You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

849 lines
26 KiB

 1. # Albanian translation of tasksel_tasks.
 2. # Copyright (C) 2004 THE tasksel_tasks'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Elian Myftiu <elian@lycos.com>, 2004.
 5. # , fuzzy
 6. #
 7. #
 8. msgid ""
 9. msgstr ""
 10. "Project-Id-Version: tasksel_tasks 0.1\n"
 11. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 12. "POT-Creation-Date: 2004-12-06 18:13-0500\n"
 13. "PO-Revision-Date: 2004-07-27 17:19+0200\n"
 14. "Last-Translator: Elian Myftiu <elian@lycos.com>\n"
 15. "Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. #. Description
 20. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 21. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 22. msgstr "Mjedisi Portugez i Brazilit"
 23. #. Description
 24. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 25. msgid ""
 26. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 27. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 28. msgstr ""
 29. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që ndihmon "
 30. "gjuhëfolësit e Portugalishtes Braziliane në përdorimin e Debian."
 31. #. Description
 32. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 33. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 34. msgstr "Hapësira e punës Portugeze Braziliane"
 35. #. Description
 36. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 37. msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
 38. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Portugalishten e Brazilit."
 39. #. Description
 40. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 41. msgid "Catalan environment"
 42. msgstr "Mjedisi Katalan"
 43. #. Description
 44. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 45. msgid ""
 46. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 47. "speaking people use Debian."
 48. msgstr ""
 49. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
 50. "ndihmuar në përdorimin e Debian."
 51. #. Description
 52. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 53. msgid "Catalan desktop"
 54. msgstr "Hapësira e punës Katalane"
 55. #. Description
 56. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 57. msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
 58. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Katalane."
 59. #. Description
 60. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 61. msgid "Simplified Chinese environment"
 62. msgstr "Mjedisi Kinez i thjeshtëzuar"
 63. #. Description
 64. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 65. msgid ""
 66. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 67. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 68. "encoding."
 69. msgstr ""
 70. "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
 71. "bën të mundur përdorimin e Debian nga ana e popujve që flasin gjuhën kineze "
 72. "të thjeshtëzuar."
 73. #. Description
 74. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 75. msgid "Simplified Chinese desktop"
 76. msgstr "Hapësira e punës Kinezçe e thjeshtëzuar"
 77. #. Description
 78. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 79. msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
 80. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen e Thjeshtëzuar"
 81. #. Description
 82. #: ../po/debian-tasks.desc:62
 83. msgid ""
 84. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 85. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 86. "encoding."
 87. msgstr ""
 88. "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
 89. "bën të mundur përdorimin e Debian nga ana e popujve që flasin gjuhën kineze "
 90. "tradicionale."
 91. #. Description
 92. #: ../po/debian-tasks.desc:79
 93. msgid "Traditional Chinese environment"
 94. msgstr "Mjedisi Kinez tradicional"
 95. #. Description
 96. #: ../po/debian-tasks.desc:79
 97. msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese"
 98. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen Tradicionale."
 99. #. Description
 100. #: ../po/debian-tasks.desc:86
 101. msgid "Cyrillic environment"
 102. msgstr "Mjedisi Cirilik"
 103. #. Description
 104. #: ../po/debian-tasks.desc:86
 105. msgid ""
 106. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 107. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 108. "Serbian and Ukrainian."
 109. msgstr ""
 110. "Kjo detyrë instalon gërmat cirilike dhe programe të tjerë ku përdoret "
 111. "Cirilikja. Suporton Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, "
 112. "Serbisht dhe Ukrainisht."
 113. #. Description
 114. #: ../po/debian-tasks.desc:97
 115. msgid "Cyrillic desktop"
 116. msgstr "Hapësira e punës Cirilike"
 117. #. Description
 118. #: ../po/debian-tasks.desc:97
 119. msgid ""
 120. "This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
 121. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 122. msgstr ""
 123. "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhët Cirilike. Suporton "
 124. "Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, Serbisht dhe gjuhën "
 125. "Ukrainase."
