You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

792 lines
23 KiB

 1. # Czech translation of tasksel tasks.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 4. # Miroslav Kure <kurem@debian.cz> 2003.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2005-04-24 10:05+0200\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2004-07-19 19:21+0200\n"
 12. "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.org>\n"
 13. "Language-Team: Czech <provoz@debian.cz>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. #. Description
 18. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 19. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 20. msgstr "Prostøedí pro brazilskou portugal¹tinu"
 21. #. Description
 22. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 23. msgid ""
 24. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 25. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 26. msgstr ""
 27. "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve brazilské portugal¹tinì."
 28. #. Description
 29. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 30. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 31. msgstr "Desktop s podporou brazilské portugal¹tiny"
 32. #. Description
 33. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 34. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 35. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro brazilskou portugal¹tinu."
 36. #. Description
 37. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 38. msgid "Catalan environment"
 39. msgstr "Katalánské prostøedí"
 40. #. Description
 41. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 42. msgid ""
 43. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 44. "speaking people use Debian."
 45. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v katalán¹tinì."
 46. #. Description
 47. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 48. msgid "Catalan desktop"
 49. msgstr "Desktop s podporou katalán¹tiny"
 50. #. Description
 51. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 52. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 53. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro katalán¹tiu."
 54. #. Description
 55. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 56. msgid "Simplified Chinese environment"
 57. msgstr "Zjednodu¹ené èínské prostøedí"
 58. #. Description
 59. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 60. msgid ""
 61. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 62. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 63. "encoding."
 64. msgstr ""
 65. "Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci ve zjednodu¹eném èínském "
 66. "kódování."
 67. #. Description
 68. #: ../po/debian-tasks.desc:51
 69. msgid "Simplified Chinese desktop"
 70. msgstr "Desktop se podporou zjednodu¹ené èín¹tiny"
 71. #. Description
 72. #: ../po/debian-tasks.desc:51
 73. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese"
 74. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro zjednodu¹enou èín¹tinu."
 75. #. Description
 76. #: ../po/debian-tasks.desc:58
 77. msgid ""
 78. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 79. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 80. "encoding."
 81. msgstr ""
 82. "Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci v tradièním èínském "
 83. "kódování."
 84. #. Description
 85. #: ../po/debian-tasks.desc:71
 86. msgid "Traditional Chinese environment"
 87. msgstr "Tradièní èínské prostøedí"
 88. #. Description
 89. #: ../po/debian-tasks.desc:71
 90. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese"
 91. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro tradièní èín¹tinu."
 92. #. Description
 93. #: ../po/debian-tasks.desc:78
 94. msgid "Cyrillic environment"
 95. msgstr "Cyrilice"
 96. #. Description
 97. #: ../po/debian-tasks.desc:78
 98. msgid ""
 99. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 100. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 101. "Serbian and Ukrainian."
 102. msgstr ""
 103. "Tato úloha poskytuje fonty a dal¹í software pro cyrilici. Podporuje "
 104. "bìloruské, bulharské, makedonské, ruské, srbské a ukrajinské prostøedí."
 105. #. Description
 106. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 107. msgid "Cyrillic desktop"
 108. msgstr "Desktop s cyrilicí"
 109. #. Description
 110. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 111. msgid ""
 112. "This task localises the desktop in Cyrillic It supports Belarusian, "
 113. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 114. msgstr ""
 115. "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro cyrilici. Podporuje bìloruské, bulharské, "
 116. "makedonské, ruské, srbské a ukrajinské prostøedí."
 117. #. Description
 118. #: ../po/debian-tasks.desc:99
 119. msgid "Danish environment"
 120. msgstr "Dánské prostøedí"
 121. #. Description
 122. #: ../po/debian-tasks.desc:99
 123. msgid ""
 124. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 125. "speaking people use Debian."
 126. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v dán¹tinì."
