You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

48 lines
2.0 KiB

# Tagalog translation of tasksel.
# Copyright (C) 2005 Eric Pareja
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>, 2005.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-22 23:49+0800\n"
"Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
"Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n>1;\n"
#: ../tasksel.pl:328
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
"tasksel remove <task>\n"
"tasksel [options]\n"
"\t-t, --test test mode; don't really do anything\n"
"\t --new-install automatically install some tasks\n"
"\t --list-tasks list tasks that would be displayed and exit\n"
"\t --task-packages list available packages in a task\n"
"\t --task-desc returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Pag-gamit:\n"
"tasksel install <task> - upang magluklok ng <task>\n"
"tasksel remove <task> - upang magtanggal ng <task>\n"
"tasksel [options]; kung saan ang options ay kombinasyon ng:\n"
"\t-t, --test··········modong testing; wala talagang gagawin\n"
"\t-r, --required······magluklok ng lahat ng mga pakete na ang antas ay kailangan\n"
"\t-i, --important magluklok ng lahat ng mga pakete na ang antas ay mahalaga\n"
"\t-s, --standard magluklok ng lahat ng mga pakete na ang antas ay karaniwan\n"
"\t-n, --no-ui huwag ipakita ang UI; gamitin lamang kasama ng -r o madalas ng -i\n"
"\t --new-install magluklok ng ilang mga task ng awtomatiko\n"
"\t --list-tasks ilista ang mga task na ipapakita at lumabas\n"
"\t --task-packages ilista ang mga pakete na magagamit sa isang task\n"
"\t --task-desc ibabalik ang paglalarawan ng isang task\n"
#: ../tasksel.pl:509 ../tasksel.pl:525 ../tasksel.pl:542
msgid "aptitude failed"
msgstr "bigo ang pagtakbo ng aptitude"