 126. #. Description
 127. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 128. msgid "Danish environment"
 129. msgstr "Mjedisi Danez"
 130. #. Description
 131. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 132. msgid ""
 133. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 134. "speaking people use Debian."
 135. msgstr ""
 136. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Danisht për të ndihmuar "
 137. "Danezët në përdorimin e Debian."
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 140. msgid "Danish desktop"
 141. msgstr "Hapësira e punës Daneze"
 142. #. Description
 143. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 144. msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
 145. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Daneze"
 146. #. Description
 147. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 148. msgid "SQL database"
 149. msgstr "Databazë SQL"
 150. #. Description
 151. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 152. msgid ""
 153. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 154. msgstr "Kjo detyrë zgjedh paketat klient dhe server për databazën PostgreSQL."
 155. #. Description
 156. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 157. msgid ""
 158. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 159. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 160. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 161. "locking."
 162. msgstr ""
 163. "PostgreSQL është një databazë relacionale, që ofron përputhshmëri më të mira "
 164. "me SQL92 dhe disa tipare të SQL3. Është e përshtatshme për tu përdorur për "
 165. "akses multi-user, nëpërmjet pajisjeve për transaksione dhe kyçjes së "
 166. "përsosur."
 167. #. Description
 168. #: ../po/debian-tasks.desc:138
 169. msgid "Desktop environment"
 170. msgstr "Mjedisi i punës"
 171. #. Description
 172. #: ../po/debian-tasks.desc:138
 173. msgid ""
 174. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 175. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 176. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 177. "choose between the two."
 178. msgstr ""
 179. "Kjo detyrë instalon programe bazë \"mjedisi pune\", duke përfshirë një "
 180. "shumllojshmëri drejtuesish sesioni, drejtues file-sh dhe shfletues "
 181. "interneti. Përmban mjediset e punës GNOME dhe KDE, dhe një drejtues ekrani "
 182. "që lejon përdoruesin të zgjedhe midis të dyve."
 183. #. Description
 184. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 185. msgid "DNS server"
 186. msgstr "Server DNS"
 187. #. Description
 188. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 189. msgid ""
 190. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 191. msgstr "Zgjedh serverin DNS BIND me dokumentacionet dhe veglat përkatëse."
 192. #. Description
 193. #: ../po/debian-tasks.desc:166
 194. msgid "File server"
 195. msgstr "Server file"
 196. #. Description
 197. #: ../po/debian-tasks.desc:166
 198. msgid ""
 199. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 200. "and NFS."
 201. msgstr ""
 202. "Kjo detyrë e kthen kompjuterin në një server file, duke suportuar NetBIOS "
 203. "dhe NFS."
 204. #. Description
 205. #: ../po/debian-tasks.desc:176
 206. msgid "French environment"
 207. msgstr "Mjedisi Francez"
 208. #. Description
 209. #: ../po/debian-tasks.desc:176
 210. msgid ""
 211. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 212. "speaking people use Debian."
 213. msgstr ""
 214. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
 215. "flasin Frengjisht në përdorimin e Debian."
 216. #. Description
 217. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 218. msgid "French desktop"
 219. msgstr "Hapësira e punës Frënge"
 220. #. Description
 221. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 222. msgid "This task makes the desktop be localised in French"
 223. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Franceze"
 224. #. Description
 225. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 226. msgid "German environment"
 227. msgstr "Mjedisi Gjerman"
 228. #. Description
 229. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 230. msgid ""
 231. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 232. "speaking people use Debian."
 233. msgstr ""
 234. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin për të ndihmuar popujt që "
 235. "flasin Gjermanisht në përdorimin e Debian."
 236. #. Description
 237. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 238. msgid "German desktop"
 239. msgstr "Hapësira e punës Gjermane"
 240. #. Description
 241. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 242. msgid "This task makes the desktop be localised in German"
 243. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Gjermane"
 244. #. Description
 245. #: ../po/debian-tasks.desc:212
 246. msgid "Greek environment"
 247. msgstr "Mjedisi Grek"
 248. #. Description
 249. #: ../po/debian-tasks.desc:212
 250. msgid ""
 251. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 252. "speaking people use Debian."
