You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1149 lines
34 KiB

# Albanian translation of tasksel_tasks.
# Copyright (C) 2004 THE tasksel_tasks'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
# Elian Myftiu <elian@lycos.com>, 2004.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-24 14:24-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-22 14:13+0200\n"
"Last-Translator: Elian Myftiu <elian@lycos.com>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që lehtëson "
"folësit e Arabishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "Arabic environment"
msgstr "Mjedisi Arab"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task localises the desktop in Arabic."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Arabisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Bengali speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
"lehtësojnë folësit e Bengalishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
msgid "Bengali environment"
msgstr "Hapësira e punës Bengali"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
msgid "This task localises the desktop in Bengali."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bengali."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Mjedisi Portugez i Brazilit"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
"folësit e Portugalishtes Braziliane të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Hapësira e punës Portugeze Braziliane"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Portugalishten e Brazilit."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57
msgid "Bulgarian environment"
msgstr "Hapësira e punës Bullgare"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57
msgid ""
"This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
"speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
"folësit e Bullgarishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66
msgid "Bulgarian desktop"
msgstr "Hapësira e punës Bullgare"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bullgarisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73
msgid "Catalan environment"
msgstr "Mjedisi Katalan"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
"ndihmuar folësit e gjuhës Katalane të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83
msgid "Catalan desktop"
msgstr "Hapësira e punës Katalane"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83
msgid "This task localises the desktop in Catalan."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Katalane."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:90
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Mjedisi Kinez i thjeshtëzuar"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:90
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
"bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin gjuhën "
"Kineze të thjeshtëzuar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Hapësira e punës Kinezçe e thjeshtëzuar"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen e Thjeshtëzuar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
"bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin gjuhën "
"Kineze tradicionale."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Mjedisi Kinez Tradicional"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen Tradicionale."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:128
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Mjedisi Cirilik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:128
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon gërmat cirilike dhe programe të tjerë ku përdoret "
"Cirilikja. Suporton Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, "
"Serbisht dhe Ukrainisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Hapësira e punës Cirilike"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
msgid ""
"This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhët Cirilike. Suporton "
"Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, Serbisht dhe gjuhën "
"Ukrainase."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
msgid "Czech environment"
msgstr "Mjedisi Çek"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Çekisht për të ndihmuar "
"popujt që flasin Çekisht të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:157
msgid "Czech desktop"
msgstr "Hapësira e punës Çeke"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:157
msgid "This task localises the desktop in Czech."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Çekisht"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:164
msgid "Danish environment"
msgstr "Mjedisi Danez"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:164
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Danisht për të ndihmuar "
"Danezët në përdorimin e Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:174
msgid "Danish desktop"
msgstr "Hapësira e punës Daneze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:174
msgid "This task localises the desktop in Danish."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Danisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid "SQL database"
msgstr "Bazë të dhënash SQL"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Kjo detyrë zgjedh paketat klient dhe server për bazën e të dhënave "
"PostgreSQL."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL është një databazë relacionale, që ofron përputhshmëri më të mira "
"me SQL92 dhe disa tipare të SQL3. Është e përshtatshme për t'u përdorur për "
"akses multi-user, nëpërmjet pajisjeve për transaksione dhe kyçjes së "
"përsosur."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid "Desktop environment"
msgstr "Mjedisi i punës"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe kryesore hapësire pune dhe shërben si bazë për "
"detyrat e ambjenteve Gnome dhe KDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "DNS server"
msgstr "Server DNS"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Zgjedh serverin DNS BIND me dokumentacionet dhe veglat përkatëse."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:213
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
"lehtësojnë folësit e gjuhës Hollandeze të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "Dutch environment"
msgstr "Mjedisi Hollandez"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "This task localises the desktop in Dutch."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Hollandeze."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "File server"
msgstr "Server file"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Kjo detyrë e kthen kompjuterin në një server file, duke suportuar NetBIOS "
"dhe NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
msgid "French environment"
msgstr "Mjedisi Francez"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Frengjisht për të ndihmuar "
"folësit e Frengjishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "French desktop"
msgstr "Hapësira e punës Frënge"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "This task localises the desktop in French."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Frengjisht"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:257
msgid "German environment"
msgstr "Mjedisi Gjerman"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:257
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Gjermanisht për të "
"ndihmuar folësit e Gjermanishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:268
