You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1493 lines
45 KiB

 1. # Translation of tasksel tasks to Vietnamese
 2. # Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
 5. # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2006.
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2006-11-14 20:25+0100\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2006-10-27 15:37+0930\n"
 13. "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 14. "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 19. "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 20. #. Description
 21. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 22. msgid "Arabic environment"
 23. msgstr "Môi trường A Rập"
 24. #. Description
 25. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 26. msgid ""
 27. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 28. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 29. msgstr ""
 30. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 31. "liệu giúp người dùng nói tiếng A Rập sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 32. #. Description
 33. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 34. msgid "Arabic desktop"
 35. msgstr "Màn hình nền A-rập"
 36. #. Description
 37. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 38. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 39. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng A-rập."
 40. #. Description
 41. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 42. msgid "Basque desktop"
 43. msgstr "Màn hình nền Ba-x-quợ"
 44. #. Description
 45. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 46. msgid "This task localises the desktop in Basque."
 47. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ba-x-quợ."
 48. #. Description
 49. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 50. msgid "Belarusian environment"
 51. msgstr "Môi trường Be-la-ru-xợ"
 52. #. Description
 53. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 54. msgid ""
 55. "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 56. "Belarusian speaking people use Debian."
 57. msgstr ""
 58. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Be-la-ru-xợ giúp "
 59. "người dùng Debian nói tiếng Be-la-ru-xợ."
 60. #. Description
 61. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 62. msgid "Belarusian desktop"
 63. msgstr "Màn hình nền Be-la-ru-xợ"
 64. #. Description
 65. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 66. msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 67. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Be-la-ru-xợ."
 68. #. Description
 69. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 70. msgid "Bengali environment"
 71. msgstr "Môi trường Băng-gan"
 72. #. Description
 73. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 74. msgid ""
 75. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 76. "it easier for Bengali speakers to use Debian."
 77. msgstr ""
 78. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 79. "liệu giúp người dùng nói tiếng Băng-gan sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 80. #. Description
 81. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 82. msgid "Bengali desktop"
 83. msgstr "Màn hình nền Băng-gan"
 84. #. Description
 85. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 86. msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 87. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Băng-gan."
 88. #. Description
 89. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 90. #, fuzzy
 91. msgid "Bosnian environment"
 92. msgstr "Môi trường Lỗ-má-ni"
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 95. #, fuzzy
 96. msgid ""
 97. "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 98. "speaking people use Debian."
 99. msgstr ""
 100. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Lỗ-má-ni giúp "
 101. "người dùng Debian nói tiếng Lỗ-má-ni."
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 104. msgid "Bosnian desktop"
 105. msgstr "Màn hình nền Bo-x-ni-a"
 106. #. Description
 107. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 108. msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 109. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Bo-x-ni-a."
 110. #. Description
 111. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 112. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 113. msgstr "Môi trường Bồ Đào Nha cho người Bra-xin"
 114. #. Description
 115. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 116. msgid ""
 117. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 118. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 119. msgstr ""
 120. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp "
 121. "người dùng Debian nói tiếng Bồ Đào Nha trong Bra-xin."
 122. #. Description
 123. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 124. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 125. msgstr "Màn hình nền Bồ Đào Nha kiểu Bra-xin"
 126. #. Description
 127. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 128. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 129. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Bồ Đào Nha của Bra-xin."
 130. #. Description
 131. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 132. msgid "British English environment"
 133. msgstr "Môi trường Quốc Anh"
 134. #. Description
 135. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 136. msgid ""
 137. "This task installs packages and documentation in British English to help "
 138. "British English speaking people use Debian."
 139. msgstr ""
 140. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Anh kiểu Quốc Anh "
 141. "giúp người dùng Debian nói tiếng Anh."
 142. #. Description
 143. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 144. msgid "British English desktop"
 145. msgstr "Màn hình nền Quốc Anh"
 146. #. Description
 147. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 148. msgid "This task localises the desktop in British English."
 149. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Quốc Anh."
 150. #. Description
 151. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 152. msgid "Bulgarian environment"
 153. msgstr "Môi trường Bảo-gia-lơi"
 154. #. Description
 155. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 156. msgid ""
 157. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 158. "speakers to use Debian."
 159. msgstr ""
 160. "Công việc này cài đặt các chương trình và tập tin dữ liệu giúp người dùng "
 161. "nói tiếng Bảo-gia-lơi sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 162. #. Description
 163. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 164. msgid "Bulgarian desktop"
 165. msgstr "Màn hình nền Bảo-gia-lơi"
 166. #. Description
 167. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 168. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 169. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Bảo-gia-lơi."
