belaruso, Bulhariya, Macedonian, Russo, Serbian at Ukrainian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28001
msgid "Czech environment"
msgstr "Kapaligirang Czech"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Czech upang tulungan ang mga "
"nagsasalita ng Czech na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:29001
msgid "Czech desktop"
msgstr "Desktop na Czech"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:29001
msgid "This task localises the desktop in Czech."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Czech."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:30001
msgid "Danish environment"
msgstr "Kapaligirang Danish"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:30001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at mga babasahin na nagpapadali para sa mga "
"nagsasalita ng Danish na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31001
msgid "Danish desktop"
msgstr "Desktop na Danish"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31001
msgid "This task localises the desktop in Danish."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Danish."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32001
msgid "SQL database"
msgstr "Database na SQL"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32001
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Pinipili nito ang mga paketeng pang-kliyente at pang-server para sa database "
"na PostgreSQL."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32001
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"Ang PostgreSQL ay isang SQL relational database, nagbibigay ng lumalawak na "
"pagsunod sa SQL92 at ilan sa mga katangian ng SQL3. Nararapat itong gamitin "
"sa maramihang gumagamit sa pag-akses ng database, gamit ang kanyang mga "
"kasangkapan para sa mga transaksyon at fine-grained locking."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33001
msgid "Desktop environment"
msgstr "Kapaligirang Desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33001
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"Nagdudulot ito ng payak na software na pang-desktop at nagiging batayan ng "
"Gnome at KDE desktop."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:34001
msgid "DNS server"
msgstr "DNS server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:34001
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Pinipili ang BIND DNS server, at kaugnay na babasahin at kasangkapang mga "
"pakete."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:35001
msgid "Dutch environment"
msgstr "Kapaligirang Dutch"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:35001
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"Niluluklok nito ang mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
"nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Dutch sa Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:36001
msgid "Dutch desktop"
msgstr "Desktop na Olandes"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:36001
msgid "This task localises the desktop in Dutch."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Olandes."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37001
msgid "Dzongkha desktop"
msgstr "Desktop na Dazongkha"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37001
msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Dzongkha."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38001
msgid "Esperanto desktop"
msgstr "Desktop na Esperanto"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38001
msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Esperanto."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39001
msgid "Estonian desktop"
msgstr "Desktop na Estonyan."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39001
msgid "This task localises the desktop in Estonian."
msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Estonyan."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:40001
msgid "File server"
msgstr "File server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:40001
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Inaayos nito ang sistema niyo upang maging file sever, na nagsusuporta ng "
"NetBIOS at NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41001
msgid "Finnish environment"
msgstr "Kapaligirang Finnish"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at mga babasahin na nagpapadali para sa mga "
"nagsasalita ng Finnish na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:42001
msgid "Finnish desktop"
msgstr "Desktop na Finnish"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:42001
msgid "This task localises the desktop in Finnish."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Finnish."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:43001
msgid "French environment"
msgstr "Kapaligirang Pranses"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:43001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Pranses upang tulungan ang mga "
"nagsasalita ng Pranses na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:44001
msgid "French desktop"
msgstr "Desktop na Pranses"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:44001
msgid "This task localises the desktop in French."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Pranses."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:45001
msgid "Galician environment"
msgstr "Kapaligirang Galician"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:45001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Galician to help Galician "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Galician upang tulungan ang "
"mga nagsasalita ng Galician na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:46001
msgid "Galician desktop"
msgstr "Desktop na Galician"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:46001
msgid "This task localises the desktop in Galician."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Galician."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:47001
msgid "Georgian desktop"
msgstr "Desktop na Georgian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:47001
msgid "This task localises the desktop in Georgian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Georgian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48001
msgid "German environment"
msgstr "Kapaligirang Aleman"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Aleman upang tulungan ang mga "
"nagsasalita ng Aleman na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:49001
msgid "German desktop"
msgstr "Desktop na Aleman"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:49001
msgid "This task localises the desktop in German."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Aleman."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50001
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "Kapaligirang desktop na Gnome"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
"environment."