 127. #. Description
 128. #: ../po/debian-tasks.desc:109
 129. msgid "Danish desktop"
 130. msgstr "Desktop s podporou dán¹tiny"
 131. #. Description
 132. #: ../po/debian-tasks.desc:109
 133. msgid "This task localises the desktop in Danish"
 134. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro dán¹tinu"
 135. #. Description
 136. #: ../po/debian-tasks.desc:116
 137. msgid "SQL database"
 138. msgstr "SQL databáze"
 139. #. Description
 140. #: ../po/debian-tasks.desc:116
 141. msgid ""
 142. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 143. msgstr "Tato úloha vybere klientské a serverové balíèky databáze PostgreSQL."
 144. #. Description
 145. #: ../po/debian-tasks.desc:116
 146. msgid ""
 147. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 148. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 149. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 150. "locking."
 151. msgstr ""
 152. "PostgreSQL je relaèní databáze nabízející stále lep¹í podporu SQL92 a "
 153. "nìkteré vlastnosti SQL3. Díky své podpoøe transakcí a jemnozrnnému zamykání "
 154. "je PostgreSQL vhodný k nasazení do víceu¾ivatelského prostøedí."
 155. #. Description
 156. #: ../po/debian-tasks.desc:130
 157. msgid "Desktop environment"
 158. msgstr "Stolní poèítaè"
 159. #. Description
 160. #: ../po/debian-tasks.desc:130
 161. msgid ""
 162. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 163. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 164. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 165. "choose between the two."
 166. msgstr ""
 167. "Úloha poskytuje základní \"desktopový\" software. To znamená nejrùznìj¹í "
 168. "správce sezení, správce souborù, webové prohlí¾eèe, obì desktopová prostøedí "
 169. "GNOME a KDE a správce grafické obrazovky."
 170. #. Description
 171. #: ../po/debian-tasks.desc:150
 172. msgid "DNS server"
 173. msgstr "DNS server"
 174. #. Description
 175. #: ../po/debian-tasks.desc:150
 176. msgid ""
 177. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 178. msgstr ""
 179. "Vybere DNS server BIND s pøilehlou dokumentací a balíky s u¾iteènými "
 180. "utilitami."
 181. #. Description
 182. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 183. msgid "File server"
 184. msgstr "Souborový server"
 185. #. Description
 186. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 187. msgid ""
 188. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 189. "and NFS."
 190. msgstr ""
 191. "Úloha nastaví vá¹ systém pro roli souborového serveru podporujícího jak "
 192. "NetBIOS, tak NFS."
 193. #. Description
 194. #: ../po/debian-tasks.desc:168
 195. msgid "French environment"
 196. msgstr "Francouzské prostøedí"
 197. #. Description
 198. #: ../po/debian-tasks.desc:168
 199. msgid ""
 200. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 201. "speaking people use Debian."
 202. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve francouz¹tinì."
 203. #. Description
 204. #: ../po/debian-tasks.desc:179
 205. msgid "French desktop"
 206. msgstr "Desktop s podporou francouz¹tiny"
 207. #. Description
 208. #: ../po/debian-tasks.desc:179
 209. msgid "This task localises the desktop in French"
 210. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro francouz¹tinu."
 211. #. Description
 212. #: ../po/debian-tasks.desc:186
 213. msgid "German environment"
 214. msgstr "Nìmecké prostøedí"
 215. #. Description
 216. #: ../po/debian-tasks.desc:186
 217. msgid ""
 218. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 219. "speaking people use Debian."
 220. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v nìmèinì."
 221. #. Description
 222. #: ../po/debian-tasks.desc:197
 223. msgid "German desktop"
 224. msgstr "Desktop s podporou nìmèiny"
 225. #. Description
 226. #: ../po/debian-tasks.desc:197
 227. msgid "This task localises the desktop in German"
 228. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro nìmèinu"
 229. #. Description
 230. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 231. msgid "Greek environment"
 232. msgstr "Øecké prostøedí"
 233. #. Description
 234. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 235. msgid ""
 236. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 237. "speaking people use Debian."
 238. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v øeètinì."
