You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1888 lines
116 KiB

 1. # Dzongkha translation of tasksel
 2. # Copyright @ 2006 Free Software Foundation, Inc.
 3. # Kinley Tshering
 4. #
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: tasksel-tasks\n"
 8. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 9. "POT-Creation-Date: 2009-07-30 23:31+0200\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2007-12-03 13:58+0530\n"
 11. "Last-Translator: Jurmey Rabgay <jur_gay@yahoo.com>\n"
 12. "Language-Team: Dzongkha <pgeyleg@dit.gov.bt>\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. "Plural-Forms: nplurals=2;plural=(n!=1)\n"
 17. "X-Poedit-Country: Bhutan\n"
 18. "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 19. #. Description
 20. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 21. msgid "SQL database"
 22. msgstr "ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གྱི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན།"
 23. #. Description
 24. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 25. msgid ""
 26. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 27. msgstr ""
 28. "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པོས་གཱི་རི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གཞི་རྟེན་གནས་སྡུད་གྱི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་དང་ ཐུམ་སྒྲིལ་"
 29. "དེ་་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 32. msgid ""
 33. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 34. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 35. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 36. "locking."
 37. msgstr ""
 38. "པོས་གཱི་རི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་འདི་ SQL92འཁྲིལ་བསྟུན་དང་ SQL3གྱི་ཁྱད་རྣམ་ལ་ལུ་ཅིག་ཡར་འཕེལ་འབད་མི་གྱིཨེསི་"
 39. "ཀིའུ་ཨེལ་མཐུན་འབྲེལ་གྱིགནད་སྡུད་གཞི་རྟེནཅིག་ཨིན། སྤྲོད་ལེན་དང་ཕཱ་ཡིན་ གཱརན་ལོག་ཀིང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་ལསསྣ་"
 40. "མང་ལག་ལེན་པ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ཨིན།"
 41. #. Description
 42. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 43. #, fuzzy
 44. #| msgid "Xfce desktop environment"
 45. msgid "Graphical desktop environment"
 46. msgstr "ཨེགསི་ཨེེཕ་ཧི་ཨི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར།"
 47. #. Description
 48. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 49. msgid ""
 50. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 51. "GNOME and KDE desktop tasks."
 52. msgstr ""
 53. "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་མཉན་ཆས་བྱིན་ནི་དང་ཇི་ནོམ་དང་ཀེ་ཌི་ཨི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ལས་ཀའི དོན་ལུ་གཞི་རྟེན་"
 54. "བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ལཱའབདཝ་ཨིན།"
 55. #. Description
 56. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 57. msgid "DNS server"
 58. msgstr "ཌི་ཨེན་ཨེས་ སར་བར།"
 59. #. Description
 60. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 61. msgid ""
 62. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 63. msgstr ""
 64. "བི་ཨའི་ཨེནཌི་ ཌི་ཨེན་ཨེསི་ སར་བར ་དང་ན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དང་དེ་ལས་ སྤྱོད་ཆས་ཐུམ་སྒྲིལ་"
 65. "དེ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
 66. #. Description
 67. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 68. msgid "File server"
 69. msgstr "སར་བར་ ཡིག་སྣོད།"
 70. #. Description
 71. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 72. msgid ""
 73. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 74. "NFS."
 75. msgstr ""
 76. "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་དེ་ཚུ་ སར་བར་ཡིག་སྣོད་འབད་ བཟོ་ནི་དང་ ནེཊི་ བི་ཨོ་ཨཡི་ཨེས་དང "
 77. "ཨོན་ཨེཕ་ཨེས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།"
 78. #. Description
 79. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 80. msgid "GNOME desktop environment"
 81. msgstr "ཇི་ནོམ་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་སྐད་ཡིག"
 82. #. Description
 83. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 84. msgid ""
 85. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 86. "environment."
 87. msgstr ""
 88. "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཇི་ནོམ་ཌེཀ་སི་ཊོཔ་མཐའ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop\"མཉན་ཆས་"
 89. "དེ་ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"
 90. #. Description
 91. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 92. msgid "KDE desktop environment"
 93. msgstr "ཀེ་ཌི་ཨི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར།"
 94. #. Description
 95. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 96. msgid ""
 97. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 98. "Environment."
 99. msgstr ""
 100. "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་་ཀེ་ཌེཀ་སི་ཊོཔ་མཐའ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop\"མཉན་ཆས་དེ་"
 101. "ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 104. msgid "Laptop"
 105. msgstr "ལེཔ་ཊོཔ།"
 106. #. Description
 107. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 108. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 109. msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ལེཔ་ཊོཔ ནང་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་་མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 110. #. Description
 111. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 112. msgid "LXDE desktop environment"
 113. msgstr "ཨེགསི་ཨེེཕ་ཧི་ཨི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར།"
 114. #. Description
 115. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 116. msgid ""
 117. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 118. "environment."
 119. msgstr ""
 120. "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས ཨེགསི་ཨེེཕ་ཧི་ཨི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་མཐའ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop"
 121. "\"མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"
 122. #. Description
 123. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 124. msgid "Mail server"
 125. msgstr "ཡིག་འཕྲིན་སར་པར།"
 126. #. Description
 127. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 128. msgid ""
 129. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 130. "server system."
 131. msgstr ""
 132. "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཡོངས་ཁྱབ་ དགོས་དོན་ ཡིག་འཕྲིན་་སར་བར་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ ཐུམ་སྒྲིལ་"
 133. "སྣ་ཁག་དེ་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
 134. #. Description
 135. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 136. msgid "manual package selection"
 137. msgstr "ལག་ཐོག་ཐུམ་སྒྲིལ་སེལ་འཐུ།"
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 140. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 141. msgstr "ཐུམ་སྒྲིལ་ཚུ་ མྱུར་འཇུག་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཐོག་ནང་ལས་སེལ་འཐུ་འབད།"
 142. #. Description
 143. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 144. msgid "Print server"
 145. msgstr "དཔར་བསྐྲུན་འབད་མི་ སར་བར།"
 146. #. Description
 147. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 148. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 149. msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་་ཁྱོད་རང་གི་ རིམ་ལུགས་དེ་ དཔར་སྐྲུན་ སར་བར་འབད་་གཞི་སྒྲིག་འབད་འོང།"
 150. #. Description
 151. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 152. #, fuzzy
 153. #| msgid "DNS server"
 154. msgid "SSH server"
 155. msgstr "ཌི་ཨེན་ཨེས་ སར་བར།"
 156. #. Description
 157. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 158. #, fuzzy
 159. #| msgid "This task sets up your system to be a print server."
 160. msgid ""
 161. "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
 162. "connections."
 163. msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་་ཁྱོད་རང་གི་ རིམ་ལུགས་དེ་ དཔར་སྐྲུན་ སར་བར་འབད་་གཞི་སྒྲིག་འབད་འོང།"
 164. #. Description
 165. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 166. #, fuzzy
 167. #| msgid "Standard system"
 168. msgid "Standard system utilities"
 169. msgstr "ཚད་ལྡན་རིམ་ལུགས།"
 170. #. Description
 171. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 172. msgid ""
 173. "This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
 174. "selection of services and tools usable on the command line."