 170. #. Description
 171. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 172. msgid "Catalan environment"
 173. msgstr "Môi trường Ca-ta-lan"
 174. #. Description
 175. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 176. msgid ""
 177. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 178. "speaking people use Debian."
 179. msgstr ""
 180. "Công việc này cài đặt những chương trình và tài liệu tiếng Ca-ta-lan giúp "
 181. "người dùng Debian nói tiếng Ca-tal-an."
 182. #. Description
 183. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 184. msgid "Catalan desktop"
 185. msgstr "Màn hình nền Catalan"
 186. #. Description
 187. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 188. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 189. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ca-ta-lan."
 190. #. Description
 191. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 192. msgid "Simplified Chinese environment"
 193. msgstr "Môi trường Trung Quốc đơn giản"
 194. #. Description
 195. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 196. msgid ""
 197. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 198. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 199. "encoding."
 200. msgstr ""
 201. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 202. "liệu giúp người dùng Debian nói tiếng Trung quốc, sử dụng mã ký tự tiếng "
 203. "Trung đơn giản."
 204. #. Description
 205. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 206. msgid "Simplified Chinese desktop"
 207. msgstr "Màn hình nền Trung đơn giản"
 208. #. Description
 209. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 210. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 211. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Trung đơn giản."
 212. #. Description
 213. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 214. msgid "Traditional Chinese environment"
 215. msgstr "Môi trường Trung truyền thống"
 216. #. Description
 217. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 218. msgid ""
 219. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 220. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 221. "encoding."
 222. msgstr ""
 223. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 224. "liệu giúp người dùng Debian nói tiếng Trung, sử dụng mã ký tự tiếng Trung "
 225. "truyền thống."
 226. #. Description
 227. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 228. msgid "Traditional Chinese desktop"
 229. msgstr "Màn hình nền Trung truyền thống"
 230. #. Description
 231. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 232. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 233. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Trung truyền thống."
 234. #. Description
 235. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 236. #, fuzzy
 237. msgid "Croatian environment"
 238. msgstr "Môi trường Ca-ta-lan"
 239. #. Description
 240. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 241. #, fuzzy
 242. msgid ""
 243. "This task installs packages and documentation in Croatian to help Croatian "
 244. "speaking people use Debian."
 245. msgstr ""
 246. "Công việc này cài đặt những chương trình và tài liệu tiếng Ca-ta-lan giúp "
 247. "người dùng Debian nói tiếng Ca-tal-an."
 248. #. Description
 249. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 250. msgid "Croatian desktop"
 251. msgstr "Màn hình nền Cợ-rô-a-ti-a"
 252. #. Description
 253. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 254. msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 255. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Cợ-rô-a-ti-a."
 256. #. Description
 257. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 258. msgid "Cyrillic environment"
 259. msgstr "Môi trường Ki-rin"
 260. #. Description
 261. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 262. msgid ""
 263. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 264. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 265. "Serbian and Ukrainian."
 266. msgstr ""
 267. "Công việc này cung cấp phông chữ Ki-rin và những phần mềm cần thiết để sử "
 268. "dụng chữ Ki-rin. Nó hỗ trợ tiếng Bê-la-rút, Bảo-gia-lơi, Má-xê-đô-ni-a, "
 269. "Nga, Xéc-bi và U-cợ-rainh."
 270. #. Description
 271. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 272. msgid "Cyrillic desktop"
 273. msgstr "Màn hình nền Ki-rin"
 274. #. Description
 275. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 276. msgid ""
 277. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 278. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 279. msgstr ""
 280. "Công việc này giúp hiển thị giao diện cho các ngôn ngữ dùng chữ Ki-rin. Hỗ "
 281. "trợ tiếng Bê-la-rút, Bảo-gia-lơi, Má-xê-đô-ni-a, Nga, Xéc-bi và U-cợ-rainh"
 282. #. Description
 283. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 284. msgid "Czech environment"
 285. msgstr "Môi trường Séc"
 286. #. Description
 287. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 288. msgid ""
 289. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 290. "speaking people use Debian."
 291. msgstr ""
 292. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Séc giúp người "
 293. "dùng Debian nói tiếng Séc."
 294. #. Description
 295. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 296. msgid "Czech desktop"
 297. msgstr "Màn hình nền Séc"
 298. #. Description
 299. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 300. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 301. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Séc."
 302. #. Description
 303. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 304. msgid "Danish environment"
 305. msgstr "Môi trường Đan Mạch"
 306. #. Description
 307. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 308. msgid ""
 309. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 310. "speaking people use Debian."
 311. msgstr ""
 312. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Đan Mạch giúp "
 313. "người dùng Debian nói tiếng Đan Mạch."
