You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

235 lines
7.0 KiB

 1. # Translation of tasksel tasks to Vietnamese
 2. # Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
 5. # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2008.
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2009-07-30 23:31+0200\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2008-06-11 17:39+0930\n"
 13. "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 14. "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 19. "X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
 20. #. Description
 21. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 22. msgid "SQL database"
 23. msgstr "Cơ sơ dữ liệu SQL"
 24. #. Description
 25. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 26. msgid ""
 27. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 28. msgstr ""
 29. "Công việc này chọn các gói ứng dụng khách và trình phục vụ cho cơ sở dữ liệu "
 30. "kiểu PostgreSQL."
 31. #. Description
 32. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 33. msgid ""
 34. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 35. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 36. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 37. "locking."
 38. msgstr ""
 39. "PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu cách liên quan, cung cấp sự tương thích "
 40. "nhiều hơn với SQL92 và một vài tính năng của SQL3. Có thể dùng nó để cung "
 41. "cấp truy cập cho nhiều người dùng, thông qua khả năng giao dịch và khóa "
 42. "triệt để."
 43. #. Description
 44. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 45. #, fuzzy
 46. #| msgid "Xfce desktop environment"
 47. msgid "Graphical desktop environment"
 48. msgstr "Môi trường làm việc Xfce"
 49. #. Description
 50. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 51. msgid ""
 52. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 53. "GNOME and KDE desktop tasks."
 54. msgstr ""
 55. "Công việc này cung cấp phần mềm màn hình nền cơ bản và đáp ứng là cơ sở cho "
 56. "các công việc của môi trường làm việc GNOME và KDE."
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 59. msgid "DNS server"
 60. msgstr "Trình phục vụ DNS"
 61. #. Description
 62. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 63. msgid ""
 64. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 65. msgstr ""
 66. "Chọn gói trình phục vụ DNS kiểu BIND, gói tài liệu và tiện ích tương ứng."
 67. #. Description
 68. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 69. msgid "File server"
 70. msgstr "Trình phục vụ tập tin"
 71. #. Description
 72. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 73. msgid ""
 74. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 75. "NFS."
 76. msgstr ""
 77. "Công việc này thiết lập hệ thống của bạn là trình phục vụ tập tin, hỗ trợ cả "
 78. "CIFS lẫn NFS."
 79. #. Description
 80. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 81. msgid "GNOME desktop environment"
 82. msgstr "Môi trường làm việc GNOME"
 83. #. Description
 84. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 85. msgid ""
 86. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 87. "environment."
 88. msgstr ""
 89. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 90. "việc GNOME."
 91. #. Description
 92. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 93. msgid "KDE desktop environment"
 94. msgstr "Môi trường làm việc KDE"
 95. #. Description
 96. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 97. msgid ""
 98. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 99. "Environment."
 100. msgstr ""
 101. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 102. "việc KDE."
 103. #. Description
 104. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 105. msgid "Laptop"
 106. msgstr "Máy tính xách tay"
 107. #. Description
 108. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 109. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 110. msgstr "Công việc này cài đặt phầm mềm có ích cho máy tính xách tay."
 111. #. Description
 112. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 113. msgid "LXDE desktop environment"
 114. msgstr "Môi trường làm việc LXDE"
 115. #. Description
 116. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 117. msgid ""
 118. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 119. "environment."
 120. msgstr ""
 121. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 122. "việc LXDE."
 123. #. Description
 124. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 125. msgid "Mail server"
 126. msgstr "Trình phục vụ thư"
 127. #. Description
 128. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 129. msgid ""
 130. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 131. "server system."
 132. msgstr ""
 133. "Công việc này chọn các gói khác nhau hỗ trợ cho hệ thống trình phục vụ thư "
 134. "thường dụng."
 135. #. Description
 136. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 137. msgid "manual package selection"
 138. msgstr "tự chọn gói"
 139. #. Description
 140. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 141. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 142. msgstr "Tự chọn gói cần cài đặt bằng aptitude."
 143. #. Description
 144. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 145. msgid "Print server"
 146. msgstr "Trình phục vụ in"
 147. #. Description
 148. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 149. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 150. msgstr "Công việc này thiết lập hệ thống bạn là trình phục vụ in."
 151. #. Description
 152. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 153. #, fuzzy
 154. #| msgid "DNS server"
 155. msgid "SSH server"
 156. msgstr "Trình phục vụ DNS"
 157. #. Description
 158. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 159. #, fuzzy
 160. #| msgid "This task sets up your system to be a print server."
 161. msgid ""
 162. "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
 163. "connections."
 164. msgstr "Công việc này thiết lập hệ thống bạn là trình phục vụ in."
 165. #. Description
 166. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 167. #, fuzzy
 168. #| msgid "Standard system"
 169. msgid "Standard system utilities"
 170. msgstr "Hệ thống chuẩn"
 171. #. Description
 172. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 173. msgid ""
 174. "This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
 175. "selection of services and tools usable on the command line."
 176. msgstr ""
 177. #. Description
 178. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 179. msgid "Web server"
 180. msgstr "Trình phục vụ Web"
 181. #. Description
 182. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 183. msgid ""
 184. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 185. msgstr "Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống phục vụ Web thường dụng."
 186. #. Description
 187. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 188. msgid "Xfce desktop environment"
 189. msgstr "Môi trường làm việc Xfce"
 190. #. Description
 191. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 192. msgid ""
 193. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 194. "environment."
 195. msgstr ""
 196. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 197. "việc Xfce."
 198. #~ msgid "Desktop environment"
 199. #~ msgstr "Môi trường làm việc"
 200. #~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 201. #~ msgstr "Công việc này cài đặt một hệ thống hơi nhỏ chế độ ký tự."