 175. msgstr ""
 176. #. Description
 177. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 178. msgid "Web server"
 179. msgstr "ཝེབ་ སར་བར།"
 180. #. Description
 181. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 182. msgid ""
 183. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 184. msgstr ""
 185. "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཡོངས་ཁྱབ་དགོས་དོན་ ཝེབ་སར་བར་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ ཐུམ་སྒྲིལ་དེ་"
 186. "ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
 187. #. Description
 188. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 189. msgid "Xfce desktop environment"
 190. msgstr "ཨེགསི་ཨེེཕ་ཧི་ཨི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར།"
 191. #. Description
 192. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 193. msgid ""
 194. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 195. "environment."
 196. msgstr ""
 197. "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས ཨེགསི་ཨེེཕ་ཧི་ཨི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་མཐའ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop"
 198. "\"མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"
 199. #~ msgid "Desktop environment"
 200. #~ msgstr "ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར།"
 201. #~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 202. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་ ཡིག་འབྲུ་ཆུ་ཀུའི་ རིམ་ལུགས་ཅིག ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 203. #~ msgid "Amharic environment"
 204. #~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་མཐའ་འཁོར།"
 205. #~ msgid ""
 206. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 207. #~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
 208. #~ msgstr ""
 209. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཨ་ར་བིཀ་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལས་"
 210. #~ "རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 211. #~ msgid "Amharic desktop"
 212. #~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 213. #~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
 214. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 215. #~ msgid "Amharic GNOME desktop"
 216. #~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 217. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
 218. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 219. #~ msgid "Amharic KDE desktop"
 220. #~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 221. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
 222. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 223. #~ msgid "Arabic environment"
 224. #~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་མཐའ་འཁོར།"
 225. #~ msgid ""
 226. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 227. #~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
 228. #~ msgstr ""
 229. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཨ་ར་བིཀ་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལས་"
 230. #~ "རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 231. #~ msgid "Arabic desktop"
 232. #~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 233. #~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 234. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 235. #~ msgid "Arabic GNOME desktop"
 236. #~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 237. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
 238. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 239. #~ msgid "Arabic KDE desktop"
 240. #~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 241. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
 242. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 243. #~ msgid "Basque desktop"
 244. #~ msgstr "བཱགསིཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 245. #~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
 246. #~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱགསིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 247. #~ msgid "Basque GNOME desktop"
 248. #~ msgstr "བཱགསིཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 249. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
 250. #~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱགསིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 251. #~ msgid "Basque KDE desktop"
 252. #~ msgstr "བཱགསིཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 253. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
 254. #~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱགསིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 255. #~ msgid "Belarusian environment"
 256. #~ msgstr " བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
 257. #~ msgid ""
 258. #~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 259. #~ "Belarusian speaking people use Debian."
 260. #~ msgstr ""
 261. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནགྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་་ལག་ལེན་འཐབ་"
 262. #~ "ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 263. #~ msgid "Belarusian desktop"
 264. #~ msgstr " བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནགྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 265. #~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 266. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 267. #~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
 268. #~ msgstr " བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནགྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 269. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
 270. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 271. #~ msgid "Belarusian KDE desktop"
 272. #~ msgstr " བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནགྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 273. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
 274. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 275. #~ msgid "Bengali environment"
 276. #~ msgstr "བེང་ག་ལི་གི་མཐའ་འཁོར།"
 277. #~ msgid ""
 278. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 279. #~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
 280. #~ msgstr ""
 281. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་བེང་ག་ལི་ (རྒྱ་གར)གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་"
 282. #~ "དོན་ལུ་ལས་རིམ་དང་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 283. #~ msgid "Bengali desktop"
 284. #~ msgstr "བེང་ག་ལི་་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 285. #~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 286. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔབེང་ག་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 287. #~ msgid "Bengali GNOME desktop"
 288. #~ msgstr "བེང་ག་ལི་་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 289. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
 290. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔབེང་ག་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 291. #~ msgid "Bengali KDE desktop"
 292. #~ msgstr "བེང་ག་ལི་་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 293. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
 294. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔབེང་ག་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 295. #~ msgid "Bosnian environment"
 296. #~ msgstr "བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 297. #~ msgid ""
 298. #~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 299. #~ "speaking people use Debian."
 300. #~ msgstr ""
 301. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ "
 302. #~ "གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 303. #~ msgid "Bosnian desktop"
 304. #~ msgstr "བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 305. #~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 306. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བོསི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 307. #~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
 308. #~ msgstr "བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 309. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
 310. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བོསི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 311. #~ msgid "Bosnian KDE desktop"
 312. #~ msgstr "བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 313. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
 314. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བོསི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 315. #~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
 316. #~ msgstr "བཱ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན པོར་ཊུ་གིསི་གི་མཐའ་འཁོར།"
 317. #~ msgid ""
 318. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 319. #~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 320. #~ msgstr ""
 321. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པོར་ཊུ་གིསི།་(བ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན)གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་"
 322. #~ "འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལས་རིམདང་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།\t"
 323. #~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 324. #~ msgstr "བ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན་ པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 325. #~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 326. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བ་ར་ཛིལི་ཡཱན་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 327. #~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
 328. #~ msgstr "བ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན་ པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 329. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
 330. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བ་ར་ཛིལི་ཡཱན་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 331. #~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
 332. #~ msgstr "བ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན་ པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 333. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
 334. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བ་ར་ཛིལི་ཡཱན་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 335. #~ msgid "British English environment"
 336. #~ msgstr "བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་མཐའ་འཁོར།"
 337. #~ msgid ""
 338. #~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
 339. #~ "British English speaking people use Debian."
 340. #~ msgstr ""
 341. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་འབད་"
 342. #~ "ཐོག་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་ དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 343. #~ msgid "British English desktop"
 344. #~ msgstr "བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 345. #~ msgid "This task localises the desktop in British English."
 346. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 347. #~ msgid "British GNOME desktop"
 348. #~ msgstr "བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 349. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
 350. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཨའི་རིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 351. #~ msgid "British KDE desktop"
 352. #~ msgstr "བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 353. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
 354. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཨའི་རིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 355. #~ msgid "Bulgarian environment"
 356. #~ msgstr "བཱལ་ག་རི་ཡཱན་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
 357. #~ msgid ""
 358. #~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
 359. #~ "Bulgarian speakers to use Debian."
 360. #~ msgstr ""
 361. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་བཱལ་ག་རི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་"
 362. #~ "ལུ་ ལས་རིམ་དང་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 363. #~ msgid "Bulgarian desktop"
 364. #~ msgstr "བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 365. #~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 366. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 367. #~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
 368. #~ msgstr "བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 369. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
 370. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 371. #~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
 372. #~ msgstr "བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 373. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
 374. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 375. #~ msgid "Catalan environment"
 376. #~ msgstr "ཀེ་ཊ་ལཱན་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
 377. #~ msgid ""
 378. #~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 379. #~ "speaking people use Debian."