msgid "German desktop"
msgstr "Hapësira e punës Gjermane"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:268
msgid "This task localises the desktop in German."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Gjermanisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "Hapësira e punës Gnome"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
"environment."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur "
"ambjentin Gnome."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:287
msgid "Greek environment"
msgstr "Mjedisi Grek"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:287
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Greqisht për të ndihmuar "
"folësit Greqishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:297
msgid "Greek desktop"
msgstr "Hapësira e punës Greke"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:297
msgid "This task localises the desktop in Greek."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Greqisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:304
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Mjedisi hebre"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:304
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hebraisht për të ndihmuar "
"folësit e Hebraishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "Hebrew desktop"
msgstr "Hapësira e punës Hebraisht"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Hebraishte."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Hindi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
"lehtësojnë folësit e gjuhës Hindi të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
msgid "Hindi environment"
msgstr "Mjedisi Hindi"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
msgid "This task localises the desktop in Hindi."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Hindi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
msgid "Hungarian environment"
msgstr "Hapësira e punës Hungareze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hungarisht për të "
"ndihmuar folësit e Hungarishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid "Hungarian desktop"
msgstr "Hapësira e punës Hungareze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Hungarisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:352
msgid "Italian environment"
msgstr "Hapësira e punës Italiane"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:352
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Italisht për të ndihmuar "
"folësit e Italishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:363
msgid "Italian desktop"
msgstr "Hapësira e punës Italiane"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:363
msgid "This task localises the desktop in Italian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Italisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:370
msgid "Japanese environment"
msgstr "Mjedisi Japonez"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:370
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Japonisht për të ndihmuar "
"folësit e Japonishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:382
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Hapësira e punës Japoneze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:382
msgid "This task localises the desktop in Japanese."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Japonisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:390
#, fuzzy
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "Mjedisi i punës"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:390
#, fuzzy
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur "
"ambjentin Gnome."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:410
msgid "Korean environment"
msgstr "Mjedisi Korean"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:410
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në gjuhën Koreane për të "
"ndihmuar folësit e gjuhës Koreane të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:422
msgid "Korean desktop"
msgstr "Hapësira e punës Koreane"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:422
msgid "This task localises the desktop in Korean."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Koreane."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "Laptop"
msgstr "Kompjuter prehëri"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr "Kjo detyrë instalon programe të dobishme për një kompjuter prehëri."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Mjedisi Lituanez"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Lituanisht për të "
"ndihmuar folësit e Lituanishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:446
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Hapësira e punës Lituaneze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:446
msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Lituanisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:453
msgid "Mail server"
msgstr "Serveri i postës"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:453
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Kjo detyrë zgjedh një larmi paketash që përdoren për një sistem serveri "
"poste të përgjithshëm."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
msgid "manual package selection"
msgstr "zgjedhje paketash manuale"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "Zgjedh manualisht paketat për instalimin në aptitude."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:470
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Mjedisi Norvegjez (Bokmaal dhe Nynorsk)"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:470
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Norvegjisht për të ndihmuar "
"folësit e Norvegjishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Hapësira e punës Norvegjeze (Bokmaal dhe Nynorsk)"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Norvegjisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:488
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Persian speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion dhe "
"lehtësojnë folësit e Persishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:499
msgid "Persian environment"
msgstr "Mjedisi Persik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:499
msgid "This task localises the desktop in Persian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Persisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:506
msgid "Polish environment"
msgstr "Mjedisi Polak"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:506
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Polonisht për të ndihmuar "
"folësit e Polonishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:517
msgid "Polish desktop"
msgstr "Hapësira e punës Polake"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:517
msgid "This task localises the desktop in Polish."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Polonisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:525
msgid "Print server"
msgstr "Server shtypi"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:525
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:535
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Punjabi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
"lehtësojnë folësit e gjuhës Punjabi të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:546
msgid "Punjabi environment"
msgstr "Mjedisi Punjabi"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:546
msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Punjabi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:553
msgid "Romanian environment"
msgstr "Hapësira e punës Rumune"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:553
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Rumanisht për të ndihmuar "
"folësit e Rumanishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:564
msgid "Romanian desktop"
msgstr "Hapësira e punës Rumune"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:564
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Rumanisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:571
msgid "Russian environment"
msgstr "Mjedisi Rusisht"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:571
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në Rusisht për të ndihmuar "
"folësit e Rusishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:582
msgid "Russian desktop"
msgstr "Hapësira e punës Ruse"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:582
msgid "This task localises the desktop in Russian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Rusisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:589
msgid "Slovak environment"
msgstr "Mjedisi Sllovak"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:589
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovakisht për të "
"ndihmuar folësit e Sllovakishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:597
msgid "Slovak desktop"
msgstr "Hapësira e punës Sllovake"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:597
msgid "This task localises the desktop in Slovak."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Sllovakisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:604
msgid "Spanish environment"
msgstr "Mjedisi Spanjoll"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:604
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
"folësit e Spanjishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:615
msgid "Spanish desktop"
msgstr "Hapësira e punës Spanjolle"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:615
msgid "This task localises the desktop in Spanish."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Spanjisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:622
msgid "Standard system"
msgstr "Sistemi Standard"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:622
msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
msgstr "Kjo detyrë instalon një sistem me modalitet gërmash disi më të vogla."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:629
msgid "Swedish environment"
msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:629
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Suedisht për të ndihmuar "
"folësit e Suedishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:639
msgid "Swedish desktop"
msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:639
msgid "This task localises the desktop in Swedish."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Suedisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:646
msgid "Thai environment"
msgstr "Mjedisi Tailandez"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:646
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
"use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa që ndihmojë folësit e gjuhës Tailandeze të "
"përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:658
msgid "Thai desktop"
msgstr "Hapësira e punës Tailandeze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:658
msgid "This task localises the desktop in Thai."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:665
msgid "Turkish environment"
msgstr "Hapësira e punës Turke"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:665
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Turqisht për të ndihmuar "
"folësit e Turqishtes të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:677
msgid "Turkish desktop"
msgstr "Hapësira e punës Turke"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:677
msgid "This task localises the desktop in Turkish."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Turqisht."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:684
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:684
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në gjuhën Ukrainase për të "
"ndihmuar folësit e gjuhës Ukrainase të përdorin Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:694
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:694
msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·gjuhën Ukrainase."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:702
msgid "Web server"
msgstr "Server Web"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:702
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Kjo detyrë zgjedh paketa të nevojshëm për krijimin e një sistemi server "
"interneti."
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
#~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
#~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
#~ "user choose between the two."
#~ msgstr ""
#~ "Kjo detyrë instalon programe bazë \"mjedisi pune\", duke përfshirë një "
#~ "shumllojshmëri drejtuesish sesioni, drejtues file-sh dhe shfletues "
#~ "interneti. Përmban mjediset e punës GNOME dhe KDE, dhe një drejtues "
#~ "ekrani që lejon përdoruesin të zgjedhe midis të dyve."
#, fuzzy
#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
#~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Italiane"
#, fuzzy
#~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
#~ msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
#~ msgid "Office environment"
#~ msgstr "Mjedisi i zyrës"
#~ msgid ""
#~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
#~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
#~ "a rather large collection of software."
#~ msgstr ""
#~ "Kjo detyrë instalon një larmi programesh të mjedisit zyrtar, duke "
#~ "përfshirë një përpunues shkrimesh, një përllogaritës, një program "
#~ "prezantimi dhe akoma më shumë. Ky është një grumbull i madh paketash."
#~ msgid "X window system"
#~ msgstr "Sistemi X window"
#~ msgid ""
#~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
#~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
#~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
#~ msgstr ""
#~ "Kjo detyrë pajis me përbërësit kryesorë për një workstation që punon me "
#~ "Sistemin X Window. Përmban libraritë X, një server X, një komplet gërmash "
#~ "dhe një grup bazë klientësh dhe veglash X."
#~ msgid "Broadband internet connection"
#~ msgstr "Lidhje e shpjejtë interneti"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
#~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
#~ msgstr ""
#~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjën ë kompjuterit me "
#~ "internetin duke përdorur DSL, Cable, etj."
#~ msgid "C and C++"
#~ msgstr "C dhe C++"
#~ msgid ""
#~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
#~ "programming languages."
#~ msgstr ""
#~ "Një mjedis i plotë për zhvillimin e programeve në gjuhët e programimit C "
#~ "dhe C++."
#~ msgid "Dialup internet"
#~ msgstr "Lidhje interneti me telefon(dialup)"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
#~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
#~ msgstr ""
#~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjen e kompjuterit me një "
#~ "rrjet të përkohshëm dhe të ngadaltë (me modem, ISDN ,etj)."
