You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

227 lines
5.6 KiB

# Russian translation for tasksel.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Peter Novodvorsky <petya@logic.ru>, 2000.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-31 21:32-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2000-07-13 18:33+0400\n"
"Last-Translator: Peter Novodvorsky <petya@logic.ru>\n"
"Language-Team: Debian Russian Team <debian-russian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=koi8-r\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../data.c:307 ../data.c:321
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr ""
#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
#, fuzzy
msgid "(no description)"
msgstr "(ÏÐÉÓÁÎÉÑ ÎÅÔ)"
#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr ""
#: ../slangui.c:76
msgid "Hardware Support"
msgstr ""
#: ../slangui.c:77
msgid "Servers"
msgstr ""
#: ../slangui.c:78
msgid "Development"
msgstr ""
#: ../slangui.c:79
msgid "Localization"
msgstr ""
#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr ""
#: ../slangui.c:219
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÔÅÒÍÉÎÁÌÁ"
#: ../slangui.c:221
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ×Ù×ÏÄÁ ÎÁ ÜËÒÁÎ"
#: ../slangui.c:222
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÎÏÇÏ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ"
#: ../slangui.c:239
#, fuzzy, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2003 SPI and others"
msgstr "(c) 1999-2000 SPI É ×ÓÅ, ×ÓÅ, ×ÓÅ."
#: ../slangui.c:393
msgid "^Finish"
msgstr "úÁËÏÎÞÉÔØ (^F)"
#: ../slangui.c:401 ../slangui.c:402
msgid "Task ^Info"
msgstr "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÚÁÄÁÎÉÉ (^I)"
#: ../slangui.c:406 ../slangui.c:407
msgid "^Help"
msgstr "ðÏÍÏÝØ (^H)"
#: ../slangui.c:441
#, fuzzy
msgid "Select tasks to install"
msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÚÁÄÁÎÉÑ ÄÌÑ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ"
#: ../slangui.c:576
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: ../slangui.c:685 ../slangui.c:699 ../slangui.c:810
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr ""
#: ../slangui.c:776
msgid "Help"
msgstr "ðÏÍÏÝØ"
#. TRANS: don't wrap lines because of different screen sizes!
#: ../slangui.c:777
#, fuzzy
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"úÁÄÁÎÉÑ ÜÔÏ \"ÍÅÔÁ-ÐÁËÅÔÙ\" ËÏÔÏÒÙÅ ÐÏÚ×ÏÌÑÀÔ ÂÙÓÔÒÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÎÁÂÏÒ "
"ÐÁËÅÔÏ× ÄÌÑ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÚÁÄÁÎÉÑ.\r\rçÌÁ×ÎÙÊ ÓÐÉÓÏË ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÎÁÚ×ÁÎÉÑ "
"ÐÁËÅÔÏ× ËÏÔÏÒÙÅ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÙÂÒÁÔØ ÄÌÑ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ. ëÎÏÐËÉ ÓÏ ÓÔÒÅÌËÁÍÉ "
"ÐÅÒÅÄ×ÉÇÁÀÔ ËÕÒÓÏÒ. îÁÖÉÍÁÑ ENTER ÉÌÉ SPACEBAR ×Ù ×ËÌÀÞÁÅÔÅ/ÉÓËÌÀÞÁÅÔÅ ÐÁËÅÔ "
"ÉÚ ÔÅÈ, ËÏÔÏÒÙÅ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ. ôÁËÖÅ, ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÖÁÔØ A É ×ËÌÀÞÉÔØ "
"×ÓÅ ÐÁËÅÔÙ ÉÌÉ N É ÉÓËÌÀÞÉÔØ ÉÈ ×ÓÅ. îÁÖÁ× ÎÁ Q ×Ù ×ÙÊÄÅÔÅ ÉÚ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ É "
"ÎÁÞÎÅÔÓÑ ÕÓÔÁÎÏ×ËÁ ×ÙÂÒÁÎÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×.\r\róÐÁÓÉÂÏ ÚÁ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ Debian.\r"
"\r îÁÖÍÉÔÅ ENTER, ÞÔÏÂÙ ×ÅÒÎÕÔØÓÑ Ë ÜËÒÁÎÕ ×ÙÂÏÒÁ ÚÁÄÁÎÉÊ."
#: ../slangui.c:818
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"ïÐÉÓÁÎÉÅ:\n"
"%s\n"
"\n"
"úÁ×ÉÓÉÍÙÅ ÐÁËÅÔÙ:\n"
#: ../slangui.c:826
msgid "(no description available)"
msgstr "(ÏÐÉÓÁÎÉÑ ÎÅÔ)"
#: ../tasksel.c:28
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "ðÏÌÕÞÅÎ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÓÉÇÎÁÌ"
#: ../tasksel.c:34
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr ""
#: ../tasksel.c:35
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "taskset [ÏÐÃÉÉ]; ÇÄÅ ÏÐÃÉÉ, ÜÔÏ ËÏÍÂÉÎÁÃÉÑ ÉÚ ËÌÀÞÅÊ:\n"
#: ../tasksel.c:36
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- ÔÅÓÔÏ×ÙÊ ÒÅÖÉÍ; ÎÅ ÚÁÐÕÓËÁÔØ apt-get ÎÁ ×ÙÈÏÄÅ"
#: ../tasksel.c:37
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- ÐÏÌÏÖÉÔØ ÚÁÐÒÏÓÙ Ï ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ × ÏÞÅÒÅÄØ; ÎÅ ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÔØ ÐÁËÅÔÙ\n"
"\t\tÓ apt-get; ÐÒÏÓÔÏ ÐÏÌÏÖÉÔØ ÉÈ × ÏÞÅÒÅÄØ dpkg"
#: ../tasksel.c:38
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ×ÓÅ ÐÁËÅÔÙ Ó ÐÒÉÏÒÉÔÅÔÏÍ \"ÔÒÅÂÕÅÍÙÊ\""
#: ../tasksel.c:39
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ×ÓÅ ÐÁËÅÔÙ Ó ÐÒÉÏÒÉÔÅÔÏÍ \"×ÁÖÎÙÊ\""
#: ../tasksel.c:40
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ×ÓÅ ÐÁËÅÔÙ Ó ÐÒÉÏÒÉÔÅÔÏÍ \"ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÙÊ\""
#: ../tasksel.c:41
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- ÎÅ ÐÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØÓËÉÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ; ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ Ó -r É -i"
#: ../tasksel.c:42
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr ""
#: ../tasksel.c:83 ../tasksel.c:118
msgid "No packages selected\n"
msgstr "îÅ ×ÙÂÒÁÎÏ ÎÉ ÏÄÎÏÇÏ ÐÁËÅÔÁ\n"
#: ../tasksel.c:192
#, fuzzy
msgid ""
"No tasks found on this system.\n"
"Did you update your available file? Try running dselect update.\n"
msgstr ""
"÷ ÓÉÓÔÅÍÅ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÎÉ ÏÄÎÏÇÏ ÐÁËÅÔÁ.\n"
"÷Ù ÏÂÎÏ×ÌÑÌÉ ×ÁÛ ÆÁÊÌ ÄÏÓÔÕÐÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×?"
#: ../util.c:20
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr ""
#: ../util.c:38
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr ""
#: ../util.c:47
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr ""
#~ msgid "Debian Task Installer"
#~ msgstr "õÓÔÁÎÏ×ÝÉË úÁÄÁÎÉÊ Debian"