 380. #~ msgstr ""
 381. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཀེ་ཊ་ལཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་"
 382. #~ "ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
 383. #~ msgid "Catalan desktop"
 384. #~ msgstr "་ཀེ་ཊ་ལཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 385. #~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 386. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀེ་ཊ་ལཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 387. #~ msgid "Catalan GNOME desktop"
 388. #~ msgstr "་ཀེ་ཊ་ལཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 389. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
 390. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀེ་ཊ་ལཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 391. #~ msgid "Catalan KDE desktop"
 392. #~ msgstr "་ཀེ་ཊ་ལཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 393. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
 394. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀེ་ཊ་ལཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 395. #~ msgid "Simplified Chinese environment"
 396. #~ msgstr "་རྒྱ་ནག་གིའཇམ་སམ་བཟོ་བཟོ་བའི་སྐད་ཡིག"
 397. #~ msgid ""
 398. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 399. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
 400. #~ "Chinese encoding."
 401. #~ msgstr ""
 402. #~ "རྒྱ་ནག་གིའཇམ་སམ་བཟོ་བཟོ་བའི་ཨིན་ཀོ་ཌིང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་སླབ་"
 403. #~ "མི་ཚུ་ལུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་"
 404. #~ "གཟུགས་ ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན། \t"
 405. #~ msgid "Simplified Chinese desktop"
 406. #~ msgstr "རྒྱ་ནག་གི་འཇམ་སམ་བཟོ་བཟོབའི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 407. #~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 408. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ རྒྱ་ནག་འཇམ་སམ་བཟོ་བཟོ་བའི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 409. #~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
 410. #~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 411. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
 412. #~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 413. #~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
 414. #~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 415. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
 416. #~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 417. #~ msgid "Traditional Chinese environment"
 418. #~ msgstr "རྒྱ་ནག་གི་སྔར་སྲོལ་སྐད་ཡིག"
 419. #~ msgid ""
 420. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 421. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
 422. #~ "Chinese encoding."
 423. #~ msgstr ""
 424. #~ "རྒྱ་ནག་གི་(སྔར་སྲོལ)ཨིན་ ཀོ་ཌིང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ རྒྱ་ནག་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་"
 425. #~ "ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ དེ་"
 426. #~ "ལས་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
 427. #~ msgid "Traditional Chinese desktop"
 428. #~ msgstr "རྒྱ་ནག་སྔར་སྲོལ་སྐད་ཡིག་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 429. #~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 430. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ རྒྱ་ནག་གི་སྔར་སྲོལ་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
 431. #~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
 432. #~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 433. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
 434. #~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 435. #~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
 436. #~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 437. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
 438. #~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 439. #~ msgid "Croatian environment"
 440. #~ msgstr "ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
 441. #~ msgid ""
 442. #~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
 443. #~ "Croatian speaking people use Debian."
 444. #~ msgstr ""
 445. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིསཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་"
 446. #~ "ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
 447. #~ msgid "Croatian desktop"
 448. #~ msgstr "ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 449. #~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 450. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 451. #~ msgid "Croatian GNOME desktop"
 452. #~ msgstr "ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 453. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
 454. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 455. #~ msgid "Croatian KDE desktop"
 456. #~ msgstr "ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 457. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
 458. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 459. #~ msgid "Cyrillic environment"
 460. #~ msgstr "སི་རི་ལིག་སྐད་ཡིག"
 461. #~ msgid ""
 462. #~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
 463. #~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
 464. #~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
 465. #~ msgstr ""
 466. #~ "སི་རི་ལིག ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ སི་རི་ལིག་ཡིག་གཟུགས་དང་ གཞན་མི་ མཉན་"
 467. #~ "ཆས་དེ་ཚུ་ བྱིནམ་ཨིན། དེ་གིས་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་དང་ བཱལ་ག་རི་ཡཱན མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་ ར་ཤི་ཡཱན་ སར་བི་"
 468. #~ "ཡཱན་དེ་ལས་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། "
 469. #~ msgid "Cyrillic desktop"
 470. #~ msgstr "སི་རི་ལིག་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 471. #~ msgid ""
 472. #~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 473. #~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 474. #~ msgstr ""
 475. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ སི་རི་ལིག་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན། དེ་གིས་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནདང་ བཱལ་ག་"
 476. #~ "རི་ཡཱན་ མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་ ར་ཤི་ཡཱན་ སར་བི་ཡཱན་དེ་ལས་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་འདི་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།"
 477. #~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
 478. #~ msgstr "སི་རི་ལིག་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 479. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
 480. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 481. #~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
 482. #~ msgstr "སི་རི་ལིག་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 483. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
 484. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 485. #~ msgid "Czech environment"
 486. #~ msgstr "ཅེཛི་གི་མཐའ་འཁོར།"
 487. #~ msgid ""
 488. #~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 489. #~ "speaking people use Debian."
 490. #~ msgstr ""
 491. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཅེཛི་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་འབད་ཐོག་ལས་ ཐུམ་"
 492. #~ "སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
 493. #~ msgid "Czech desktop"
 494. #~ msgstr "ཅེཛི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 495. #~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
 496. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཅེཛི་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 497. #~ msgid "Czech GNOME desktop"
 498. #~ msgstr "ཅེཛི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 499. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
 500. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཅེཛི་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 501. #~ msgid "Czech KDE desktop"
 502. #~ msgstr "ཅེཛི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 503. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
 504. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཅེཛི་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 505. #~ msgid "Danish environment"
 506. #~ msgstr "ཌེ་ནིཤ་གིསྐད་ཡིག"
 507. #~ msgid ""
 508. #~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 509. #~ "speaking people use Debian."
 510. #~ msgstr ""
 511. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེ་ནིཤ་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་འབད་ཐོག་ལས་ ཐུམ་"
 512. #~ "སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་ དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 513. #~ msgid "Danish desktop"
 514. #~ msgstr "ཌེ་ནིཤ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 515. #~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
 516. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌེ་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
 517. #~ msgid "Danish GNOME desktop"
 518. #~ msgstr "ཌེ་ནིཤ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 519. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
 520. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌེ་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
 521. #~ msgid "Danish KDE desktop"
 522. #~ msgstr "ཌེ་ནིཤ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 523. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
 524. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌེ་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
 525. #~ msgid "Dutch environment"
 526. #~ msgstr "ཌཆ་གི་སྐད་ཡིག།"
 527. #~ msgid ""
 528. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 529. #~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
 530. #~ msgstr ""
 531. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌཆ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་"
 532. #~ "རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 533. #~ msgid "Dutch desktop"
 534. #~ msgstr "ཌཆ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 535. #~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 536. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌཆ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་་ཨིན།"
 537. #~ msgid "Dutch GNOME desktop"
 538. #~ msgstr "ཌཆ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 539. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
 540. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌཆ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་་ཨིན།"
 541. #~ msgid "Dutch KDE desktop"
 542. #~ msgstr "ཌཆ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 543. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
 544. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌཆ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་་ཨིན།"
 545. #~ msgid "Dzongkha desktop"
 546. #~ msgstr "རྫོཁའི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 547. #~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 548. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
 549. #~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
 550. #~ msgstr "རྫོཁའི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 551. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
 552. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
 553. #~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
 554. #~ msgstr "རྫོཁའི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 555. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
 556. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
 557. #~ msgid "Esperanto desktop"
 558. #~ msgstr "ཨིསི་པེ་རེན་ཊོ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 559. #~ msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 560. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་་ཨིསི་པེ་རེན་ཊོ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 561. #~ msgid "Esperanto GNOME desktop"
 562. #~ msgstr "ཨིསི་པེ་རེན་ཊོ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 563. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Esperanto."