#~ msgid "Games"
#~ msgstr "Lojra"
#~ msgid ""
#~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
#~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
#~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Duke zgjedhur këtë detyrë do instalohen një mori lojrash, nga ato unix më "
#~ "tradicionalet tekstuale deri tek lojrat e shpejta me letra. Nuk do të "
#~ "instalojë të gjitha lojrat në Debian, por është një pikënisje e mirë."
#~ msgid "Java"
#~ msgstr "Java"
#~ msgid "A java development environment."
#~ msgstr "Një mjedis zhvillimi java."
#~ msgid "Debian Jr."
#~ msgstr "Debian Jr."
#~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
#~ msgstr "Debian Jr. është një grumbull paketash për fëmijë."
#~ msgid "Custom kernel compilation"
#~ msgstr "Përpilimi i kernelit të zakonshëm"
#~ msgid ""
#~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
#~ "kernel."
#~ msgstr ""
#~ "Kjo detyrë përfshin gjithçka që të duhet për të ndërtuar kernelin tënd "
#~ "personal."
#~ msgid ""
#~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
#~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
#~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
#~ msgstr ""
#~ "Këtu përfshihen një grumbull veglash që përdoruesit e kompjuterave të "
#~ "prehërit presin të gjejnë në një sistem. Përfshin ndihmë për kompjuterat "
#~ "IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba dhe Dell Inspiron."
#~ msgid ""
#~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
#~ "allowing you to install and use LSB packages."
#~ msgstr ""
#~ "Kjo detyrë kthen sistemin në një Linux Standart Base, të lejon të "
#~ "instalosh dhe përdorësh paketa LSB."
#~ msgid "Usenet news server"
#~ msgstr "Server lajmesh"
#~ msgid ""
#~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
#~ "for new Debian installations."
#~ msgstr ""
#~ "Kjo detyrë zgjedh versionet e preferuara të serverit të lajmeve INN për "
#~ "instalimet e Debian."
#~ msgid ""
#~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
#~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
#~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
#~ "operate a server."
#~ msgstr ""
#~ "Nuk ke nevojë për këtë paket nëse zgjedh të lexosh lajmet nga një server "
#~ "tjetër, zgjidh vetëm programin e lexuesit të lajmeve që dëshiron. Përdore "
#~ "këtë detyrë vetëm nëse dëshiron të krijosh një server."
#~ msgid "Python"
#~ msgstr "Python"
#~ msgid ""
#~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
#~ "complex applications in Python."
#~ msgstr ""
#~ "Vegla dhe shtesa Python, për programe zhvilluese, të thjeshtë apo të "
#~ "ndërlikuar në gjuhën e programimit Python."
#~ msgid "Scientific applications"
#~ msgstr "Programe shkencorë"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
#~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
#~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
#~ "visualization."
#~ msgstr ""
#~ "Kjo detyrë zgjedh paketa që janë të përshtatshëm për punë shkencore.Nën "
#~ "një përcaktim të cekët të 'shkencor', këtu bëjnë pjesë përllogaritës dhe "
#~ "shqyrtues numerikë, shqyrtues statistikash si dhe shikues të ndryshëm."
#~ msgid "TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "Mjedisi TeX/LaTeX"
#~ msgid ""
#~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
#~ "LaTeX."
#~ msgstr ""
#~ "Kjo detyrë instalon paketat e duhur për hartimin e dokumentave në TeX/"
#~ "LaTeX."
#~ msgid "Conventional Unix server"
#~ msgstr "Server i zakonshëm Unix"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that would typically be found on a "
#~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
#~ "this includes a number of daemons."
#~ msgstr ""
#~ "Kjo detyrë zgjedh paketa të cilat do gjendeshin në një sistem të "
#~ "zakonshëm multi-user unix me përdorues të largët. Kujdes pasi këtu "
#~ "përfshihen disa daemon."
#~ msgid "Tcl/Tk"
#~ msgstr "Tcl/Tk"
#~ msgid ""
#~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
#~ "and Tk Toolkit."
#~ msgstr ""
#~ "Paketa që zakonisht përdoren në zhvillimin e programeve që përdorin "
#~ "gjuhën e programimit Tcl dhe Kompletin e Veglave Tk."
#~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "një mjedis TeX/LaTeX"