 239. #. Description
 240. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 241. msgid "Greek desktop"
 242. msgstr "Desktop s podporou øeètiny"
 243. #. Description
 244. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 245. msgid "This task localises the desktop in Greek"
 246. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro øeètinu."
 247. #. Description
 248. #: ../po/debian-tasks.desc:221
 249. msgid "Hebrew environment"
 250. msgstr "Hebrejské prostøedí"
 251. #. Description
 252. #: ../po/debian-tasks.desc:221
 253. msgid ""
 254. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 255. "speaking people use Debian."
 256. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v hebrej¹tinì."
 257. #. Description
 258. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 259. msgid "Hebrew desktop"
 260. msgstr "Desktop s podporou hebrej¹tiny"
 261. #. Description
 262. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 263. msgid "This task localises the desktop in Hebrew"
 264. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro hebrej¹tinu."
 265. #. Description
 266. #: ../po/debian-tasks.desc:236
 267. msgid "Italian environment"
 268. msgstr "Italské prostøedí"
 269. #. Description
 270. #: ../po/debian-tasks.desc:236
 271. msgid ""
 272. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 273. "speaking people use Debian."
 274. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ital¹tinì."
 275. #. Description
 276. #: ../po/debian-tasks.desc:247
 277. msgid "Italian desktop"
 278. msgstr "Desktop s podporou ital¹tiny"
 279. #. Description
 280. #: ../po/debian-tasks.desc:247
 281. msgid "This task localises the desktop in Italian"
 282. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro ital¹tinu."
 283. #. Description
 284. #: ../po/debian-tasks.desc:254
 285. msgid "Japanese environment"
 286. msgstr "Japonské prostøedí"
 287. #. Description
 288. #: ../po/debian-tasks.desc:254
 289. msgid ""
 290. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 291. "Debian."
 292. msgstr ""
 293. "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní pou¾ívání Debianu v japonském "
 294. "prostøedí."
 295. #. Description
 296. #: ../po/debian-tasks.desc:266
 297. msgid "Japanese desktop environment"
 298. msgstr "Desktop s podporou japon¹tiny"
 299. #. Description
 300. #: ../po/debian-tasks.desc:266
 301. msgid "This task localises the desktop in Japanese"
 302. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro japon¹tinu."
 303. #. Description
 304. #: ../po/debian-tasks.desc:273
 305. msgid "Korean environment"
 306. msgstr "Korejské prostøedí"
 307. #. Description
 308. #: ../po/debian-tasks.desc:273
 309. msgid ""
 310. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 311. "Debian."
 312. msgstr ""
 313. "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní pou¾ívání Debianu v korejském "
 314. "prostøedí."
 315. #. Description
 316. #: ../po/debian-tasks.desc:285
 317. msgid "Korean desktop"
 318. msgstr "Desktop s podporou korej¹tiny"
 319. #. Description
 320. #: ../po/debian-tasks.desc:285
 321. msgid "This task localises the desktop in Korean"
 322. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro korej¹tinu"
 323. #. Description
 324. #: ../po/debian-tasks.desc:292
 325. msgid "Lithuanian environment"
 326. msgstr "Litevské prostøedí"
 327. #. Description
 328. #: ../po/debian-tasks.desc:292
 329. msgid ""
 330. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 331. "Lithuanian speaking people use Debian."
 332. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v litev¹tinì."
 333. #. Description
 334. #: ../po/debian-tasks.desc:302
 335. msgid "Lithuanian desktop"
 336. msgstr "Desktop s podporou litev¹tiny"
 337. #. Description
 338. #: ../po/debian-tasks.desc:302
 339. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian"
 340. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro litev¹tinu."
 341. #. Description
 342. #: ../po/debian-tasks.desc:309
 343. msgid "Mail server"
 344. msgstr "Po¹tovní server"
 345. #. Description
 346. #: ../po/debian-tasks.desc:309
 347. msgid ""
 348. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 349. "server system."
 350. msgstr "Úloha vybere rùzné balíky u¾iteèné pro po¹tovní server."
