You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

231 lines
5.8 KiB

# Norwegian (Nynorsk) translation of Debian tasksel messages.
# Copyright (C) 2001 Gaute Hvoslef Kvalnes.
# Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-31 21:32-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-14 10:14MET\n"
"Last-Translator: Petter Reinholdtsen <pere@hungry.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
#: ../data.c:307 ../data.c:321
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "Kan ikkje tilordna minne til oppramsingslageret"
#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"Fatal feil ved %s:%d\r\n"
"\t"
#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"I/U-feil ved %s:%d\r\n"
"\t"
#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
msgid "(no description)"
msgstr "(inga skildring)"
#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr "Sluttbrukar"
#: ../slangui.c:76
msgid "Hardware Support"
msgstr "Maskinvarestøtte"
#: ../slangui.c:77
msgid "Servers"
msgstr "Tenarar"
#: ../slangui.c:78
msgid "Development"
msgstr "Utvikling"
#: ../slangui.c:79
msgid "Localization"
msgstr "Lokalisering"
#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Ymse"
#: ../slangui.c:219
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Kan ikkje initiera terminalen"
#: ../slangui.c:221
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Kan ikkje initiera skjermutskrifta"
#: ../slangui.c:222
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Kan ikkje initiera tastaturet"
#: ../slangui.c:239
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2003 SPI and others"
msgstr "Installasjon av Debian-profilar v%s - (c) 1999-2003 SPI og andre"
#: ../slangui.c:393
msgid "^Finish"
msgstr "Avslutt"
#: ../slangui.c:401 ../slangui.c:402
msgid "Task ^Info"
msgstr "Profil^info"
#: ../slangui.c:406 ../slangui.c:407
msgid "^Help"
msgstr "^Hjelp"
#: ../slangui.c:441
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Vel profilane som skal installerast"
#: ../slangui.c:576
msgid "Ok"
msgstr "OK"
#: ../slangui.c:685 ../slangui.c:699 ../slangui.c:810
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Indeks utanfor grensene: %d >= %d"
#: ../slangui.c:776
msgid "Help"
msgstr "Hjelp"
#. TRANS: don't wrap lines because of different screen sizes!
#: ../slangui.c:777
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Med profilar kan du lett velja ei samling pakkar som utfører ei viss "
"oppgåve.\n"
"\n"
"I hovudlista ser du dei profilane du kan installera. Med piltastane flyttar "
"du peikaren, og med linjeskift eller mellomrom vel du ein profil. Du kan "
"bruka tasten A for å velja alle profilane, eller N for å fjerna alle val. "
"Trykk Q for å avslutta dette programmet og starta installeringa av dei valde "
"profilane.\n"
"\n"
"Takk for at du valde Debian.\n"
"\n"
"Trykk linjeskift for å gå tilbake til profilvalskjermen."
#: ../slangui.c:818
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"Skildring:\n"
"%s\n"
"\n"
"Inkluderte pakkar:\n"
#: ../slangui.c:826
msgid "(no description available)"
msgstr "(inga skildring tilgjengeleg)"
#: ../tasksel.c:28
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Mottok ukjent signal"
#: ../tasksel.c:34
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "tasksel install <profil>\n"
#: ../tasksel.c:35
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [val]; der val er ein kombinasjon av:\n"
#: ../tasksel.c:36
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- testmodus; ikkje køyr apt-get når tasksel avsluttar"
#: ../tasksel.c:37
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- legg installasjonane i kø; ikkje installer pakkar med apt-get,\n"
"\t\tberre legg dei i køen til dpkg"
#: ../tasksel.c:38
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- installer alle pakkane med prioritet «naudsynt»"
#: ../tasksel.c:39
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- installer alle pakkane med prioritet «viktig»"
#: ../tasksel.c:40
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- installer alle pakkane med prioritet «standard»"
#: ../tasksel.c:41
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- ikkje vis grensesnitt; vanlegvis brukt med -r eller -i"
#: ../tasksel.c:42
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- vis alle oppgåver, sjølv dei som ikkje har pakkar"
#: ../tasksel.c:83 ../tasksel.c:118
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Ingen pakkar vald\n"
#: ../tasksel.c:192
#, fuzzy
msgid ""
"No tasks found on this system.\n"
"Did you update your available file? Try running dselect update.\n"
msgstr ""
"Fann ingen profilar på dette systemet.\n"
"Har du oppdatert fila «available»?\n"
#: ../util.c:20
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "Kan ikkje tilordna minne for strdup"
#: ../util.c:38
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "Kan ikkje tilordna %d byte minne"
# reallokera bør heita noko betre, men kva?
#: ../util.c:47
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "Kan ikkje reallokera %d byte minne"