You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

776 lines
24 KiB

 1. # translation of tasksel tasks to Vietnamese
 2. # Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
 5. # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2005-07-09 19:38+0300\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2005-07-10 17:37+0930\n"
 13. "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 14. "Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
 19. "X-Generator: LocFactoryEditor 1.2.2\n"
 20. #. Description
 21. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 22. msgid ""
 23. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 24. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 25. msgstr ""
 26. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 27. "liệu giúp người dùng nói tiếng Ả Rập sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 28. #. Description
 29. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 30. msgid "Arabic environment"
 31. msgstr "Môi trường Ả Rập"
 32. #. Description
 33. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 34. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 35. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng A-rập."
 36. #. Description
 37. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 38. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 39. msgstr "Môi trường Bồ Đào Nha cho người Bra-xin"
 40. #. Description
 41. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 42. msgid ""
 43. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 44. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 45. msgstr ""
 46. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp "
 47. "người dùng Debian nói tiếng Bồ Đào Nha trong Bra-xin."
 48. #. Description
 49. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 50. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 51. msgstr "Màn hình nền Bồ Đào Nha Bra-xin"
 52. #. Description
 53. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 54. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 55. msgstr ""
 56. "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Bồ Đào Nha của Bra-xin."
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 59. msgid "Bulgarian environment"
 60. msgstr "Môi trường tiếng Bảo-gia-lơi"
 61. #. Description
 62. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 63. msgid ""
 64. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 65. "speakers to use Debian."
 66. msgstr ""
 67. "Công việc này cài đặt các chương trình và tập tin dữ liệu giúp người dùng "
 68. "nói tiếng Bảo-gia-lơi sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 69. #. Description
 70. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 71. msgid "Bulgarian desktop"
 72. msgstr "Màn hình nền tiếng Bul-ga-ri"
 73. #. Description
 74. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 75. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 76. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Bảo-gia-lơi."
 77. #. Description
 78. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 79. msgid "Catalan environment"
 80. msgstr "Môi trường Ca-ta-lan"
 81. #. Description
 82. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 83. msgid ""
 84. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 85. "speaking people use Debian."
 86. msgstr ""
 87. "Công việc này cài đặt những chương trình và tài liệu giúp người dùng Debian "
 88. "nói tiếng Ca-tal-an."
 89. #. Description
 90. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 91. msgid "Catalan desktop"
 92. msgstr "Màn hình nền Catalan"
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 95. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 96. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Ca-ta-lan."
 97. #. Description
 98. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 99. msgid "Simplified Chinese environment"
 100. msgstr "Môi trường Trung Quốc đơn giản"
 101. #. Description
 102. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 103. msgid ""
 104. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 105. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 106. "encoding."
 107. msgstr ""
 108. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 109. "liệu giúp người dùng Debian nói tiếng Trung quốc, sử dụng bộ ký tự Tiếng "
 110. "Trung đơn giản."
 111. #. Description
 112. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 113. msgid "Simplified Chinese desktop"
 114. msgstr "Màn hình nền Tiếng Trung đơn giản"
 115. #. Description
 116. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 117. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 118. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Trung đơn giản."
 119. #. Description
 120. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 121. msgid ""
 122. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 123. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 124. "encoding."
 125. msgstr ""
 126. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 127. "liệu giúp người dùng Debian nói tiếng Trung, sử dụng bộ ký tự Tiếng Trung "
 128. "truyền thống."
 129. #. Description
 130. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 131. msgid "Traditional Chinese environment"
 132. msgstr "Môi trường Trung Quốc truyền thống"
 133. #. Description
 134. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 135. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 136. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Trung truyền thống."
 137. #. Description
 138. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 139. msgid "Cyrillic environment"
 140. msgstr "Môi trường Ki-rin"
 141. #. Description
 142. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 143. msgid ""
 144. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 145. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 146. "Serbian and Ukrainian."
 147. msgstr ""
 148. "Công việc này cung cấp phông chữ Ki-rin và những phần mềm cần thiết để sử "
 149. "dụng chữ Ki-rin. Nó hỗ trợ Bê-la-rút, Bảo-gia-lơi, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-"
 150. "bi và U-cợ-rainh."
