You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

2084 lines
64 KiB

 1. # Albanian translation of tasksel_tasks.
 2. # Copyright (C) 2004 THE tasksel_tasks'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Elian Myftiu <elian.myftiu@gmail.com>, 2006.
 5. #
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: tasksel_tasks 0.1\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2009-07-30 23:31+0200\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2008-05-05 20:17+0200\n"
 13. "Last-Translator: Elian Myftiu <elian.myftiu@gmail.com>\n"
 14. "Language-Team: Debian L10n Albanian <debian-l10n-albanian@lists.debian.org>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. #. Description
 19. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 20. msgid "SQL database"
 21. msgstr "Bazë të dhënash SQL"
 22. #. Description
 23. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 24. msgid ""
 25. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 26. msgstr ""
 27. "Kjo detyrë zgjedh paketat klient dhe server për bazën e të dhënave "
 28. "PostgreSQL."
 29. #. Description
 30. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 31. msgid ""
 32. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 33. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 34. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 35. "locking."
 36. msgstr ""
 37. "PostgreSQL është një databazë relacionale, që ofron përputhshmëri më të mira "
 38. "me SQL92 dhe disa tipare të SQL3. Është e përshtatshme për t'u përdorur për "
 39. "akses multi-user, nëpërmjet pajisjeve për transaksione dhe kyçjes së "
 40. "përsosur."
 41. #. Description
 42. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 43. #, fuzzy
 44. #| msgid "Xfce desktop environment"
 45. msgid "Graphical desktop environment"
 46. msgstr "Mjedisi Xfce"
 47. #. Description
 48. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 49. msgid ""
 50. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 51. "GNOME and KDE desktop tasks."
 52. msgstr ""
 53. "Kjo detyrë instalon programe kryesore hapësire pune dhe shërben si bazë për "
 54. "detyrat e mjediseve GNOME dhe KDE."
 55. #. Description
 56. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 57. msgid "DNS server"
 58. msgstr "Server DNS"
 59. #. Description
 60. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 61. msgid ""
 62. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 63. msgstr "Zgjedh serverin DNS BIND me dokumentacionet dhe veglat përkatëse."
 64. #. Description
 65. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 66. msgid "File server"
 67. msgstr "Server file"
 68. #. Description
 69. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 70. msgid ""
 71. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 72. "NFS."
 73. msgstr ""
 74. "Kjo detyrë e kthen kompjuterin në një server file, duke suportuar CIFS dhe "
 75. "NFS."
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 78. msgid "GNOME desktop environment"
 79. msgstr "Tryeza GNOME"
 80. #. Description
 81. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 82. msgid ""
 83. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 84. "environment."
 85. msgstr ""
 86. "Kjo detyrë instalon programe kryesorë \"hapësire pune\" duke përdorur "
 87. "mjedisin GNOME."
 88. #. Description
 89. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 90. msgid "KDE desktop environment"
 91. msgstr "Mjedisi i punës KDE"
 92. #. Description
 93. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 94. msgid ""
 95. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 96. "Environment."
 97. msgstr ""
 98. "Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur K "
 99. "Desktop Environment."
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 102. msgid "Laptop"
 103. msgstr "Kompjuter prehëri"
 104. #. Description
 105. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 106. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 107. msgstr "Kjo detyrë instalon programe të dobishme për një kompjuter prehëri."
 108. #. Description
 109. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 110. msgid "LXDE desktop environment"
 111. msgstr "Mjedisi LXDE"
 112. #. Description
 113. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 114. msgid ""
 115. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 116. "environment."
 117. msgstr ""
 118. "Kjo detyrë instalon programe kryesorë \"hapësire pune\" duke përdorur "
 119. "mjedisin LXDE."
 120. #. Description
 121. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 122. msgid "Mail server"
 123. msgstr "Serveri i postës"
 124. #. Description
 125. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 126. msgid ""
 127. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 128. "server system."
 129. msgstr ""
 130. "Kjo detyrë zgjedh një larmi paketash që përdoren për një sistem serveri "
 131. "poste të përgjithshëm."
 132. #. Description
 133. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 134. msgid "manual package selection"
 135. msgstr "zgjedhje paketash manuale"
 136. #. Description
 137. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 138. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 139. msgstr "Zgjedh manualisht paketat për instalimin në aptitude."
 140. #. Description
 141. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 142. msgid "Print server"
 143. msgstr "Server shtypi"
 144. #. Description
 145. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 146. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 147. msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 148. #. Description
 149. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 150. #, fuzzy
 151. #| msgid "DNS server"
 152. msgid "SSH server"
 153. msgstr "Server DNS"
 154. #. Description
 155. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 156. #, fuzzy
 157. #| msgid "This task sets up your system to be a print server."
 158. msgid ""
 159. "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
 160. "connections."
 161. msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 162. #. Description
 163. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 164. #, fuzzy
 165. #| msgid "Standard system"
 166. msgid "Standard system utilities"
 167. msgstr "Sistemi Standard"
 168. #. Description
 169. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 170. msgid ""
 171. "This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
 172. "selection of services and tools usable on the command line."
 173. msgstr ""
 174. #. Description
 175. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 176. msgid "Web server"
 177. msgstr "Server Web"
 178. #. Description
 179. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 180. msgid ""
 181. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 182. msgstr ""
 183. "Kjo detyrë zgjedh paketa të nevojshëm për krijimin e një sistemi server "
 184. "interneti."
 185. #. Description
 186. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 187. msgid "Xfce desktop environment"
 188. msgstr "Mjedisi Xfce"
 189. #. Description
 190. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 191. msgid ""
 192. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 193. "environment."
 194. msgstr ""
 195. "Kjo detyrë instalon programe kryesorë \"hapësire pune\" duke përdorur "
 196. "mjedisin Xfce."
 197. #~ msgid "Desktop environment"
 198. #~ msgstr "Mjedisi i punës"
 199. #~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 200. #~ msgstr ""
 201. #~ "Kjo detyrë instalon një sistem me modalitet gërmash disi më të vogla."
 202. #~ msgid "Amharic environment"
 203. #~ msgstr "Mjedisi Amharik"
 204. #~ msgid ""
 205. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 206. #~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
 207. #~ msgstr ""
 208. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 209. #~ "lehtëson folësit e gjuhës Amharike të përdorin Debian."
 210. #~ msgid "Amharic desktop"
 211. #~ msgstr "Tryeza Amharike"
 212. #~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
 213. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Amharike."
 214. #~ msgid "Amharic GNOME desktop"
 215. #~ msgstr "Tryeza Amharike"
 216. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
 217. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Amharike."
 218. #~ msgid "Amharic KDE desktop"
 219. #~ msgstr "Tryeza Amharike"
 220. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
 221. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Amharike."
 222. #~ msgid "Arabic environment"
 223. #~ msgstr "Mjedisi Arab"
 224. #~ msgid ""
 225. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 226. #~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
 227. #~ msgstr ""
 228. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 229. #~ "lehtëson folësit e Arabishtes të përdorin Debian."
 230. #~ msgid "Arabic desktop"
 231. #~ msgstr "Tryeza Arabe"
 232. #~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 233. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Arabisht."
 234. #~ msgid "Arabic GNOME desktop"
 235. #~ msgstr "Tryeza Arabe"
 236. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
 237. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Arabisht."
 238. #~ msgid "Arabic KDE desktop"
 239. #~ msgstr "Tryeza Arabe"
 240. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
 241. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Arabisht."
 242. #~ msgid "Basque desktop"
 243. #~ msgstr "Tryeza Baske"
 244. #~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
 245. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Baske."
