You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

536 lines
22 KiB

# Bulgarian translation of tasksel.
# Copyright (C) 2004 THE tasksel'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>, 2004.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.44\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-28 22:47-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-15 16:06+0200\n"
"Last-Translator: Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid "X window system"
msgstr "X Window System"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid ""
"This task provides the essential components for a standalone workstation "
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr ""
"Тази задачи осигурява съществените компоненти за една самостоятелна работна станция, изпълняваща X Window System. Включени са X библиотеките, X сървър, набор от шрифтове и набор от основни клиенти и инструменти за X."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid "Broadband internet connection"
msgstr "Broadband връзка към Интернет"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers that "
"connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr ""
"Тази задача включва пакети, които адресират специалните изисквания на компютрите, които се свързват към Интернет чрез DSL, Кабелен оператор и други такива."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "C and C++"
msgstr "C и C++"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"A complete environment for development of programs in the C and C++ "
"programming languages."
msgstr ""
"Пълна среда за разработка на програми на езиците за програмиране C и C++."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33
msgid "Catalan environment"
msgstr "Каталанска среда"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира пакети и документация на каталански в помощ на говорящите каталански потребители на Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Среда за Simplified Chinese"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Тази задача инсталира програми, файлове с данни, шрифтове и документация, които улесняват говорещите китайски потребители на Debian, които използват кодирането Simplified Chinese."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Среда за Traditional Chinese"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Тази·задача·инсталира·програми,·файлове·с·данни,·шрифтове·и·документация,·които·улесняват говорещите·китайски потребители на Debian,·които използват·кодирането·Traditional·Chinese."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Среда за кирилица"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Тази задача осигурява кирилски шрифтове и друг софтуер, който ще ви е нужен, за да използвате кирилица. Поддържат се езиците: беларуски, български, македонски, руски, сръбски и украински."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:81
msgid "Danish environment"
msgstr "Среда за датски"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:81
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира пакети и документация на датски в помощ на говорещите датски език потребители на Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid "SQL database"
msgstr "SQL база данни"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Тази задача избира клиентските и сървърските пакети на базата данни PostgreSQL."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL е SQL релационна база данни, която предлага широка поддръжка на стандарта SQL92, както и някои въведения на стандарта SQL3. Подходяща е за използване при многопотребителски достъп до база данни заради нейните способности за транзакции и фино заключване."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid "Desktop environment"
msgstr "Среда за desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Тази задача осигурява основен \"desktop\" софтуер, включващ разнообразни сесийни менажери, файлови менажери и уеб браузъри. Включва GNOME и KDE и осигурява администратор на дисплей, който позволява потребителят да избира измежду двете."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:113
msgid "Dialup internet"
msgstr "Dialup свързване към Интернет"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:113
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers using a "
"slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
msgstr ""
"Тази·задача·включва·пакети,·които·адресират·специалните·изисквания·на·компютрите,·които·се·свързват·към·Интернет·чрез·бавна непостоянна dialup връзка (модем, ISDN или подобни)."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:122
msgid "DNS server"
msgstr "DNS сървър"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:122
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Избира DNS сървърът BIND и свързаните с него пакети с документация и инструменти."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid "File server"
msgstr "Файлов сървър"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid "This task sets up your system to be a file server."
msgstr "Тази задача настройва Вашата система за файлов сървър."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:137
msgid "French environment"
msgstr "Среда за френски"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:137
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира пакети и документация на френски в помощ на говорещите френски потребители на Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:146
msgid "Games"
msgstr "Игри"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:146
msgid ""
"Selecting this task will install a broad selection of games, from "
"traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
"won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
msgstr ""
"Избирането на тази задача ще инсталира широк кръг от игри, от традиционните текстови UNIX игри до игри на карти и бързи аркадни игри. Няма да бъдат инсталирани всички игри, налични в Debian, но е добра изходна точка."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:153
msgid "German environment"
msgstr "Среда за немски"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:153
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира пакети и документация на немски в помощ на говорещите немски потребители на Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:162
msgid "Greek environment"
msgstr "Среда за гръцки"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:162
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира пакети и документация на гръцки в помощ на говорещите гръцки потребители на Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:170
msgid "Japanese environment"
msgstr "Среда за японски"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:170
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира пакети, които улесняват говорещите японски потребители на Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:183
msgid "Java"
msgstr "Java"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:183
msgid "A java development environment."
msgstr "Среда за разработка на Java."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:191
msgid "Debian Jr."
msgstr "Debian Jr."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:191
msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
msgstr "Debian Jr. е набор от дебиански пакети, подходящи за деца."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:196
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr "Компилация на собствено ядро"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:196
msgid ""
"This task includes everything you should need to build your own custom "
"kernel."
