You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

228 lines
7.2 KiB

# Bulgarian translation of tasksel.
# Copyright (C) 2004 THE tasksel'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>, 2004.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.44\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-28 08:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-15 14:32+0200\n"
"Last-Translator: Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#: ../data.c:307 ../data.c:321
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "Няма достатъчно памет за изброяващия буфер"
#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\n"
"\t"
msgstr ""
"Фатална грешка в %s:%d\n\t"
#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\n"
"\t"
msgstr ""
"Входно-изходна грешка в %s:%d\n\t"
#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
msgid "(no description)"
msgstr "(без описание)"
#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr "Краен потребител"
#: ../slangui.c:76
msgid "Hardware Support"
msgstr "Хардуерна поддръжка"
#: ../slangui.c:77
msgid "Servers"
msgstr "Сървъри"
#: ../slangui.c:78
msgid "Development"
msgstr "Разработка"
#: ../slangui.c:79
msgid "Localization"
msgstr "Локализация"
#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Други"
#: ../slangui.c:219
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Терминалът не може да се инициализира"
#: ../slangui.c:221
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Изходът на екрана не може да се инициализира"
#: ../slangui.c:222
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Клавиатурният интерфейс не може да се инициализира"
#: ../slangui.c:239
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2003 SPI and others"
msgstr "Дебиански Инсталатор на Задачи v%s - (c)·1999-2003·SPI·и други"
#: ../slangui.c:393
msgid "^Finish"
msgstr "^Край"
#: ../slangui.c:401 ../slangui.c:402
msgid "Task ^Info"
msgstr "^Информация"
#: ../slangui.c:406 ../slangui.c:407
msgid "^Help"
msgstr "Помощ (^H)"
#: ../slangui.c:441
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Изберете задачи за инсталиране"
#: ../slangui.c:576
msgid "Ok"
msgstr "Добре"
#: ../slangui.c:685 ../slangui.c:699 ../slangui.c:810
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Индексът е извън границите: %d >= %d"
#: ../slangui.c:776
msgid "Help"
msgstr "Помощ"
#: ../slangui.c:777
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Задачите позволяват бързо инсталиране на набор от пакети, които изпълняват определена задача."
""
"Главният списък показва задачи, които може да изберете за инсталиране. Клавишите-стрелки придвижват показалеца. Натискането на ENTER или на ИНТЕРВАЛ превключват избора на задачата под показалеца. Можете също да натиснете A, за да изберете всички задачи, или N за отказ от всички задачи. Натискането на Q предизвиква излизане от програмата и започване на инсталицията на избраните задачи."
""
"Благодарим Ви, че избрахте Debian."
""
"Натиснете ENTER, за да се върнете към екрана за избор на задачи"
#: ../slangui.c:818
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"Описание:"
"%s"
""
"Включени пакети:"
""
#: ../slangui.c:826
msgid "(no description available)"
msgstr "(липсва описание)"
#: ../tasksel.c:33
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Прихванат е неизвестен сигнал"
#: ../tasksel.c:39
#, c-format
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "tasksel install <задача>"
""
#: ../tasksel.c:40
#, c-format
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [опции]; където опциите са всяка комбинация от:"
""
#: ../tasksel.c:41
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- тестов режим; не изпълнява apt-get на излизане"
#: ../tasksel.c:42
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- забавено инсталиране; пакетите не се инсталират с apt-get;"
" просто се слагат в опашката за инсталиране на dpkg"
#: ../tasksel.c:43
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- инсталиране на всички пакети с приоритет \"задължителен\""
#: ../tasksel.c:44
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- инсталиране на всички пакети с приоритет \"важен\""
#: ../tasksel.c:45
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- инсталиране на всички пакети с приоритет \"стандартен\""
#: ../tasksel.c:46
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- не се показва потребителски интерфейс; обикновено се използва с -r или -i"
#: ../tasksel.c:47
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- показване на всички задачи, дори тези, които не съдържат пакети"
#: ../tasksel.c:88 ../tasksel.c:123
#, c-format
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Не са избрани пакети"
""
#: ../tasksel.c:197
#, c-format
msgid "No tasks found on this system.\n"
msgstr "Не са намерени задачи в системата."
""
#: ../util.c:21
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "Няма памет за strdup"
#: ../util.c:39
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "Няма памет за %d байта"
#: ../util.c:48
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "Няма памет за презаделяне на %d байта"