 246. #~ msgid "Basque GNOME desktop"
 247. #~ msgstr "Tryeza Baske"
 248. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
 249. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Baske."
 250. #~ msgid "Basque KDE desktop"
 251. #~ msgstr "Tryeza Baske"
 252. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
 253. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Baske."
 254. #~ msgid "Belarusian environment"
 255. #~ msgstr "Tryeza Bjelloruse"
 256. #~ msgid ""
 257. #~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 258. #~ "Belarusian speaking people use Debian."
 259. #~ msgstr ""
 260. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Bjellorusisht për të "
 261. #~ "ndihmuar folësit e Bjellorusishtes të përdorin Debian."
 262. #~ msgid "Belarusian desktop"
 263. #~ msgstr "Tryeza Bjelloruse"
 264. #~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 265. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bjellorusisht."
 266. #~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
 267. #~ msgstr "Tryeza Bjelloruse"
 268. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
 269. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bjellorusisht."
 270. #~ msgid "Belarusian KDE desktop"
 271. #~ msgstr "Tryeza Bjelloruse"
 272. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
 273. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bjellorusisht."
 274. #~ msgid "Bengali environment"
 275. #~ msgstr "Tryeza Bengali"
 276. #~ msgid ""
 277. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 278. #~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
 279. #~ msgstr ""
 280. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 281. #~ "lehtësojnë folësit e Bengalishtes të përdorin Debian."
 282. #~ msgid "Bengali desktop"
 283. #~ msgstr "Tryeza Bengali"
 284. #~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 285. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bengali."
 286. #~ msgid "Bengali GNOME desktop"
 287. #~ msgstr "Tryeza Bengali"
 288. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
 289. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bengali."
 290. #~ msgid "Bengali KDE desktop"
 291. #~ msgstr "Tryeza Bengali"
 292. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
 293. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bengali."
 294. #~ msgid "Bosnian environment"
 295. #~ msgstr "Tryeza Boshnjake"
 296. #~ msgid ""
 297. #~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 298. #~ "speaking people use Debian."
 299. #~ msgstr ""
 300. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Boshnjake për "
 301. #~ "të ndihmuar folësit e kësaj gjuhe të përdorin Debian."
 302. #~ msgid "Bosnian desktop"
 303. #~ msgstr "Tryeza Boshnjake"
 304. #~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 305. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Boshnjake."
 306. #~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
 307. #~ msgstr "Tryeza Boshnjake"
 308. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
 309. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Boshnjake."
 310. #~ msgid "Bosnian KDE desktop"
 311. #~ msgstr "Tryeza Boshnjake"
 312. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
 313. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Boshnjake."
 314. #~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
 315. #~ msgstr "Mjedisi Portugez i Brazilit"
 316. #~ msgid ""
 317. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 318. #~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 319. #~ msgstr ""
 320. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 321. #~ "folësit e Portugalishtes Braziliane të përdorin Debian."
 322. #~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 323. #~ msgstr "Tryeza Portugeze Braziliane"
 324. #~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 325. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalishten e Brazilit."
 326. #~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
 327. #~ msgstr "Tryeza Portugeze Braziliane"
 328. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
 329. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalishten e Brazilit."
 330. #~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
 331. #~ msgstr "Tryeza Portugeze Braziliane"
 332. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
 333. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalishten e Brazilit."
 334. #~ msgid "British English environment"
 335. #~ msgstr "Mjedisi Anglez Britanik"
 336. #~ msgid ""
 337. #~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
 338. #~ "British English speaking people use Debian."
 339. #~ msgstr ""
 340. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Anglishten Britanike për "
 341. #~ "të ndihmuar Anglezët në përdorimin e Debian."
 342. #~ msgid "British English desktop"
 343. #~ msgstr "Tryeza Angleze Britanike"
 344. #~ msgid "This task localises the desktop in British English."
 345. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Anglishten Britanike"
 346. #~ msgid "British GNOME desktop"
 347. #~ msgstr "Tryeza Angleze Britanike"
 348. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
 349. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Irlandisht."
 350. #~ msgid "British KDE desktop"
 351. #~ msgstr "Tryeza Angleze Britanike"
 352. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
 353. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Irlandisht."
 354. #~ msgid "Bulgarian environment"
 355. #~ msgstr "Tryeza Bullgare"
 356. #~ msgid ""
 357. #~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
 358. #~ "Bulgarian speakers to use Debian."
 359. #~ msgstr ""
 360. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 361. #~ "folësit e Bullgarishtes të përdorin Debian."
 362. #~ msgid "Bulgarian desktop"
 363. #~ msgstr "Tryeza Bullgare"
 364. #~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 365. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bullgarisht."
 366. #~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
 367. #~ msgstr "Tryeza Bullgare"
 368. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
 369. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bullgarisht."
 370. #~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
 371. #~ msgstr "Tryeza Bullgare"
 372. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
 373. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Bullgarisht."
 374. #~ msgid "Catalan environment"
 375. #~ msgstr "Mjedisi Katalan"
 376. #~ msgid ""
 377. #~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 378. #~ "speaking people use Debian."
 379. #~ msgstr ""
 380. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
 381. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës Katalane të përdorin Debian."
 382. #~ msgid "Catalan desktop"
 383. #~ msgstr "Tryeza Katalane"
 384. #~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 385. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Katalane."
 386. #~ msgid "Catalan GNOME desktop"
 387. #~ msgstr "Tryeza Katalane"
 388. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
 389. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Katalane."
 390. #~ msgid "Catalan KDE desktop"
 391. #~ msgstr "Tryeza Katalane"
 392. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
 393. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Katalane."
 394. #~ msgid "Simplified Chinese environment"
 395. #~ msgstr "Mjedisi Kinez i thjeshtëzuar"
 396. #~ msgid ""
 397. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 398. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
 399. #~ "Chinese encoding."
 400. #~ msgstr ""
 401. #~ "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion "
 402. #~ "që bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin "
 403. #~ "gjuhën Kineze të thjeshtëzuar."
 404. #~ msgid "Simplified Chinese desktop"
 405. #~ msgstr "Tryeza Kinezçe e thjeshtëzuar"
 406. #~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 407. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kinezçen e Thjeshtëzuar."
 408. #~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
 409. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 410. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
 411. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 412. #~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
 413. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 414. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
 415. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 416. #~ msgid "Traditional Chinese environment"
 417. #~ msgstr "Mjedisi Kinez Tradicional"
 418. #~ msgid ""
 419. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 420. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
 421. #~ "Chinese encoding."
 422. #~ msgstr ""
 423. #~ "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion "
 424. #~ "që bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin "
 425. #~ "gjuhën Kineze tradicionale."
 426. #~ msgid "Traditional Chinese desktop"
 427. #~ msgstr "Tryeza në Kinezçe Tradicionale"
 428. #~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 429. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kinezçen Tradicionale."
 430. #~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
 431. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 432. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
 433. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 434. #~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
 435. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 436. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
 437. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 438. #~ msgid "Croatian environment"
 439. #~ msgstr "Mjedisi Kroat"
 440. #~ msgid ""
 441. #~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
 442. #~ "Croatian speaking people use Debian."
 443. #~ msgstr ""
 444. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Kroacisht për të "
 445. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës Kroate të përdorin Debian."
 446. #~ msgid "Croatian desktop"
 447. #~ msgstr "Tryeza Kroate"
 448. #~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 449. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Kroate."
 450. #~ msgid "Croatian GNOME desktop"
 451. #~ msgstr "Tryeza Kroate"
 452. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
 453. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Kroate."
 454. #~ msgid "Croatian KDE desktop"
 455. #~ msgstr "Tryeza Kroate"
 456. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
 457. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Kroate."