 351. #. Description
 352. #: ../po/debian-tasks.desc:318
 353. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 354. msgstr "Norské (Bokmaal a Nynorsk) prostøedí"
 355. #. Description
 356. #: ../po/debian-tasks.desc:318
 357. msgid ""
 358. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 359. "speaking people use Debian."
 360. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v nor¹tinì."
 361. #. Description
 362. #: ../po/debian-tasks.desc:329
 363. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 364. msgstr "Desktop s podporou nor¹tiny (Bokmaal a Nynorsk)"
 365. #. Description
 366. #: ../po/debian-tasks.desc:329
 367. msgid "This task localises the desktop in Norwegian"
 368. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro nor¹tinu."
 369. #. Description
 370. #: ../po/debian-tasks.desc:336
 371. msgid "Polish environment"
 372. msgstr "Polské prostøedí"
 373. #. Description
 374. #: ../po/debian-tasks.desc:336
 375. msgid ""
 376. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 377. "speaking people use Debian."
 378. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v pol¹tinì."
 379. #. Description
 380. #: ../po/debian-tasks.desc:347
 381. msgid "Polish desktop"
 382. msgstr "Desktop s podporou pol¹tiny"
 383. #. Description
 384. #: ../po/debian-tasks.desc:347
 385. msgid "This task localises the desktop in Polish"
 386. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro pol¹tinu."
 387. #. Description
 388. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 389. msgid "Print server"
 390. msgstr "Tiskový server"
 391. #. Description
 392. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 393. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 394. msgstr "Úloha pøipraví vá¹ poèítaè pro roli tiskového serveru."
 395. #. Description
 396. #: ../po/debian-tasks.desc:365
 397. msgid "Russian environment"
 398. msgstr "Ruské prostøedí"
 399. #. Description
 400. #: ../po/debian-tasks.desc:365
 401. msgid ""
 402. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 403. "speaking people use Debian."
 404. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ru¹tinì."
 405. #. Description
 406. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 407. msgid "Russian desktop"
 408. msgstr "Desktop s podporou ru¹tiny"
 409. #. Description
 410. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 411. msgid "This task localises the desktop in Russian"
 412. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro ru¹tinu."
 413. #. Description
 414. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 415. msgid "Spanish environment"
 416. msgstr "©panìlské prostøedí"
 417. #. Description
 418. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 419. msgid ""
 420. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 421. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 422. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve ¹panìl¹tinì."
 423. #. Description
 424. #: ../po/debian-tasks.desc:394
 425. msgid "Spanish desktop"
 426. msgstr "Desktop s podporou ¹panìl¹tiny"
 427. #. Description
 428. #: ../po/debian-tasks.desc:394
 429. msgid "This task localises the desktop in Spanish"
 430. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro ¹panìl¹tinu."
 431. #. Description
 432. #: ../po/debian-tasks.desc:401
 433. msgid "Swedish environment"
 434. msgstr "©védské prostøedí"
 435. #. Description
 436. #: ../po/debian-tasks.desc:401
 437. msgid ""
 438. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 439. "speaking people use Debian."
 440. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve ¹véd¹tinì."
 441. #. Description
 442. #: ../po/debian-tasks.desc:411
 443. msgid "Swedish desktop"
 444. msgstr "Desktop s podporou ¹véd¹tiny"
 445. #. Description
 446. #: ../po/debian-tasks.desc:411
 447. msgid "This task localises the desktop in Swedish"
 448. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro ¹véd¹tinu."
 449. #. Description
 450. #: ../po/debian-tasks.desc:418
 451. msgid "Thai environment"
 452. msgstr "Thajské prostøedí"
 453. #. Description
 454. #: ../po/debian-tasks.desc:418
 455. msgid ""
 456. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 457. "use Debian."
 458. msgstr ""
 459. "Tato úloha instaluje balíky, které usnadní pou¾ívání Debianu v Thajském "
 460. "prostøedí."
 461. #. Description
 462. #: ../po/debian-tasks.desc:430
 463. msgid "Thai desktop"
 464. msgstr "Desktop s podporou thaj¹tiny"
 465. #. Description
 466. #: ../po/debian-tasks.desc:430
 467. msgid "This task localises the desktop in Thai"
 468. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro thaj¹tinu."
