You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

203 lines
6.0 KiB

# translation of tasksel.po to Norwegian (Nynorsk)
# translation of tasksel.po to
# translation of tasksel.po to
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-10 09:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-17 21:24+0100\n"
"Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>\n"
"Language-Team: Norwegian (Nynorsk) <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
#: ../tasksel.pl:188
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
"tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
"\t-t -- test mode; don't really do anything\n"
"\t-r -- install all required-priority packages\n"
"\t-i -- install all important-priority packages\n"
"\t-s -- install all standard-priority packages\n"
"\t-n -- don't show UI; use with -r or -i usually\n"
"\t-a -- show all tasks, even those with no packages in them\n"
msgstr ""
#: ../tasksel.pl:250
msgid "ignoring other selected packages in favour of manual package selection"
msgstr ""
#: ../tasksel.pl:254 ../tasksel.pl:266
msgid "aptitude failed"
msgstr ""
#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Klarer ikkje allokere minne for oppteljingsbuffer"
#~ msgid ""
#~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Fatal feil oppstod ved %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgid ""
#~ "I/O error at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "I/U-feil ved %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgid "(no description)"
#~ msgstr "(inga skildring)"
#~ msgid "End-user"
#~ msgstr "Sluttbrukar"
#~ msgid "Hardware Support"
#~ msgstr "Støtte for maskinvare"
#~ msgid "Servers"
#~ msgstr "Tenarar"
#~ msgid "Development"
#~ msgstr "Utvikling"
#~ msgid "Localization"
#~ msgstr "Lokalisering"
#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Ymse"
#~ msgid "Unable to initialize the terminal"
#~ msgstr "Klarer ikkje setja igang terminalen"
#~ msgid "Unable to initialize screen output"
#~ msgstr "Klarer ikkje setja igang skjermutskrift"
#~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
#~ msgstr "Klarer ikkje setja opp tastaturgrensesnitt"
#~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
#~ msgstr "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI og andre"
#~ msgid "^Finish"
#~ msgstr "^Ferdig"
#~ msgid "Task ^Info"
#~ msgstr "Oppgåve^info"
#~ msgid "^Help"
#~ msgstr "^Hjelp"
#~ msgid "Select tasks to install"
#~ msgstr "Vel oppgåve som skal installerast"
#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "OK"
#~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
#~ msgstr "Indeks overskrider grensene: %d >= %d"
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjelp"
#~ msgid ""
#~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
#~ "a given task.\n"
#~ "\n"
#~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
#~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
#~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
#~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
#~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
#~ "\n"
#~ "Thank you for using Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Press enter to return to the task selection screen"
#~ msgstr ""
#~ "Oppgåver let deg raskt installera eit utval av pakkar som tilsaman "
#~ "utfører ei oppgåve.\n"
#~ "\n"
#~ "Hovudlista viser ei liste over oppåver som du kan velja å installera. "
#~ "Piltastane flyttar markøren. Ved å trykkja Enter eller Mellomrom vel du "
#~ "om du vil ta med denne oppgåva eller ikkje. Du kan også trykkja A for å "
#~ "velja alle oppgåvene eller N for å velja ingen oppvåver. Ved å trykkja Q "
#~ "vil dette programmet avslutta og installasjonen av dei valde oppgåven vil "
#~ "byrja.\n"
#~ "\n"
#~ "Takk for at du brukar Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Trykk Enter for å gå tilbake til skjermbiletet for val av oppgåver"
#~ msgid ""
#~ "Description:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Included packages:\n"
#~ msgstr ""
#~ "Skildring:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Inkluderte pakkar:\n"
#~ msgid "(no description available)"
#~ msgstr "(inga skildring tilgjengeleg)"
#~ msgid "Unknown signal seen"
#~ msgstr "Ser ukjent signal"
#~ msgid "tasksel install <task>\n"
#~ msgstr "tasksel install <oppgåve>\n"
#~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
#~ msgstr "tasksel [val]; der val er ein eller anna kombinasjon av:\n"
#~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
#~ msgstr "-t -- test modus; køyrer ikkje apt-get når du avsluttar"
#~ msgid ""
#~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
#~ "\t\tjust queue them in dpkg"
#~ msgstr ""
#~ "-q -- legg installasjonar i kø; ikkje installer pakkar med apt-get;\n"
#~ "\t\tlegg dei berre i kø i dpkg"
#~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
#~ msgstr "-r -- installer alle pakkar med prioriteten naudsynt"
#~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
#~ msgstr "-i -- installer alle pakkar med prioriteten viktig"
#~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
#~ msgstr "-s -- installer alle pakkar med prioriteten standard"
#~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
#~ msgstr "-n -- ikkje vis UI, brukast vanlegvis saman med -r eller -i"
#~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
#~ msgstr "-a -- vis alle oppgåver, også dei utan nokon pakkar i seg"
#~ msgid "No packages selected\n"
#~ msgstr "Ingen pakkar valt\n"
#~ msgid "No tasks found on this system.\n"
#~ msgstr "Ingen oppgåver funne på dette systemet.\n"
#~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
#~ msgstr "Klarer ikkje å allokere minne for strdup"
#~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Klarer ikkje å allokere %d byte med minne"
#~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Klarer ikkje å reallokere %d byte med minne"