 458. #~ msgid "Cyrillic environment"
 459. #~ msgstr "Mjedisi Cirilik"
 460. #~ msgid ""
 461. #~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
 462. #~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
 463. #~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
 464. #~ msgstr ""
 465. #~ "Kjo detyrë instalon gërmat cirilike dhe programe të tjerë ku përdoret "
 466. #~ "Cirilikja. Suporton Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, "
 467. #~ "Serbisht dhe Ukrainisht."
 468. #~ msgid "Cyrillic desktop"
 469. #~ msgstr "Tryeza Cirilike"
 470. #~ msgid ""
 471. #~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 472. #~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 473. #~ msgstr ""
 474. #~ "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhët Cirilike. Suporton Bjellorusisht, "
 475. #~ "Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, Serbisht dhe gjuhën Ukrainase."
 476. #~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
 477. #~ msgstr "Tryeza Cirilike"
 478. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
 479. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Arabisht."
 480. #~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
 481. #~ msgstr "Tryeza Cirilike"
 482. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
 483. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Arabisht."
 484. #~ msgid "Czech environment"
 485. #~ msgstr "Mjedisi Çek"
 486. #~ msgid ""
 487. #~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 488. #~ "speaking people use Debian."
 489. #~ msgstr ""
 490. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Çekisht për të ndihmuar "
 491. #~ "popujt që flasin Çekisht të përdorin Debian."
 492. #~ msgid "Czech desktop"
 493. #~ msgstr "Tryeza Çeke"
 494. #~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
 495. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Çekisht"
 496. #~ msgid "Czech GNOME desktop"
 497. #~ msgstr "Tryeza Çeke"
 498. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
 499. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Çekisht"
 500. #~ msgid "Czech KDE desktop"
 501. #~ msgstr "Tryeza Çeke"
 502. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
 503. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Çekisht"
 504. #~ msgid "Danish environment"
 505. #~ msgstr "Mjedisi Danez"
 506. #~ msgid ""
 507. #~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 508. #~ "speaking people use Debian."
 509. #~ msgstr ""
 510. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Danisht për të ndihmuar "
 511. #~ "Danezët në përdorimin e Debian."
 512. #~ msgid "Danish desktop"
 513. #~ msgstr "Tryeza Daneze"
 514. #~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
 515. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Danisht."
 516. #~ msgid "Danish GNOME desktop"
 517. #~ msgstr "Tryeza Daneze"
 518. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
 519. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Danisht."
 520. #~ msgid "Danish KDE desktop"
 521. #~ msgstr "Tryeza Daneze"
 522. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
 523. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Danisht."
 524. #~ msgid "Dutch environment"
 525. #~ msgstr "Mjedisi Hollandez"
 526. #~ msgid ""
 527. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 528. #~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
 529. #~ msgstr ""
 530. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 531. #~ "lehtësojnë folësit e gjuhës Hollandeze të përdorin Debian."
 532. #~ msgid "Dutch desktop"
 533. #~ msgstr "Tryeza Hollandeze"
 534. #~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 535. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hollandeze."
 536. #~ msgid "Dutch GNOME desktop"
 537. #~ msgstr "Tryeza Hollandeze"
 538. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
 539. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hollandeze."
 540. #~ msgid "Dutch KDE desktop"
 541. #~ msgstr "Tryeza Hollandeze"
 542. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
 543. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hollandeze."
 544. #~ msgid "Dzongkha desktop"
 545. #~ msgstr "Tryeza Dzongkha"
 546. #~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 547. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Dzongkha."
 548. #~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
 549. #~ msgstr "Tryeza Dzongkha"
 550. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
 551. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Dzongkha."
 552. #~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
 553. #~ msgstr "Tryeza Dzongkha"
 554. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
 555. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Dzongkha."
 556. #~ msgid "Esperanto desktop"
 557. #~ msgstr "Tryeza Esperanto"
 558. #~ msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 559. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Esperanto."
 560. #~ msgid "Esperanto GNOME desktop"
 561. #~ msgstr "Tryeza Esperanto"
 562. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Esperanto."
 563. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Esperanto."
 564. #~ msgid "Esperanto KDE desktop"
 565. #~ msgstr "Tryeza Esperanto"
 566. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Esperanto."
 567. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Esperanto."
 568. #~ msgid "Estonian desktop"
 569. #~ msgstr "Tryeza Estone"
 570. #~ msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 571. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Estonisht."
 572. #~ msgid "Estonian GNOME desktop"
 573. #~ msgstr "Tryeza Estone"
 574. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Estonian."
 575. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Estonisht."
 576. #~ msgid "Estonian KDE desktop"
 577. #~ msgstr "Tryeza Estone"
 578. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Estonian."
 579. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Estonisht."
 580. #~ msgid "Finnish environment"
 581. #~ msgstr "Mjedisi Finlandez"
 582. #~ msgid ""
 583. #~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 584. #~ "speaking people use Debian."
 585. #~ msgstr ""
 586. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Finlandisht për të "
 587. #~ "ndihmuar Finlandezët në përdorimin e Debian."
 588. #~ msgid "Finnish desktop"
 589. #~ msgstr "Tryeza Finlandeze"
 590. #~ msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 591. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Finlandisht."
 592. #~ msgid "Finnish GNOME desktop"
 593. #~ msgstr "Tryeza Finlandeze"
 594. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Finnish."
 595. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Finlandisht."
 596. #~ msgid "Finnish KDE desktop"
 597. #~ msgstr "Tryeza Finlandeze"
 598. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Finnish."
 599. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Finlandisht."
 600. #~ msgid "French environment"
 601. #~ msgstr "Mjedisi Francez"
 602. #~ msgid ""
 603. #~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
 604. #~ "speaking people use Debian."
 605. #~ msgstr ""
 606. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Frengjisht për të "
 607. #~ "ndihmuar folësit e Frengjishtes të përdorin Debian."
 608. #~ msgid "French desktop"
 609. #~ msgstr "Tryeza Frënge"
 610. #~ msgid "This task localises the desktop in French."
 611. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Frengjisht"
 612. #~ msgid "French GNOME desktop"
 613. #~ msgstr "Tryeza Frënge"
 614. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in French."
 615. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Frengjisht"
 616. #~ msgid "French KDE desktop"
 617. #~ msgstr "Tryeza Frënge"
 618. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in French."
 619. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Frengjisht"
 620. #~ msgid "Galician environment"
 621. #~ msgstr "Tryeza Galike"
 622. #~ msgid ""
 623. #~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
 624. #~ "Galician speaking people use Debian."
 625. #~ msgstr ""
 626. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Galike për të "
 627. #~ "ndihmuar folësit e Galikes të përdorin Debian."
 628. #~ msgid "Galician desktop"
 629. #~ msgstr "Tryeza Galike"
 630. #~ msgid "This task localises the desktop in Galician."
 631. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 632. #~ msgid "Galician GNOME desktop"
 633. #~ msgstr "Tryeza Galike"
 634. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Galician."
 635. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 636. #~ msgid "Galician KDE desktop"
 637. #~ msgstr "Tryeza Galike"
 638. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Galician."
 639. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 640. #~ msgid "Georgian desktop"
 641. #~ msgstr "Tryeza Gjeorgjiane"
 642. #~ msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 643. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Gjeorgjisht."
 644. #~ msgid "German environment"
 645. #~ msgstr "Mjedisi Gjerman"
 646. #~ msgid ""
 647. #~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
 648. #~ "speaking people use Debian."
 649. #~ msgstr ""
 650. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Gjermanisht për të "
 651. #~ "ndihmuar folësit e Gjermanishtes të përdorin Debian."