 253. msgstr ""
 254. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin për të ndihmuar popujt që "
 255. "flasin Greqisht në përdorimin e Debian."
 256. #. Description
 257. #: ../po/debian-tasks.desc:222
 258. msgid "Greek desktop"
 259. msgstr "Hapësira e punës Greke"
 260. #. Description
 261. #: ../po/debian-tasks.desc:222
 262. msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
 263. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Greke"
 264. #. Description
 265. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 266. msgid "Hebrew environment"
 267. msgstr "Mjedisi hebre"
 268. #. Description
 269. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 270. msgid ""
 271. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 272. "speaking people use Debian."
 273. msgstr ""
 274. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin për të ndihmuar popujt që "
 275. "flasin Hebraisht në përdorimin e Debian."
 276. #. Description
 277. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 278. msgid "Hebrew desktop"
 279. msgstr "Hapësira e punës Izraeliane"
 280. #. Description
 281. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 282. msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
 283. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Izraeliane"
 284. #. Description
 285. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 286. msgid "Italian environment"
 287. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 288. #. Description
 289. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 290. msgid ""
 291. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 292. "speaking people use Debian."
 293. msgstr ""
 294. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Italiane për të "
 295. "ndihmuar gjuhëfolësit e italishtes në përdorimin e Debian."
 296. #. Description
 297. #: ../po/debian-tasks.desc:255
 298. msgid "Italian desktop"
 299. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 300. #. Description
 301. #: ../po/debian-tasks.desc:255
 302. msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
 303. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Italiane"
 304. #. Description
 305. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 306. msgid "Japanese environment"
 307. msgstr "Mjedisi Japonez"
 308. #. Description
 309. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 310. msgid ""
 311. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 312. "Debian."
 313. msgstr ""
 314. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
 315. "flasin Japonisht në përdorimin e Debian."
 316. #. Description
 317. #: ../po/debian-tasks.desc:274
 318. msgid "Japanese desktop environment"
 319. msgstr "Hapësira e punës Japoneze"
 320. #. Description
 321. #: ../po/debian-tasks.desc:274
 322. msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
 323. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Japonisht"
 324. #. Description
 325. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 326. msgid "Korean environment"
 327. msgstr "Mjedisi Korean"
 328. #. Description
 329. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 330. msgid ""
 331. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 332. "Debian."
 333. msgstr ""
 334. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
 335. "flasin gjuhën Koreane në përdorimin e Debian-it."
 336. #. Description
 337. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 338. msgid "Korean desktop"
 339. msgstr "Hapësira e punës Koreane"
 340. #. Description
 341. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 342. msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
 343. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Koreane"
 344. #. Description
 345. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 346. msgid "Lithuanian environment"
 347. msgstr "Mjedisi Lituanez"
 348. #. Description
 349. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 350. msgid ""
 351. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 352. "Lithuanian speaking people use Debian."
 353. msgstr ""
 354. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Lituanisht për të "
 355. "ndihmuar folësit e kësaj gjuhe në përdorimin e Debian."
 356. #. Description
 357. #: ../po/debian-tasks.desc:310
 358. msgid "Lithuanian desktop"
 359. msgstr "Hapësira e punës Lituaneze"
 360. #. Description
 361. #: ../po/debian-tasks.desc:310
 362. msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
 363. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Lituanisht"
 364. #. Description
 365. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 366. msgid "Mail server"
 367. msgstr "Serveri i postës"
 368. #. Description
 369. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 370. msgid ""
 371. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 372. "server system."
 373. msgstr ""
 374. "Kjo detyrë zgjedh një larmi paketash që përdoren për një sistem serveri "
 375. "poste të përgjithshëm."
 376. #. Description
 377. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 378. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 379. msgstr "Mjedisi Norvegjez (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 380. #. Description
 381. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 382. msgid ""
 383. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 384. "speaking people use Debian."
 385. msgstr ""
 386. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt "
 387. "Norvegjezë në përdorimin e Debian."