 151. #. Description
 152. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 153. msgid "Cyrillic desktop"
 154. msgstr "Màn hình nền Ki-rin"
 155. #. Description
 156. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 157. msgid ""
 158. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 159. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 160. msgstr ""
 161. "Công việc này địa phương hóa giao diện cho các ngôn ngữ Ki-rin. Hỗ trợ tiếng "
 162. "Bê-la-rút, Bảo-gia-lơi, Má-kê-đô-nhia, Nga, Séc-bi và U-cợ-rainh"
 163. #. Description
 164. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 165. msgid "Czech environment"
 166. msgstr "Môi trường tiếng Séc"
 167. #. Description
 168. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 169. msgid ""
 170. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 171. "speaking people use Debian."
 172. msgstr ""
 173. "Công việc này cài đặt những gói tin, và tài liệu giúp người dùng Debian nói "
 174. "tiếng Séc."
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 177. msgid "Czech desktop"
 178. msgstr "Màn hình nền tiếng Séc"
 179. #. Description
 180. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 181. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 182. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Séc."
 183. #. Description
 184. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 185. msgid "Danish environment"
 186. msgstr "Môi trường Đan Mạch"
 187. #. Description
 188. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 189. msgid ""
 190. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 191. "speaking people use Debian."
 192. msgstr ""
 193. "Công việc này cài đặt những chương trình và tài liệu giúp người dùng Đan Mạch sử "
 194. "dụng Debian."
 195. #. Description
 196. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 197. msgid "Danish desktop"
 198. msgstr "Màn hình nền Đan Mạch"
 199. #. Description
 200. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 201. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 202. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Đan Mạch."
 203. #. Description
 204. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 205. msgid "SQL database"
 206. msgstr "Cơ sơ dữ liệu SQL"
 207. #. Description
 208. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 209. msgid ""
 210. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 211. msgstr ""
 212. "Công việc này chọn các gói tin trình khách và trình phục vụ cho cơ sở dữ "
 213. "liệu PostgreSQL."
 214. #. Description
 215. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 216. msgid ""
 217. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 218. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 219. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 220. "locking."
 221. msgstr ""
 222. "PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu cách liên quan, cung cấp sự tương thích "
 223. "nhiều hơn với SQL92và một vài tính năng của SQL3. Có thể dùng nó để cung cấp "
 224. "truy cập cho nhiều người dùng, thông qua khả năng giao dịch và khóa triệt để."
 225. #. Description
 226. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 227. msgid "Desktop environment"
 228. msgstr "Môi trường làm việc"
 229. #. Description
 230. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 231. msgid ""
 232. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 233. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 234. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 235. "choose between the two."
 236. msgstr ""
 237. "Công việc này cung cấp những phần mềm cho môi trường làm việc cơ bản, gồm "
 238. "các trình quản lý buổi làm việc khác nhau, trình quản lý tập tin và trình "
 239. "duyệt Mạng. Công việc này kết hợp với cả môi trường KDE và GNOME, và cung "
 240. "cấp một trình quản lý bộ trình bày cho phép người dùng chọn một trong hai "
 241. "môi trường nói trên."
 242. #. Description
 243. #: ../po/debian-tasks.desc:198
 244. msgid "DNS server"
 245. msgstr "Trình phục vụ DNS"
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:198
 248. msgid ""
 249. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 250. msgstr ""
 251. "Chọn các gói tin trình phục vụ DNS loại BIND, tài liệu, và công cụ tương ứng."
 252. #. Description
 253. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 254. msgid "File server"
 255. msgstr "Trình phục vụ tập tin"
 256. #. Description
 257. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 258. msgid ""
 259. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 260. "and NFS."
 261. msgstr ""
 262. "Công việc này thiết lập hệ thống bạn có khả năng trình phục vụ tập tin, hỗ "
 263. "trợ cả NetBIOS và NFS."
 264. #. Description
 265. #: ../po/debian-tasks.desc:216
 266. msgid "French environment"
 267. msgstr "Môi trường tiếng Pháp"
 268. #. Description
 269. #: ../po/debian-tasks.desc:216
 270. msgid ""
 271. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 272. "speaking people use Debian."
 273. msgstr ""
 274. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu giúp người dùng Debian nói "
 275. "tiếng Pháp."
 276. #. Description
 277. #: ../po/debian-tasks.desc:227
 278. msgid "French desktop"
 279. msgstr "Màn hình nền tiếng Pháp"
 280. #. Description
 281. #: ../po/debian-tasks.desc:227
 282. msgid "This task localises the desktop in French."