 652. #~ msgid "German desktop"
 653. #~ msgstr "Tryeza Gjermane"
 654. #~ msgid "This task localises the desktop in German."
 655. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Gjermanisht."
 656. #~ msgid "German GNOME desktop"
 657. #~ msgstr "Tryeza Gjermane"
 658. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in German."
 659. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Gjermanisht."
 660. #~ msgid "German KDE desktop"
 661. #~ msgstr "Tryeza Gjermane"
 662. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in German."
 663. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Gjermanisht."
 664. #~ msgid "Greek environment"
 665. #~ msgstr "Mjedisi Grek"
 666. #~ msgid ""
 667. #~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 668. #~ "speaking people use Debian."
 669. #~ msgstr ""
 670. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Greqisht për të "
 671. #~ "ndihmuar folësit Greqishtes të përdorin Debian."
 672. #~ msgid "Greek desktop"
 673. #~ msgstr "Tryeza Greke"
 674. #~ msgid "This task localises the desktop in Greek."
 675. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Greqisht."
 676. #~ msgid "Greek GNOME desktop"
 677. #~ msgstr "Tryeza Greke"
 678. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Greek."
 679. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Greqisht."
 680. #~ msgid "Greek KDE desktop"
 681. #~ msgstr "Tryeza Greke"
 682. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Greek."
 683. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Greqisht."
 684. #~ msgid "Gujarati desktop"
 685. #~ msgstr "Tryeza Gujarati"
 686. #~ msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 687. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Gujarati."
 688. #~ msgid "Gujarati GNOME desktop"
 689. #~ msgstr "Tryeza Gujarati"
 690. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Gujarati."
 691. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Gujarati."
 692. #~ msgid "Gujarati KDE desktop"
 693. #~ msgstr "Tryeza Gujarati"
 694. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Gujarati."
 695. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Gujarati."
 696. #~ msgid "Hebrew environment"
 697. #~ msgstr "Mjedisi hebre"
 698. #~ msgid ""
 699. #~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 700. #~ "speaking people use Debian."
 701. #~ msgstr ""
 702. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hebraisht për të "
 703. #~ "ndihmuar folësit e Hebraishtes të përdorin Debian."
 704. #~ msgid "Hebrew desktop"
 705. #~ msgstr "Tryeza Hebraisht"
 706. #~ msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 707. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hebraishte."
 708. #~ msgid "Hebrew GNOME desktop"
 709. #~ msgstr "Tryeza Hebraisht"
 710. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hebrew."
 711. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hebraishte."
 712. #~ msgid "Hebrew KDE desktop"
 713. #~ msgstr "Tryeza Hebraisht"
 714. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hebrew."
 715. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hebraishte."
 716. #~ msgid "Hindi environment"
 717. #~ msgstr "Mjedisi Hindi"
 718. #~ msgid ""
 719. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 720. #~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
 721. #~ msgstr ""
 722. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 723. #~ "lehtësojnë folësit e gjuhës Hindi të përdorin Debian."
 724. #~ msgid "Hindi desktop"
 725. #~ msgstr "Tryeza Hindi"
 726. #~ msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 727. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hindi."
 728. #~ msgid "Hindi GNOME desktop"
 729. #~ msgstr "Tryeza Hindi"
 730. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hindi."
 731. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hindi."
 732. #~ msgid "Hindi KDE desktop"
 733. #~ msgstr "Tryeza Hindi"
 734. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hindi."
 735. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Hindi."
 736. #~ msgid "Hungarian environment"
 737. #~ msgstr "Tryeza Hungareze"
 738. #~ msgid ""
 739. #~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
 740. #~ "Hungarian speaking people use Debian."
 741. #~ msgstr ""
 742. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hungarisht për të "
 743. #~ "ndihmuar folësit e Hungarishtes të përdorin Debian."
 744. #~ msgid "Hungarian desktop"
 745. #~ msgstr "Tryeza Hungareze"
 746. #~ msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 747. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hungarisht."
 748. #~ msgid "Hungarian GNOME desktop"
 749. #~ msgstr "Tryeza Hungareze"
 750. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hungarian."
 751. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hungarisht."
 752. #~ msgid "Hungarian KDE desktop"
 753. #~ msgstr "Tryeza Hungareze"
 754. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hungarian."
 755. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Hungarisht."
 756. #~ msgid "Icelandic environment"
 757. #~ msgstr "Mjedisi Islandisht"
 758. #~ msgid ""
 759. #~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
 760. #~ "Icelandic speaking people use Debian."
 761. #~ msgstr ""
 762. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Islandisht për të "
 763. #~ "ndihmuar folësit e Islandishtes të përdorin Debian."
 764. #~ msgid "Icelandic desktop"
 765. #~ msgstr "Tryeza Islandike"
 766. #~ msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 767. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Islandisht."
 768. #~ msgid "Icelandic GNOME desktop"
 769. #~ msgstr "Tryeza Islandike"
 770. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Icelandic."
 771. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Islandisht."
 772. #~ msgid "Icelandic KDE desktop"
 773. #~ msgstr "Tryeza Islandike"
 774. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Icelandic."
 775. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Islandisht."
 776. #~ msgid "Irish environment"
 777. #~ msgstr "Mjedisi Irlandez"
 778. #~ msgid ""
 779. #~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 780. #~ "speaking people use Debian."
 781. #~ msgstr ""
 782. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Irlandisht për të "
 783. #~ "ndihmuar Irlandezët të përdorin Debian."
 784. #~ msgid "Irish desktop"
 785. #~ msgstr "Tryeza Irlandeze"
 786. #~ msgid "This task localises the desktop in Irish."
 787. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Irlandisht."
 788. #~ msgid "Irish GNOME desktop"
 789. #~ msgstr "Tryeza Irlandeze"
 790. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Irish."
 791. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Irlandisht."
 792. #~ msgid "Irish KDE desktop"
 793. #~ msgstr "Tryeza Irlandeze"
 794. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Irish."
 795. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Irlandisht."
 796. #~ msgid "Italian environment"
 797. #~ msgstr "Tryeza Italiane"
 798. #~ msgid ""
 799. #~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 800. #~ "speaking people use Debian."
 801. #~ msgstr ""
 802. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Italisht për të "
 803. #~ "ndihmuar folësit e Italishtes të përdorin Debian."
 804. #~ msgid "Italian desktop"
 805. #~ msgstr "Tryeza Italiane"
 806. #~ msgid "This task localises the desktop in Italian."
 807. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Italisht."
 808. #~ msgid "Italian GNOME desktop"
 809. #~ msgstr "Tryeza Italiane"
 810. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Italian."
 811. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Italisht."
 812. #~ msgid "Italian KDE desktop"
 813. #~ msgstr "Tryeza Italiane"
 814. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Italian."
 815. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Italisht."
 816. #~ msgid "Japanese environment"
 817. #~ msgstr "Mjedisi Japonez"
 818. #~ msgid ""
 819. #~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
 820. #~ "use Debian."
 821. #~ msgstr ""
 822. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Japonisht për të ndihmuar "
 823. #~ "folësit e Japonishtes të përdorin Debian."
 824. #~ msgid "Japanese desktop"
 825. #~ msgstr "Tryeza Japoneze"
 826. #~ msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 827. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Japonisht."
 828. #~ msgid "Japanese GNOME desktop"
 829. #~ msgstr "Tryeza Japoneze"
 830. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Japanese."
 831. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Japonisht."
 832. #~ msgid "Japanese KDE desktop"
 833. #~ msgstr "Tryeza Japoneze"
 834. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Japanese."
 835. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Japonisht."