 388. #. Description
 389. #: ../po/debian-tasks.desc:337
 390. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 391. msgstr "Hapësira e punës Norvegjeze (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 392. #. Description
 393. #: ../po/debian-tasks.desc:337
 394. msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
 395. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Norvegjeze"
 396. #. Description
 397. #: ../po/debian-tasks.desc:344
 398. msgid "Polish environment"
 399. msgstr "Mjedisi Polak"
 400. #. Description
 401. #: ../po/debian-tasks.desc:344
 402. msgid ""
 403. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 404. "speaking people use Debian."
 405. msgstr ""
 406. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt Polakë "
 407. "në përdorimin e Debian."
 408. #. Description
 409. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 410. msgid "Polish desktop"
 411. msgstr "Hapësira e punës Polake"
 412. #. Description
 413. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 414. msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
 415. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Polake"
 416. #. Description
 417. #: ../po/debian-tasks.desc:363
 418. msgid "Print server"
 419. msgstr "Server shtypi"
 420. #. Description
 421. #: ../po/debian-tasks.desc:363
 422. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 423. msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 424. #. Description
 425. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 426. msgid "Russian environment"
 427. msgstr "Mjedisi Rusisht"
 428. #. Description
 429. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 430. msgid ""
 431. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 432. "speaking people use Debian."
 433. msgstr ""
 434. "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt Rusë "
 435. "në përdorimin e Debian."
 436. #. Description
 437. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 438. msgid "Russian desktop"
 439. msgstr "Hapësira e punës Ruse"
 440. #. Description
 441. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 442. msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
 443. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Rusisht"
 444. #. Description
 445. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 446. msgid "Spanish environment"
 447. msgstr "Mjedisi Spanjoll"
 448. #. Description
 449. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 450. msgid ""
 451. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 452. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 453. msgstr ""
 454. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që ndihmon popujt "
 455. "Spanjollë në përdorimin e Debian."
 456. #. Description
 457. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 458. msgid "Spanish desktop"
 459. msgstr "Hapësira e punës Spanjolle"
 460. #. Description
 461. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 462. msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
 463. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Spanjisht"
 464. #. Description
 465. #: ../po/debian-tasks.desc:409
 466. msgid "Swedish environment"
 467. msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
 468. #. Description
 469. #: ../po/debian-tasks.desc:409
 470. msgid ""
 471. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 472. "speaking people use Debian."
 473. msgstr ""
 474. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Suedisht për të ndihmuar "
 475. "gjuhëfolësit e Suedishtes në përdorimin e Debian-it."
 476. #. Description
 477. #: ../po/debian-tasks.desc:419
 478. msgid "Swedish desktop"
 479. msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
 480. #. Description
 481. #: ../po/debian-tasks.desc:419
 482. msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
 483. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Suedisht"
 484. #. Description
 485. #: ../po/debian-tasks.desc:426
 486. msgid "Thai environment"
 487. msgstr "Mjedisi Tailandez"
 488. #. Description
 489. #: ../po/debian-tasks.desc:426
 490. msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
 491. msgstr ""
 492. "Kjo detyrë instalon paketa që ndihmojë Tailandezët në përdorimin e Debian."
 493. #. Description
 494. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 495. msgid "Thai desktop"
 496. msgstr "Hapësira e punës Tailandeze"
 497. #. Description
 498. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 499. msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
 500. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze"
 501. #. Description
 502. #: ../po/debian-tasks.desc:444
 503. msgid "Turkish environment"
 504. msgstr "Hapësira e punës Turke"
 505. #. Description
 506. #: ../po/debian-tasks.desc:444
 507. msgid ""
 508. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 509. "speaking people use Debian."
 510. msgstr ""
 511. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Turqisht për të ndihmuar "
 512. "gjuhëfolësit e Turqishtes në përdorimin e Debian-it."
 513. #. Description
 514. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 515. msgid "Turkish desktop"
 516. msgstr "Hapësira e punës Turke"
 517. #. Description
 518. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 519. msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
 520. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Turqisht"
 521. #. Description
 522. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 523. msgid "Ukrainian environment"
 524. msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
 525. #. Description
 526. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 527. msgid ""
 528. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 529. "speaking people use Debian."