 564. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་་ཨིསི་པེ་རེན་ཊོ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 565. #~ msgid "Esperanto KDE desktop"
 566. #~ msgstr "ཨིསི་པེ་རེན་ཊོ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 567. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Esperanto."
 568. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་་ཨིསི་པེ་རེན་ཊོ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 569. #~ msgid "Estonian desktop"
 570. #~ msgstr "ཨིསི་ཊོ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 571. #~ msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 572. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨིསི་ཊོ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 573. #~ msgid "Estonian GNOME desktop"
 574. #~ msgstr "ཨིསི་ཊོ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 575. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Estonian."
 576. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨིསི་ཊོ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 577. #~ msgid "Estonian KDE desktop"
 578. #~ msgstr "ཨིསི་ཊོ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 579. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Estonian."
 580. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨིསི་ཊོ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 581. #~ msgid "Finnish environment"
 582. #~ msgstr "ཕིན་ནིཤ་གི་མཐའ་འཁོར།"
 583. #~ msgid ""
 584. #~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 585. #~ "speaking people use Debian."
 586. #~ msgstr ""
 587. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཕིན་ནིཤ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་འབད་ཐོག་ལས་ "
 588. #~ "ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་ དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 589. #~ msgid "Finnish desktop"
 590. #~ msgstr "ཕིན་ནིཤ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 591. #~ msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 592. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཕིན་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
 593. #~ msgid "Finnish GNOME desktop"
 594. #~ msgstr "ཕིན་ནིཤ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 595. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Finnish."
 596. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཕིན་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
 597. #~ msgid "Finnish KDE desktop"
 598. #~ msgstr "ཕིན་ནིཤ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 599. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Finnish."
 600. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཕིན་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
 601. #~ msgid "French environment"
 602. #~ msgstr "ཕིརེནཆི་གི་སྐད་ཡིག།"
 603. #~ msgid ""
 604. #~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
 605. #~ "speaking people use Debian."
 606. #~ msgstr ""
 607. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཕིརེནཆི་ གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་"
 608. #~ "རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 609. #~ msgid "French desktop"
 610. #~ msgstr "ཕིརེནཆི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 611. #~ msgid "This task localises the desktop in French."
 612. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཕིརེནཆི་ནང་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
 613. #~ msgid "French GNOME desktop"
 614. #~ msgstr "ཕིརེནཆི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 615. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in French."
 616. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཕིརེནཆི་ནང་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
 617. #~ msgid "French KDE desktop"
 618. #~ msgstr "ཕིརེནཆི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 619. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in French."
 620. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཕིརེནཆི་ནང་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
 621. #~ msgid "Galician environment"
 622. #~ msgstr "གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 623. #~ msgid ""
 624. #~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
 625. #~ "Galician speaking people use Debian."
 626. #~ msgstr ""
 627. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་"
 628. #~ "ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 629. #~ msgid "Galician desktop"
 630. #~ msgstr "གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 631. #~ msgid "This task localises the desktop in Galician."
 632. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
 633. #~ msgid "Galician GNOME desktop"
 634. #~ msgstr "གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 635. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Galician."
 636. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
 637. #~ msgid "Galician KDE desktop"
 638. #~ msgstr "གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 639. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Galician."
 640. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གེ་ལི་ཤི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
 641. #~ msgid "Georgian desktop"
 642. #~ msgstr "ཇིའོར་ཇི་ཡཱན་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 643. #~ msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 644. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ཇིའོར་ཇི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 645. #~ msgid "German environment"
 646. #~ msgstr "ཇར་མཱན་གྱི་ སྐད་ཡིག།"
 647. #~ msgid ""
 648. #~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
 649. #~ "speaking people use Debian."
 650. #~ msgstr ""
 651. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཇར་མཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ "
 652. #~ "གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 653. #~ msgid "German desktop"
 654. #~ msgstr "ཇར་མཱན་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 655. #~ msgid "This task localises the desktop in German."
 656. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་་ཇར་མཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 657. #~ msgid "German GNOME desktop"
 658. #~ msgstr "ཇར་མཱན་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 659. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in German."
 660. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་་ཇར་མཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 661. #~ msgid "German KDE desktop"
 662. #~ msgstr "ཇར་མཱན་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 663. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in German."
 664. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་་ཇར་མཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 665. #~ msgid "Greek environment"
 666. #~ msgstr "གིརིཀ་གི་སྐནད་ཡིག།"
 667. #~ msgid ""
 668. #~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 669. #~ "speaking people use Debian."
 670. #~ msgstr ""
 671. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ གིརིཀ་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་"
 672. #~ "རམ་གྱི་དོན་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 673. #~ msgid "Greek desktop"
 674. #~ msgstr "གིརིཀ་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 675. #~ msgid "This task localises the desktop in Greek."
 676. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གིརིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 677. #~ msgid "Greek GNOME desktop"
 678. #~ msgstr "གིརིཀ་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 679. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Greek."
 680. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གིརིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 681. #~ msgid "Greek KDE desktop"
 682. #~ msgstr "གིརིཀ་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 683. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Greek."
 684. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གིརིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 685. #~ msgid "Gujarati desktop"
 686. #~ msgstr "གུ་ཇ་ར་ཏི ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 687. #~ msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 688. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གུ་ཇ་ར་ཏི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 689. #~ msgid "Gujarati GNOME desktop"
 690. #~ msgstr "གུ་ཇ་ར་ཏི ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 691. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Gujarati."
 692. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གུ་ཇ་ར་ཏི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 693. #~ msgid "Gujarati KDE desktop"
 694. #~ msgstr "གུ་ཇ་ར་ཏི ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 695. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Gujarati."
 696. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ གུ་ཇ་ར་ཏི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 697. #~ msgid "Hebrew environment"
 698. #~ msgstr "ཧེབ་བིརིའུ་གི་ སྐད་ཡིག།"
 699. #~ msgid ""
 700. #~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 701. #~ "speaking people use Debian."
 702. #~ msgstr ""
 703. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཧེབ་བིརིའུ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ "
 704. #~ "གྲོགས་རམ་གྱི་་དོན་ལས་ ལས་རིམ་་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 705. #~ msgid "Hebrew desktop"
 706. #~ msgstr "ཧེབ་བིརིའུ་ ཌེཀསི་ཊོབ།"
 707. #~ msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 708. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧེབ་བིརིའུ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 709. #~ msgid "Hebrew GNOME desktop"
 710. #~ msgstr "ཧེབ་བིརིའུ་ ཌེཀསི་ཊོབ།"
 711. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hebrew."