 836. #~ msgid "Khmer environment"
 837. #~ msgstr "Mjedisi Kmer"
 838. #~ msgid ""
 839. #~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 840. #~ "speaking people use Debian."
 841. #~ msgstr ""
 842. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Kmerisht për të "
 843. #~ "ndihmuar Kmerët të përdorin Debian."
 844. #~ msgid "Khmer desktop"
 845. #~ msgstr "Tryeza Kmer"
 846. #~ msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 847. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kmerisht."
 848. #~ msgid "Khmer GNOME desktop"
 849. #~ msgstr "Tryeza Kmer"
 850. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Khmer."
 851. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kmerisht."
 852. #~ msgid "Khmer KDE desktop"
 853. #~ msgstr "Tryeza Kmer"
 854. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Khmer."
 855. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kmerisht."
 856. #~ msgid "Korean environment"
 857. #~ msgstr "Mjedisi Korean"
 858. #~ msgid ""
 859. #~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
 860. #~ "use Debian."
 861. #~ msgstr ""
 862. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në gjuhën Koreane për të "
 863. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës Koreane të përdorin Debian."
 864. #~ msgid "Korean desktop"
 865. #~ msgstr "Tryeza Koreane"
 866. #~ msgid "This task localises the desktop in Korean."
 867. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Koreane."
 868. #~ msgid "Korean GNOME desktop"
 869. #~ msgstr "Tryeza Koreane"
 870. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Korean."
 871. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Koreane."
 872. #~ msgid "Korean KDE desktop"
 873. #~ msgstr "Tryeza Koreane"
 874. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Korean."
 875. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Koreane."
 876. #~ msgid "Kurdish environment"
 877. #~ msgstr "Mjedisi Kurd"
 878. #~ msgid ""
 879. #~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
 880. #~ "use Debian."
 881. #~ msgstr ""
 882. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Kurdisht për të ndihmuar "
 883. #~ "Kurdët të përdorin Debian."
 884. #~ msgid "Kurdish desktop"
 885. #~ msgstr "Tryeza Kurde"
 886. #~ msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
 887. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kurdisht."
 888. #~ msgid "Kurdish GNOME desktop"
 889. #~ msgstr "Tryeza Kurde"
 890. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Kurdish."
 891. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kurdisht."
 892. #~ msgid "Kurdish KDE desktop"
 893. #~ msgstr "Tryeza Kurde"
 894. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Kurdish."
 895. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Kurdisht."
 896. #~ msgid "Latvian desktop"
 897. #~ msgstr "Tryeza Letone"
 898. #~ msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 899. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Letone."
 900. #~ msgid "Latvian GNOME desktop"
 901. #~ msgstr "Tryeza Letone"
 902. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Latvian."
 903. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Letone."
 904. #~ msgid "Latvian KDE desktop"
 905. #~ msgstr "Tryeza Letone"
 906. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Latvian."
 907. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Letone."
 908. #~ msgid "Lithuanian environment"
 909. #~ msgstr "Mjedisi Lituanez"
 910. #~ msgid ""
 911. #~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 912. #~ "Lithuanian speaking people use Debian."
 913. #~ msgstr ""
 914. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Lituanisht për të "
 915. #~ "ndihmuar folësit e Lituanishtes të përdorin Debian."
 916. #~ msgid "Lithuanian desktop"
 917. #~ msgstr "Tryeza Lituaneze"
 918. #~ msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 919. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Lituanisht."
 920. #~ msgid "Lithuanian GNOME desktop"
 921. #~ msgstr "Tryeza Lituaneze"
 922. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Lithuanian."
 923. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Lituanisht."
 924. #~ msgid "Lithuanian KDE desktop"
 925. #~ msgstr "Tryeza Lituaneze"
 926. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Lithuanian."
 927. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Lituanisht."
 928. #~ msgid "Macedonian environment"
 929. #~ msgstr "Tryeza Maqedonase"
 930. #~ msgid ""
 931. #~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 932. #~ "Macedonian speaking people use Debian."
 933. #~ msgstr ""
 934. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Maqedonisht për të "
 935. #~ "ndihmuar Maqedonasit të përdorin Debian."
 936. #~ msgid "Macedonian desktop"
 937. #~ msgstr "Tryeza Maqedonase"
 938. #~ msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 939. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Maqedonisht."
 940. #~ msgid "Macedonian GNOME desktop"
 941. #~ msgstr "Tryeza Maqedonase"
 942. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Macedonian."
 943. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Maqedonisht."
 944. #~ msgid "Macedonian KDE desktop"
 945. #~ msgstr "Tryeza Maqedonase"
 946. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Macedonian."
 947. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Maqedonisht."
 948. #~ msgid "Malayalam desktop"
 949. #~ msgstr "Tryeza Malayalam"
 950. #~ msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
 951. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Malayalam."
 952. #~ msgid "Malayalam GNOME desktop"
 953. #~ msgstr "Tryeza Malayalam"
 954. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Malayalam."
 955. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Malayalam."
 956. #~ msgid "Malayalam KDE desktop"
 957. #~ msgstr "Tryeza Malayalam"
 958. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Malayalam."
 959. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Malayalam."
 960. #~ msgid "Nepali desktop"
 961. #~ msgstr "Tryeza Nepaleze"
 962. #~ msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 963. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Nepalezçe."
 964. #~ msgid "Nepali GNOME desktop"
 965. #~ msgstr "Tryeza Nepaleze"
 966. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Nepali."
 967. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Nepalezçe."
 968. #~ msgid "Nepali KDE desktop"
 969. #~ msgstr "Tryeza Nepaleze"
 970. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Nepali."
 971. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Nepalezçe."
 972. #~ msgid "North Sami environment"
 973. #~ msgstr "Mjedisi Tailandez"
 974. #~ msgid ""
 975. #~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
 976. #~ "Sami speaking people use Debian."
 977. #~ msgstr ""
 978. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Norvegjisht për të "
 979. #~ "ndihmuar folësit e Norvegjishtes të përdorin Debian."
 980. #~ msgid "North Sami desktop"
 981. #~ msgstr "Tryeza Sami-Veriore"
 982. #~ msgid "This task localises the desktop in North Sami."
 983. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Sami-Veriore."
 984. #~ msgid "North Sami GNOME desktop"
 985. #~ msgstr "Tryeza Sami-Veriore"
 986. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in North Sami."
 987. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Sami-Veriore."
 988. #~ msgid "North Sami KDE desktop"
 989. #~ msgstr "Tryeza Sami-Veriore"
 990. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in North Sami."
 991. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Sami-Veriore."
 992. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 993. #~ msgstr "Mjedisi Norvegjez (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 994. #~ msgid ""
 995. #~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
 996. #~ "Norwegian speaking people use Debian."
 997. #~ msgstr ""
 998. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Norvegjisht për të "
 999. #~ "ndihmuar folësit e Norvegjishtes të përdorin Debian."
 1000. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 1001. #~ msgstr "Tryeza Norvegjeze (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 1002. #~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 1003. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Norvegjisht."
 1004. #~ msgid "Norwegian GNOME desktop"
 1005. #~ msgstr "Tryeza Gjeorgjiane"
 1006. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Norwegian."
 1007. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Norvegjisht."
 1008. #~ msgid "Norwegian KDE desktop"
 1009. #~ msgstr "Tryeza Gjeorgjiane"
 1010. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Norwegian."
 1011. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Norvegjisht."
 1012. #~ msgid "Persian environment"
 1013. #~ msgstr "Mjedisi Persik"
 1014. #~ msgid ""
 1015. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1016. #~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
 1017. #~ msgstr ""
 1018. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion dhe "
 1019. #~ "lehtësojnë folësit e Persishtes të përdorin Debian."