 283. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện sang tiếng Pháp."
 284. #. Description
 285. #: ../po/debian-tasks.desc:234
 286. msgid "German environment"
 287. msgstr "Môi trường Đức"
 288. #. Description
 289. #: ../po/debian-tasks.desc:234
 290. msgid ""
 291. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 292. "speaking people use Debian."
 293. msgstr ""
 294. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Đức giúp người dùng "
 295. "Debian nói tiếng Đức."
 296. #. Description
 297. #: ../po/debian-tasks.desc:245
 298. msgid "German desktop"
 299. msgstr "Màn hình nền Tiếng Đức"
 300. #. Description
 301. #: ../po/debian-tasks.desc:245
 302. msgid "This task localises the desktop in German."
 303. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Đức."
 304. #. Description
 305. #: ../po/debian-tasks.desc:252
 306. msgid "Greek environment"
 307. msgstr "Môi trường Hy Lạp"
 308. #. Description
 309. #: ../po/debian-tasks.desc:252
 310. msgid ""
 311. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 312. "speaking people use Debian."
 313. msgstr ""
 314. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Hy Lạp giúp người "
 315. "dùng Debian nói tiếng Hy Lạp."
 316. #. Description
 317. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 318. msgid "Greek desktop"
 319. msgstr "Màn hình nền Hy Lạp"
 320. #. Description
 321. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 322. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 323. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Hy Lạp."
 324. #. Description
 325. #: ../po/debian-tasks.desc:269
 326. msgid "Hebrew environment"
 327. msgstr "Môi trường Do Thái"
 328. #. Description
 329. #: ../po/debian-tasks.desc:269
 330. msgid ""
 331. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 332. "speaking people use Debian."
 333. msgstr ""
 334. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Do Thái giúp người "
 335. "dùng Debian nói tiếng Do Thái."
 336. #. Description
 337. #: ../po/debian-tasks.desc:277
 338. msgid "Hebrew desktop"
 339. msgstr "Màn hình nền Do Thái"
 340. #. Description
 341. #: ../po/debian-tasks.desc:277
 342. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 343. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện tiếng Do Thái."
 344. #. Description
 345. #: ../po/debian-tasks.desc:284
 346. msgid "Italian environment"
 347. msgstr "Môi trường tiếng Ý"
 348. #. Description
 349. #: ../po/debian-tasks.desc:284
 350. msgid ""
 351. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 352. "speaking people use Debian."
 353. msgstr ""
 354. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ý giúp người dùng "
 355. "Debian nói tiếng Ý."
 356. #. Description
 357. #: ../po/debian-tasks.desc:295
 358. msgid "Italian desktop"
 359. msgstr "Màn hình nền tiếng Ý"
 360. #. Description
 361. #: ../po/debian-tasks.desc:295
 362. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 363. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Ý."
 364. #. Description
 365. #: ../po/debian-tasks.desc:302
 366. msgid "Japanese environment"
 367. msgstr "Môi trường tiếng Nhật"
 368. #. Description
 369. #: ../po/debian-tasks.desc:302
 370. msgid ""
 371. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 372. "Debian."
 373. msgstr ""
 374. "Công việc này cài đặt các gói tin giúp người dùng nói tiếng Nhật sử dụng "
 375. "Debian dễ dàng hơn."
 376. #. Description
 377. #: ../po/debian-tasks.desc:314
 378. msgid "Japanese desktop environment"
 379. msgstr "Môi trường làm việc tiếng Nhật"
 380. #. Description
 381. #: ../po/debian-tasks.desc:314
 382. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 383. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Nhật."
 384. #. Description
 385. #: ../po/debian-tasks.desc:321
 386. msgid "Korean environment"
 387. msgstr "Môi trường tiếng Hàn"
 388. #. Description
 389. #: ../po/debian-tasks.desc:321
 390. msgid ""
 391. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 392. "Debian."
 393. msgstr ""
 394. "Công việc này cài đặt các gói tin giúp người dùng nói tiếng Hàn sử dụng "
 395. "Debian dễ dàng hơn."