 530. msgstr ""
 531. "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në gjuhën Ukrainase për të "
 532. "ndihmuar gjuhëfolësit Ukrainas në përdorimin e Debian-it."
 533. #. Description
 534. #: ../po/debian-tasks.desc:473
 535. msgid "Ukrainian desktop"
 536. msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
 537. #. Description
 538. #: ../po/debian-tasks.desc:473
 539. msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
 540. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·gjuhën Ukrainase"
 541. #. Description
 542. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 543. msgid "Web server"
 544. msgstr "Server Web"
 545. #. Description
 546. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 547. msgid ""
 548. "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
 549. msgstr ""
 550. "Kjo detyrë zgjedh paketa të nevojshëm për krijimin e një sistemi server "
 551. "interneti."
 552. #~ msgid ""
 553. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make "
 554. #~ "it easier for Korean speakers to use Debian."
 555. #~ msgstr ""
 556. #~ "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion për "
 557. #~ "popullin Korean dhe bën të mundur përdorimin e thjeshtë të Debian."
 558. #~ msgid "Office environment"
 559. #~ msgstr "Mjedisi i zyrës"
 560. #~ msgid ""
 561. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 562. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 563. #~ "a rather large collection of software."
 564. #~ msgstr ""
 565. #~ "Kjo detyrë instalon një larmi programesh të mjedisit zyrtar, duke "
 566. #~ "përfshirë një përpunues shkrimesh, një përllogaritës, një program "
 567. #~ "prezantimi dhe akoma më shumë. Ky është një grumbull i madh paketash."
 568. #~ msgid "X window system"
 569. #~ msgstr "Sistemi X window"
 570. #~ msgid ""
 571. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 572. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 573. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 574. #~ msgstr ""
 575. #~ "Kjo detyrë pajis me përbërësit kryesorë për një workstation që punon me "
 576. #~ "Sistemin X Window. Përmban libraritë X, një server X, një komplet gërmash "
 577. #~ "dhe një grup bazë klientësh dhe veglash X."
 578. #~ msgid "Broadband internet connection"
 579. #~ msgstr "Lidhje e shpjejtë interneti"
 580. #~ msgid ""
 581. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 582. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 583. #~ msgstr ""
 584. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjën ë kompjuterit me "
 585. #~ "internetin duke përdorur DSL, Cable, etj."
 586. #~ msgid "C and C++"
 587. #~ msgstr "C dhe C++"
 588. #~ msgid ""
 589. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 590. #~ "programming languages."
 591. #~ msgstr ""
 592. #~ "Një mjedis i plotë për zhvillimin e programeve në gjuhët e programimit C "
 593. #~ "dhe C++."
 594. #~ msgid "Dialup internet"
 595. #~ msgstr "Lidhje interneti me telefon(dialup)"
 596. #~ msgid ""
 597. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 598. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 599. #~ msgstr ""
 600. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjen e kompjuterit me një "
 601. #~ "rrjet të përkohshëm dhe të ngadaltë (me modem, ISDN ,etj)."
 602. #~ msgid "Games"
 603. #~ msgstr "Lojra"
 604. #~ msgid ""
 605. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 606. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 607. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 608. #~ msgstr ""
 609. #~ "Duke zgjedhur këtë detyrë do instalohen një mori lojrash, nga ato unix më "
 610. #~ "tradicionalet tekstuale deri tek lojrat e shpejta me letra. Nuk do të "
 611. #~ "instalojë të gjitha lojrat në Debian, por është një pikënisje e mirë."
 612. #~ msgid "Java"
 613. #~ msgstr "Java"
 614. #~ msgid "A java development environment."
 615. #~ msgstr "Një mjedis zhvillimi java."
 616. #~ msgid "Debian Jr."
 617. #~ msgstr "Debian Jr."
 618. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 619. #~ msgstr "Debian Jr. është një grumbull paketash për fëmijë."