msgstr ""
"Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang Gnome "
"desktop environment."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:51001
msgid "Greek environment"
msgstr "Kapaligirang Griyego"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:51001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Griyego upang makatulong sa "
"mga nagsasalita ng Griyego na gamitin ang Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:52001
msgid "Greek desktop"
msgstr "Desktop na Griyego"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:52001
msgid "This task localises the desktop in Greek."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Griyego."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:53001
msgid "Gujarati desktop"
msgstr "Desktop na Gujarati"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:53001
msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Gujarati."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:54001
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Kapaligirang Hebreo"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:54001
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa at babasahin sa Hebreo upang tulungan ang "
"mga nagsasalita ng Hebreo na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55001
msgid "Hebrew desktop"
msgstr "Desktop na Hebreo"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55001
msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hebreo."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56001
msgid "Hindi environment"
msgstr "Kapaligirang Hindi"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56001
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Hindi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
"babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Hindi na gumamit ng "
"Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57001
msgid "Hindi desktop"
msgstr "Desktop na Hindi"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57001
msgid "This task localises the desktop in Hindi."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hindi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:58001
msgid "Hungarian environment"
msgstr "Kapaligirang Hungaryan"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:58001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Hungaryan upang tulungan ang "
"mga nagsasalita ng Hungaryan na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59001
msgid "Hungarian desktop"
msgstr "Desktop na Hungaryan"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59001
msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hungaryan."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:60001
msgid "Icelandic environment"
msgstr "Kapaligirang Icelandic"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:60001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Icelandic upang tulungan ang "
"mga nagsasalita ng Icelandic na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:61001
msgid "Icelandic desktop"
msgstr "Desktop na Icelandic"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:61001
msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Icelandic."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62001
msgid "Irish environment"
msgstr "Kapaligirang Irish"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Irish na tumutulong sa mga "
"nagsasalita ng Irish na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:63001
msgid "Irish desktop"
msgstr "Desktop na Irish"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:63001
msgid "This task localises the desktop in Irish."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Irish"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:64001
msgid "Italian environment"
msgstr "Kapaligirang Italyano"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:64001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Italyano upang tulungan ang "
"mga nagsasalita ng Italyano na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65001
msgid "Italian desktop"
msgstr "Desktop na Italyano"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65001
msgid "This task localises the desktop in Italian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66001
msgid "Japanese environment"
msgstr "Kapaligirang Hapones"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66001
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Hapones na gumamit "
"ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:67001
msgid "Japanese desktop"
msgstr "Desktop na Hapon"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:67001
msgid "This task localises the desktop in Japanese."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hapones."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68001
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "Kapaligirang Desktop na KDE"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang K Desktop "
"Environment."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:69001
msgid "Khmer environment"
msgstr "Kapaligirang Khmer"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:69001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Khmer upang tulungan ang mga "
"nagsasalita ng Khmer na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:70001
msgid "Khmer desktop"
msgstr "Desktop na Khmer"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:70001
msgid "This task localises the desktop in Khmer."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Khmer"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71001
msgid "Korean environment"
msgstr "Kapaligirang Koreyano"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71001
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Koreyano na gamitin "
"ang Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72001
msgid "Korean desktop"
msgstr "Desktop na Koreyano"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72001
msgid "This task localises the desktop in Korean."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Koreyano."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73001
#, fuzzy
msgid "Kurdish environment"
msgstr "Kapaligirang Turko"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds use "
"Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Turko na tumutulong sa mga "
"nagsasalita ng Turko na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:74001
#, fuzzy
msgid "Kurdish desktop"
msgstr "Desktop na Turko"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:74001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Turko"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75001
msgid "Laptop"
msgstr "Laptop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75001
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr "Nagluluklok ito ng mga software na mahalaga sa laptop."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:76001
msgid "Latvian desktop"
msgstr "Desktop na Latvian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:76001
msgid "This task localises the desktop in Latvian."
msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Latvian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:77001
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Kapaligirang Litwanyan"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:77001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Litwanyan upang tulungan ang "
"nagsasalita ng Litwanyan na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:78001
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Desktop na Litwanyan"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:78001
msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Litwanyan."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79001
msgid "Macedonian environment"
msgstr "Kapaligirang Macedonian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
"Macedonian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
"nagsasalita ng Macedonian na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:80001
msgid "Macedonian desktop"
msgstr "Desktop na Macedonian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:80001
msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Macedonian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:81001
msgid "Mail server"
msgstr "Mail server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:81001
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Pinipili nito ang mga pakete na makakatulong sa pangkalahatang gamit na "
"sistemang mail server."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:82001
msgid "Malayalam desktop"
msgstr "Desktop na Malayalam"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:82001
msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Malayalam."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83001
msgid "manual package selection"
msgstr "mano-manong pagpili ng mga pakete"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83001
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "Piliin ng mano-mano ang paketeng iluluklok sa aptitude."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84001
msgid "Nepali desktop"
msgstr "Desktop na Nepali"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84001
msgid "This task localises the desktop in Nepali."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Nepali."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:85001
msgid "Northern Sami desktop"
msgstr "Desktop na Hilagang Sami"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:85001
msgid "This task localises the desktop in Northern Sami."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hilagang Sami."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86001
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Kapaligirang Norwega (Bokmaal at Nynorsk)"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Norwega upang tulungan ang mga "
"nagsasalita ng Norwega na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:87001
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Desktop na Norwega (Bokmaal at Nynorsk)"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:87001
msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Norwega"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:88001
msgid "Persian environment"
msgstr "Kapaligirang Persian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:88001
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Persian speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
"babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Persian na gumamit ng "
"Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89001
msgid "Persian desktop"
msgstr "Desktop na Persian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89001
msgid "This task localises the desktop in Persian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Persian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:90001
msgid "Polish environment"
msgstr "Kapaligirang Polish"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:90001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Polish upang tulungan ang "
"nagsasalita ng Polish na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91001
msgid "Polish desktop"
msgstr "Desktop na Polish"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91001
msgid "This task localises the desktop in Polish."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Polish"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:92001
msgid "Portuguese environment"
msgstr "Kapaligirang Portuges"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:92001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
"Portuguese speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Portuges upang makatulong sa "
"mga nagsasalita ng Portuges na gamitin ang Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:93001
msgid "Portuguese desktop"
msgstr "Desktop na Portuges"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:93001
msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
msgstr "Ginagawa nito ang desktop na lokalisado para sa Portuges."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:94001
msgid "Print server"
msgstr "Print server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:94001
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Inaayos nito ang sistema niyo na maging print server."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:95001
msgid "Punjabi environment"
msgstr "Kapaligirang Punjabi"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:95001
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Punjabi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
"babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Punjabi na gumamit ng "
"Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:96001
msgid "Punjabi desktop"
msgstr "Desktop na Punjabi"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:96001
msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Punjabi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:97001
msgid "Romanian environment"
msgstr "Kapaligirang Romanyan"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:97001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
"nagsasalita ng Romanyan na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98001
msgid "Romanian desktop"
msgstr "Desktop na Romanyan"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98001
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Romanyan"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99001
msgid "Russian environment"
msgstr "Kapaligirang Ruso"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99001
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa at babasahin sa Ruso upang tulungan ang "
"nagsasalita ng Ruso na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:100001
msgid "Russian desktop"
msgstr "Desktop na Ruso"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:100001
msgid "This task localises the desktop in Russian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Ruso"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:101001
msgid "Serbian environment"
msgstr "Kapaligirang Serbian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:101001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Serbian upang tulungan ang mga "
"nagsasalita ng Serbian na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102001
msgid "Serbian desktop"
msgstr "Desktop na Serbian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102001
msgid "This task localises the desktop in Serbian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Serbian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:103001
msgid "Slovak environment"
msgstr "Kapaligirang Slovak"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:103001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
"nagsasalita ng Slovak na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:104001