 396. #. Description
 397. #: ../po/debian-tasks.desc:333
 398. msgid "Korean desktop"
 399. msgstr "Màn hình nền tiếng Hàn"
 400. #. Description
 401. #: ../po/debian-tasks.desc:333
 402. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 403. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Hàn Quốc."
 404. #. Description
 405. #: ../po/debian-tasks.desc:340
 406. msgid "Laptop"
 407. msgstr "Máy tính xách tay"
 408. #. Description
 409. #: ../po/debian-tasks.desc:340
 410. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 411. msgstr "Công việc này cài đặt phầm mềm có ích cho máy tính xách tay."
 412. #. Description
 413. #: ../po/debian-tasks.desc:347
 414. msgid "Lithuanian environment"
 415. msgstr "Môi trường tiếng Li-tu-a-ni"
 416. #. Description
 417. #: ../po/debian-tasks.desc:347
 418. msgid ""
 419. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 420. "Lithuanian speaking people use Debian."
 421. msgstr ""
 422. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Li-tu-a-ni giúp "
 423. "người dùng Debian nói tiếng Li-tu-a-ni"
 424. #. Description
 425. #: ../po/debian-tasks.desc:357
 426. msgid "Lithuanian desktop"
 427. msgstr "Màn hình tiếng Li-tu-a-ni"
 428. #. Description
 429. #: ../po/debian-tasks.desc:357
 430. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 431. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Li-tu-an-i."
 432. #. Description
 433. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 434. msgid "Mail server"
 435. msgstr "Trình phục vụ thư"
 436. #. Description
 437. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 438. msgid ""
 439. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 440. "server system."
 441. msgstr ""
 442. "Công việc này chọn các gói khác nhau hỗ trợ cho hệ thống trình phục vụ thư "
 443. "thường dụng."
 444. #. Description
 445. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 446. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 447. msgstr "Môi trường Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
 448. #. Description
 449. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 450. msgid ""
 451. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 452. "speaking people use Debian."
 453. msgstr ""
 454. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Na Uy giúp người dùng "
 455. "Debian nói tiếng Na Uy."
 456. #. Description
 457. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 458. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 459. msgstr "Màn hình nền Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
 460. #. Description
 461. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 462. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 463. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Na Uy."
 464. #. Description
 465. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 466. msgid "Polish environment"
 467. msgstr "Môi trường Ba lan"
 468. #. Description
 469. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 470. msgid ""
 471. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 472. "speaking people use Debian."
 473. msgstr ""
 474. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Ba lan giúp người "
 475. "dùng Debian nói tiếng Ba Lan."
 476. #. Description
 477. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 478. msgid "Polish desktop"
 479. msgstr "Màn hình nền Ba lan"
 480. #. Description
 481. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 482. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 483. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Ba Lan."
 484. #. Description
 485. #: ../po/debian-tasks.desc:410
 486. msgid "Print server"
 487. msgstr "Trình phục vụ in"
 488. #. Description
 489. #: ../po/debian-tasks.desc:410
 490. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 491. msgstr "Công việc này thiết lập hệ thống bạn có khả năng trình phục vụ in."
 492. #. Description
 493. #: ../po/debian-tasks.desc:420
 494. msgid "Russian environment"
 495. msgstr "Môi trường Nga"
 496. #. Description
 497. #: ../po/debian-tasks.desc:420
 498. msgid ""
 499. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 500. "speaking people use Debian."
 501. msgstr ""
 502. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Nga giúp người dùng "
 503. "Debian nói tiếng Nga."
 504. #. Description
 505. #: ../po/debian-tasks.desc:431
 506. msgid "Russian desktop"
 507. msgstr "Màn hình nền tiếng Nga"
 508. #. Description
 509. #: ../po/debian-tasks.desc:431
 510. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 511. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Nga."
 512. #. Description
 513. #: ../po/debian-tasks.desc:438
 514. msgid "Slovak environment"
 515. msgstr "Môi trường tiếng Xlô-vak"
 516. #. Description
 517. #: ../po/debian-tasks.desc:438
 518. msgid ""
 519. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 520. "speaking people use Debian."
 521. msgstr ""
 522. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Xlô-vak giúp người dùng "
 523. "Debian nói tiếng Xlô-vak."
 524. #. Description
 525. #: ../po/debian-tasks.desc:446
 526. msgid "Slovak desktop"
 527. msgstr "Màn hình nền tiếng Xlô-vak"
 528. #. Description
 529. #: ../po/debian-tasks.desc:446
 530. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 531. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Xlô-vak."