 1020. #~ msgid "Persian desktop"
 1021. #~ msgstr "Tryeza Persiane"
 1022. #~ msgid "This task localises the desktop in Persian."
 1023. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Persisht."
 1024. #~ msgid "Persian GNOME desktop"
 1025. #~ msgstr "Tryeza Persiane"
 1026. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Persian."
 1027. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Persisht."
 1028. #~ msgid "Persian KDE desktop"
 1029. #~ msgstr "Tryeza Persiane"
 1030. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Persian."
 1031. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Persisht."
 1032. #~ msgid "Polish environment"
 1033. #~ msgstr "Mjedisi Polak"
 1034. #~ msgid ""
 1035. #~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 1036. #~ "speaking people use Debian."
 1037. #~ msgstr ""
 1038. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Polonisht për të ndihmuar "
 1039. #~ "folësit e Polonishtes të përdorin Debian."
 1040. #~ msgid "Polish desktop"
 1041. #~ msgstr "Tryeza Polake"
 1042. #~ msgid "This task localises the desktop in Polish."
 1043. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Polonisht."
 1044. #~ msgid "Polish GNOME desktop"
 1045. #~ msgstr "Tryeza Polake"
 1046. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Polish."
 1047. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Polonisht."
 1048. #~ msgid "Polish KDE desktop"
 1049. #~ msgstr "Tryeza Polake"
 1050. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Polish."
 1051. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Polonisht."
 1052. #~ msgid "Portuguese environment"
 1053. #~ msgstr "Mjedisi Portugez"
 1054. #~ msgid ""
 1055. #~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 1056. #~ "Portuguese speaking people use Debian."
 1057. #~ msgstr ""
 1058. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Portugalisht për të "
 1059. #~ "ndihmuar Portugezët të përdorin Debian."
 1060. #~ msgid "Portuguese desktop"
 1061. #~ msgstr "Tryeza Portugeze"
 1062. #~ msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 1063. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalisht"
 1064. #~ msgid "Portuguese GNOME desktop"
 1065. #~ msgstr "Tryeza Portugeze"
 1066. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Portuguese."
 1067. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalisht"
 1068. #~ msgid "Portuguese KDE desktop"
 1069. #~ msgstr "Tryeza Portugeze"
 1070. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Portuguese."
 1071. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Portugalisht"
 1072. #~ msgid "Punjabi environment"
 1073. #~ msgstr "Mjedisi Punjabi"
 1074. #~ msgid ""
 1075. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1076. #~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 1077. #~ msgstr ""
 1078. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 1079. #~ "lehtësojnë folësit e gjuhës Punjabi të përdorin Debian."
 1080. #~ msgid "Punjabi desktop"
 1081. #~ msgstr "Tryeza Punjabi"
 1082. #~ msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 1083. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Punjabi."
 1084. #~ msgid "Punjabi GNOME desktop"
 1085. #~ msgstr "Tryeza Punjabi"
 1086. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Punjabi."
 1087. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Punjabi."
 1088. #~ msgid "Punjabi KDE desktop"
 1089. #~ msgstr "Tryeza Punjabi"
 1090. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Punjabi."
 1091. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Punjabi."
 1092. #~ msgid "Romanian environment"
 1093. #~ msgstr "Tryeza Rumune"
 1094. #~ msgid ""
 1095. #~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
 1096. #~ "Romanian speaking people use Debian."
 1097. #~ msgstr ""
 1098. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Rumanisht për të "
 1099. #~ "ndihmuar folësit e Rumanishtes të përdorin Debian."
 1100. #~ msgid "Romanian desktop"
 1101. #~ msgstr "Tryeza Rumune"
 1102. #~ msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 1103. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Rumanisht."
 1104. #~ msgid "Romanian GNOME desktop"
 1105. #~ msgstr "Tryeza Rumune"
 1106. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Romanian."
 1107. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Rumanisht."
 1108. #~ msgid "Romanian KDE desktop"
 1109. #~ msgstr "Tryeza Rumune"
 1110. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Romanian."
 1111. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·Rumanisht."
 1112. #~ msgid "Russian environment"
 1113. #~ msgstr "Mjedisi Rusisht"
 1114. #~ msgid ""
 1115. #~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 1116. #~ "speaking people use Debian."
 1117. #~ msgstr ""
 1118. #~ "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në Rusisht për të ndihmuar "
 1119. #~ "folësit e Rusishtes të përdorin Debian."
 1120. #~ msgid "Russian desktop"
 1121. #~ msgstr "Tryeza Ruse"
 1122. #~ msgid "This task localises the desktop in Russian."
 1123. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Rusisht."
 1124. #~ msgid "Russian GNOME desktop"
 1125. #~ msgstr "Tryeza Ruse"
 1126. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Russian."
 1127. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Rusisht."
 1128. #~ msgid "Russian KDE desktop"
 1129. #~ msgstr "Tryeza Ruse"
 1130. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Russian."
 1131. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Rusisht."
 1132. #~ msgid "Serbian environment"
 1133. #~ msgstr "Mjedisi Serb"
 1134. #~ msgid ""
 1135. #~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 1136. #~ "speaking people use Debian."
 1137. #~ msgstr ""
 1138. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Serbisht për të "
 1139. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës serbe të përdorin Debian."
 1140. #~ msgid "Serbian desktop"
 1141. #~ msgstr "Tryeza serbe"
 1142. #~ msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1143. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Serbisht."
 1144. #~ msgid "Serbian GNOME desktop"
 1145. #~ msgstr "Tryeza serbe"
 1146. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Serbian."
 1147. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Serbisht."
 1148. #~ msgid "Serbian KDE desktop"
 1149. #~ msgstr "Tryeza Persiane"
 1150. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Serbian."
 1151. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Serbisht."
 1152. #~ msgid "Slovak environment"
 1153. #~ msgstr "Mjedisi Sllovak"
 1154. #~ msgid ""
 1155. #~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1156. #~ "speaking people use Debian."
 1157. #~ msgstr ""
 1158. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovakisht për të "
 1159. #~ "ndihmuar folësit e Sllovakishtes të përdorin Debian."
 1160. #~ msgid "Slovak desktop"
 1161. #~ msgstr "Tryeza Sllovake"
 1162. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1163. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovakisht."
 1164. #~ msgid "Slovak GNOME desktop"
 1165. #~ msgstr "Tryeza Sllovake"
 1166. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovak."
 1167. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovakisht."
 1168. #~ msgid "Slovak KDE desktop"
 1169. #~ msgstr "Tryeza Sllovake"
 1170. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovak."
 1171. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovakisht."
 1172. #~ msgid "Slovenian environment"
 1173. #~ msgstr "Mjedisi Slloven"
 1174. #~ msgid ""
 1175. #~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
 1176. #~ "Slovenian speaking people use Debian."
 1177. #~ msgstr ""
 1178. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovenisht për të "
 1179. #~ "ndihmuar Sllovenët të përdorin Debian."
 1180. #~ msgid "Slovenian desktop"
 1181. #~ msgstr "Tryeza Sllovene"
 1182. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1183. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovenisht."
 1184. #~ msgid "Slovenian GNOME desktop"
 1185. #~ msgstr "Tryeza Sllovene"
 1186. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovenian."
 1187. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovenisht."
 1188. #~ msgid "Slovenian KDE desktop"
 1189. #~ msgstr "Tryeza Sllovene"
 1190. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovenian."
 1191. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Sllovenisht."
 1192. #~ msgid "Spanish environment"
 1193. #~ msgstr "Mjedisi Spanjoll"
 1194. #~ msgid ""
 1195. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1196. #~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1197. #~ msgstr ""
 1198. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 1199. #~ "folësit e Spanjishtes të përdorin Debian."