 314. #. Description
 315. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 316. msgid "Danish desktop"
 317. msgstr "Màn hình nền Đan Mạch"
 318. #. Description
 319. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 320. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 321. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Đan Mạch."
 322. #. Description
 323. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 324. msgid "SQL database"
 325. msgstr "Cơ sơ dữ liệu SQL"
 326. #. Description
 327. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 328. msgid ""
 329. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 330. msgstr ""
 331. "Công việc này chọn các gói ứng dụng khách và trình phục vụ cho cơ sở dữ liệu "
 332. "kiểu PostgreSQL."
 333. #. Description
 334. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 335. msgid ""
 336. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 337. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 338. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 339. "locking."
 340. msgstr ""
 341. "PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu cách liên quan, cung cấp sự tương thích "
 342. "nhiều hơn với SQL92 và một vài tính năng của SQL3. Có thể dùng nó để cung "
 343. "cấp truy cập cho nhiều người dùng, thông qua khả năng giao dịch và khóa "
 344. "triệt để."
 345. #. Description
 346. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 347. msgid "Desktop environment"
 348. msgstr "Môi trường làm việc"
 349. #. Description
 350. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 351. msgid ""
 352. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 353. "Gnome and KDE desktop tasks."
 354. msgstr ""
 355. "Công việc này cung cấp phần mềm màn hình nền cơ bản và đáp ứng là cơ sở cho "
 356. "các công việc của môi trường làm việc Gnome và KDE."
 357. #. Description
 358. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 359. msgid "DNS server"
 360. msgstr "Trình phục vụ DNS"
 361. #. Description
 362. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 363. msgid ""
 364. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 365. msgstr ""
 366. "Chọn gói trình phục vụ DNS kiểu BIND, gói tài liệu và tiện ích tương ứng."
 367. #. Description
 368. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 369. msgid "Dutch environment"
 370. msgstr "Môi trường Hoà Lan"
 371. #. Description
 372. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 373. msgid ""
 374. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 375. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 376. msgstr ""
 377. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 378. "liệu giúp người dùng nói tiếng Hoà Lan sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 379. #. Description
 380. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 381. msgid "Dutch desktop"
 382. msgstr "Màn hình nền Hoà Lan"
 383. #. Description
 384. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 385. msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 386. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Hoà Lan."
 387. #. Description
 388. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 389. msgid "Dzongkha desktop"
 390. msgstr "Màn hình nền Đ-xông-kha"
 391. #. Description
 392. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 393. msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 394. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Đ-xông-kha."
 395. #. Description
 396. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 397. msgid "Esperanto desktop"
 398. msgstr "Màn hình nền Ét-pe-ran-tô"
 399. #. Description
 400. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 401. msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 402. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ét-pe-ran-tô."
 403. #. Description
 404. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 405. msgid "Estonian desktop"
 406. msgstr "Màn hình nền Ex-tô-ni-a"
 407. #. Description
 408. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 409. msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 410. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ex-tô-ni-a."
 411. #. Description
 412. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 413. msgid "File server"
 414. msgstr "Trình phục vụ tập tin"
 415. #. Description
 416. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 417. msgid ""
 418. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 419. "and NFS."
 420. msgstr ""
 421. "Công việc này thiết lập hệ thống của bạn là trình phục vụ tập tin, hỗ trợ cả "
 422. "NetBIOS lẫn NFS."
 423. #. Description
 424. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 425. msgid "Finnish environment"
 426. msgstr "Môi trường Phần Lan"
 427. #. Description
 428. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 429. msgid ""
 430. "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 431. "speaking people use Debian."
 432. msgstr ""
 433. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Phần Lan giúp "
 434. "người dùng Debian nói tiếng Phần Lan."
 435. #. Description
 436. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 437. msgid "Finnish desktop"
 438. msgstr "Màn hình nền Phần Lan"
 439. #. Description
 440. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 441. msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 442. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Phần Lan."
 443. #. Description
 444. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 445. msgid "French environment"
 446. msgstr "Môi trường Pháp"
 447. #. Description
 448. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 449. msgid ""
 450. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 451. "speaking people use Debian."
 452. msgstr ""
 453. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Pháp giúp người "
 454. "dùng Debian nói tiếng Pháp."
 455. #. Description
 456. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 457. msgid "French desktop"
 458. msgstr "Màn hình nền Pháp"
 459. #. Description
 460. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 461. msgid "This task localises the desktop in French."
 462. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Pháp."