 712. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧེབ་བིརིའུ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 713. #~ msgid "Hebrew KDE desktop"
 714. #~ msgstr "ཧེབ་བིརིའུ་ ཌེཀསི་ཊོབ།"
 715. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hebrew."
 716. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧེབ་བིརིའུ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 717. #~ msgid "Hindi environment"
 718. #~ msgstr "ཧིན་དི་གི་སྐད་ཡིག།"
 719. #~ msgid ""
 720. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 721. #~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
 722. #~ msgstr ""
 723. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཧིན་དི་ཁ་སླབ་་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ "
 724. #~ "ལས་རིམ་དང་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 725. #~ msgid "Hindi desktop"
 726. #~ msgstr "ཧིན་དི་གིཌེཀསི་ཊོཔ།"
 727. #~ msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 728. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧིན་དི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 729. #~ msgid "Hindi GNOME desktop"
 730. #~ msgstr "ཧིན་དི་གིཌེཀསི་ཊོཔ།"
 731. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hindi."
 732. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧིན་དི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 733. #~ msgid "Hindi KDE desktop"
 734. #~ msgstr "ཧིན་དི་གིཌེཀསི་ཊོཔ།"
 735. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hindi."
 736. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧིན་དི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 737. #~ msgid "Hungarian environment"
 738. #~ msgstr "ཧང་ག་རི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 739. #~ msgid ""
 740. #~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
 741. #~ "Hungarian speaking people use Debian."
 742. #~ msgstr ""
 743. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཧང་ག་རི་ཡཱན་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ "
 744. #~ "གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 745. #~ msgid "Hungarian desktop"
 746. #~ msgstr "ཧང་ག་རི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 747. #~ msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 748. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧང་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 749. #~ msgid "Hungarian GNOME desktop"
 750. #~ msgstr "ཧང་ག་རི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 751. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hungarian."
 752. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧང་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 753. #~ msgid "Hungarian KDE desktop"
 754. #~ msgstr "ཧང་ག་རི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 755. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hungarian."
 756. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཧང་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 757. #~ msgid "Icelandic environment"
 758. #~ msgstr " ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་གི་སྐད་ཡིག།"
 759. #~ msgid ""
 760. #~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
 761. #~ "Icelandic speaking people use Debian."
 762. #~ msgstr ""
 763. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་གྱི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་"
 764. #~ "ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 765. #~ msgid "Icelandic desktop"
 766. #~ msgstr " ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 767. #~ msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 768. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
 769. #~ msgid "Icelandic GNOME desktop"
 770. #~ msgstr " ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 771. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Icelandic."
 772. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
 773. #~ msgid "Icelandic KDE desktop"
 774. #~ msgstr " ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 775. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Icelandic."
 776. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨའིསི་ལེན་ཌིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
 777. #~ msgid "Irish environment"
 778. #~ msgstr " ཨའི་རིཤ་ སྐད་ཡིག།"
 779. #~ msgid ""
 780. #~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 781. #~ "speaking people use Debian."
 782. #~ msgstr ""
 783. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཨའི་རིཤ་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ "
 784. #~ "གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 785. #~ msgid "Irish desktop"
 786. #~ msgstr " ཨའི་རིཤ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 787. #~ msgid "This task localises the desktop in Irish."
 788. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཨའི་རིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 789. #~ msgid "Irish GNOME desktop"
 790. #~ msgstr " ཨའི་རིཤ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 791. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Irish."
 792. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཨའི་རིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 793. #~ msgid "Irish KDE desktop"
 794. #~ msgstr " ཨའི་རིཤ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 795. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Irish."
 796. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཨའི་རིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 797. #~ msgid "Italian environment"
 798. #~ msgstr "ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 799. #~ msgid ""
 800. #~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 801. #~ "speaking people use Debian."
 802. #~ msgstr ""
 803. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་གྱི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་"
 804. #~ "ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 805. #~ msgid "Italian desktop"
 806. #~ msgstr "ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 807. #~ msgid "This task localises the desktop in Italian."
 808. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
 809. #~ msgid "Italian GNOME desktop"
 810. #~ msgstr "ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 811. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Italian."
 812. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
 813. #~ msgid "Italian KDE desktop"
 814. #~ msgstr "ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 815. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Italian."
 816. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨི་ཊ་ལི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན"
 817. #~ msgid "Japanese environment"
 818. #~ msgstr "ཇ་པ་ནིསི་གི་སྐད་ཡིག།"
 819. #~ msgid ""
 820. #~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
 821. #~ "use Debian."
 822. #~ msgstr ""
 823. #~ "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཇ་པ་ནིསི་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་"
 824. #~ "ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 825. #~ msgid "Japanese desktop"
 826. #~ msgstr "ཇ་པནིསི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 827. #~ msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 828. #~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཇ་པ་ནིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 829. #~ msgid "Japanese GNOME desktop"
 830. #~ msgstr "ཇ་པནིསི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 831. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Japanese."
 832. #~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཇ་པ་ནིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 833. #~ msgid "Japanese KDE desktop"
 834. #~ msgstr "ཇ་པནིསི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 835. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Japanese."
 836. #~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཇ་པ་ནིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 837. #~ msgid "Khmer environment"
 838. #~ msgstr "ཁེ་མར་གྱི་ སྐད་ཡིག།"
 839. #~ msgid ""
 840. #~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 841. #~ "speaking people use Debian."
 842. #~ msgstr ""
 843. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཁེ་མར་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ "
 844. #~ "གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 845. #~ msgid "Khmer desktop"
 846. #~ msgstr "ཁེ་མར་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 847. #~ msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 848. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཁེ་མར་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 849. #~ msgid "Khmer GNOME desktop"
 850. #~ msgstr "ཁེ་མར་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 851. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Khmer."
 852. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཁེ་མར་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 853. #~ msgid "Khmer KDE desktop"
 854. #~ msgstr "ཁེ་མར་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 855. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Khmer."
 856. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཁེ་མར་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 857. #~ msgid "Korean environment"
 858. #~ msgstr "ཀོ་རི་ཡའིན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 859. #~ msgid ""
 860. #~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
 861. #~ "use Debian."
 862. #~ msgstr ""
 863. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཀོ་རི་འིན་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་"
 864. #~ "ལུ ཐུམ་སྒྲིལ་གཞི་ བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 865. #~ msgid "Korean desktop"
 866. #~ msgstr "ཀོ་རི་ཡའིན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 867. #~ msgid "This task localises the desktop in Korean."
 868. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོ་རི་ཡའིན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 869. #~ msgid "Korean GNOME desktop"
 870. #~ msgstr "ཀོ་རི་ཡའིན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 871. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Korean."
 872. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོ་རི་ཡའིན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 873. #~ msgid "Korean KDE desktop"
 874. #~ msgstr "ཀོ་རི་ཡའིན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 875. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Korean."
 876. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོ་རི་ཡའིན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 877. #~ msgid "Kurdish environment"
 878. #~ msgstr "ཀུར་དིཤ་ ཉེ་འཁོར་"
 879. #~ msgid ""
 880. #~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
 881. #~ "use Debian."