 469. #. Description
 470. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 471. msgid "Turkish environment"
 472. msgstr "Turecké prostøedí"
 473. #. Description
 474. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 475. msgid ""
 476. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 477. "speaking people use Debian."
 478. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v tureètinì."
 479. #. Description
 480. #: ../po/debian-tasks.desc:449
 481. msgid "Turkish desktop"
 482. msgstr "Desktop s podporou tureètiny"
 483. #. Description
 484. #: ../po/debian-tasks.desc:449
 485. msgid "This task localises the desktop in Turkish"
 486. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro tureètinu."
 487. #. Description
 488. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 489. msgid "Ukrainian environment"
 490. msgstr "Ukrajinské prostøedí"
 491. #. Description
 492. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 493. msgid ""
 494. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 495. "speaking people use Debian."
 496. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ukrajin¹tinì."
 497. #. Description
 498. #: ../po/debian-tasks.desc:466
 499. msgid "Ukrainian desktop"
 500. msgstr "Desktop s podporou ukrajin¹tiny"
 501. #. Description
 502. #: ../po/debian-tasks.desc:466
 503. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian"
 504. msgstr "Tato úloha pøizpùsobí desktop pro ukrajin¹tinu"
 505. #. Description
 506. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 507. msgid "Web server"
 508. msgstr "Webový server"
 509. #. Description
 510. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 511. msgid ""
 512. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 513. msgstr "Úloha vybere balíky u¾iteèné pro webový server."
 514. #~ msgid ""
 515. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make "
 516. #~ "it easier for Korean speakers to use Debian."
 517. #~ msgstr ""
 518. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro korejsky mluvící "
 519. #~ "u¾ivatele."
 520. #~ msgid "Office environment"
 521. #~ msgstr "Kanceláøské prostøedí"
 522. #~ msgid ""
 523. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 524. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 525. #~ "a rather large collection of software."
 526. #~ msgstr ""
 527. #~ "Tato úloha poskytuje kanceláøský balík obsahující textový procesor, "
 528. #~ "tabulkový kalkulátor, prezentaèní program a dal¹í. Je to pomìrnì velká "
 529. #~ "kolekce softwaru."
 530. #~ msgid "X window system"
 531. #~ msgstr "X Window System"
 532. #~ msgid ""
 533. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 534. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 535. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 536. #~ msgstr ""
 537. #~ "Úloha vybere neodmyslitelné komponenty pro samostatnou pracovní stanici s "
 538. #~ "X Window Systemem. Poskytuje X knihovny, X server, fonty a nìkolik "
 539. #~ "základních X klientù a utilit."
 540. #~ msgid "Broadband internet connection"
 541. #~ msgstr "©irokopásmové pøipojení k Internetu"
 542. #~ msgid ""
 543. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 544. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 545. #~ msgstr ""
 546. #~ "Úloha vybere balíky u¾iteèné pro pøipojení k Internetu pøes DSL, "
 547. #~ "kabelovou televizi a podobnì."
 548. #~ msgid "C and C++"
 549. #~ msgstr "C a C++"
 550. #~ msgid ""
 551. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 552. #~ "programming languages."
 553. #~ msgstr "Kompletní prostøedí pro vývoj programù v jazycích C a C++."
 554. #~ msgid "Dialup internet"
 555. #~ msgstr "Vytáèené pøipojení k Internetu"
 556. #~ msgid ""
 557. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 558. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 559. #~ msgstr ""
 560. #~ "Úloha vybere balíky, které pokrývají potøeby poèítaèù pro navázání "
 561. #~ "pomalého vytáèeného spojení (analogovým modemem, ISDN modemem, nebo "
 562. #~ "podobným). "
 563. #~ msgid "Games"
 564. #~ msgstr "Hry"
 565. #~ msgid ""
 566. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 567. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 568. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 569. #~ msgstr ""
 570. #~ "Výberem této úlohy nainstalujete ¹iroké spektrum her od tradièních "
 571. #~ "textových unixových her a¾ po akèní arkády. Sice tím nenainstalujete "
 572. #~ "v¹echny hry dostupné v Debianu, ale je to dobrý zaèátek."