 463. #. Description
 464. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 465. msgid "Galician environment"
 466. msgstr "Môi trường Ga-li-xi"
 467. #. Description
 468. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 469. msgid ""
 470. "This task installs packages and documentation in Galician to help Galician "
 471. "speaking people use Debian."
 472. msgstr ""
 473. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Ga-li-xi giúp "
 474. "người dùng Debian nói tiếng Ga-li-xi."
 475. #. Description
 476. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 477. msgid "Galician desktop"
 478. msgstr "Màn hình nền Ga-li-xi"
 479. #. Description
 480. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 481. msgid "This task localises the desktop in Galician."
 482. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ga-li-xi."
 483. #. Description
 484. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 485. msgid "Georgian desktop"
 486. msgstr "Màn hình nền Gi-oa-gi-a"
 487. #. Description
 488. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 489. msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 490. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Gi-oa-gi-a."
 491. #. Description
 492. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 493. msgid "German environment"
 494. msgstr "Môi trường Đức"
 495. #. Description
 496. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 497. msgid ""
 498. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 499. "speaking people use Debian."
 500. msgstr ""
 501. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Đức giúp người "
 502. "dùng Debian nói tiếng Đức."
 503. #. Description
 504. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 505. msgid "German desktop"
 506. msgstr "Màn hình nền Đức"
 507. #. Description
 508. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 509. msgid "This task localises the desktop in German."
 510. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Đức."
 511. #. Description
 512. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 513. msgid "Gnome desktop environment"
 514. msgstr "Môi trường làm việc Gnome"
 515. #. Description
 516. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 517. msgid ""
 518. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 519. "environment."
 520. msgstr ""
 521. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 522. "việc Gnome."
 523. #. Description
 524. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 525. msgid "Greek environment"
 526. msgstr "Môi trường Hy Lạp"
 527. #. Description
 528. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 529. msgid ""
 530. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 531. "speaking people use Debian."
 532. msgstr ""
 533. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Hy Lạp giúp người "
 534. "dùng Debian nói tiếng Hy Lạp."
 535. #. Description
 536. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 537. msgid "Greek desktop"
 538. msgstr "Màn hình nền Hy Lạp"
 539. #. Description
 540. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 541. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 542. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Hy Lạp."
 543. #. Description
 544. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 545. msgid "Gujarati desktop"
 546. msgstr "Màn hình nền Gu-gia-ra-ti"
 547. #. Description
 548. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 549. msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 550. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Gu-gia-ra-ti."
 551. #. Description
 552. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 553. msgid "Hebrew environment"
 554. msgstr "Môi trường Do Thái"
 555. #. Description
 556. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 557. msgid ""
 558. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 559. "speaking people use Debian."
 560. msgstr ""
 561. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Do Thái giúp "
 562. "người dùng Debian nói tiếng Do Thái."
 563. #. Description
 564. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 565. msgid "Hebrew desktop"
 566. msgstr "Màn hình nền Do Thái"
 567. #. Description
 568. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 569. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 570. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Do Thái."
 571. #. Description
 572. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 573. msgid "Hindi environment"
 574. msgstr "Môi trường Hin-đi"
 575. #. Description
 576. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 577. msgid ""
 578. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 579. "it easier for Hindi speakers to use Debian."
 580. msgstr ""
 581. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 582. "liệu giúp người dùng nói tiếng Hin-đi sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 583. #. Description
 584. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 585. msgid "Hindi desktop"
 586. msgstr "Màn hình nền Hin-đi"
 587. #. Description
 588. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 589. msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 590. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Hin-đi."
 591. #. Description
 592. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 593. msgid "Hungarian environment"
 594. msgstr "Môi trường Hun-ga-ri"
 595. #. Description
 596. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 597. msgid ""
 598. "This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
 599. "speaking people use Debian."
 600. msgstr ""
 601. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Hun-ga-ri giúp "
 602. "người dùng Debian nói tiếng Hun-ga-ri."
 603. #. Description
 604. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 605. msgid "Hungarian desktop"
 606. msgstr "Màn hình nền Hun-ga-ri"
 607. #. Description
 608. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 609. msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 610. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Hun-ga-ri."
 611. #. Description
 612. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 613. msgid "Icelandic environment"
 614. msgstr "Môi trường tiếng Băng Đảo"
 615. #. Description
 616. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 617. msgid ""
 618. "This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic "
 619. "speaking people use Debian."
 620. msgstr ""
 621. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Băng Đảo giúp "
 622. "người dùng Debian nói tiếng Băng Đảo."
 623. #. Description
 624. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 625. msgid "Icelandic desktop"
 626. msgstr "Màn hình nền Băng Đảo"
 627. #. Description
 628. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 629. msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 630. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Băng Đảo."