 620. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 621. #~ msgstr "Përpilimi i kernelit të zakonshëm"
 622. #~ msgid ""
 623. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 624. #~ "kernel."
 625. #~ msgstr ""
 626. #~ "Kjo detyrë përfshin gjithçka që të duhet për të ndërtuar kernelin tënd "
 627. #~ "personal."
 628. #~ msgid "Laptop"
 629. #~ msgstr "Kompjuter prehëri"
 630. #~ msgid ""
 631. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 632. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 633. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 634. #~ msgstr ""
 635. #~ "Këtu përfshihen një grumbull veglash që përdoruesit e kompjuterave të "
 636. #~ "prehërit presin të gjejnë në një sistem. Përfshin ndihmë për kompjuterat "
 637. #~ "IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba dhe Dell Inspiron."
 638. #~ msgid "Linux Standard Base"
 639. #~ msgstr "Linux Standard Base"
 640. #~ msgid ""
 641. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 642. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 643. #~ msgstr ""
 644. #~ "Kjo detyrë kthen sistemin në një Linux Standart Base, të lejon të "
 645. #~ "instalosh dhe përdorësh paketa LSB."
 646. #~ msgid "Usenet news server"
 647. #~ msgstr "Server lajmesh"
 648. #~ msgid ""
 649. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 650. #~ "for new Debian installations."
 651. #~ msgstr ""
 652. #~ "Kjo detyrë zgjedh versionet e preferuara të serverit të lajmeve INN për "
 653. #~ "instalimet e Debian."
 654. #~ msgid ""
 655. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 656. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 657. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 658. #~ "operate a server."
 659. #~ msgstr ""
 660. #~ "Nuk ke nevojë për këtë paket nëse zgjedh të lexosh lajmet nga një server "
 661. #~ "tjetër, zgjidh vetëm programin e lexuesit të lajmeve që dëshiron. Përdore "
 662. #~ "këtë detyrë vetëm nëse dëshiron të krijosh një server."
 663. #~ msgid "Python"
 664. #~ msgstr "Python"
 665. #~ msgid ""
 666. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 667. #~ "complex applications in Python."
 668. #~ msgstr ""
 669. #~ "Vegla dhe shtesa Python, për programe zhvilluese, të thjeshtë apo të "
 670. #~ "ndërlikuar në gjuhën e programimit Python."
 671. #~ msgid "Scientific applications"
 672. #~ msgstr "Programe shkencorë"
 673. #~ msgid ""
 674. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 675. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 676. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 677. #~ "visualization."
 678. #~ msgstr ""
 679. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa që janë të përshtatshëm për punë shkencore.Nën "
 680. #~ "një përcaktim të cekët të 'shkencor', këtu bëjnë pjesë përllogaritës dhe "
 681. #~ "shqyrtues numerikë, shqyrtues statistikash si dhe shikues të ndryshëm."
 682. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 683. #~ msgstr "Mjedisi TeX/LaTeX"
 684. #~ msgid ""
 685. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 686. #~ "LaTeX."
 687. #~ msgstr ""
 688. #~ "Kjo detyrë instalon paketat e duhur për hartimin e dokumentave në TeX/"
 689. #~ "LaTeX."
 690. #~ msgid "Conventional Unix server"
 691. #~ msgstr "Server i zakonshëm Unix"
 692. #~ msgid ""
 693. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 694. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 695. #~ "this includes a number of daemons."
 696. #~ msgstr ""
 697. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa të cilat do gjendeshin në një sistem të "
 698. #~ "zakonshëm multi-user unix me përdorues të largët. Kujdes pasi këtu "
 699. #~ "përfshihen disa daemon."
 700. #~ msgid "Tcl/Tk"
 701. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 702. #~ msgid ""
 703. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 704. #~ "and Tk Toolkit."
 705. #~ msgstr ""
 706. #~ "Paketa që zakonisht përdoren në zhvillimin e programeve që përdorin "
 707. #~ "gjuhën e programimit Tcl dhe Kompletin e Veglave Tk."
 708. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 709. #~ msgstr "një mjedis TeX/LaTeX"