 1200. #~ msgid "Spanish desktop"
 1201. #~ msgstr "Tryeza Spanjolle"
 1202. #~ msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1203. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Spanjisht."
 1204. #~ msgid "Spanish GNOME desktop"
 1205. #~ msgstr "Tryeza Spanjolle"
 1206. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Spanish."
 1207. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Spanjisht."
 1208. #~ msgid "Spanish KDE desktop"
 1209. #~ msgstr "Tryeza Spanjolle"
 1210. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Spanish."
 1211. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Spanjisht."
 1212. #~ msgid "Swedish environment"
 1213. #~ msgstr "Tryeza Suedeze"
 1214. #~ msgid ""
 1215. #~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1216. #~ "speaking people use Debian."
 1217. #~ msgstr ""
 1218. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Suedisht për të ndihmuar "
 1219. #~ "folësit e Suedishtes të përdorin Debian."
 1220. #~ msgid "Swedish desktop"
 1221. #~ msgstr "Tryeza Suedeze"
 1222. #~ msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1223. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Suedisht."
 1224. #~ msgid "Swedish GNOME desktop"
 1225. #~ msgstr "Tryeza Suedeze"
 1226. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Swedish."
 1227. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Suedisht."
 1228. #~ msgid "Swedish KDE desktop"
 1229. #~ msgstr "Tryeza Suedeze"
 1230. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Swedish."
 1231. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Suedisht."
 1232. #~ msgid "Tagalog environment"
 1233. #~ msgstr "Mjedisi Tagalog"
 1234. #~ msgid ""
 1235. #~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1236. #~ "speaking people use Debian."
 1237. #~ msgstr ""
 1238. #~ "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Tagalog për të "
 1239. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës Tagaloge të përdorin Debian."
 1240. #~ msgid "Tamil environment"
 1241. #~ msgstr "Mjedisi Tamil"
 1242. #~ msgid ""
 1243. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1244. #~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1245. #~ msgstr ""
 1246. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 1247. #~ "lehtëson folësit e gjuhës Tamil të përdorin Debian."
 1248. #~ msgid "Tamil desktop"
 1249. #~ msgstr "Tryeza Tamil"
 1250. #~ msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1251. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tamil."
 1252. #~ msgid "Tamil GNOME desktop"
 1253. #~ msgstr "Tryeza Tamil"
 1254. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Tamil."
 1255. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tamil."
 1256. #~ msgid "Tamil KDE desktop"
 1257. #~ msgstr "Tryeza Tamil"
 1258. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Tamil."
 1259. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tamil."
 1260. #~ msgid "Thai environment"
 1261. #~ msgstr "Mjedisi Tailandez"
 1262. #~ msgid ""
 1263. #~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
 1264. #~ "to use Debian."
 1265. #~ msgstr ""
 1266. #~ "Kjo detyrë instalon paketa që ndihmojë folësit e gjuhës Tailandeze të "
 1267. #~ "përdorin Debian."
 1268. #~ msgid "Thai desktop"
 1269. #~ msgstr "Tryeza Tailandeze"
 1270. #~ msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1271. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tailandeze."
 1272. #~ msgid "Thai GNOME desktop"
 1273. #~ msgstr "Tryeza Tailandeze"
 1274. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Thai."
 1275. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tailandeze."
 1276. #~ msgid "Thai KDE desktop"
 1277. #~ msgstr "Tryeza Tailandeze"
 1278. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Thai."
 1279. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Tailandeze."
 1280. #~ msgid "Turkish environment"
 1281. #~ msgstr "Tryeza Turke"
 1282. #~ msgid ""
 1283. #~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1284. #~ "speaking people use Debian."
 1285. #~ msgstr ""
 1286. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Turqisht për të ndihmuar "
 1287. #~ "folësit e Turqishtes të përdorin Debian."
 1288. #~ msgid "Turkish desktop"
 1289. #~ msgstr "Tryeza Turke"
 1290. #~ msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1291. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Turqisht."
 1292. #~ msgid "Turkish GNOME desktop"
 1293. #~ msgstr "Tryeza Turke"
 1294. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Turkish."
 1295. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Turqisht."
 1296. #~ msgid "Turkish KDE desktop"
 1297. #~ msgstr "Tryeza Turke"
 1298. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Turkish."
 1299. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Turqisht."
 1300. #~ msgid "Ukrainian environment"
 1301. #~ msgstr "Tryeza Ukrainase"
 1302. #~ msgid ""
 1303. #~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
 1304. #~ "Ukrainian speaking people use Debian."
 1305. #~ msgstr ""
 1306. #~ "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në gjuhën Ukrainase për të "
 1307. #~ "ndihmuar folësit e gjuhës Ukrainase të përdorin Debian."
 1308. #~ msgid "Ukrainian desktop"
 1309. #~ msgstr "Tryeza Ukrainase"
 1310. #~ msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1311. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Ukrainase."
 1312. #~ msgid "Ukrainian GNOME desktop"
 1313. #~ msgstr "Tryeza Ukrainase"
 1314. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Ukrainian."
 1315. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Ukrainase."
 1316. #~ msgid "Ukrainian KDE desktop"
 1317. #~ msgstr "Tryeza Ukrainase"
 1318. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Ukrainian."
 1319. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në·gjuhën Ukrainase."
 1320. #~ msgid "Vietnamese desktop"
 1321. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 1322. #~ msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1323. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 1324. #~ msgid "Vietnamese GNOME desktop"
 1325. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 1326. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Vietnamese."
 1327. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 1328. #~ msgid "Vietnamese KDE desktop"
 1329. #~ msgstr "Tryeza Vietnameze"
 1330. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Vietnamese."
 1331. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në Vietnamisht."
 1332. #~ msgid "Welsh environment"
 1333. #~ msgstr "Mjedisi U"
 1334. #~ msgid ""
 1335. #~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1336. #~ "speaking people use Debian."
 1337. #~ msgstr ""
 1338. #~ "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në gjuhën Galeze për të "
 1339. #~ "ndihmuar Galikët të përdorin Debian."
 1340. #~ msgid "Welsh desktop"
 1341. #~ msgstr "Tryeza Galeze"
 1342. #~ msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1343. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 1344. #~ msgid "Welsh GNOME desktop"
 1345. #~ msgstr "Tryeza Galeze"
 1346. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Welsh."
 1347. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 1348. #~ msgid "Welsh KDE desktop"
 1349. #~ msgstr "Tryeza Galeze"
 1350. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Welsh."
 1351. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Galike."
 1352. #~ msgid "Xhosa desktop"
 1353. #~ msgstr "Tryeza Xhosa"
 1354. #~ msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1355. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Xhosa."
 1356. #~ msgid "Xhosa GNOME desktop"
 1357. #~ msgstr "Tryeza Xhosa"
 1358. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Xhosa."
 1359. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Xhosa."
 1360. #~ msgid "Xhosa KDE desktop"
 1361. #~ msgstr "Tryeza Xhosa"
 1362. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Xhosa."
 1363. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq tryezën në gjuhën Xhosa."
 1364. #~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
 1365. #~ msgstr "Kjo detyrë instalon programe të dobishme për një kompjuter prehëri."
 1366. #~ msgid "Albanian desktop"
 1367. #~ msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 1368. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1369. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Rumanisht."
 1370. #~ msgid ""
 1371. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 1372. #~ "desktop."
 1373. #~ msgstr ""
 1374. #~ "Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur "
 1375. #~ "ambjentin GNOME."