 573. #~ msgid "Java"
 574. #~ msgstr "Java"
 575. #~ msgid "A java development environment."
 576. #~ msgstr "Vývojové prostøedí pro Javu."
 577. #~ msgid "Debian Jr."
 578. #~ msgstr "Debian Jr."
 579. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 580. #~ msgstr "Debian Jr. je kolekce debianích balíkù vhodných pro dìti."
 581. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 582. #~ msgstr "Kompilace vlastního jádra"
 583. #~ msgid ""
 584. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 585. #~ "kernel."
 586. #~ msgstr ""
 587. #~ "Tato úloha zahrnuje v¹echny balíky potøebné pro sestavení vlastního jádra."
 588. #~ msgid "Laptop"
 589. #~ msgstr "Notebook"
 590. #~ msgid ""
 591. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 592. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 593. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 594. #~ msgstr ""
 595. #~ "Toto je kolekce nástrojù, kterou na svém systému oèekávají u¾ivatelé s "
 596. #~ "notebooky. Mimo jiné obsahuje utility pro konkrétní øady jako IBM "
 597. #~ "Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba a Dell Inspiron."
 598. #~ msgid "Linux Standard Base"
 599. #~ msgstr "Linux Standard Base"
 600. #~ msgid ""
 601. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 602. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 603. #~ msgstr ""
 604. #~ "Tato úloha zajistí, aby systém odpovídal standardu Linux Standard Base, "
 605. #~ "èím¾ mù¾ete instalovat LSB programy."
 606. #~ msgid "Usenet news server"
 607. #~ msgstr "News server"
 608. #~ msgid ""
 609. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 610. #~ "for new Debian installations."
 611. #~ msgstr "Tato úloha vybere preferovaný news server INN."
 612. #~ msgid ""
 613. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 614. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 615. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 616. #~ "operate a server."
 617. #~ msgstr ""
 618. #~ "Tento balík potøebujete pouze pokud chcete provozovat vlastní server. "
 619. #~ "Jestli¾e si chcete pøíspìvky èíst ze stávajícího serveru, nainstalujte si "
 620. #~ "jen program pro ètení pøízpìvkù."
 621. #~ msgid "Python"
 622. #~ msgstr "Python"
 623. #~ msgid ""
 624. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 625. #~ "complex applications in Python."
 626. #~ msgstr "Mnoho nástrojù a roz¹íøení pro vývoj aplikací v Pythonu."
 627. #~ msgid "Scientific applications"
 628. #~ msgstr "Vìdecké aplikace"
 629. #~ msgid ""
 630. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 631. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 632. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 633. #~ "visualization."
 634. #~ msgstr ""
 635. #~ "Úloha vybere balíky vhodné pro vìdeckou práci. Pod pojmem 'vìdecké' se "
 636. #~ "skrývají aplikace pro numerickou analýzu a výpoèty, statistickou analýzu "
 637. #~ "a samozøejmì vizualizaci."
 638. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 639. #~ msgstr "TeX/LaTeX"
 640. #~ msgid ""
 641. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 642. #~ "LaTeX."
 643. #~ msgstr ""
 644. #~ "Tato úloha poskytuje nezbytné balíky pro vytváøení dokumentù v systému "
 645. #~ "TeX/LaTeX."
 646. #~ msgid "Conventional Unix server"
 647. #~ msgstr "Obvyklý unixový server"
 648. #~ msgid ""
 649. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 650. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 651. #~ "this includes a number of daemons."
 652. #~ msgstr ""
 653. #~ "Tato úloha vybere balíky, které obvykle oèekáváte od konvenèního "
 654. #~ "víceu¾ivatelského unixového systému se vzdálenými u¾ivateli. Buïte "
 655. #~ "varováni, ¾e to zahrnuje i mno¾ství démonù."