 631. #. Description
 632. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 633. msgid "Irish environment"
 634. msgstr "Môi trường tiếng Ái-nhĩ-lan"
 635. #. Description
 636. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 637. msgid ""
 638. "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 639. "speaking people use Debian."
 640. msgstr ""
 641. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Ái-nhĩ-lan giúp "
 642. "người dùng Debian nói tiếng Ái-nhĩ-lan."
 643. #. Description
 644. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 645. msgid "Irish desktop"
 646. msgstr "Màn hình nền Ái-nhĩ-lan"
 647. #. Description
 648. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 649. msgid "This task localises the desktop in Irish."
 650. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ái-nhĩ-lan."
 651. #. Description
 652. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 653. msgid "Italian environment"
 654. msgstr "Môi trường tiếng Ý"
 655. #. Description
 656. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 657. msgid ""
 658. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 659. "speaking people use Debian."
 660. msgstr ""
 661. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Ý giúp người dùng "
 662. "Debian nói tiếng Ý."
 663. #. Description
 664. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 665. msgid "Italian desktop"
 666. msgstr "Màn hình nền tiếng Ý"
 667. #. Description
 668. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 669. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 670. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ý."
 671. #. Description
 672. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 673. msgid "Japanese environment"
 674. msgstr "Môi trường tiếng Nhật"
 675. #. Description
 676. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 677. msgid ""
 678. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 679. "Debian."
 680. msgstr ""
 681. "Công việc này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Nhật sử dụng Debian "
 682. "dễ dàng hơn."
 683. #. Description
 684. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 685. msgid "Japanese desktop"
 686. msgstr "Màn hình nền Nhật"
 687. #. Description
 688. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 689. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 690. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Nhật."
 691. #. Description
 692. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 693. msgid "KDE desktop environment"
 694. msgstr "Môi trường làm việc KDE"
 695. #. Description
 696. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 697. msgid ""
 698. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 699. "Environment."
 700. msgstr ""
 701. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 702. "việc KDE."
 703. #. Description
 704. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 705. msgid "Khmer environment"
 706. msgstr "Môi trường Khơ-me"
 707. #. Description
 708. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 709. msgid ""
 710. "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 711. "speaking people use Debian."
 712. msgstr ""
 713. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Khơ-me giúp người "
 714. "dùng Debian nói tiếng Khơ-me."
 715. #. Description
 716. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 717. msgid "Khmer desktop"
 718. msgstr "Màn hình nền Khơ-me"
 719. #. Description
 720. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 721. msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 722. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Khơ-me."
 723. #. Description
 724. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 725. msgid "Korean environment"
 726. msgstr "Môi trường Hàn"
 727. #. Description
 728. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 729. msgid ""
 730. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 731. "Debian."
 732. msgstr ""
 733. "Công việc này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Hàn sử dụng Debian "
 734. "dễ dàng hơn."
 735. #. Description
 736. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 737. msgid "Korean desktop"
 738. msgstr "Màn hình nền tiếng Hàn"
 739. #. Description
 740. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 741. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 742. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Hàn."
 743. #. Description
 744. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 745. msgid "Laptop"
 746. msgstr "Máy tính xách tay"
 747. #. Description
 748. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 749. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 750. msgstr "Công việc này cài đặt phầm mềm có ích cho máy tính xách tay."
 751. #. Description
 752. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 753. msgid "Latvian desktop"
 754. msgstr "Màn hình nền Lát-vi-a"
 755. #. Description
 756. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 757. msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 758. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Lát-vi-a."
 759. #. Description
 760. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 761. msgid "Lithuanian environment"
 762. msgstr "Môi trường tiếng Li-tu-a-ni"
 763. #. Description
 764. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 765. msgid ""
 766. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 767. "Lithuanian speaking people use Debian."
 768. msgstr ""
 769. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tếng Li-tu-a-ni giúp "
 770. "người dùng Debian nói tiếng Li-tu-a-ni"
 771. #. Description
 772. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 773. msgid "Lithuanian desktop"
 774. msgstr "Màn hình nền Li-tu-a-ni"
 775. #. Description
 776. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 777. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 778. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Li-tu-an-i."
 779. #. Description
 780. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 781. msgid "Macedonian environment"
 782. msgstr "Môi trường Má-xê-đô-ni"
 783. #. Description
 784. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 785. msgid ""
 786. "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 787. "Macedonian speaking people use Debian."
 788. msgstr ""
 789. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Má-xê-đô-ni giúp "
 790. "người dùng Debian nói tiếng Má-xê-đô-ni."