 1376. #~ msgid ""
 1377. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 1378. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 1379. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 1380. #~ "user choose between the two."
 1381. #~ msgstr ""
 1382. #~ "Kjo detyrë instalon programe bazë \"mjedisi pune\", duke përfshirë një "
 1383. #~ "shumllojshmëri drejtuesish sesioni, drejtues file-sh dhe shfletues "
 1384. #~ "interneti. Përmban mjediset e punës GNOME dhe KDE, dhe një drejtues "
 1385. #~ "ekrani që lejon përdoruesin të zgjedhe midis të dyve."
 1386. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 1387. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Italiane"
 1388. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 1389. #~ msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 1390. #~ msgid "Office environment"
 1391. #~ msgstr "Mjedisi i zyrës"
 1392. #~ msgid ""
 1393. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 1394. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 1395. #~ "a rather large collection of software."
 1396. #~ msgstr ""
 1397. #~ "Kjo detyrë instalon një larmi programesh të mjedisit zyrtar, duke "
 1398. #~ "përfshirë një përpunues shkrimesh, një përllogaritës, një program "
 1399. #~ "prezantimi dhe akoma më shumë. Ky është një grumbull i madh paketash."
 1400. #~ msgid "X window system"
 1401. #~ msgstr "Sistemi X window"
 1402. #~ msgid ""
 1403. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 1404. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 1405. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 1406. #~ msgstr ""
 1407. #~ "Kjo detyrë pajis me përbërësit kryesorë për një workstation që punon me "
 1408. #~ "Sistemin X Window. Përmban libraritë X, një server X, një komplet gërmash "
 1409. #~ "dhe një grup bazë klientësh dhe veglash X."
 1410. #~ msgid "Broadband internet connection"
 1411. #~ msgstr "Lidhje e shpjejtë interneti"
 1412. #~ msgid ""
 1413. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 1414. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 1415. #~ msgstr ""
 1416. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjën ë kompjuterit me "
 1417. #~ "internetin duke përdorur DSL, Cable, etj."
 1418. #~ msgid "C and C++"
 1419. #~ msgstr "C dhe C++"
 1420. #~ msgid ""
 1421. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 1422. #~ "programming languages."
 1423. #~ msgstr ""
 1424. #~ "Një mjedis i plotë për zhvillimin e programeve në gjuhët e programimit C "
 1425. #~ "dhe C++."
 1426. #~ msgid "Dialup internet"
 1427. #~ msgstr "Lidhje interneti me telefon(dialup)"
 1428. #~ msgid ""
 1429. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 1430. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 1431. #~ msgstr ""
 1432. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjen e kompjuterit me një "
 1433. #~ "rrjet të përkohshëm dhe të ngadaltë (me modem, ISDN ,etj)."
 1434. #~ msgid "Games"
 1435. #~ msgstr "Lojra"
 1436. #~ msgid ""
 1437. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 1438. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 1439. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 1440. #~ msgstr ""
 1441. #~ "Duke zgjedhur këtë detyrë do instalohen një mori lojrash, nga ato unix më "
 1442. #~ "tradicionalet tekstuale deri tek lojrat e shpejta me letra. Nuk do të "
 1443. #~ "instalojë të gjitha lojrat në Debian, por është një pikënisje e mirë."
 1444. #~ msgid "Java"
 1445. #~ msgstr "Java"
 1446. #~ msgid "A java development environment."
 1447. #~ msgstr "Një mjedis zhvillimi java."
 1448. #~ msgid "Debian Jr."
 1449. #~ msgstr "Debian Jr."
 1450. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 1451. #~ msgstr "Debian Jr. është një grumbull paketash për fëmijë."
 1452. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 1453. #~ msgstr "Përpilimi i kernelit të zakonshëm"
 1454. #~ msgid ""
 1455. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 1456. #~ "kernel."
 1457. #~ msgstr ""
 1458. #~ "Kjo detyrë përfshin gjithçka që të duhet për të ndërtuar kernelin tënd "
 1459. #~ "personal."
 1460. #~ msgid ""
 1461. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 1462. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 1463. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 1464. #~ msgstr ""
 1465. #~ "Këtu përfshihen një grumbull veglash që përdoruesit e kompjuterave të "
 1466. #~ "prehërit presin të gjejnë në një sistem. Përfshin ndihmë për kompjuterat "
 1467. #~ "IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba dhe Dell Inspiron."
 1468. #~ msgid ""
 1469. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 1470. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 1471. #~ msgstr ""
 1472. #~ "Kjo detyrë kthen sistemin në një Linux Standart Base, të lejon të "
 1473. #~ "instalosh dhe përdorësh paketa LSB."
 1474. #~ msgid "Usenet news server"
 1475. #~ msgstr "Server lajmesh"
 1476. #~ msgid ""
 1477. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 1478. #~ "for new Debian installations."
 1479. #~ msgstr ""
 1480. #~ "Kjo detyrë zgjedh versionet e preferuara të serverit të lajmeve INN për "
 1481. #~ "instalimet e Debian."
 1482. #~ msgid ""
 1483. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 1484. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 1485. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 1486. #~ "operate a server."
 1487. #~ msgstr ""
 1488. #~ "Nuk ke nevojë për këtë paket nëse zgjedh të lexosh lajmet nga një server "
 1489. #~ "tjetër, zgjidh vetëm programin e lexuesit të lajmeve që dëshiron. Përdore "
 1490. #~ "këtë detyrë vetëm nëse dëshiron të krijosh një server."
 1491. #~ msgid "Python"
 1492. #~ msgstr "Python"
 1493. #~ msgid ""
 1494. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 1495. #~ "complex applications in Python."
 1496. #~ msgstr ""
 1497. #~ "Vegla dhe shtesa Python, për programe zhvilluese, të thjeshtë apo të "
 1498. #~ "ndërlikuar në gjuhën e programimit Python."
 1499. #~ msgid "Scientific applications"
 1500. #~ msgstr "Programe shkencorë"
 1501. #~ msgid ""
 1502. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 1503. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 1504. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 1505. #~ "visualization."
 1506. #~ msgstr ""
 1507. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa që janë të përshtatshëm për punë shkencore.Nën "
 1508. #~ "një përcaktim të cekët të 'shkencor', këtu bëjnë pjesë përllogaritës dhe "
 1509. #~ "shqyrtues numerikë, shqyrtues statistikash si dhe shikues të ndryshëm."
 1510. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 1511. #~ msgstr "Mjedisi TeX/LaTeX"
 1512. #~ msgid ""
 1513. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 1514. #~ "LaTeX."
 1515. #~ msgstr ""
 1516. #~ "Kjo detyrë instalon paketat e duhur për hartimin e dokumentave në TeX/"
 1517. #~ "LaTeX."
 1518. #~ msgid "Conventional Unix server"
 1519. #~ msgstr "Server i zakonshëm Unix"
 1520. #~ msgid ""
 1521. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 1522. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 1523. #~ "this includes a number of daemons."
 1524. #~ msgstr ""
 1525. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa të cilat do gjendeshin në një sistem të "
 1526. #~ "zakonshëm multi-user unix me përdorues të largët. Kujdes pasi këtu "
 1527. #~ "përfshihen disa daemon."
 1528. #~ msgid "Tcl/Tk"
 1529. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 1530. #~ msgid ""
 1531. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 1532. #~ "and Tk Toolkit."
 1533. #~ msgstr ""
 1534. #~ "Paketa që zakonisht përdoren në zhvillimin e programeve që përdorin "
 1535. #~ "gjuhën e programimit Tcl dhe Kompletin e Veglave Tk."
 1536. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 1537. #~ msgstr "një mjedis TeX/LaTeX"