You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

200 lines
7.2 KiB

# Bulgarian translation of tasksel.
# Copyright (C) 2004 THE tasksel'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>, 2004.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.44\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-10 09:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-15 14:32+0200\n"
"Last-Translator: Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../tasksel.pl:188
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
"tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
"\t-t -- test mode; don't really do anything\n"
"\t-r -- install all required-priority packages\n"
"\t-i -- install all important-priority packages\n"
"\t-s -- install all standard-priority packages\n"
"\t-n -- don't show UI; use with -r or -i usually\n"
"\t-a -- show all tasks, even those with no packages in them\n"
msgstr ""
#: ../tasksel.pl:250
msgid "ignoring other selected packages in favour of manual package selection"
msgstr ""
#: ../tasksel.pl:254 ../tasksel.pl:266
msgid "aptitude failed"
msgstr ""
#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Няма достатъчно памет за изброяващия буфер"
#~ msgid ""
#~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Фатална грешка в %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgid ""
#~ "I/O error at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Входно-изходна грешка в %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgid "(no description)"
#~ msgstr "(без описание)"
#~ msgid "End-user"
#~ msgstr "Краен потребител"
#~ msgid "Hardware Support"
#~ msgstr "Хардуерна поддръжка"
#~ msgid "Servers"
#~ msgstr "Сървъри"
#~ msgid "Development"
#~ msgstr "Разработка"
#~ msgid "Localization"
#~ msgstr "Локализация"
#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Други"
#~ msgid "Unable to initialize the terminal"
#~ msgstr "Терминалът не може да се инициализира"
#~ msgid "Unable to initialize screen output"
#~ msgstr "Изходът на екрана не може да се инициализира"
#~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
#~ msgstr "Клавиатурният интерфейс не може да се инициализира"
#~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
#~ msgstr "Дебиански Инсталатор на Задачи v%s - (c)·1999-2004·SPI·и други"
#~ msgid "^Finish"
#~ msgstr "^Край"
#~ msgid "Task ^Info"
#~ msgstr "^Информация"
#~ msgid "^Help"
#~ msgstr "Помощ (^H)"
#~ msgid "Select tasks to install"
#~ msgstr "Изберете задачи за инсталиране"
#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "Добре"
#~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
#~ msgstr "Индексът е извън границите: %d >= %d"
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Помощ"
#~ msgid ""
#~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
#~ "a given task.\n"
#~ "\n"
#~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
#~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
#~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
#~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
#~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
#~ "\n"
#~ "Thank you for using Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Press enter to return to the task selection screen"
#~ msgstr ""
#~ "Задачите позволяват бързо инсталиране на набор от пакети, които "
#~ "изпълняват определена задача.Главният списък показва задачи, които може "
#~ "да изберете за инсталиране. Клавишите-стрелки придвижват показалеца. "
#~ "Натискането на ENTER или на ИНТЕРВАЛ превключват избора на задачата под "
#~ "показалеца. Можете също да натиснете A, за да изберете всички задачи, или "
#~ "N за отказ от всички задачи. Натискането на Q предизвиква излизане от "
#~ "програмата и започване на инсталицията на избраните задачи.Благодарим Ви, "
#~ "че избрахте Debian.Натиснете ENTER, за да се върнете към екрана за избор "
#~ "на задачи"
#~ msgid ""
#~ "Description:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Included packages:\n"
#~ msgstr ""
#~ "Описание:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Включени пакети:\n"
#~ msgid "(no description available)"
#~ msgstr "(липсва описание)"
#~ msgid "Unknown signal seen"
#~ msgstr "Прихванат е неизвестен сигнал"
#~ msgid "tasksel install <task>\n"
#~ msgstr "tasksel install <задача>\n"
#~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
#~ msgstr "tasksel [опции]; където опциите са всяка комбинация от:\n"
#~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
#~ msgstr "-t -- тестов режим; не изпълнява apt-get на излизане"
#~ msgid ""
#~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
#~ "\t\tjust queue them in dpkg"
#~ msgstr ""
#~ "-q -- забавено инсталиране; пакетите не се инсталират с apt-get;\n"
#~ "\t\tпросто се слагат в опашката за инсталиране на dpkg"
#~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
#~ msgstr "-r -- инсталиране на всички пакети с приоритет \"задължителен\""
#~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
#~ msgstr "-i -- инсталиране на всички пакети с приоритет \"важен\""
#~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
#~ msgstr "-s -- инсталиране на всички пакети с приоритет \"стандартен\""
#~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
#~ msgstr ""
#~ "-n -- не се показва потребителски интерфейс; обикновено се използва с -r "
#~ "или -i"
#~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
#~ msgstr ""
#~ "-a -- показване на всички задачи, дори тези, които не съдържат пакети"
#~ msgid "No packages selected\n"
#~ msgstr "Не са избрани пакети\n"
#~ msgid "No tasks found on this system.\n"
#~ msgstr "Не са намерени задачи в системата.\n"
#~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
#~ msgstr "Няма памет за strdup"
#~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Няма памет за %d байта"
#~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Няма памет за презаделяне на %d байта"