msgstr ""
"Тази задача включва всичко, от което се нуждаете, за да компилирате свое собствено ядро."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "Korean environment"
msgstr "Среда за корейски"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира програми, файлове с данни, шрифтове и документация, които улесняват говорещите корейски потребители на Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:215
msgid "Laptop"
msgstr "Лаптоп"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:215
msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities laptops including IBM Thinkpads, "
"Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr ""
"Това е набор от инструменти, които потребителите на лаптопи ще очакват да намерят в една система. Включени са някои специални инструменти за лаптопите IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba и Dell Inspiron."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:225
msgid "Linux Standard Base"
msgstr "Linux Standard Base"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:225
msgid ""
"This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing "
"you to install and use LSB packages."
msgstr ""
"Тази задача прави системата да отговаря на стандарта Linux Standard Base, позволявайки Ви да инсталирате и използвате пакети, отговарящи на LSB."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:233
msgid "Mail server"
msgstr "Пощенски сървър"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:233
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Тази задача избира разнообразни пакети, които са полезни в общоцелеви пощенски сървър."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:241
msgid "Usenet news server"
msgstr "Сървър за Usenet новини"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:241
msgid ""
"This task selects the preferred version of the INN news server software for "
"new Debian installations."
msgstr ""
"Тази задача избира предпочитаната за нови инсталации на Debian версия на сървъра за новини INN."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:241
msgid ""
"You do not need this package if you merely wish to read news from an "
"existing server, just select the news reader program you desire and it will "
"pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
"server."
msgstr ""
"Не се нуждаете от този пакет, ако просто искате да четете новини от съществуващ сървър. Просто изберете желаната от Вас програма за четене на новини и тя ще издърпа всички нужни парчета. Използвайте тази задача само ако имате намерение да поддържате сървър."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Среда за норвежки (Bokmaal·и·Nynorsk)"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира пакети и документация на норвежки в помощ на говорещите норвежки потребители на Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:264
msgid "Office environment"
msgstr "Офис среда"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:264
msgid ""
"This task provides a suite of office productivity software, including a word "
"processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is a rather "
"large collection of software."
msgstr ""
"Тази задача осигурява софтуер за ежедневна дейност в офис, включително текстообработваща програма, електронна таблица, програма за презентации и др. Това е сравнително голям набор от софтуер."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:274
msgid "Polish environment"
msgstr "Среда за полски"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:274
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира пакети и документация на полски в помощ на говорещите полски потребители на Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:283
msgid "Print server"
msgstr "Сървър за отпечатване"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:283
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Тази задача настройва системата Ви за сървър за отпечатване."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:292
msgid "Python"
msgstr "Python"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:292
msgid ""
"Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
"complex applications in Python."
msgstr ""
"Много инструменти и разширения за Python, полезни за разработка на скриптове, както и за всякакви прости и сложни приложения на Python."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:300
msgid "Russian environment"
msgstr "Среда за руски"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:300
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира програми и документация на руски в помощ на говорещите руски потребители на Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
msgid "Scientific applications"
msgstr "Научни приложения"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
msgid ""
"This task selects packages which are suitable for scientific work. Under a "
"fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis "
"and computing, statistical data analysis as well as visualization."
msgstr ""
"Тази задача избира пакети, които са подходящи за научна дейност. Под широкото определение \"научни\" се включват числен анализ и изчисления, анализ и визуализация на статистически данни."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:316
msgid "Spanish environment"
msgstr "Среда за испански"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:316
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира програми, файлове с данни и документация, улесняващи говорещите испански потребители на Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:325
msgid "Tcl/Tk"
msgstr "Tcl/Tk"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:325
msgid ""
"Packages commonly used in developing applications using the Tcl language and "
"Tk Toolkit."
msgstr ""
"Пакети, често използвани в разработката на приложения, написани на езика Tcl и използващи библиотеката Tk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:334
msgid "TeX/LaTeX environment"
msgstr "Среда за TeX/LaTeX"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:334
msgid "a TeX/LaTeX environment"
msgstr "Среда·за·TeX/LaTeX"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:343
msgid "Thai environment"
msgstr "Среда за Таи"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:343
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr "Тази задача инсталира пакети, които улесняват говорещите Таи потребители на Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:353
msgid "Conventional Unix server"
msgstr "Класически Unix сървър"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:353
msgid ""
"This task selects packages that would typically be found on a conventional "
"multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
"number of daemons."
msgstr ""
"Тази задача инсталира пакети, които обикновено се очакват от класическа многопотребителска Unix система с отдалечени потребители. Имайте впредвид, че това включва известно количество демони."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:360
msgid "Web server"
msgstr "Уеб сървър"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:360
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Тази задача избира пакети, подходящи за общоцелеви уеб сървър."