 882. #~ msgstr ""
 883. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཀ་ཌིཤ་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་"
 884. #~ "བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 885. #~ msgid "Kurdish desktop"
 886. #~ msgstr "ཀ་ཌིཤི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 887. #~ msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
 888. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཀ་ཌིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 889. #~ msgid "Kurdish GNOME desktop"
 890. #~ msgstr "ཀ་ཌིཤི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 891. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Kurdish."
 892. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཀ་ཌིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 893. #~ msgid "Kurdish KDE desktop"
 894. #~ msgstr "ཀ་ཌིཤི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 895. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Kurdish."
 896. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཀ་ཌིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 897. #~ msgid "Latvian desktop"
 898. #~ msgstr "ལེཊི་བི་ཡཱན་་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 899. #~ msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 900. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ལེཊི་བི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 901. #~ msgid "Latvian GNOME desktop"
 902. #~ msgstr "ལེཊི་བི་ཡཱན་་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 903. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Latvian."
 904. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ལེཊི་བི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 905. #~ msgid "Latvian KDE desktop"
 906. #~ msgstr "ལེཊི་བི་ཡཱན་་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 907. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Latvian."
 908. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ལེཊི་བི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 909. #~ msgid "Lithuanian environment"
 910. #~ msgstr "ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 911. #~ msgid ""
 912. #~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 913. #~ "Lithuanian speaking people use Debian."
 914. #~ msgstr ""
 915. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་ཚུ་གི་ ཌི་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་"
 916. #~ "ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨུན།"
 917. #~ msgid "Lithuanian desktop"
 918. #~ msgstr "ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 919. #~ msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 920. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 921. #~ msgid "Lithuanian GNOME desktop"
 922. #~ msgstr "ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 923. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Lithuanian."
 924. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 925. #~ msgid "Lithuanian KDE desktop"
 926. #~ msgstr "ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 927. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Lithuanian."
 928. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ལི་ཐུ་འ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 929. #~ msgid "Macedonian environment"
 930. #~ msgstr "མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 931. #~ msgid ""
 932. #~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 933. #~ "Macedonian speaking people use Debian."
 934. #~ msgstr ""
 935. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱནགྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་"
 936. #~ "ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 937. #~ msgid "Macedonian desktop"
 938. #~ msgstr "མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱནགྱི་སྐད་ཡིག།"
 939. #~ msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 940. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 941. #~ msgid "Macedonian GNOME desktop"
 942. #~ msgstr "མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱནགྱི་སྐད་ཡིག།"
 943. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Macedonian."
 944. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 945. #~ msgid "Macedonian KDE desktop"
 946. #~ msgstr "མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱནགྱི་སྐད་ཡིག།"
 947. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Macedonian."
 948. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 949. #~ msgid "Malayalam desktop"
 950. #~ msgstr "མ་ལ་ཡེ་ལམ་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 951. #~ msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
 952. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ མ་ལ་ཡེ་ལམ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 953. #~ msgid "Malayalam GNOME desktop"
 954. #~ msgstr "མ་ལ་ཡེ་ལམ་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 955. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Malayalam."
 956. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ མ་ལ་ཡེ་ལམ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 957. #~ msgid "Malayalam KDE desktop"
 958. #~ msgstr "མ་ལ་ཡེ་ལམ་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 959. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Malayalam."
 960. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ མ་ལ་ཡེ་ལམ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 961. #~ msgid "Nepali desktop"
 962. #~ msgstr "ནེ་པཱལི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 963. #~ msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 964. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔནེ་པཱལ་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 965. #~ msgid "Nepali GNOME desktop"
 966. #~ msgstr "ནེ་པཱལི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 967. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Nepali."
 968. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔནེ་པཱལ་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 969. #~ msgid "Nepali KDE desktop"
 970. #~ msgstr "ནེ་པཱལི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 971. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Nepali."
 972. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔནེ་པཱལ་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 973. #~ msgid "North Sami environment"
 974. #~ msgstr "ཐཱའི་གི་ སཀད་ཡིག།"
 975. #~ msgid ""
 976. #~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
 977. #~ "Sami speaking people use Debian."
 978. #~ msgstr ""
 979. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་་འདི་གིས་ ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་"
 980. #~ "དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 981. #~ msgid "North Sami desktop"
 982. #~ msgstr "བྱང་ས་མི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 983. #~ msgid "This task localises the desktop in North Sami."
 984. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བྱང་ས་མི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 985. #~ msgid "North Sami GNOME desktop"
 986. #~ msgstr "བྱང་ས་མི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 987. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in North Sami."
 988. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བྱང་ས་མི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 989. #~ msgid "North Sami KDE desktop"
 990. #~ msgstr "བྱང་ས་མི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 991. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in North Sami."
 992. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བྱང་ས་མི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 993. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 994. #~ msgstr "ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན་(བོག་མཱལ་དང་་ནོརསིཀ)སྐད་ཡིག།"
 995. #~ msgid ""
 996. #~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
 997. #~ "Norwegian speaking people use Debian."
 998. #~ msgstr ""
 999. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་་འདི་གིས་ ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་"
 1000. #~ "དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 1001. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 1002. #~ msgstr "ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན (བོག་མཱལ་དངནི་ནོརསིཀ) ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1003. #~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 1004. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1005. #~ msgid "Norwegian GNOME desktop"
 1006. #~ msgstr "ཇིའོར་ཇི་ཡཱན་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1007. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Norwegian."
 1008. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1009. #~ msgid "Norwegian KDE desktop"
 1010. #~ msgstr "ཇིའོར་ཇི་ཡཱན་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1011. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Norwegian."
 1012. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1013. #~ msgid "Persian environment"
 1014. #~ msgstr "པར་ཤི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 1015. #~ msgid ""
 1016. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1017. #~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
 1018. #~ msgstr ""
 1019. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་"
 1020. #~ "དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ དེ་ལས་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་"
 1021. #~ "ཨིན།"
 1022. #~ msgid "Persian desktop"
 1023. #~ msgstr "པར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1024. #~ msgid "This task localises the desktop in Persian."
 1025. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པར་ཤི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1026. #~ msgid "Persian GNOME desktop"
 1027. #~ msgstr "པར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1028. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Persian."
 1029. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པར་ཤི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1030. #~ msgid "Persian KDE desktop"
 1031. #~ msgstr "པར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1032. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Persian."
 1033. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པར་ཤི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1034. #~ msgid "Polish environment"
 1035. #~ msgstr "པོ་ལིཤ་གི་ སྐད་ཡིག།"
 1036. #~ msgid ""
 1037. #~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 1038. #~ "speaking people use Debian."
 1039. #~ msgstr ""
 1040. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པོ་ལིཤ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་་གྱི་དོན་"
 1041. #~ "ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་ འབདཝ་ཨིན།"
 1042. #~ msgid "Polish desktop"
 1043. #~ msgstr "པོ་ལིཤ་ཌཀསི་ཊོཔ།"
 1044. #~ msgid "This task localises the desktop in Polish."
 1045. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པོ་ལིཤ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1046. #~ msgid "Polish GNOME desktop"
 1047. #~ msgstr "པོ་ལིཤ་ཌཀསི་ཊོཔ།"
 1048. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Polish."