 791. #. Description
 792. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 793. msgid "Macedonian desktop"
 794. msgstr "Màn hình nền Má-xê-đô-ni"
 795. #. Description
 796. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 797. msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 798. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Má-xê-đô-ni."
 799. #. Description
 800. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 801. msgid "Mail server"
 802. msgstr "Trình phục vụ thư"
 803. #. Description
 804. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 805. msgid ""
 806. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 807. "server system."
 808. msgstr ""
 809. "Công việc này chọn các gói khác nhau hỗ trợ cho hệ thống trình phục vụ thư "
 810. "thường dụng."
 811. #. Description
 812. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 813. msgid "manual package selection"
 814. msgstr "tự chọn gói"
 815. #. Description
 816. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 817. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 818. msgstr "Tự chọn gói cần cài đặt bằng aptitude."
 819. #. Description
 820. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 821. msgid "Nepali desktop"
 822. msgstr "Màn hình nền Ne-pan"
 823. #. Description
 824. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 825. msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 826. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ne-pan."
 827. #. Description
 828. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 829. msgid "Northern Sami desktop"
 830. msgstr "Màn hình nền Bắc Xa-mi"
 831. #. Description
 832. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 833. msgid "This task localises the desktop in Northern Sami."
 834. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Bắc Xa-mi."
 835. #. Description
 836. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 837. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 838. msgstr "Môi trường Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
 839. #. Description
 840. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 841. msgid ""
 842. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 843. "speaking people use Debian."
 844. msgstr ""
 845. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Na Uy giúp người "
 846. "dùng Debian nói tiếng Na Uy."
 847. #. Description
 848. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 849. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 850. msgstr "Màn hình nền Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
 851. #. Description
 852. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 853. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 854. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Na Uy."
 855. #. Description
 856. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 857. msgid "Persian environment"
 858. msgstr "Môi trường Pha-xi"
 859. #. Description
 860. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 861. msgid ""
 862. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 863. "it easier for Persian speakers to use Debian."
 864. msgstr ""
 865. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 866. "liệu giúp người dùng nói tiếng Pha-xi sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 867. #. Description
 868. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 869. msgid "Persian desktop"
 870. msgstr "Màn hình nền Pha-xi"
 871. #. Description
 872. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 873. msgid "This task localises the desktop in Persian."
 874. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Pha-xi."
 875. #. Description
 876. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 877. msgid "Polish environment"
 878. msgstr "Môi trường Ba lan"
 879. #. Description
 880. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 881. msgid ""
 882. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 883. "speaking people use Debian."
 884. msgstr ""
 885. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Ba Lan giúp người "
 886. "dùng Debian nói tiếng Ba Lan."
 887. #. Description
 888. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 889. msgid "Polish desktop"
 890. msgstr "Màn hình nền Ba lan"
 891. #. Description
 892. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 893. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 894. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ba Lan."
 895. #. Description
 896. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 897. msgid "Portuguese environment"
 898. msgstr "Môi trường Bồ Đào Nha"
 899. #. Description
 900. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 901. msgid ""
 902. "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 903. "Portuguese speaking people use Debian."
 904. msgstr ""
 905. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Bồ Đào Nha giúp "
 906. "người dùng Debian nói tiếng Bồ Đào Nha."
 907. #. Description
 908. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 909. msgid "Portuguese desktop"
 910. msgstr "Màn hình nền Bồ Đào Nha"
 911. #. Description
 912. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 913. msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 914. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Bồ Đào Nha."
 915. #. Description
 916. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 917. msgid "Print server"
 918. msgstr "Trình phục vụ in"
 919. #. Description
 920. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 921. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 922. msgstr "Công việc này thiết lập hệ thống bạn là trình phục vụ in."
 923. #. Description
 924. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 925. msgid "Punjabi environment"
 926. msgstr "Môi trường Pun-gia-bi"
 927. #. Description
 928. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 929. msgid ""
 930. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 931. "it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 932. msgstr ""
 933. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 934. "liệu giúp người dùng nói tiếng Pun-cha-bi sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 935. #. Description
 936. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 937. msgid "Punjabi desktop"
 938. msgstr "Màn hình nền Pun-gia-bi"
 939. #. Description
 940. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 941. msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 942. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Pun-gia-bi."
 943. #. Description
 944. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 945. msgid "Romanian environment"
 946. msgstr "Môi trường Lỗ-má-ni"
 947. #. Description
 948. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 949. msgid ""
 950. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 951. "speaking people use Debian."
 952. msgstr ""
 953. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Lỗ-má-ni giúp "
 954. "người dùng Debian nói tiếng Lỗ-má-ni."
