You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

53 lines
2.0 KiB

 1. # Tagalog translation of tasksel.
 2. # Copyright (C) 2005 Eric Pareja
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 4. # Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>, 2005.
 5. #
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2006-01-18 23:04+0900\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2005-11-22 23:49+0800\n"
 13. "Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
 14. "Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n>1;\n"
 19. #: ../tasksel.pl:358
 20. msgid ""
 21. "Usage:\n"
 22. "tasksel install <task>\n"
 23. "tasksel remove <task>\n"
 24. "tasksel [options]\n"
 25. "\t-t, --test test mode; don't really do anything\n"
 26. "\t --new-install automatically install some tasks\n"
 27. "\t --list-tasks list tasks that would be displayed and exit\n"
 28. "\t --task-packages list available packages in a task\n"
 29. "\t --task-desc returns the description of a task\n"
 30. msgstr ""
 31. "Pag-gamit:\n"
 32. "tasksel install <task> - upang magluklok ng <task>\n"
 33. "tasksel remove <task> - upang magtanggal ng <task>\n"
 34. "tasksel [options]; kung saan ang options ay kombinasyon ng:\n"
 35. "\t-t, --test··········modong testing; wala talagang gagawin\n"
 36. "\t-r, --required······magluklok ng lahat ng mga pakete na ang antas ay "
 37. "kailangan\n"
 38. "\t-i, --important magluklok ng lahat ng mga pakete na ang antas ay "
 39. "mahalaga\n"
 40. "\t-s, --standard magluklok ng lahat ng mga pakete na ang antas ay "
 41. "karaniwan\n"
 42. "\t-n, --no-ui huwag ipakita ang UI; gamitin lamang kasama ng -r o "
 43. "madalas ng -i\n"
 44. "\t --new-install magluklok ng ilang mga task ng awtomatiko\n"
 45. "\t --list-tasks ilista ang mga task na ipapakita at lumabas\n"
 46. "\t --task-packages ilista ang mga pakete na magagamit sa isang task\n"
 47. "\t --task-desc ibabalik ang paglalarawan ng isang task\n"
 48. #: ../tasksel.pl:557 ../tasksel.pl:575 ../tasksel.pl:586
 49. msgid "aptitude failed"
 50. msgstr "bigo ang pagtakbo ng aptitude"