msgid "Slovak desktop"
msgstr "Desktop na Slovak"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:104001
msgid "This task localises the desktop in Slovak."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Slovak."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:105001
msgid "Slovenian environment"
msgstr "Kapaligirang Slovenian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:105001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
"nagsasalita ng Slovenian na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106001
msgid "Slovenian desktop"
msgstr "Desktop na Slovenian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106001
msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Slovenian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:107001
msgid "Spanish environment"
msgstr "Kapaligirang Espanyol"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:107001
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
"nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Espanyol sa Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:108001
msgid "Spanish desktop"
msgstr "Desktop na Espanyol"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:108001
msgid "This task localises the desktop in Spanish."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Espanyol"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109001
msgid "Standard system"
msgstr "Sistemang standard"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109001
msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
msgstr "Nagluluklok ito ng maliit na sistemang karakter mode lamang."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:110001
msgid "Swedish environment"
msgstr "Kapaligirang Swedish"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:110001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Swedish upang tulungan ang "
"nagsasalita ng Swedish na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111001
msgid "Swedish desktop"
msgstr "Desktop na Swedish"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111001
msgid "This task localises the desktop in Swedish."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Swedish"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:112001
msgid "Tagalog environment"
msgstr "Kapaligirang Tagalog"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:112001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Ang task na ito ay nagluluklok ng mga pakete at babasahin sa Tagalog upang "
"tulungan ang nagsasalita ng Tagalog na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:113001
msgid "Tamil environment"
msgstr "Kapaligirang Tamil"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:113001
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Tamil speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
"nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Tamil na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:114001
msgid "Tamil desktop"
msgstr "Desktop na Tamil"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:114001
msgid "This task localises the desktop in Tamil."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Tamil."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:115001
msgid "Thai environment"
msgstr "Kapaligirang Thai"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:115001
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
"use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa Thai na gumamit ng "
"Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116001
msgid "Thai desktop"
msgstr "Desktop na Thai"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116001
msgid "This task localises the desktop in Thai."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Thai"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:117001
msgid "Turkish environment"
msgstr "Kapaligirang Turko"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:117001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Turko na tumutulong sa mga "
"nagsasalita ng Turko na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:118001
msgid "Turkish desktop"
msgstr "Desktop na Turko"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:118001
msgid "This task localises the desktop in Turkish."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Turko"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:119001
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Kapaligirang Ukrainian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:119001
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa at babasahin sa Ukrainian upang makatulong "
"sa nagsasalita ng Ukrainian na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:120001
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Desktop na Ukrainian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:120001
msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Ukrainian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121001
msgid "Vietnamese desktop"
msgstr "Desktop na Vietnamese"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121001
msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Vietnamese."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:122001
msgid "Web server"
msgstr "Web server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:122001
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Pinipili nito ang mga pakete na mapakikinabangan sa pangkalahatang gamit na "
"sistemang web server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123001
msgid "Welsh environment"
msgstr "Kapaligirang Welsh"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Welsh upang tulungan ang "
"nagsasalita ng Welsh na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:124001
msgid "Welsh desktop"
msgstr "Desktop na Welsh"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:124001
msgid "This task localises the desktop in Welsh."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Welsh."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:125001
msgid "Xfce desktop environment"
msgstr "Kapaligirang desktop na xfce"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:125001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
"environment."
msgstr ""
"Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang xfce desktop "
"environment."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:126001
msgid "Xhosa desktop"
msgstr "Desktop na Xhosa"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:126001
msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Xhosa."
#~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
#~ msgstr "Nagluluklok ito ng mga software na mahalaga sa laptop."
#~ msgid "Albanian desktop"
#~ msgstr "Desktop na Albanian"
#~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
#~ msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Albanian."
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
#~ "desktop."
#~ msgstr ""
#~ "Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang Gnome "
#~ "desktop environment."
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
#~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
#~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
#~ "user choose between the two."
#~ msgstr ""
#~ "Nagbibigay ito ng karaniwang software na para sa \"desktop\", kasama ang "
#~ "ilan sa mga tagapangasiwa ng sesyon, tagapangasiwa ng talaksan at mga web "
#~ "browser. Kasama dito ang mga desktop na GNOME at KDE, at pati na rin ng "
#~ "tagapangasiwa ng display na binibigyan ang gumagamit ng pagkakataon na "
#~ "pumili sa dalawa."
#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
#~ msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bulgarian."
#~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
#~ msgstr "Inaayos nito ang sistema niyo na maging print server."