 1049. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པོ་ལིཤ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1050. #~ msgid "Polish KDE desktop"
 1051. #~ msgstr "པོ་ལིཤ་ཌཀསི་ཊོཔ།"
 1052. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Polish."
 1053. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པོ་ལིཤ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1054. #~ msgid "Portuguese environment"
 1055. #~ msgstr "པོར་ཊུ་གིསི་གི་མཐའ་འཁོར།"
 1056. #~ msgid ""
 1057. #~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 1058. #~ "Portuguese speaking people use Debian."
 1059. #~ msgstr ""
 1060. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པོར་ཊུ་གིསི་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་"
 1061. #~ "གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 1062. #~ msgid "Portuguese desktop"
 1063. #~ msgstr "པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1064. #~ msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 1065. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1066. #~ msgid "Portuguese GNOME desktop"
 1067. #~ msgstr "པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1068. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Portuguese."
 1069. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1070. #~ msgid "Portuguese KDE desktop"
 1071. #~ msgstr "པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1072. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Portuguese."
 1073. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1074. #~ msgid "Punjabi environment"
 1075. #~ msgstr "པཱན་ཇ་བི་གི་སྐད་ཡིག།"
 1076. #~ msgid ""
 1077. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1078. #~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 1079. #~ msgstr ""
 1080. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པཱན་ཇ་བི་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་"
 1081. #~ "ལུ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་བའདཝ་ཨིན།"
 1082. #~ msgid "Punjabi desktop"
 1083. #~ msgstr "པཱན་ཇཱཔ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1084. #~ msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 1085. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པཱན་ཇ་བི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1086. #~ msgid "Punjabi GNOME desktop"
 1087. #~ msgstr "པཱན་ཇཱཔ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1088. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Punjabi."
 1089. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པཱན་ཇ་བི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1090. #~ msgid "Punjabi KDE desktop"
 1091. #~ msgstr "པཱན་ཇཱཔ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1092. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Punjabi."
 1093. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ པཱན་ཇ་བི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1094. #~ msgid "Romanian environment"
 1095. #~ msgstr "རོ་མ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 1096. #~ msgid ""
 1097. #~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
 1098. #~ "Romanian speaking people use Debian."
 1099. #~ msgstr ""
 1100. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ རོ་མ་ནི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་"
 1101. #~ "ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 1102. #~ msgid "Romanian desktop"
 1103. #~ msgstr "རོ་མ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 1104. #~ msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 1105. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ རོ་མ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1106. #~ msgid "Romanian GNOME desktop"
 1107. #~ msgstr "རོ་མ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 1108. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Romanian."
 1109. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ རོ་མ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1110. #~ msgid "Romanian KDE desktop"
 1111. #~ msgstr "རོ་མ་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 1112. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Romanian."
 1113. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ རོ་མ་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1114. #~ msgid "Russian environment"
 1115. #~ msgstr "ར་ཤི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 1116. #~ msgid ""
 1117. #~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 1118. #~ "speaking people use Debian."
 1119. #~ msgstr ""
 1120. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས ར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌི་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་་ལུ "
 1121. #~ "ལས་རིམ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 1122. #~ msgid "Russian desktop"
 1123. #~ msgstr "ར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1124. #~ msgid "This task localises the desktop in Russian."
 1125. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ར་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1126. #~ msgid "Russian GNOME desktop"
 1127. #~ msgstr "ར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1128. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Russian."
 1129. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ར་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1130. #~ msgid "Russian KDE desktop"
 1131. #~ msgstr "ར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1132. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Russian."
 1133. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ར་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1134. #~ msgid "Serbian environment"
 1135. #~ msgstr "སར་བི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
 1136. #~ msgid ""
 1137. #~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 1138. #~ "speaking people use Debian."
 1139. #~ msgstr ""
 1140. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ སར་བི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ "
 1141. #~ "གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 1142. #~ msgid "Serbian desktop"
 1143. #~ msgstr "སར་བི་ཡཱནགྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1144. #~ msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1145. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་སར་བི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1146. #~ msgid "Serbian GNOME desktop"
 1147. #~ msgstr "སར་བི་ཡཱནགྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1148. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Serbian."
 1149. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་སར་བི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1150. #~ msgid "Serbian KDE desktop"
 1151. #~ msgstr "པར་ཤི་ཡཱན་གྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1152. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Serbian."
 1153. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་སར་བི་ཡཱན་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1154. #~ msgid "Slovak environment"
 1155. #~ msgstr "སོལོ་བཱཀ་གི་སྐད་ཡིག།"
 1156. #~ msgid ""
 1157. #~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1158. #~ "speaking people use Debian."
 1159. #~ msgstr ""
 1160. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ སོལོ་བཱཀ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌི་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ གྲོགས་འབད་ནིའི་དོན་"
 1161. #~ "ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 1162. #~ msgid "Slovak desktop"
 1163. #~ msgstr "སོལོ་བཱཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1164. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1165. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སོལོ་བཱཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1166. #~ msgid "Slovak GNOME desktop"
 1167. #~ msgstr "སོལོ་བཱཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1168. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovak."
 1169. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སོལོ་བཱཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1170. #~ msgid "Slovak KDE desktop"
 1171. #~ msgstr "སོལོ་བཱཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1172. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovak."
 1173. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སོལོ་བཱཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1174. #~ msgid "Slovenian environment"
 1175. #~ msgstr "སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་གི་སྐད་ཡིག།"
 1176. #~ msgid ""
 1177. #~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
 1178. #~ "Slovenian speaking people use Debian."
 1179. #~ msgstr ""
 1180. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌི་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ གྲོགས་འབད་"
 1181. #~ "ནིའི་དོན་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 1182. #~ msgid "Slovenian desktop"
 1183. #~ msgstr "སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1184. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1185. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1186. #~ msgid "Slovenian GNOME desktop"
 1187. #~ msgstr "སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1188. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovenian."
 1189. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1190. #~ msgid "Slovenian KDE desktop"
 1191. #~ msgstr "སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1192. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovenian."
 1193. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སོལོ་བི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1194. #~ msgid "Spanish environment"
 1195. #~ msgstr "སིཔེ་ནིཤི་གིསྐད་ཡིག།"
 1196. #~ msgid ""
 1197. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1198. #~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1199. #~ msgstr ""
 1200. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ སིཔེ་ནིཤི་གི་་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌི་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་"
 1201. #~ "ལུ་ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ དེ་ལས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་་འབདཝ་ཨིན།"
 1202. #~ msgid "Spanish desktop"
 1203. #~ msgstr "སིཔེ་ཤིནི་གྱི་ ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1204. #~ msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1205. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སིཔེ་ནིཤི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1206. #~ msgid "Spanish GNOME desktop"
 1207. #~ msgstr "སིཔེ་ཤིནི་གྱི་ ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1208. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Spanish."
 1209. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སིཔེ་ནིཤི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1210. #~ msgid "Spanish KDE desktop"
 1211. #~ msgstr "སིཔེ་ཤིནི་གྱི་ ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1212. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Spanish."