 955. #. Description
 956. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 957. msgid "Romanian desktop"
 958. msgstr "Màn hình Lỗ-má-ni"
 959. #. Description
 960. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 961. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 962. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Lỗ-má-ni."
 963. #. Description
 964. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 965. msgid "Russian environment"
 966. msgstr "Môi trường Nga"
 967. #. Description
 968. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 969. msgid ""
 970. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 971. "speaking people use Debian."
 972. msgstr ""
 973. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Nga giúp người "
 974. "dùng Debian nói tiếng Nga."
 975. #. Description
 976. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 977. msgid "Russian desktop"
 978. msgstr "Màn hình nền Nga"
 979. #. Description
 980. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 981. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 982. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Nga."
 983. #. Description
 984. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 985. #, fuzzy
 986. msgid "Serbian environment"
 987. msgstr "Môi trường Pha-xi"
 988. #. Description
 989. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 990. #, fuzzy
 991. msgid ""
 992. "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 993. "speaking people use Debian."
 994. msgstr ""
 995. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Đức giúp người "
 996. "dùng Debian nói tiếng Đức."
 997. #. Description
 998. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 999. #, fuzzy
 1000. msgid "Serbian desktop"
 1001. msgstr "Màn hình nền Pha-xi"
 1002. #. Description
 1003. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 1004. #, fuzzy
 1005. msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1006. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Pha-xi."
 1007. #. Description
 1008. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1009. msgid "Slovak environment"
 1010. msgstr "Môi trường Xlô-vak"
 1011. #. Description
 1012. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1013. msgid ""
 1014. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1015. "speaking people use Debian."
 1016. msgstr ""
 1017. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Xlô-vak giúp "
 1018. "người dùng Debian nói tiếng Xlô-vak."
 1019. #. Description
 1020. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1021. msgid "Slovak desktop"
 1022. msgstr "Màn hình nền Xlô-vak"
 1023. #. Description
 1024. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1025. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1026. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Xlô-vak."
 1027. #. Description
 1028. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1029. msgid "Slovenian environment"
 1030. msgstr "Môi trường Xlô-ven"
 1031. #. Description
 1032. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1033. msgid ""
 1034. "This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian "
 1035. "speaking people use Debian."
 1036. msgstr ""
 1037. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Xlô-ven giúp "
 1038. "người dùng Debian nói tiếng Xlô-ven."
 1039. #. Description
 1040. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1041. msgid "Slovenian desktop"
 1042. msgstr "Màn hình nền Xlô-ven"
 1043. #. Description
 1044. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1045. msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1046. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Xlô-ven."
 1047. #. Description
 1048. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1049. msgid "Spanish environment"
 1050. msgstr "Môi trường Tây Ban Nha"
 1051. #. Description
 1052. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1053. msgid ""
 1054. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1055. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1056. msgstr ""
 1057. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp "
 1058. "người dùng nói tiếng Tây Ban Nha sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 1059. #. Description
 1060. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1061. msgid "Spanish desktop"
 1062. msgstr "Màn hình nền Tây Ban Nha"
 1063. #. Description
 1064. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1065. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1066. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Tây Ban Nha."
 1067. #. Description
 1068. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1069. msgid "Standard system"
 1070. msgstr "Hệ thống chuẩn"
 1071. #. Description
 1072. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1073. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 1074. msgstr "Công việc này cài đặt một hệ thống hơi nhỏ chế độ ký tự."
 1075. #. Description
 1076. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1077. msgid "Swedish environment"
 1078. msgstr "Môi trường Thuỵ Điển"
 1079. #. Description
 1080. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1081. msgid ""
 1082. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1083. "speaking people use Debian."
 1084. msgstr ""
 1085. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Thuỵ Điển giúp "
 1086. "người dùng Debian nói tiếng Thuỵ Điển."
 1087. #. Description
 1088. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1089. msgid "Swedish desktop"
 1090. msgstr "Màn hình nền Thuỵ Điển"
 1091. #. Description
 1092. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1093. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1094. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Thuỵ Điển."
 1095. #. Description
 1096. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1097. msgid "Tagalog environment"
 1098. msgstr "Môi trường Ta-ga-loc"
 1099. #. Description
 1100. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1101. msgid ""
 1102. "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1103. "speaking people use Debian."
 1104. msgstr ""
 1105. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Ta-ga-loc giúp "
 1106. "người dùng Debian nói tiếng Ta-ga-loc."
 1107. #. Description
 1108. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1109. msgid "Tamil environment"
 1110. msgstr "Môi trường Ta-min"
 1111. #. Description
 1112. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1113. msgid ""
 1114. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 1115. "it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1116. msgstr ""
 1117. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 1118. "liệu giúp người dùng nói tiếng Ta-min sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 1119. #. Description
 1120. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1121. msgid "Tamil desktop"
 1122. msgstr "Màn hình nền Ta-min"
 1123. #. Description
 1124. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1125. msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1126. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ta-min."