 532. #. Description
 533. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 534. msgid "Spanish environment"
 535. msgstr "Môi trường Tây Ban Nha"
 536. #. Description
 537. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 538. msgid ""
 539. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 540. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 541. msgstr ""
 542. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp "
 543. "người dùng nói tiếng Tây Ban Nha sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 544. #. Description
 545. #: ../po/debian-tasks.desc:464
 546. msgid "Spanish desktop"
 547. msgstr "Màn hình nền Tây Ban Nha"
 548. #. Description
 549. #: ../po/debian-tasks.desc:464
 550. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 551. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Tây Ban Nha."
 552. #. Description
 553. #: ../po/debian-tasks.desc:471
 554. msgid "Standard system"
 555. msgstr "Hệ thống chuẩn"
 556. #. Description
 557. #: ../po/debian-tasks.desc:471
 558. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 559. msgstr "Công việc này cài đặt một hệ thống chế độ ký tự nhỏ thích hợp."
 560. #. Description
 561. #: ../po/debian-tasks.desc:478
 562. msgid "Swedish environment"
 563. msgstr "Môi trường Thụy Điển"
 564. #. Description
 565. #: ../po/debian-tasks.desc:478
 566. msgid ""
 567. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 568. "speaking people use Debian."
 569. msgstr ""
 570. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Thụy Điển giúp người "
 571. "dùng Debian nói tiếng Thụy Điển."
 572. #. Description
 573. #: ../po/debian-tasks.desc:488
 574. msgid "Swedish desktop"
 575. msgstr "Màn hình nền Thụy Điển"
 576. #. Description
 577. #: ../po/debian-tasks.desc:488
 578. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 579. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Thụy Điển."
 580. #. Description
 581. #: ../po/debian-tasks.desc:495
 582. msgid "Thai environment"
 583. msgstr "Môi trường Thái"
 584. #. Description
 585. #: ../po/debian-tasks.desc:495
 586. msgid ""
 587. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 588. "use Debian."
 589. msgstr ""
 590. "Công việc này cài đặt các gói giúp người dùng Thái Lan sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 591. #. Description
 592. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 593. msgid "Thai desktop"
 594. msgstr "Màn hình nền tiếng Thái"
 595. #. Description
 596. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 597. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 598. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Thái."
 599. #. Description
 600. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 601. msgid "Turkish environment"
 602. msgstr "Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ"
 603. #. Description
 604. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 605. msgid ""
 606. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 607. "speaking people use Debian."
 608. msgstr ""
 609. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ giúp người "
 610. "dùng Debian nói tiếng Thổ."
 611. #. Description
 612. #: ../po/debian-tasks.desc:526
 613. msgid "Turkish desktop"
 614. msgstr "Màn hình nền Thổ Nhĩ Kỳ"
 615. #. Description
 616. #: ../po/debian-tasks.desc:526
 617. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 618. msgstr "Công việc này địa phương hóa giao diện bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ."
 619. #. Description
 620. #: ../po/debian-tasks.desc:533
 621. msgid "Ukrainian environment"
 622. msgstr "Môi trường U-cợ-rainh"
 623. #. Description
 624. #: ../po/debian-tasks.desc:533
 625. msgid ""
 626. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 627. "speaking people use Debian."
 628. msgstr ""
 629. "Công việc này cài đặt những chương trình, và tài liệu tiếng U-cợ-rainh giúp "
 630. "người dùng Debian nói tiếng U-cợ-rainh."
 631. #. Description
 632. #: ../po/debian-tasks.desc:543
 633. msgid "Ukrainian desktop"
 634. msgstr "Màn hình U-cra-in"
 635. #. Description
 636. #: ../po/debian-tasks.desc:543
 637. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 638. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng U-cra-in."
 639. #. Description
 640. #: ../po/debian-tasks.desc:551
 641. msgid "Web server"
 642. msgstr "Trình phục vụ Mạng"
 643. #. Description
 644. #: ../po/debian-tasks.desc:551
 645. msgid ""
 646. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 647. msgstr ""
 648. "Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống phục vụ Mạng thường dụng."
 649. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Arabic."
 650. #~ msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ả Rập."
 651. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 652. #~ msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Bul-ga-ri."