 1213. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སིཔེ་ནིཤི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1214. #~ msgid "Swedish environment"
 1215. #~ msgstr "སུའི་ཌིཤི་གི་་སྐད་ཡིག།"
 1216. #~ msgid ""
 1217. #~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1218. #~ "speaking people use Debian."
 1219. #~ msgstr ""
 1220. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས སུའི་ཌིཤི་་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ ཌི་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་"
 1221. #~ "དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 1222. #~ msgid "Swedish desktop"
 1223. #~ msgstr "སུའི་ཌིཤི་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1224. #~ msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1225. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སུའི་ཌིཤི་ནང་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
 1226. #~ msgid "Swedish GNOME desktop"
 1227. #~ msgstr "སུའི་ཌིཤི་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1228. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Swedish."
 1229. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སུའི་ཌིཤི་ནང་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
 1230. #~ msgid "Swedish KDE desktop"
 1231. #~ msgstr "སུའི་ཌིཤི་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1232. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Swedish."
 1233. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ སུའི་ཌིཤི་ནང་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
 1234. #~ msgid "Tagalog environment"
 1235. #~ msgstr "ཏ་ག་ལོག་གི་ མཐའ་འཁོའ།"
 1236. #~ msgid ""
 1237. #~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1238. #~ "speaking people use Debian."
 1239. #~ msgstr ""
 1240. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཏ་ག་ལོག་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་"
 1241. #~ "ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
 1242. #~ msgid "Tamil environment"
 1243. #~ msgstr " ཏ་མིལ་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
 1244. #~ msgid ""
 1245. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1246. #~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1247. #~ msgstr ""
 1248. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཏ་མིལ་གྱི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་"
 1249. #~ "དོན་ལུ་ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 1250. #~ msgid "Tamil desktop"
 1251. #~ msgstr " ཏ་མིལ་གྱིཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1252. #~ msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1253. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཏ་མིལ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1254. #~ msgid "Tamil GNOME desktop"
 1255. #~ msgstr " ཏ་མིལ་གྱིཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1256. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Tamil."
 1257. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཏ་མིལ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1258. #~ msgid "Tamil KDE desktop"
 1259. #~ msgstr " ཏ་མིལ་གྱིཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1260. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Tamil."
 1261. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཏ་མིལ་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1262. #~ msgid "Thai environment"
 1263. #~ msgstr "ཐཱའི་གི་ སཀད་ཡིག།"
 1264. #~ msgid ""
 1265. #~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
 1266. #~ "to use Debian."
 1267. #~ msgstr ""
 1268. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཐཱའི་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་"
 1269. #~ "ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 1270. #~ msgid "Thai desktop"
 1271. #~ msgstr "ཐཱའི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1272. #~ msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1273. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཐཱའི་ ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1274. #~ msgid "Thai GNOME desktop"
 1275. #~ msgstr "ཐཱའི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1276. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Thai."
 1277. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཐཱའི་ ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1278. #~ msgid "Thai KDE desktop"
 1279. #~ msgstr "ཐཱའི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1280. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Thai."
 1281. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཐཱའི་ ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1282. #~ msgid "Turkish environment"
 1283. #~ msgstr "ཊར་ཀིཤ་གི་ སྐད་ཡིག།"
 1284. #~ msgid ""
 1285. #~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1286. #~ "speaking people use Debian."
 1287. #~ msgstr ""
 1288. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཊར་ཀིཤ་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་"
 1289. #~ "བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 1290. #~ msgid "Turkish desktop"
 1291. #~ msgstr "ཊར་ཀིཤ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1292. #~ msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1293. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཊར་ཀིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1294. #~ msgid "Turkish GNOME desktop"
 1295. #~ msgstr "ཊར་ཀིཤ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1296. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Turkish."
 1297. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཊར་ཀིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1298. #~ msgid "Turkish KDE desktop"
 1299. #~ msgstr "ཊར་ཀིཤ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1300. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Turkish."
 1301. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཊར་ཀིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1302. #~ msgid "Ukrainian environment"
 1303. #~ msgstr "ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་གྱི་་སྐད་ཡིག།"
 1304. #~ msgid ""
 1305. #~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
 1306. #~ "Ukrainian speaking people use Debian."
 1307. #~ msgstr ""
 1308. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་གྱི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ལས་"
 1309. #~ "རིམ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 1310. #~ msgid "Ukrainian desktop"
 1311. #~ msgstr "ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1312. #~ msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1313. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
 1314. #~ msgid "Ukrainian GNOME desktop"
 1315. #~ msgstr "ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1316. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Ukrainian."
 1317. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
 1318. #~ msgid "Ukrainian KDE desktop"
 1319. #~ msgstr "ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1320. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Ukrainian."
 1321. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་ བཟོཝ་ཨིན།"
 1322. #~ msgid "Vietnamese desktop"
 1323. #~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1324. #~ msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1325. #~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1326. #~ msgid "Vietnamese GNOME desktop"
 1327. #~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1328. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Vietnamese."
 1329. #~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1330. #~ msgid "Vietnamese KDE desktop"
 1331. #~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1332. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Vietnamese."
 1333. #~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1334. #~ msgid "Welsh environment"
 1335. #~ msgstr "ཝེལཤི་གི་ མཐའ་འཁོར།"
 1336. #~ msgid ""
 1337. #~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1338. #~ "speaking people use Debian."
 1339. #~ msgstr ""
 1340. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཝེལཤི་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་་གྱི་དོན་ལུ་ "
 1341. #~ "ཐུམ་སྒྲིལ་དང ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་ འབདཝ་ཨིན།"
 1342. #~ msgid "Welsh desktop"
 1343. #~ msgstr "ཝེལཤི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1344. #~ msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1345. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེལཤི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1346. #~ msgid "Welsh GNOME desktop"
 1347. #~ msgstr "ཝེལཤི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1348. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Welsh."
 1349. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེལཤི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1350. #~ msgid "Welsh KDE desktop"
 1351. #~ msgstr "ཝེལཤི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1352. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Welsh."
 1353. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེལཤི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1354. #~ msgid "Xhosa desktop"
 1355. #~ msgstr "ཛོ་ས་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1356. #~ msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1357. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཛོ་ས་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1358. #~ msgid "Xhosa GNOME desktop"
 1359. #~ msgstr "ཛོ་ས་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1360. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Xhosa."
 1361. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཛོ་ས་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1362. #~ msgid "Xhosa KDE desktop"
 1363. #~ msgstr "ཛོ་ས་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
 1364. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Xhosa."
 1365. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཛོ་ས་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1366. #~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
 1367. #~ msgstr ""
 1368. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ལེཔ་ཊོཔ ནང་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་་མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
 1369. #~ msgid "Albanian desktop"
 1370. #~ msgstr "ཨཱལ་བཱ་ནི་ཡཱན གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
 1371. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1372. #~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཨཱལ་བཱ་ནི་ཡཱནནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
 1373. #~ msgid ""
 1374. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 1375. #~ "desktop."
 1376. #~ msgstr ""
 1377. #~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཇི་ནོམ་གྱི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop"
 1378. #~ "\"མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"