 1127. #. Description
 1128. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1129. msgid "Thai environment"
 1130. msgstr "Môi trường Thái"
 1131. #. Description
 1132. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1133. msgid ""
 1134. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 1135. "use Debian."
 1136. msgstr ""
 1137. "Công việc này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Thái sử dụng Debian "
 1138. "dễ dàng hơn."
 1139. #. Description
 1140. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1141. msgid "Thai desktop"
 1142. msgstr "Màn hình nền Thái"
 1143. #. Description
 1144. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1145. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1146. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Thái."
 1147. #. Description
 1148. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1149. msgid "Turkish environment"
 1150. msgstr "Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ"
 1151. #. Description
 1152. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1153. msgid ""
 1154. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1155. "speaking people use Debian."
 1156. msgstr ""
 1157. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ giúp "
 1158. "người dùng Debian nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ."
 1159. #. Description
 1160. #: ../po/debian-tasks.desc:113001
 1161. msgid "Turkish desktop"
 1162. msgstr "Màn hình nền Thổ Nhĩ Kỳ"
 1163. #. Description
 1164. #: ../po/debian-tasks.desc:113001
 1165. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1166. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ."
 1167. #. Description
 1168. #: ../po/debian-tasks.desc:114001
 1169. msgid "Ukrainian environment"
 1170. msgstr "Môi trường U-cợ-rainh"
 1171. #. Description
 1172. #: ../po/debian-tasks.desc:114001
 1173. msgid ""
 1174. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 1175. "speaking people use Debian."
 1176. msgstr ""
 1177. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng U-cợ-rainh giúp "
 1178. "người dùng Debian nói tiếng U-cợ-rainh."
 1179. #. Description
 1180. #: ../po/debian-tasks.desc:115001
 1181. msgid "Ukrainian desktop"
 1182. msgstr "Màn hình nền U-cợ-rainh"
 1183. #. Description
 1184. #: ../po/debian-tasks.desc:115001
 1185. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1186. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng U-cợ-rainh."
 1187. #. Description
 1188. #: ../po/debian-tasks.desc:116001
 1189. msgid "Vietnamese desktop"
 1190. msgstr "Màn hình nền Việt"
 1191. #. Description
 1192. #: ../po/debian-tasks.desc:116001
 1193. msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1194. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Việt."
 1195. #. Description
 1196. #: ../po/debian-tasks.desc:117001
 1197. msgid "Web server"
 1198. msgstr "Trình phục vụ Mạng"
 1199. #. Description
 1200. #: ../po/debian-tasks.desc:117001
 1201. msgid ""
 1202. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 1203. msgstr ""
 1204. "Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống phục vụ Mạng thường dụng."
 1205. #. Description
 1206. #: ../po/debian-tasks.desc:118001
 1207. msgid "Welsh environment"
 1208. msgstr "Môi trường Ouen-s"
 1209. #. Description
 1210. #: ../po/debian-tasks.desc:118001
 1211. msgid ""
 1212. "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1213. "speaking people use Debian."
 1214. msgstr ""
 1215. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Ouen-s giúp người "
 1216. "dùng Debian nói tiếng Ouen-s."
 1217. #. Description
 1218. #: ../po/debian-tasks.desc:119001
 1219. msgid "Welsh desktop"
 1220. msgstr "Màn hình nền Ouen-s"
 1221. #. Description
 1222. #: ../po/debian-tasks.desc:119001
 1223. msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1224. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ouen-s."
 1225. #. Description
 1226. #: ../po/debian-tasks.desc:120001
 1227. msgid "Xfce desktop environment"
 1228. msgstr "Môi trường làm việc Xfce"
 1229. #. Description
 1230. #: ../po/debian-tasks.desc:120001
 1231. msgid ""
 1232. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 1233. "environment."
 1234. msgstr ""
 1235. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 1236. "việc Xfce."
 1237. #. Description
 1238. #: ../po/debian-tasks.desc:121001
 1239. msgid "Xhosa desktop"
 1240. msgstr "Màn hình nền Xô-xa"
 1241. #. Description
 1242. #: ../po/debian-tasks.desc:121001
 1243. msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1244. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Xô-xa."
 1245. #~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
 1246. #~ msgstr ""
 1247. #~ "Công việc này cài đặt phầm mềm có ích cho người dùng nói tiếng Anh kiểu "
 1248. #~ "Quốc Anh."